thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1900
Rate :
 4
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2010-11-15  
    อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ  
    โรงเรียน นครไตรตรึงษ์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานาน มีการเล่นเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงระบำ ก.ไก่ และเพลงรำโทนเขาทอง อ.นิชรา พรมประไพ เห็นว่าปัจจุบันเยาวชนไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน โดยเริ่มจากเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ แล้วขยายผลไปยังกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนใกล้เคียง  
     
Share |
 

โครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยา
โครงการพี่สอนน้องอ่าน ชมตัวอย่างโรงเรียนนำร่อง ที่นำโครงการ พี่สอนน้องอ่าน เสริมทักษะในกลุ่มสาระต่างๆ พัฒนาภาษา ให้ความสำคัญจากการอ่านมากขึ้น เพิ่มเติม

พัฒนากลุ่มเสี่ยงด้วยลูกเสือ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์
นำวิชาลูกเสือมาใช้พัฒนาวินัยให้นักเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไป เมื่อได้พบวิชาลูกเสือ เพิ่มเติม

ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 1 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วน การสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้และคิดอย่างผสมผสาน เพิ่มเติม

ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 2 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
การนำเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วนมาใช้ในห้องเรียนให้เกิดผล และการใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือระดมความคิด เพิ่มเติม

ส้วมสุขสันต์ ผอ.ธรรมรงศักดิ์ อินกัน รร.วัดต้นไคร้
โครงการส้วมสุขสันต์ซึ่งเป็นโครงการของ สพฐ. นำไปต่อยอดโดยผู้อำนวยการ ที่คิดว่าถ้าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และยังต่อยอดไปถึงการให้กับสังคม และชุมชน เพิ่มเติม

 
 
ก็รู้สึกดีที่ยังมีอาจารย์ที่ยังอยากให้เด็กเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วช่วยกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีชีวิตพื้นบ้านด้วย
โดย นางสาวเสาวณี สุริยกมลทิพย์ KMITL (2010-11-24 14:01:59) [แสดงความคิดเห็น]
มันก็เป็นสิ่งที่ดีน่ะครับเพราะจะได้ช่วยอนุรักเพลงพื้อนบ้านเอาไว้และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีงามกับชุมชนอีกด้วย
โดย นาย วชิระ เคลือบสูงเนิน โทรฯKMITL (2010-11-24 21:54:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ เพราะอนาคตอาจจะสูญหายไปได้ เราจึงควรหันมาอนุรักษ์สิ่งดีๆ เหล่านี้เอาไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง
โดย นาย ธีระ เชื้อพราหมณ์ คอม ห้อง2 KMITL (2010-11-24 23:48:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ไปในตัว เน้นความสัมพันธ์กับชุมชนให้แน่นแฟ้น
โดย นายสหชาติ พันธุ์วรรณ์ รหัส 52630351 (2010-11-27 12:40:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการช่วยอนุรักษ์สืบสานให้เด็กรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ และสามารถถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้เรียนรู้ต่อไป
โดย น.ส.วนพร เกิดโต 53035221 คอม ห้อง 1 (2010-12-05 10:06:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการช่วยอนุรักษ์สืบสานให้เด็กรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ และสามารถถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้เรียนรู้ต่อไป
โดย น.ส.วนพร เกิดโต 53035221 คอม ห้อง 1 (2010-12-05 10:06:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการช่วยอนุรักษ์สืบสานให้เด็กรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ และสามารถถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้เรียนรู้ต่อไป
โดย น.ส.วนพร เกิดโต 53035221 คอม ห้อง 1 (2010-12-05 10:06:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการช่วยอนุรักษ์สืบสานให้เด็กรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ และสามารถถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้เรียนรู้ต่อไป
โดย น.ส.วนพร เกิดโต 53035221 คอม ห้อง 1 (2010-12-05 10:06:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการช่วยอนุรักษ์สืบสานให้เด็กรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ และสามารถถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้เรียนรู้ต่อไป
โดย น.ส.วนพร เกิดโต 53035221 คอม ห้อง 1 (2010-12-05 10:06:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการช่วยอนุรักษ์สืบสานให้เด็กรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ และสามารถถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้เรียนรู้ต่อไป
โดย น.ส.วนพร เกิดโต 53035221 คอม ห้อง 1 (2010-12-05 10:06:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้
โดย น.ส.อำไพ นาคเงิน (2010-12-07 18:20:21) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เรียนรู้เพลงพื้นบ้านเมืองกำแพงเพชร
โดย ถนอมศรี (2010-12-17 09:34:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ที่ทุกวันนี้หายากที่จะมีคนสนใจ และได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ในบ้านเมืองไทยด้วยค่ะ
โดย นางสาวกนกพร ภูตะเวช (คอมฯ 2) (2010-12-20 18:17:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่าจะช่วยให้วัฒนธรรมอยู่คู่ชุมชนไปนาน
โดย น.ส ลัดดาวัล (2010-12-29 11:17:44) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่ดีที่ได้มองถึงความสำคัญของสิ่งเก่าๆ ที่ควรอนุรักษ์ไว้ แล้วนำมาบูรณาการในยุคปัจจุบัน
โดย ชโลทร คอม 2 (2010-12-29 16:03:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่ต่อไป หากไม่มีครูผู้สืบทอดอนุรักษ์วัฒธรรมไทยให้คงอยู่กับคนไทย แล้วใครจะมาเป็นผู้อนุรักษ์
โดย นายประสิทธิ์ สุขรักษ์ (2011-01-09 10:29:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ดีมาก สะท้องถึงประวัติศาสตร์ สังคม การสอน หลักสูตร และวัฒนธรรม รวมท้องฐานคิดต่าง ๆ เช่น การสอน การเรียนที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
โดย อนุรัตน์ แย้มสุวรรณ (กศ.บ. สังคมศึกษา) ม. ทักษิณ สงขลา (2011-04-08 14:06:14) [แสดงความคิดเห็น]
ทำต่อไปครับดีมากเพื่อน ๆ จะได้นำไปเป็นต้นแบบ
โดย สุกิจ ร่วมสุข (2011-05-30 09:44:15) [แสดงความคิดเห็น]
เพลงพื้นบ้านที่ยังพอมีให้เห็น เราควรอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะเยาวชนคนไทยรุ่นหลัง ต้องขอขอบคุณ อ.นิชรา ที่เล็งเห็นคุณค่าของเพลงพื้นบ้านของจังหวัดกำแพงเพชร นำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย ลำพรวน บัวเผียน (2011-06-19 21:51:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีมากๆเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเพลงพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชนสู่คนรุ่นปัจจุบัน :tv15:
โดย ธิดารัตน์ ประสมสุข (2011-06-20 20:55:27) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้ร่วมกันอนุรักษ์ อย่าลืมว่าของอันมีค่าจะสูญหายไปกับเจ้าของ ควรมีการถ่ายทอดสู่รุ่นต่อ ๆ ไป
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-06-25 20:22:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครุู โรงเรียน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น พ่อเพลงแม่เพลง ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาไทยไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกอันทรงคุณค่านี้ เพื่อส่งต่อให้อนาคตของประเทศไทยรุ่นต่อไป หากขยายผลไปยังภูมิปัญญาสาขาอื่นๆ ในบริบทใกล้เคียง เช่น ช่างฝีมือ ประดิษฐ์ของเล่นของใช้ แม่ครัวอาหารคาว-หวาน ฯลฯ ก็จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป :tv17:
โดย ปัทมา พังเครือ (2011-07-17 20:26:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครุู โรงเรียน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น พ่อเพลงแม่เพลง ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาไทยไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกอันทรงคุณค่านี้ เพื่อส่งต่อให้อนาคตของประเทศไทยรุ่นต่อไป หากขยายผลไปยังภูมิปัญญาสาขาอื่นๆ ในบริบทใกล้เคียง เช่น ช่างฝีมือ ประดิษฐ์ของเล่นของใช้ แม่ครัวอาหารคาว-หวาน ฯลฯ ก็จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป :tv17:
โดย ปัทมา พังเครือ (2011-07-17 20:26:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครุู โรงเรียน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น พ่อเพลงแม่เพลง ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาไทยไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกอันทรงคุณค่านี้ เพื่อส่งต่อให้อนาคตของประเทศไทยรุ่นต่อไป หากขยายผลไปยังภูมิปัญญาสาขาอื่นๆ ในบริบทใกล้เคียง เช่น ช่างฝีมือ ประดิษฐ์ของเล่นของใช้ แม่ครัวอาหารคาว-หวาน ฯลฯ ก็จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป :tv17:
โดย ปัทมา พังเครือ (2011-07-17 20:26:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขออภัยค่ะ ไม่ทราบว่าทำไมจึงขึ้นมาซ้ำกันถึง 3 ข้อความค่ะ (submit ครั้งเดียวค่ะ) :tv11:
โดย ปัทมา พังเครือ (2011-07-17 20:29:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำให้เด็กเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น
โดย Nui (2011-07-22 22:15:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่อชมครูผู้สอนมากๆๆเลยค่ะที่มีคุณครูใส่ใจเด็กกนักเรียน ที่หาวิที่การสอนต่างๆๆมาให้เด็กได้เรียนรู้ได้รู้จักวัฒนธรรมสมัยก่อนเรียน ได้เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ :tv17: ชอบรายการแบบนี้มากๆๆค่ะุ เป็นการอนรักษ์ ทำให้เด็กเห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒธรรมไทย วิทีชีวิติการดำเนินกิจวัตร์ประจำวันในสมัยก่อน และเกิดความสนุกสนานไม่เครียด ทำให้เด็กได้ผ่อนคลาย สนุกสนานเรียนรู้สิ่งใหม่ๆๆๆและสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนสมัยใหม่ :tv15:
โดย อาริษา บุญประกอบ (2011-07-28 16:02:17) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่อชมแนวคิดของครูผู้สอนมาก ซาบซึ้งด้วยหัวใจที่คุณครูให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ชื่นชมพ่อเพลงแม่เพลงที่ได้พ่อเพลงแม่เพลง ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาไทยไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกอันทรงคุณค่านี้
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารของโรงเรียนและผู้ใหญ๋ในจังหวัดที่มีบุคลากรอันทรงคุณค่าและมุ่งมั่นในการค้นหา สืบสาน อนุรักษ์ และที่สำคัญคุณครูสนใจเด็กหาวิธีการสอนต่างๆมาให้เด็กได้เรียนรู้ได้รู้จักวัฒนธรรมไทย ชอบมากค่ะ ขอชื่นชมด้วยหัวใจ
โดย สุวดี บุญราศรี (2011-07-28 17:00:58) [แสดงความคิดเห็น]
lสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ครูเก่งมากที่นำนักเรียนมาถึงจุดนี้ได้ สามารถถ่ายทอดสืบสานวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ดูแล้ว สนุกสนานเพลิดเพลิน
โดย ฐิตินันท์ หึงขุนทศ (2011-08-07 11:18:37) [แสดงความคิดเห็น]
อ.นิชรา พรมประไพ จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน ขอชื่นชมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำให้เด็กเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น
โดย มะลิ กันหา (2011-08-26 11:22:27) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์มากๆนะคะที่ได้นำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านมาให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามนี้ไว้ตลอดไป
โดย เบญจา แผ่แสงจันทร์ (2011-10-13 20:04:46) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน นั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เพราะคิดว่าในปัจจุบันการเรียนรู้ในเรื่องดนตรีพื้นบ้าน นั้นมีน้อยมากโดยเฉพาะในชุมชนเมือง และทำให้นักเรียนไม่ค่อยได้เรียนรู้จากประสบการณืจริง แต่จะเรียนรู้ทางทฤษฏี หนังสือเรียนเป็นส่วนมาก ผมคิดว่าจากที่ดูแล้ว จะสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน แทรกในวิชาที่สอน(ดนตรีไทย)ได้อย่างสนุกสนานและคิดว่านักเรียนจะมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียน และในอนาคตอาจจะนำนักเรียนไปเรียนรู้กับครูดนตรีในชุมชมได้อีกด้วย
โดย วิฑูรย์ ทั้งสนธิ์ (2011-10-14 11:00:17) [แสดงความคิดเห็น]
เข้ามาขอบคุณทุกความคิดเห็นค่ะ แม้ว่าจะลิงก์มาที่ระดับประถมศึกษาก็ตาม ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน และยังมีกำลังใจสืบทอดวรรณกรรมและการแสดงพื้นบ้านอย่างเต็มเปี่ยม
โดย นิชรา พรมประไพ (2011-11-02 22:20:46) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากเลยค่ะ อยู่กำแพงเพชรเหมือนกัน แต่ว่าแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นแบบนี้หายากมากในชุมชน .. แต่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เกิดความคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ แล้วมีกำลังใจที่จะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีของชุมชน และจังหวัด
โดย นางสาวปูลิต์ฎาร์ อ่อนสิงห์ (2011-12-10 23:14:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะสอนให้เด็กอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านและสอนให้เด็กรักษ์ในบ้านเกิดด้วยคะ
โดย ศรัณยา นันท์ศิลิ (2011-12-18 14:24:43) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอ :tv15: ให้ครูนิชรา ที่ได้นำเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นมาจัดสอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นศิลปะ ครูจะต้องเหนื่อยและทุ่มเทเป็นอย่างมาก และที่สำคัญลูกศิษย์ของครูยังสมารถไปถ่ายทอดยังโรงเรียนต่าง ๆ ได้อีก นับว่ายอดเยี่ยมจริง ๆ ครูนิชรา ได้ใช้เพลงเพลงบ้านในการสอนเรื่องหลักภาษาไทยได้อีก ว่งเป็นการบูรณาการได้ดี ประการสำคัญผู้ใหญ่ระดับจังหวัดเห็นความสำคัญให้การสนับสนุน และเด็กได้มีเวทีในการแสดง เมื่อเรียนแล้วได้แสดง เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรและเป็นแรงใจแก่เด็ก
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-01-02 22:57:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมค่ะแพราะมีการให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการสืบทอดให้รุ่นต่อๆไป
โดย ซูรียานี และ (2012-01-16 19:25:34) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่สามารถนำแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้ เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ และช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้เป็นอย่างดียิ่ง
โดย ภิญโญ แก่งศิริ (2012-02-14 03:04:53) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับคุณครูและนักเรียนต้นแบบที่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสญหาย เป็นแบบอย่างที่ดีครับ ในภาคอีสานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ถ้าแต่ละโรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ให้มีการอนุรักษ์ไว้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานรุ่นต่อๆไป
โดย ชยานนท์ มูลพิมพ์ (2012-02-16 05:59:36) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ ทำให้เห็นคุณค่าความเป็นไทยของแต่ละท้องถิ่น ที่เรายังไม่เคยรู้ ได้รับรู้ได้เห็นความงาม และทำให้เกิดความคิดถึงของดีในท้องถิ่นของเรา...คืออะไรที่เรามองข้าม ไม่เห็นคุณค่า อย่างน้อยก็จุดประกายให้มีคิดที่จะอนุรักษ์ของดีในท้องถิ่นของเรา โดยค้นหาความงานของศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นบ้านเกิดเรา จะนำไปเป็นแบบอย่างถึงได้ไม่มาก อย่างน้อยก็จะพยามยามส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และได้เห็นคุณค่าของดีที่มีอยู่ที่ใกล้จะลืมกันไปแล้ว เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ดีมากค่ะ และขอขอบคุณ อ.นิชรา พรมประไพ มา ณ โอกาสนี้ด้วยน่ะค่ะ :tv09: :tv15: :tv18:
โดย พรไพรินทร์ นัยนานนท์ (2012-03-11 21:14:04) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียน มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานาน มีการเล่นเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงโคราชและเพลงรำโทนจอมพลพิบูลสงคราม เห็นว่าปัจจุบันเยาวชนไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ สิ่งที่เป็นปัญหาคือศิลปินที่จะถ่ายทอด หาได้ยาก และสภาพความเปแนคนสมัยใหม่เขามา แต่พยายามนำเข้าไปไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตั้งชุมนุมเพลงพื้นบ้านขึ้นเพื่อสืบสานเพลงโคราชต่อไป
โดย ชไมพร ผากา (2012-04-01 20:28:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับคำชมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะ คลิปนี้ถ่ายทำเมื่อปี 53 ค่ะ ปัจจุบันยังมีการแสดงอยู่และต่อยอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น ๆ เช่น โรงเรียนบางลีวิทยา จ.สุพรรณบุรี เอาเพลงระบำก.ไก่ คล้องช้าง รำโทนไปแลกเปลี่ยนกับเพลงอีแซวซึ่งสนุกมาก ปัจจุบันเด็กเล่นเพลงอีแซวได้แล้ว และนำมาผสมผสานกับเพลงพื้นบ้านของตนเองในรูปแบบของเม็ดเล่ย์ ผู้ชมชอบมากค่ะ เราใช้เพลงอีแซวซึ่งมีจังหวะสนุกเป็นตัวเดินเรื่อง เอาเพลงพื้นบ้านอื่นๆมาร้องสลับ ปรับเนื้อหาให้ทันยุคทันเหตุการณ์ แต่งยังคงเอกลักษณ์ในเรื่องการเล่นสัมผัสอักษร สัมผัสสระ และทำนอง เหนื่อยแต่มีความสุขกับการสอน
โดย นิชรา พรมประไพ (2012-04-01 23:28:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครุู โรงเรียน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น พ่อเพลงแม่เพลง ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาไทยไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกอันทรงคุณค่านี้ เพื่อส่งต่อให้อนาคตของประเทศไทยรุ่นต่อไป หากขยายผลไปยังภูมิปัญญาสาขาอื่นๆ ในบริบทใกล้เคียง เช่น ช่างฝีมือ ประดิษฐ์ของเล่นของใช้ แม่ครัวอาหารคาว-หวาน ฯลฯ ก็จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป :tv15: :tv18:
โดย อัศวิน บุตรดี (2012-04-02 17:44:02) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:ขอชื่นชมคุณครุู โรงเรียน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น พ่อเพลงแม่เพลง ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาไทยไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกอันทรงคุณค่านี้ เพื่อส่งต่อให้อนาคตของประเทศไทยรุ่นต่อไป หากขยายผลไปยังภูมิปัญญาสาขาอื่นๆ ในบริบทใกล้เคียง เช่น ช่างฝีมือ ประดิษฐ์ของเล่นของใช้ แม่ครัวอาหารคาว-หวาน ฯลฯ ก็จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป จะนำไปเป็นแบบอย่างถึงได้ไม่มาก อย่างน้อยก็จะพยามยามส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และได้เห็นคุณค่าของดีที่มีอยู่ที่ใกล้จะลืมกันไปแล้ว เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ดีมากค่ะ และขอขอบคุณ อ.นิชรา พรมประไพ มา ณ โอกาสนี้ด้วยน่ะค่ะ :tv18: :tv18:
โดย วรรณ์วิภา ยวงลำใย (2012-04-04 11:37:46) [แสดงความคิดเห็น]
ภูมิใจและดีใจมากที่มีคุณครูที่เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาไทยมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์สิ่งดีๆที่มีมาแต่โบราณของชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ร่วมถึงการให้ความสำคัญกับครูภูมิปัญญาไทย ว฿่งเป็นผู้สูงอายุนักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆจากท่านเหล่านี้ และสืบสานมรดกวัฒนธรรมอันหาค่ามิได้ของท้องถิ่นมิให้สูญหาย รัก หวงแหน เห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีงามและสามารถสืบทอดต่อไปมิให้สููญหายไป ทำให้ลดช่องว่างระหว่างวัยผู้ใหญ่กับเด็ก เกิดความรักความอบอุ่นในชุมชนด้วย ชื่นชมความตั้งใจความเอาใจใส่ของคุณครูนิชรา พรมประไพมากที่ทำให้นักเรียนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดีด้วย :tv15: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-04-07 20:43:57) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: ขอแสดงความนับถือในการมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าพร้อม ๆ กับมีความสุขในการเรียนรู้ เป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ มีความตระหนักให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานาน มีการเล่นเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงระบำ ก.ไก่ และเพลงรำโทนเขาทอง อ.นิชรา พรมประไพ เห็นว่าปัจจุบันเยาวชนไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน โดยเริ่มจากเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ แล้วขยายผลไปยังกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนใกล้เคียง ขอชื่นชมในสิ่งที่อ.นิชรา พรมประไพ ได้ทำจริง ๆ ค่ะ เป็นการเสียสละ ทุ่มเท เพื่อให้ทุกคนได้เกิดจิตสำนึกในภูมิปัญญาของไทยจริง ๆ ค่ะ
:tv15: :tv18:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-17 15:36:26) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่อชมแนวคิดของครูผู้สอนดีมาก ที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ชื่นชมพ่อเพลงแม่เพลงที่ได้พ่อเพลงแม่เพลง ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาไทยไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกอันทรงคุณค่านี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารของโรงเรียนและผู้ใหญ๋ในจังหวัดที่มีบุคลากรอันทรงคุณค่าและมุ่งมั่นในการค้นหา สืบสาน อนุรักษ์ และที่สำคัญคุณครูสนใจเด็กหาวิธีการสอนต่างๆมาให้เด็กได้เรียนรู้ได้รู้จักวัฒนธรรมไทย
โดย ลักขณา เหง้าละคร (2012-04-19 16:46:41) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียน มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานาน มีการเล่นเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงโคราชและเพลงรำโทนจอมพลพิบูลสงคราม เห็นว่าปัจจุบันเยาวชนไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ สิ่งที่เป็นปัญหาคือศิลปินที่จะถ่ายทอด หาได้ยาก และสภาพความเปแนคนสมัยใหม่เขามา แต่พยายามนำเข้าไปไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตั้งชุมนุมเพลงพื้นบ้านขึ้นเพื่อสืบสานเพลงโคราช ไม่ให้หายไปจากพื้นบ้านไทยและไม่ให้เลื่อนหายไปจากชุมชนอีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:03:08) [แสดงความคิดเห็น]
แค่เริ่มต้นก้ชอบแล้วค่ะ...เหมือนได้กลับไปเรียนสมัยเด็ก ๆ เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา หาดูได้ยากแล้ว ดีจังเด็ก ๆ ที่โรงเรียนคงมีความสุขมาก ที่กทม.ยิ่งในชุมชนเมืองอย่างนี้แล้ง คงไม่มีให้หา ก็คงได้แต่ชื่นชมผลงานของอาจารย์ และนำคลิปนี้ไปให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามกันอย่างสนุกสนานไม่มาก็น้อย....เด็ก ๆ ตัวเล็ก อย่างนักเรียนั้นประถมนอกจากจะสนุกกับเพลงระบำก.ไก่ แล้ว....ยังได้เห็นภาพโบราณสถาน และสถานที่สำคัญที่อ.นำมาเสนอด้วย...ขอชื่นชมนะคะ.....และขออนุญาตินำความรู้ที่ได้จากการดูไปปรับใช้ค่ะ.... :tv18: :tv18:
โดย จุฑามาศ สวนอุดม (2012-04-21 23:36:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชวนน่าหลงใหล...ถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะการแสดงแล้วนักเีรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบศึกษาสักเท่าไหร่เพราะเห็เป็นเรื่องล้าสมัย แต่จากที่ชมขอชื่นชม ว่าเด็กที่โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้แสดงออกทางวัฒนธรรมได้อย่างดีและเห็นคุณค่าสิลปะวัฒนธรรมอย่างลึกซึ่งดูแล้วพวก เด็ก ๆ มีความสุขกับการได้ร้องเพลงพื้นบ้านของตนเอง แถมยังนำปราชญ์ของท้องถิ่นมาให้ความรู้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าอนุรักษ์อย่างยิ่ง ขอชื่นชมและสนับสนุนอย่างจริงใจค่ะ
โดย อรพรรณ ฉิมพลี (2012-04-24 14:07:11) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากๆๆอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ
โรงเรียน นครไตรตรึงษ์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานาน มีการเล่นเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงระบำ ก.ไก่ และเพลงรำโทนเขาทอง อ.นิชรา พรมประไพ เห็นว่าปัจจุบันเยาวชนไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน โดยเริ่มจากเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ แล้วขยายผลไปยังกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนใกล้เคียง ส่วนตัวแล้วชอบการร้องรำทำเพลงอยู่แล้ว ช่วยกันอนุกรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ :tv09: :tv09:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-28 19:03:28) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความนับถือในการมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าพร้อม ๆ กับมีความสุขในการเรียนรู้ เป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ มีความตระหนักให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานาน มีการเล่นเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงระบำ ก.ไก่ และเพลงรำโทนเขาทอง อ.นิชรา พรมประไพ เห็นว่าปัจจุบันเยาวชนไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน โดยเริ่มจากเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ แล้วขยายผลไปยังกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนใกล้เคียง ขอชื่นชมในสิ่งที่อ.นิชรา พรมประไพ ได้ทำจริง ๆ ค่ะ เป็นการเสียสละ ทุ่มเท เพื่อให้ทุกคนได้เกิดจิตสำนึกในภูมิปัญญาของไทยจริง ๆ ค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-30 12:46:29) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณคุณครูนิชรา พรมประไพ นะคะที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของเพลงพื้นบ้านที่เป็นเพลงรำโทนเขาทอง เพลงระบำ ก. กาซึ่งในปัจจุบหาดูไม่ได้ และสามารถนำพานักเรียนไปศึกษาความรู้ศิลปินพื้นบ้านได้ถ่ายทอด ทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความสนใจ อยากเรียน ขออนุญาตนำความรู้ที่นักเรียน คุณครูและศิลปินพื้นบ้านไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนสาระนาฏศิลป์นะคะ ขอบพระคุณคะ :tv15: :tv03:
โดย สว่างวรรณ กล่อมบรรจง (2012-08-01 15:29:10) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเพลงลำตัดเพลงฉ่อยที่เป็นเพลงพื้นบ้านเพราะมีความไพเราะมองเห็นภาพพจน์ได้ชัดเจนและใช้ภาษาง่ายๆควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
โดย มัลลิการ์ แซ่จิว (2012-08-08 22:26:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv