thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3647
Rate :
 4
ความยาว : 16.19 นาที | Online : 2010-10-28  
    โครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยา  
    อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการพี่สอนน้องอ่านขึ้น มีโรงเรียนเข้าร่วม 8 โรงเรียน โดยมีตัวอย่าง รร.พีระยานาวิน ในวิชาลูกเสือเนตรนารี ป.4-6 สอนและอ่านนิทานให้นร.อนุบาล และที่รร.ชลประทานวิทยา นร.ม.ปลายสอนน้อง ป.1-3 อ่านในช่วงเช้าวันพุธ วิธีนี้จะเป็นผลดีทั้งพี่และน้อง ได้ทั้งทักษะการอ่านออกเสียง การพูด การวิเคราะห์ การสรุปใจความ รวมถึงเป็นการฝึกจิตอาสา  
     
Share |
 

อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ
อ.นิชรา พรมประไพ จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน เพิ่มเติม

พัฒนากลุ่มเสี่ยงด้วยลูกเสือ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์
นำวิชาลูกเสือมาใช้พัฒนาวินัยให้นักเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไป เมื่อได้พบวิชาลูกเสือ เพิ่มเติม

ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 1 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วน การสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้และคิดอย่างผสมผสาน เพิ่มเติม

ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 2 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
การนำเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วนมาใช้ในห้องเรียนให้เกิดผล และการใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือระดมความคิด เพิ่มเติม

ส้วมสุขสันต์ ผอ.ธรรมรงศักดิ์ อินกัน รร.วัดต้นไคร้
โครงการส้วมสุขสันต์ซึ่งเป็นโครงการของ สพฐ. นำไปต่อยอดโดยผู้อำนวยการ ที่คิดว่าถ้าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และยังต่อยอดไปถึงการให้กับสังคม และชุมชน เพิ่มเติม

 
 
กว่าจะอัพตอน อัพตอนเดียวหรอครับเนี่ย O_o ได้สาระมากนะครับ ขอบคุณครับๆ
โดย นกน้อยแต่พอรัง (2010-10-28 00:19:42) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชยเลยว่าดีมากครับ ผมเองได้รับประโยชน์อย่างมากเลย/ขอบคุณครับ
โดย ครูเก่ง (2010-10-29 07:08:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
โดย รุ่งทิพย์ เทือกคำ (2010-10-29 10:01:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมาก เป็นประโยช์ต่อครูผู้สอนเป็นอย่างมาก
โดย สุนิสา สัมฤทธิ์ (2010-10-31 12:35:24) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้มีอย่างนี้ ในการพัฒนา จริงๆ
โดย สุพัตรา ชุมประเสริฐ (2010-11-03 09:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจจังเลยที่วงการการศึกษาของประเทศไทย มีสิ่งดีๆให้ครูและเด็กไทยได้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์
โดย นางจิราภรณ์ ยงยุทธ (2010-11-03 15:15:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ถ้าทุกโรงเรียนทำแบบนี้เด็กก็คงได้อ่านหนังสือกันเพิ่มมากขึ้น
โดย นางสาวแคทรียา จันทราอภิรักษ์ (2010-11-03 20:32:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ สามารถพัฒนาได้ทั้งตัวผู้สอนและตัวผู้เรียนได้ค่ะ
โดย นางสาววนพร เกิดโต (2010-11-07 14:54:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากค่ะ...สามารถพัฒนาทั้งพี่และน้องได้เป็นอย่างดี ชอบโครงการนี้มากค่ะ
โดย นางสาวปิยทิพย์ อินทร์ีอักษร (2010-11-07 21:26:40) [แสดงความคิดเห็น]
โคลงการนี้ดีมากๆเลยครับได้รับความรู้ทั้งพี่ๆ และน้องๆ ถ้าผมเป็นเด็กๆ ก็อยากให้พี่ๆสอนผมอย่างนี้เช่นกันเพราะช่องว่างระหว่างวัยไกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และสร้างภาพในจินตนาการได้มากจริงๆ และยังรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยช์อีกด้วย ครับผม
โดย นายสุวิชา นาคสังข์ (2010-11-07 23:37:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ให้ทั้งประโยชน์และความรู้มาก ๆ ค่ะ สามารถทำให้เราพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่นได้ อีกทั้งยังช่วยสงเสริมการอ่านให้กับเด็กไทยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลด้วยค่ะ
โดย นางสาวนรัญญา ศรีทรัพย์ (2010-11-10 13:16:43) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้
โดย อนุศักดิ์ ศิลาชัย (2010-11-10 23:14:11) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ กิจกรรมให้เด็กมีน้ำใจ ปรับตัวเข้ากันง่ายๆ แต่เด็ก
โดย ชโลทร นาคนัทที คอม2 (2010-11-11 17:11:17) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ยินคำนี้มานาน"พี่สอนน้อง" แต่เพิ่งได้แนวปฏิบัติที่ทำให้เห็นผลถึงการพัฒนาสู่เด็กอย่างจริงจังก็จากสื่อนี้ ยอดเยี่ยมจริงๆ ครับ
โดย ปรีชาชาญ อินทรชิต (2010-11-13 21:23:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยครับ ทำให้เด็กได้แสดงออกและยังรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยช์
โดย จักรกฤษ รอดสุข (2010-11-14 21:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้โรงเรียนที่หลานเรียน (หลานเรียนระดับประถมศึกษา) มีโครงการนี้ เด็กๆคงมีความสุข ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะต่างๆ มีสังคมของพี่ๆน้องๆ ที่ต่างทำสิ่งดีๆต่อกัน
โดย สุรางค์ วีรสุเมธา (2010-11-15 04:37:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะโครงการนี้แนะนำว่าควรที่จะทำโครงการนี้ให้ทุกโรงเรียน
โดย นางสาวพัชรี แก่นลา (2010-11-17 17:16:19) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องอ่าน ถ้ามีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วทั้งประเทศ ประเทศไทนคงพัฒนาทางความคิด (รักกันฉันพี่น้อง) ตั้งคำว่ารวมเลือดเนื้อชาติไทย
โดย นายธวัชชัย แก้วคำ (2010-11-17 22:51:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้สาระมากเลยค่ะ ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์มาก เด็กได้มีส่วนร่วม
โดย นางสาวอำพร คำแพง (2010-11-18 08:53:05) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้ชอบมากค่ะพี่ได้ดูแลน้องเกิดความรักความช่วยเหลือ น้องอ่านได้พี่อ่านคล่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
โดย สุจิตรา สิทธิไทย (2010-11-18 21:15:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากทำให้เด็กเกิดความสุขในการอ่านพี่รู้จักเอื้ออาทรช่วยเหลือน้องเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดี
โดย นางสำเนียง อุทัยมา โรงเรียนวัดบ้านไร่ (2010-11-26 22:01:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดีมากทำให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์และทำให้เด็กไทยรักการอ่านมากขึ้นเป็นโครงการที่ขออนุญาตนำไปปฏิบัติที่โรงเรียนบ้างนะคะ
โดย นางศิริรัตน์ บุญธรรม (2010-11-27 21:05:00) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องอ่าน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป้นแบบอยางการอ่านที่ดีมาก ขอชื่นชม อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ ที่ออกแบบกิจกรรม เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านที่ดีมากค่ะ ขอชื่นชม และได้แนวคิดกิจกรรมจากโรงเรียนในโครงการเพื่อนำไปจัดกิจกรรมของโรงเรียนค่ะ
โดย นางไพวัน ปาโส (2010-11-28 20:12:27) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ เก๋นะค่ะ หนูเป็นศิษย์เก่าของที่นี้ค่ะ หนูรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่เห็นน้องๆรักกัน
โดย ด.ญ.สุกัญญา ผูกเหมาะ (2010-12-06 18:30:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้ดีมากๆ สอนเด็กๆให้รู้จักรักกันและดูแลกัน
โดย วิลาสินี ปิยะรัตน์วนกุล (2011-01-20 08:51:19) [แสดงความคิดเห็น]
ทำไมของไทยมีแค่นิดเดียวค่ะ
โดย นา (2011-01-21 12:22:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะครงการที่ดีค่ะ อยากร่วมโครงการด้วยค่ะ
โดย พิทยา จารุจินดา (2011-02-06 13:55:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมผู้ร่วมโครงการทุกท่านค่ะ เพราะการดำเนินโครงการกับนักเรียนหลายระดับชั้น และหลากหลายความสามารถจำเป็นต้องประสานงานเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อบริหารจัดการให้โครงการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงต้องพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหลายประการ แต่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์นี้ได้จนประสบความสำเร็จ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งพี่และน้อง และยังจะช่วยให้สายสัมพันธ์นี้โยงใยต่อไปเกื้อกูลกันในเรื่องอื่นๆ ต่อไป
โดย ปัทมา พังเครือ (2011-07-17 20:17:10) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านออก เขียนไม่ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุก็ยังเป็นที่ถกเถียงกัน ต่างกันต่างก็ให้เหตุผลไป แต่ก็มีครูหลายๆคน ยังบอกว่าเป็นเพราะนักเรียนขี้เกียจ หรือตระกูลนี้เรียนหนังสือไม่เก่งบ้างละ หากทุกฝ่ายยอมรับปัญหาที่เกิดทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนรับผิดชอบ และหาแนวทางแก้ไขช่วยกัน เช่นการส่งเสริมการอ่านโดยการทำกิจกรรมพี่สอนน้องอย่างนี้ ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ปัญหาก็เบาบาง และแก้ไขได้ในที่สุด ที่โรงเรียนก็มีกิจกรรมพี่สอนน้องเช่นกัน และใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ แต่กิจกรรมยังไม่น่าสนใจ จากการชมกิจกรรมนี้แล้ว ก็ได้แนวคิดเรื่องสื่อและการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสม น่าสนใจมากขึ้นได้
โดย พรรณี ฤๅชากูล (2011-07-17 22:41:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการนี้ดีมากโรงเรียนต่างจังหวัดน่านำมาเป็นตัวอย่างเพราะกิจกรรมนี้สร้างนิสัยและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของเด็กรุ่นพี่และเด็กเล็กๆเพิ่มมากขึ้นค่ะ
โดย รินรดา วงษ์พิทักษ์ (2011-07-21 12:42:27) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้น่าสนใจ เป็นการฝึกเด็กรุ่นพี่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับน้อง ๆ สร้างสายสัมพันธ์ เรียนรู้การให้กับผู้อื่น
น่าประทับใจดี และที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างนิสัยในรักการอ่านมากยิ่งขึ้น
โดย Nui (2011-07-22 22:36:32) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมโครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา แล้วกระผมมีความคิดเห็นเช่นเดียวกันเลยครับ การอ่านเป็นสิ่งสำคัญ เป็นการแสดงออกถึงคำว่าจิตอาสา ช่วยน้อง มีความมีนำ้ใจต่อคนรอบๆข้างและน้องๆ ซึ่งในสังคมปัจจุบัน คำว่า จิตอาสา แทบจะมองไม่เห็นในสังคมปัจจุบัน มีแต่คนทำอะไร และอย่างได้สิ่งขิงตอบแทน การทำอะไรที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากครับ ขอให้กำลังใจคุณครูด้วยนะครับ
โดย เอกสิทธิ เอื้ออาดลย์กูล (2011-07-26 11:01:48) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมโครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยาแล้ว กระผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่สร้างให้เด็กมีความเสียสละ มีนำ้ใจ มีจิตอาสา ช่วยเหลือครู และน้องๆ ปัจจุบันคำว่าจิตอาสา จะไม่ค่อยพบเห็นในสังคมปัจจุบันแล้ว ทุกๆคนทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทน ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียนต่อไปนะครับ สู้ๆครับ
โดย เอกสิทธิ เอื้ออาดลย์กูล (2011-07-26 11:05:18) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมโครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยาแล้ว กระผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่สร้างให้เด็กมีความเสียสละ มีนำ้ใจ มีจิตอาสา ช่วยเหลือครู และน้องๆ ปัจจุบันคำว่าจิตอาสา จะไม่ค่อยพบเห็นในสังคมปัจจุบันแล้ว ทุกๆคนทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทน ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียนต่อไปนะครับ สู้ๆครับ
โดย เอกสิทธิ เอื้ออาดลย์กูล (2011-07-26 11:05:27) [แสดงความคิดเห็น]
กดซ้ำตอนแรกนึกว่าโหลดไม่ได้
ขอโทษทีครับ
โดย เอกสิทธิ เอื้ออาดลย์กูล (2011-07-26 11:06:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และสะท้อนถึงการพัฒนาเด็กอย่างแท้จริง สอนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและรู้จักแบ่งปัน คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาคอยชี้แนะ ส่วนนักเรียนเป็นผู้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเองผ่านโครงการพี่สอนน้อง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกฝนการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงที่ไม่ได้หมายถึงแค่การนั่งจำตำราแล้วเอามาสอบ อยากให้โรงเรียนต่างๆมีกิจกรรมแบบนี้เยอะๆ เด็กๆจะได้พัฒนาความสามรถทางด้านการคิด การใช้ชีวิต เป็นต้น :tv17: :tv17: :tv17:
โดย จักรวุธ สุขผลิน (2011-07-30 03:12:56) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้ เป็นโครงการที่ดี ได้ประโยชน์ทั้งผู้รับและผู้ให้ ผู้รับคือน้องๆ ได้เรียนรู้ และฝึกนิสัยรักการอ่าน ผู้ให้คือพี่ๆ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา และเรียนรู้ฝึกการเป็นผู้นำ ช่วยเหลือสังคม นักรียนมีความสุข
โดย อดิศักดิ์ ศิริวรศิลป์ (2011-08-06 10:45:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมอีกแนวทางหนึ่งที่น่าจะนำไปเป็นต้นแบบ พี่สอนน้อง พี่ก็ปรับตัว น้องก็มีการปรับตัวเพ่ือที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน พี่ได้ฝึกแสดงความสามารถ พัฒนาได้ทั้งตัวพี่และน้อง
โดย ฐิตินันท์ หึงขุนทศ (2011-08-12 15:48:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยา เป็นโครงการนี้น่าสนใจ เป็นการฝึกเด็กรุ่นพี่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับน้อง ๆ สร้างสายสัมพันธ์ เรียนรู้การให้กับผู้อื่น
น่าประทับใจดี และที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างนิสัยในรักการอ่านมากยิ่งขึ้น
โดย มะลิ กันหา (2011-08-26 11:24:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดโครงการพี่สอนน้องอ่านที่สนุกสนาน มีเครือข่าย 8 โรงเรียน โดยมีตัวอย่าง รร.พีระยานาวิน ในวิชาลูกเสือเนตรนารี ป.4-6 สอนและอ่านนิทานให้นร.อนุบาล และที่รร.ชลประทานวิทยา นร.ม.ปลายสอนน้อง ป.1-3 อ่านในช่วงเช้าวันพุธ วิธีนี้จะเป็นผลดีทั้งพี่และน้อง ได้ทั้งทักษะการอ่านออกเสียง การพูด การวิเคราะห์ การสรุปใจความ รวมถึงเป็นการฝึกจิตอาสา น่าชื่นชมจริง ๆ
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2011-09-22 20:49:31) [แสดงความคิดเห็น]
พี่สอนน้อง พี่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อน้อง เป็นสิ่งที่ ฝึกให้พี่ที่ต้องมีบทบาทและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องก่อน ความเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วจะทำให้พี่ที่เป็นแบบอย่างจะพัฒนาตัวเองได้ดีก่อน ในขณะที่การเล่านิทานเด็กแต่ละคนก็จะมีวิธีการ ลีลา แตกต่างกันซึ่งจะเป็นสิงที่ดึงดูดใจของเด็ก ทำให้มีความสนุกมากขึ้น น่าฟังมากขึ้น โดยอาจมีลีลา ท่าทาง นำเสียง ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการฝึกการแสดงออกของพี่ๆด้วย และจะได้ประโยชน์ต่อครูที่เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นแนวทางที่น่าสนใจมากครับ ขอชื่นชมมากครับ
โดย เอกสิทธิ์ เอื้ออาดูลย์กูล (2011-10-14 10:44:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆ ใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับชั้น อยากให้ขยายผลไปทั่วประเทศ ความจริงแล้วศักยภาพของทุกโรงเรียนสามารถทำได้อยู่แล้ว แต่บางครั้งอาจหลายๆ ปัจจัย จึงไม่สามารถทำได้เต็มรูปแบบนัก การที่ให้นักเรียนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน แต่มีความเคารพกันในความเหมาะสมของวัย บางครั้งความห่างของวัยผู้สอนเช่นครูและนักเรียนอาจทำให้ความสนใจของนักเรียนน้อยลง แต่ถ้าวัยใกล้เคียงกันอาจจะทำให้นักเรียนสนใจมากขึ้น นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข สมองเปิดรับเนื้อหาแน่นอนค่ะ
โดย ศิริพร สุขเกษม (2011-11-23 10:03:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะเพราะโครงการที่ดี น่าสนใน ทำให้เด็กมีความกล้าที่อ่านมากขึ้นทำให้เด็กอ่านได้เร็วขึ้น
โดย โสรยา กูโน (2011-12-02 14:43:47) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องอ่าน นับเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งค่ะ โรงเรียนของหนูจัดโครงการนี้หลังพักกลางวัน โดยเด็กจะเป็นผู้เลือกหนังสือที่จะอ่านเอง อาจจะนำมาจากบ้านก็ได้ หลังจากฟังพี่อ่าน น้องอ่านตาม แล้วพี่ๆ ก็จะมีคำถามเพื่อให้น้องตอบ พร้อมของรางวัลเมื่อน้องตอบถูกค่ะ (ลูกอม ขนม หรือของเล่นที่พี่เตรียมไว้ค่ะ) ที่โรงเรียนจัดโครงการนี้มาได้เกือบจะ 6 ปีแล้วค่ะ เป็นโครงการที่ทำให้เด็กได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง รวมถึงเด็กจะได้ฝึกฝนทักษะในการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในอนาคตข้างหน้าค่ะ
โดย พรเพ็ญ จารุกิตติยนตร์ (2011-12-04 09:24:31) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆ ของอาจารย์ค่ะ น่าสนใจมาก
โดย นางสาวปูลิต์ฎาร์ อ่อนสิงห์ (2011-12-10 23:09:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ดีมากๆ ได้ความรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมหรือบูรณาการได้ ชอบมากที่สุดโครงการพี่สอนน้องอ่าน
โดย สุวรรณา วุฒา (2011-12-24 15:23:08) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบและถูกใจตอนพี่สอนน้องอ่านมากค่ะ เด็กๆมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือดูแลกัน พี่่ก็ได้พัฒนาทักษะหลายๆด้าน น้องก็ได้เรียนรู้ในทางที่ดี (เด็กจะมีภาษาเฉพาะของเด็ก) ไม่น่าเบื่อหรือจำเจสำหรับน้องด้วย ลักษณะของพี่แต่ละคนก็มีบุคลิกส่วนตัวที่แตกต่างกันไป ขออนุญาตเลียนแบบโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้ใช้ในโรงเรียนนะค่ะ
โดย สาวิตรี เชยกิจ (2011-12-30 11:42:43) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมโครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยาแล้ว เป็นกิจกรรมที่ดีนี้เป็นสิ่งที่สร้างให้เด็กมีความเสียสละ มีน้ำใจ มีจิตอาสา ช่วยเหลือครู และน้องๆ ซึ่งมักจะไม่ค่อยพบเห็นในสังคม ขณะนี้มีการรณรงค์ให้เด็กมีจิตอาสา จิตสาธารณะ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนมีมากขึ้น เป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียน นับเป็นโครงการที่ดีของโครงการ โรงเรียนของดิฉันจัดโครงการนี้หลังพักกลางวันและหลังเลิกเรียน โดยเด็กจะเป็นผู้เลือกหนังสือที่ชอบและจะอ่านเอง อาจเตรียมมาจากบ้านก็ได้ หลังจากฟังพี่อ่าน น้องอ่านตาม แล้วพี่ๆ ก็จะมีคำถามเพื่อให้น้องตอบ เป็นโครงการที่ทำให้เด็กได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง รวมถึงเด็กจะได้ฝึกฝนทักษะในการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในอนาคตข้างหน้าค่ะ ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆ ของอาจารย์ค่ะ
โดย มาเรียม ลูกสะเดา (2011-12-31 22:46:15) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องอ่าน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป้นแบบอยางการอ่านที่ดีมาก ขอชื่นชม อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ ที่ออกแบบกิจกรรม เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านที่ดีมากค่ะ ขอชื่นชม และได้แนวคิดกิจกรรมจากโรงเรียนในโครงการเพื่อนำไปจัดกิจกรรมของโรงเรียนค่ะ
โดย แสงทอง บุญเชิด (2012-01-01 15:47:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการดีมากโครงการหนึ่งในการส่งเสริมการอ่านและสามารถทำได้จริง เป็นจิตสาธารณะที่เกิดประโยชน์อันสูงสุด อยากให้โรงเรียนต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้ด้วย
โดย ประณีต นวลนุ่น (2012-01-01 20:20:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ดีมาก เป็นการสร้างประสบการณ์ของตัวนักเรียน นี้เป็นการสอนแบบนักเรียนสอนกันเองเป็นการสอนแบบใหม่ ทำให้เพิ่มความมันใจให้กับนักเรียนมาก
โดย มูฮัมมัด มาแน (2012-01-16 14:14:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ดีเพื่อให้เด็กได้มีความคิดระหว่างพี่กับน้องเเละให้ได้ฝึกเกี่ยวกับการอ่านนิทานและได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน
โดย สานียะ ดือรามะ (2012-01-16 18:16:54) [แสดงความคิดเห็น]
พี่สอนน้องอ่าน เป็นโครงการที่น่าสนใจมากค่ะ ทางโรงเรียนเองทำกิจกรรมลักษณะนี้เหมือนกัน แต่จากการดูวีดีโอชุดนี้แล้ว ทำให้มองเห็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจนขึ้น และเกิดความคิดในการต่อยอดกิจกรรมในโรงเรียนขึ้น หลังจากหาแนวทางมานาน ดิฉันจะนำเอาแนวคิดที่ได้จากการชมวีดีโอชุดนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนของดิฉันต่อไป อยากเข้าร่วมโครงการนี้บ้างค่ะ ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ทาง มศว.กระจายความรู้ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับโรงเรียนในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยค่ะ การอ่าน ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ อยากให้นำเสนอกิจกรรมดีดีแบบนี้อีกค่ะ ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สร้างสรรค์กิจกรรมดีดีค่ะ
โดย วนิดา สัมฤทธิ์นอก (2012-01-16 18:49:29) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้ดีมากๆเลยค่ะได้รับความรู้ทั้งพี่ๆ และน้องๆ ถ้าเป็นเด็กๆ ก็อยากให้พี่ๆสอนอย่างนี้เช่นกันเพราะช่องว่างระหว่างวัยใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และสร้างภาพในจินตนาการได้มากจริงๆ และยังรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย ขอชื่นชม อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ ที่ออกแบบกิจกรรม เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านที่ดีมากค่ะ ขอชื่นชม และได้แนวคิดกิจกรรมจากโรงเรียนในโครงการเพื่อนำไปจัดกิจกรรมของโรงเรียนค่ะ
โดย จันทร์ทิพย์ บัวเคน (2012-01-16 19:58:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ดีทำให้น้องๆ มีความพัฒนามากขึนอยากให้มีโครงการนี้ทุกโรงเรียนขอชื่มชม :tv15:
โดย อับดุลเราะห์มาน ศรีนิโอะ (2012-01-17 22:37:27) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกฝนการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงที่ไม่ได้หมายถึงแค่การนั่งจำตำราแล้วเอามาสอบ และทำให้เด็กมีความสนุกในการเรียนด้วย
โดย ฮัมเซาะ แวเงาะ (2012-01-21 15:39:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่พี่ๆ ช่วยสอนน้องในเรื่องการสอนการอ่านให้กับน้องๆ ชั้นปฐมวัย ป.๑ หรือนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่อง เพื่อให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการปลูกฝังทักษะการอ่านให้กับเด็ก นักเรียนชอบการอ่าน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน ดิฉันคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดี จะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สำหรับนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่อง อ่านไม่ได้ เด็กจะได้มีความมั่นใจในตนเอง เป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา และสามารถนำไปปรับตามสภาพแต่ละท้องที่
โดย วราภรณ์ คำวังพฤกษ์ (2012-01-29 22:21:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่พี่ๆ ช่วยสอนน้องในเรื่องการสอนการอ่านให้กับน้องๆ ชั้นปฐมวัย ป.๑ หรือนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่อง เพื่อให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการปลูกฝังทักษะการอ่านให้กับเด็ก นักเรียนชอบการอ่าน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน ดิฉันคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดี จะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สำหรับนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่อง อ่านไม่ได้ เด็กจะได้มีความมั่นใจในตนเอง เป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา และสามารถนำไปปรับตามสภาพแต่ละท้องที่
โดย วราภรณ์ คำวังพฤกษ์ (2012-01-29 22:21:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการและกิจกรรมที่ดีมาก เป็นกันเองกับน้อง ทำให้น้องกล้าแสดงออกมากกว่าอยู่กับครู ดีมากครับ :tv15:
โดย กัมปนาท สำนักนิตย์ (2012-02-01 22:01:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ดี ฝึกให้คนเรามีความเอื่ออาทรต่อกันมีความเป็นมิตรและเสริมสัมพันธไมตรีต่อกัน
โดย ชงคา บริวาท (2012-02-05 02:26:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่น่าสนใจมากครับช่วยสอนน้องในเรื่องการสอนการอ่านโดยใช้ความรัก ความผูกพันซึ่งกันและกัน ให้กับน้องๆ ช่วยให้น้องอยากเรียนรู้ และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย ภาณุพันธุ์ สายหยุด (2012-02-07 21:09:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเป็นโครงการที่ดี ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน ทำให้เกิดความสามัคคีภายในโรงเรียน และสามารถปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และได้เกิดจิตอาสาที่พี่ๆๆมาสอนน้องๆๆ ทำให้พี่เกิดความเป็นผู้นำที่ดี ชอบมากจะนำไปใช้บ้างนะคับ :tv07:
โดย ธีรนนท์ สุภาพสวัสดิ์ (2012-02-16 14:36:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้พี่กับน้องเกิดความสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกได้ดี จะนำไปปรับใช้ค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ ผู้จัดทำโครงการที่ดีนี้ :tv15:
โดย พรไพรินทร์ นัยนานนท์ (2012-03-11 20:36:01) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมโครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา แล้วกระผมมีความคิดเห็นเช่นเดียวกันเลยครับ การอ่านเป็นสิ่งสำคัญ เป็นการแสดงออกถึงคำว่าจิตอาสา ช่วยน้อง มีความมีนำ้ใจต่อคนรอบๆข้างและน้องๆ ซึ่งในสังคมปัจจุบัน คำว่า จิตอาสา แทบจะมองไม่เห็นในสังคมปัจจุบัน มีแต่คนทำอะไร และอย่างได้สิ่งขิงตอบแทน การทำอะไรที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากครับ ขอให้กำลังใจคุณครูด้วยนะครับ
โดย กิตติพงษ์ สี่หมื่น (2012-03-22 10:02:04) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่งที่ให้พี่สอนน้องอ่าน เพราะจะทำให้น้องมีความกล้าที่จะถามในสิ่งที่ไม่รู้มากกว่าการถามครู และทำให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้องมากขึ้น ทำให้พี่ได้รู้จักคำว่า จิตอาสา ซึ่งในปัจจุบันจะหาคนที่รู้คำว่าจิตอาสาได้ยาก
โดย สตรียา-รอเสะ (2012-03-25 18:43:50) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่งที่ให้พี่สอนน้องอ่าน เพราะจะทำให้น้องมีความกล้าที่จะถามในสิ่งที่ไม่รู้มากกว่าการถามครู และทำให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้องมากขึ้น ทำให้พี่ได้รู้จักคำว่า จิตอาสา ซึ่งในปัจจุบันจะหาคนที่รู้คำว่าจิตอาสาได้ยาก
โดย สตรียา-รอเสะ (2012-03-25 18:44:37) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริม ด้วยหลายสาเหตุหลายอย่างเพราะ ๑.ให้รุ่นพี่-รุ่นน้องมีปฎิสัมพันธ์มากขึ้น ๒.รุ่นพี่มีประสบการณ์มากกว่า สามารถถ่ายทอดให้รุ่นน้องรับรู้และเรียนรู้ได้ อีกทั้งเป็นการฝึกกระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ของตัวรุ่นพี่เอง ๓. เพื่อเป็นการทบทวนความจำที่ได้เรียนของรุ่นพี่ และส่งเสริมให้รุ่นน้องได้กระตื้อรืนร้นมากขึ้นในการเรียนรู้ นอกจากจะได้เรียนกับครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว ^^ ถือเป็นเรื่องที่น่าขยายต่อนะครับ
โดย มงคล สุขีลักษณ์ (2012-04-03 03:03:18) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการพี่สอนน้องอ่านขึ้น มีโรงเรียนเข้าร่วม 8 โรงเรียน โดยมีตัวอย่าง รร.พีระยานาวิน ในวิชาลูกเสือเนตรนารี ป.4-6 สอนและอ่านนิทานให้นร.อนุบาล และที่รร.ชลประทานวิทยา นร.ม.ปลายสอนน้อง ป.1-3 อ่านในช่วงเช้าวันพุธ วิธีนี้จะเป็นผลดีทั้งพี่และน้อง ได้ทั้งทักษะการอ่านออกเสียง การพูด การวิเคราะห์ การสรุปใจความ รวมถึงเป็นการฝึกจิตอาสา ยอมรับแนวทางของท่านจะทำเป็นแบบอย่าง
โดย จรัญ ชาวใต้ (2012-04-03 11:09:09) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนใหญ่และโรงเรียนเล็ก รุ่นพี่ที่สามารถเขียนคล่อง อ่านคล่อง มีโอกาสได้พัฒนาการเรียนรู้จากการอ่าน และมุ่งให้เกิดความเอื้ออาทร และช่วยเหลือแบ่งปัน ในโรงเรียนและในรุ่นพี่ รุ่นน้อง นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รักการอ่านมากขึ้น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และฝึกให้นักเรียนมมีความก้าวหน้าในทักษะการอ่าน ช่วยเหลือผู้อื่น มีความเสียสละ
โดย จารุวรรณ ธรรมสอน (2012-04-03 18:55:02) [แสดงความคิดเห็น]
โ€œโครงการสอนน้องอ่านโ€ นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงสู่การอ่านการเขียนย่างมาก คิดว่าถ้านักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัส หูได้ฟัง ตา ได้ดู ปากได้พูด/อ่าน สมองได้คิด มือได้จับต้อง/สัมผัส ด้วยตัวของเขาเองน่าจะส่งผลให้เขาอยากอ่าน อยากเขียนมากขึ้น และอีกอย่างเชื่อว่าเขาน่าจะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และสนุกภายใต้การดูแลพี่/น้องที่เขาชื่นชอบหรือคุ้นเคย และสิ่งที่ตามมาภายใต้กิจกรรมพี่สอนน้องก็คือความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบและรู้จักแบ่งปัน คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกฝนการทำงาน ซึ่งสอดคล้องนโยบาย/หลักสูตร ผู้เรียนได้พัฒนาความสามรถทางด้านการคิด การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข..
โดย วราภรณ์ สุดดี (2012-04-03 20:37:51) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยา จัดโครงการพี่สอนน้องอ่านขึ้น มี
เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่พี่ๆ ช่วยสอนน้องในเรื่องการสอนการอ่านให้กับน้องๆ ที่อ่านหนังสือไม่คล่อง เพื่อให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการปลูกฝังทักษะการอ่านให้กับเด็ก นักเรียนชอบการอ่าน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่ดี จะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนทุกชั้นในโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่อง อ่านไม่ได้ เด็กจะได้มีความมั่นใจในตนเอง เป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา และสามารถนำไปปรับตามสภาพแต่ละท้องที่ ซึ่งลองทำแล้วเป็นโครงการดีจริง ๆ
โดย วิมล ดีประดิษฐ์ (2012-04-04 04:08:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่มีการจัดโครงการพี่สอนน้องอ่านขึ้น มีโรงเรียนเข้าร่วม 8 โรงเรียน โดยมีตัวอย่าง รร.พีระยานาวิน ในวิชาลูกเสือเนตรนารี ป.4-6 สอนและอ่านนิทานให้นร.อนุบาล และที่รร.ชลประทานวิทยา นักเรียน ม.ปลายสอนน้อง ป.1-3 อ่านในช่วงเช้าวันพุธ เป็นการพัฒนาทักษะการพูด การอ่าน การเขียนของรุ่นพี่ และส่งเสริมทักษะของน้องๆ ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้องให้มีความรักใคร่สามัคคีกันมากขึ้น และเป็นโครงการที่อีกหลายๆโรงเรียนจะนำไปใช้ที่โรงเรียนของตัวเองด้วยเช่นกัน
โดย ดอกจันทร์ แก้วคูณ (2012-04-10 00:30:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้นำเรื่อง โครงการพี่สอนน้องอ่าน มานำเสนอ เพราะโครงการนี้สามารถนำแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนดิฉันประสบปัญหานี้เป็นอย่างมาก โดยคิดว่าจะนำไปใช้กับนักเรียนมัธยมให้สอนน้องประถม ซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดผลดีกับนักเรียนในเรื่องการฝึกทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และที่สำคัญเป็นการฝึกให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข นับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามค่ะ
โดย ปวีณา คงไชยโย (2012-04-12 13:07:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่พัฒนาการอ่านของน้อง ขณะเดียวกันพี่ได้พัฒนาการบริหารจัดการในการเตรียมตัวสอนน้อง และจิตอาสาด้วย เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
โดย วิไล แสงเหมือนขวัญ (2012-04-12 16:37:42) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมโครงการพี่สอนน้องอ่านมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ชั้นป.4-6และพี่ๆชั้นมัธยมปลายที่มีจิตเป็นสาธารณะในการมาสอนน้องๆชั้นเล็กกว่าตนเองในการอ่านและเขียนหนังสือเป็นการทบทวนทักษะทางด้านการสื่อสารของพี่ๆให้เพิ่มมากขึ้น พี่บางคนทักษะการสื่อสารดีอยู่แล้วอาจได้รับการพัฒนาให้ดีเลิศก็ได้ นอกจากนี้การให้พี่เป็นคนสอน แนะนำน้องในเรื่องต่างๆ ซึ่งพี่ๆผ่านการอ่านนิทานเรื่องนี้มาแล้วอาจสอนน้องให้เข้าใจได้ดีกว่าเนื่องจากมีอายุที่ไม่ห่างกันมากนัก ความสนิทสนม ความใกล้ชิดระหว่างพี่กับน้องอามีมากกว่าครูกับลูกศิษย์ขอชื่นชมอีกครั้งนะคะ
โดย ฐิติกร เรือนคำ (2012-04-13 20:36:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ทำออกมาแล้วเป็นรูปธรรม มีผลของการดำเนินงานซึ่งโครงการพี่สอนน้องอ่านนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วม 8 โรงเรียน โดยมีตัวอย่าง รร.พีระยานาวิน ในวิชาลูกเสือเนตรนารี ป.4-6 สอนและอ่านนิทานให้นร.อนุบาล และที่รร.ชลประทานวิทยา นร.ม.ปลายสอนน้อง ป.1-3 อ่านในช่วงเช้าวันพุธ วิธีนี้จะเป็นผลดีทั้งพี่และน้อง ได้ทั้งทักษะการอ่านออกเสียง การพูด การวิเคราะห์ การสรุปใจความ รวมถึงเป็นการฝึกจิตอาสา เป็นโครงการที่นอกเหนือจากจะเป็นการสอนให้น้องได้ฝึกทักษะการอ่านแล้ว ยังได้ฝึกการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ และสร้างความรักความผูกพันระหว่างพี่กับน้องอย่างแท้จริง ขอแสดงความนับถือโครงการนี้ที่ประสบผลสำเร็จค่ะ
:tv18:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-17 15:21:28) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่วงการศึกษาของไทยมีโครงการดีๆแบบนี้ ส่วนใหญ่แล้วแต่ละโรงเรียนก็มีโครงการที่ดีๆแบบนี้เช่นกันแต่ก็แล้วแต่ว่าจะนำเสนออย่างไร ดำเนินการอย่างไรให้ได้ผลที่แท้จริง ในโครงการพี่สอนน้องอ่านนี้ถือเป็นโครงการตัวอย่างที่หลายๆโรงเรียนควรนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียน สำหรับนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง อ่านไม่ออก รุ่นพี่ก้จะสอนให้น้องอ่านได้ จะเป้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องด้วย
โดย ชมนาฏ จิตรจันทร์ (2012-04-19 11:23:22) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านออก เขียนไม่ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุก็ยังเป็นที่ถกเถียงกัน ต่างกันต่างก็ให้เหตุผลไป แต่ก็มีครูหลายๆคน ยังบอกว่าเป็นเพราะนักเรียนขี้เกียจ หรือตระกูลนี้เรียนหนังสือไม่เก่งบ้างละ หากทุกฝ่ายยอมรับปัญหาที่เกิดทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนรับผิดชอบ และหาแนวทางแก้ไขช่วยกัน เช่น การส่งเสริมการอ่านโดยการทำกิจกรรมพี่สอนน้องอย่างนี้ ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ปัญหาก็เบาบาง และแก้ไขได้ในที่สุด ที่โรงเรียนก็มีกิจกรรมพี่สอนน้องเช่นกัน และใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ แต่กิจกรรมยังไม่น่าสนใจ จากการชมกิจกรรมนี้แล้ว ก็ได้แนวคิดเรื่องสื่อและการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสม น่าสนใจมากขึ้นได้
โดย ลักขณา เหง้าละคร (2012-04-19 16:38:41) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนของเราก็มีทั้งรุ่นพี่และร่นน้องนี่นา ทำไมเราไม่จัดกิจกรีรมนี้บ้างนะ ไม่ยากสักนิด ต้องเริ่มเลยล่ะ ของคุณเจ้าของโครงการมากครับ
โดย สมชาย แรมไธสง (2012-04-19 18:09:09) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านออก เขียนไม่ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุก็ยังเป็นที่ถกเถียงกัน ต่างกันต่างก็ให้เหตุผลไป แต่ก็มีครูหลายๆคน ยังบอกว่าเป็นเพราะนักเรียนขี้เกียจ หรือตระกูลนี้เรียนหนังสือไม่เก่งบ้างละ หากทุกฝ่ายยอมรับปัญหาที่เกิดทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนรับผิดชอบ และหาแนวทางแก้ไขช่วยกัน เช่นการส่งเสริมการอ่านโดยการทำกิจกรรมพี่สอนน้องอย่างนี้ ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ปัญหาก็เบาบาง และแก้ไขได้ในที่สุด ที่โรงเรียนก็มีกิจกรรมพี่สอนน้องเช่นกัน และใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ แต่กิจกรรมยังไม่น่าสนใจ จากการชมกิจกรรมนี้แล้ว ก็ได้แนวคิดเรื่องสื่อและการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสม น่าสนใจมากขึ้นได้และการที่ทางโรงเรียนไดจัดโครงการพี่สอนน้องเป็นโครงการที่ดีและโรงเรียนทุกโรงเรียนน้าจะนำไปประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:01:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม โครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยา ในวิชาลูกเสือเนตรนารี ป.4-6 สอนและอ่านนิทานให้นร.อนุบาล และ นร.ม.ปลายสอนน้อง ป.1-3 อ่านในช่วงเช้าวันพุธ วิธีนี้จะเป็นผลดีทั้งพี่และน้อง ได้ทั้งทักษะการอ่านออกเสียง การพูด การวิเคราะห์ การสรุปใจความ รวมถึงเป็นการฝึกจิตอาสา นั้น ผมคิดว่ากิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น ยังส่งผลให้นักเรียนอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นเรียนวิชาต่าง ๆ ได้เก่งขึ้น เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาต่าง ๆ ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีการช่วยเหลือกัน เสียสละเวลาให้กับน้อง ๆ เป็นสิ่งที่ควรทำต่อไปให้เป็นกิจวัตร
โดย นิเวช รอดบำเรอ (2012-04-21 16:35:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียนโครงการสอนน้องและกิจกรรมพัฒนผุ้เรียน ลูกเสือ การเล่านิทาน ล้วนแล้วเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนผู้เรียนและเป็นกรรมวิธีที่จะให้นักเรียนได้รับความรู้ เป็นรายกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการอาชีพครูที่จะช่วยกันพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่คอนข้างจะมองเห็นอนาคตการพัฒนารูปแบบที่เพื่อนครูจะนำไปปรับขบวนการจัดกิจกรรมที่ดีมาก เพราะอย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นให้ครูสนใจที่จะพัฒนาอาชีพครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเร่ือย ๆ ขอบคุณค่ะ
โดย ทองใส แก้วคำจันทร์ (2012-04-22 19:21:37) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องอ่าน อาจารย์สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์อาจารย์อ้อมขวัญ แซอัง โรงเรียนพีระยา นาวินอาจารย์ขนิษฐา โรงเรียนชลประทานวิทยา เป็นโครงการที่ดีมากๆ เป็นการฝึกตัวพี่เองและฝึกน้องไปด้วย จะทำให้พี่กล้าพูด พูดเก่งขึ้นเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พี่มีการเตรียมตัวก่อนสอนน้องเป็นการสร้างให้เด็กมีการเสียสละ มีนำใจ มีจิตอาสา ช่วยเหลือครูและน้องๆ มักไม่ค่อยพบในสังคมปัจจุบัน ดิฉันจะนำแนวคิดการจัดกิจกรรมไปจัดกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป ขอขอบคุณโครงการดีๆของอาจารย์มาก ค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-04-28 12:54:06) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากๆๆกับกิจกรรมโครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยา
อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการพี่สอนน้องอ่านขึ้น มีโรงเรียนเข้าร่วม 8 โรงเรียน โดยมีตัวอย่าง รร.พีระยานาวิน ในวิชาลูกเสือเนตรนารี ป.4-6 สอนและอ่านนิทานให้นร.อนุบาล และที่รร.ชลประทานวิทยา นร.ม.ปลายสอนน้อง ป.1-3 อ่านในช่วงเช้าวันพุธ วิธีนี้จะเป็นผลดีทั้งพี่และน้อง ได้ทั้งทักษะการอ่านออกเสียง การพูด การวิเคราะห์ การสรุปใจความ รวมถึงเป็นการฝึกจิตอาสา สามรถนำไปใช้กับการเรียนการสอนได้ดีค่ะ
:tv07:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-28 19:02:21) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องอ่านของ อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์และ อ. อ้อมขวัญ แซอัง โรงเรียนพีระยานาวินและ อ.ขนิษฐา ร.ร. ชลประทานวิทยา เป็นโครงการที่ดีมาก ที่ฝึกให้พี่มีจิตอาสาและกล้าแสดงออกในทางที่ดี ทำให้พี่ได้ฝึกการพูด ฝึกการอ่านไปในตัว เป็นการเพิ่มพูนทักษะการอ่าน ส่วนน้องก็ได้ฝึกอ่านกับพี่ ช่วยให้พี่กับน้อมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพราะพี่ได้ถ่ายโอนความรู้ให้น้อง ครุหลายท่านน่าจะนำไปเป็นตัวอย่างได้นะคะ
โดย ชลธิดา เงินงาม (2012-05-02 17:20:10) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องอ่านของ อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์และ อ. อ้อมขวัญ แซอัง โรงเรียนพีระยานาวินและ อ.ขนิษฐา ร.ร. ชลประทานวิทยา เป็นโครงการที่ดีมาก ที่ฝึกให้พี่มีจิตอาสาและกล้าแสดงออกในทางที่ดี ทำให้พี่ได้ฝึกการพูด ฝึกการอ่านไปในตัว เป็นการเพิ่มพูนทักษะการอ่าน ส่วนน้องก็ได้ฝึกอ่านกับพี่ ช่วยให้พี่กับน้อมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพราะพี่ได้ถ่ายโอนความรู้ให้น้อง ครุหลายท่านน่าจะนำไปเป็นตัวอย่างได้นะคะ
โดย ชลธิดา เงินงาม (2012-05-02 17:20:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องอ่านของ อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์และ อ. อ้อมขวัญ แซอัง โรงเรียนพีระยานาวินและ อ.ขนิษฐา ร.ร. ชลประทานวิทยา เป็นโครงการที่ดีมาก ที่ฝึกให้พี่มีจิตอาสาและกล้าแสดงออกในทางที่ดีฝึกการอ่านให้กับพี่ทำให้พี่มีทักาะในการอ่านส่วนน้องก็ได้ฝึกทำให้พี่กับน้องมีความสัมพันธ์ที่ดีรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะจะได้ทุกทักษะการนำไปสู่ห้องเรียนสามารถนำไปใช้คือให้เด็กเก่งสอนเด็กอ่อนได้ดีมากเพราะนักเรียนก้อยากจะเป็นคนสอนบ้าง
โดย สุวรรณี ทองนวลจันทร์ (2012-05-09 22:10:52) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ดิฉันได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนโครงการพี่สอนน้องอ่าน นี้ แล้วรู้สึกประทับใจมากๆค่ะ ทำให้ดิฉันได้แนวทางในการนำความรู้และเทคนิควิธีในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการมีจิตอาสา ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มากมาย บังเอิญว่าได้สอนทั้งวิชาภาษาไทยและวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศค่ะ สามารถนำความรู้ที่ได้บจากการชมรายการในตอนนี้ไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรงเลยทีเดียว ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ สำหรับคุณครูและทีมงานทุกท่าน ทีมีส่วนร่วมในการผลิตรายการตอนนี้ขึ้นมา ได้แนวคิดดีๆและได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นอีกมากมายทีเดียวค่ะ ขอบพระคุณค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-05-14 23:40:28) [แสดงความคิดเห็น]
ที่โรงเรียนเคยมีกิจกรรม พี่สอนน้อง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ที่จัดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ พี่จับคู่กับน้องสอนน้องอ่านตามบทหรือหน่วยการอ่านที่กำหนดไว้ เมื่อน้องอ่านได้คล่องแล้วก็ให้ไปอ่านให้ครูที่รับผิดชอบในแต่ละกล่มฟังเพื่อประเมินว่าจะผ่านการประเมินในหน่วยนั้นหรือไม่ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ให้นักเรียนได้มีความผูกพันระหว่างพี่ น้อง และนักเรียนทั้งพี่และน้องได้ฝึกทักษะการอ่าน นักเรียนสามารถอ่านได้ อ่านคล่องขึ้น
โดย มลฑา บัวทอง (2012-05-16 15:20:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และสะท้อนถึงการพัฒนาเด็ก อย่างแท้จริง สอนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและรู้จักแบ่งปัน คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาคอยชี้แนะ ส่วนนักเรียนเป็นผู้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเองผ่านโครงการพี่สอนน้อง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกฝนการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงที่ไม่ได้หมายถึงแค่การนั่งจำตำราแล้วเอามาสอบ สามารถประยุกต์เป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (เด็กเก่งช่วยเด็กอ่อน) เด็กๆ จะได้พัฒนาความสามารถทางด้านการคิด การใช้ชีวิต ความสามัคคีในหมู่คณะ ได้ด้วย :tv15:
โดย อาภรรัตน์ สมรัก (2012-05-17 16:10:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ดีมากเลย ได้ประโยชน์ทั้ง2 ฝ่ายคือทั้งพี่และน้อง พี่ก็จะอ่านคล่อง เขียนคล่อง ส่วนน้องก็จะอ่านออกเขียนได้ ทำให้พี่มีความภูมิใจในตัวเองอีกด้วยที่สอนน้องให้อ่านออก แถมยังได้ฝึกการมีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไปในทางที่ดีอีกด้วย ส่วนน้องก็จะไม่กลัวมากกล้าถามพี่มากกว่าครูว่าตัวไหนอ่านไม่ออก ข้าพเจ้าจำนำแนวโครงการนี้ไปทดลองทำที่โรงเรียนบ้างซึ่งที่โรงเรียนมีโครงการจิจอาสาอยู่แล้วแต่จะนำไปเป็นกิจกกรมในโครงการเจ้าคร้า
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-05-18 20:58:33) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านออก เขียนไม่ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุก็ยังเป็นที่ถกเถียงกัน ต่างกันต่างก็ให้เหตุผลไป แต่ก็มีครูหลายๆคน ยังบอกว่าเป็นเพราะนักเรียนขี้เกียจ หรือตระกูลนี้
เรียนหนังสือไม่เก่งบ้างละ หากทุกฝ่ายยอมรับปัญหาที่เกิดทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนรับผิดชอบ และหาแนวทางแก้ไขช่วยกัน เช่นการส่งเสริมการอ่านโดยการทำกิจกรรมพี่สอนน้องอย่างนี้ ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ปัญหาก็เบาบาง และแก้ไขได้ในที่สุด ที่โรงเรียนก็มีกิจกรรมพี่สอนน้องเช่นกัน และใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ แต่กิจกรรมยังไม่น่าสนใจ จากการชมกิจกรรมนี้แล้ว ก็ได้แนวคิดเรื่องสื่อและการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสม น่าสนใจมากขึ้นได้และการที่ทางโรงเรียนไดจัดโครงการพี่สอนน้องเป็นโครงการที่ดีและโรงเรียนทุกโรงเรียนน้าจะนำไปประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ขอขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้นำเรื่อง โครงการพี่สอนน้องอ่าน มานำเสนอ เพราะโครงการนี้สามารถนำแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนดิฉันประสบปัญหานี้เป็นอย่างมาก โดยคิดว่าจะนำไปใช้กับนักเรียนมัธยมให้สอนน้องประถม ซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดผลดีกับนักเรียนในเรื่องการฝึกทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และที่สำคัญเป็นการฝึกให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข นับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามค่ะ
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-30 12:44:36) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้อง เป็นโครงการที่ดีมากเพราะดิฉันเริ่มทำอยุ่ และได้ชมรายการได้อะได้ดีีๆมารกโดยเฉพาะจัดในชั่วโมงพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ เสีัยสละ เกิดความผุกพัน รักน้อง และปลูกฝังให้นักเรียนที่มีจิตอาสาเกิดความรับผิดชอบในการไปค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด นักเรียนเกิดทักษะในการอ่าน พูด การเขียน เด็กกล้าแสดงออก ห้องสมุดที่โรงเรียนของดิฉันขณะนี้นักเรียนรุ่นพี่เกิดความรักการอ่าน มีการยืมหนังสือเพิ่มขึ้น น้องอนุบาลชอบใจ เพราะเด็กกับเด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี แต่ครูทุกคนต้องเป็นที่ปรึกษาเพื่อแแนะนำปัญหาที่เกิดขึ้น ดิฉันคิดว่ามีการขยายผลให้กับพี่ชั้นโตสอนที่รุ่นตำ่กว่าเพิ่มขึ้น สรุปได้ผลดีเด็กได้มีโอกาสได้เปิดตัวเอง เห็นคุณค่าของตนเอง สังเกตนักเรียนจิตอาสาและพี่มีความสุข เราสามารถบูรณาการวิชาศิลปะ และภาษาไทยให้พี่ฝึกการเขียนนิทานและวาดภาาพ
โดย ยุพิน หนุนนาค (2012-07-07 09:17:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ดีมาก น่าชื่นชม นอกจากจะได้เรื่องการอ่านแล้ว ยังได้เรื่องอื่นๆอีกมากมาย ทั้งพี่และน้อง เป็นการ
สร้างเด็กๆให้เกิดความสามมัคคี ปลูกฝังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ำใจ แบ่งปัน ขอชื่นชมค่ะ จะนำไปเป็นแนวในการจัดกิจกรรมการอ่าน
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2012-07-08 20:02:24) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นขอชื่นชมอ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดโครงการพี่สอนน้องอ่านขึ้น เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ และขอชื่นชมคุณครูอ้อมขวัญ โรงเรียนพีรยานาวิน และคุณครูขนิษฐา โรงเรียนชลประทานวิทยาที่สามารถคิดรูปแบบของโครงการพี่สอนน้องอ่านได้อย่างน่ารัก ส่งเสริมทั้งพี่และน้องให้รักการอ่าน เมื่อปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เราก็ได้จัดทำโครงการตามรอยพ่อขอเป็นนักอ่านซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมคุณภาพเยาวชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ (สสค.) มีกิจกรรมต่างๆ รวม 16 กิจกรรม ที่เด่นๆ ก็เช่น หนูน้อยนักอ่าน ค่ายรักการอ่าน คลังคำนำความคิด เด็กอ่านให้ผู้ใหญ่ฟัง พี่อ่านให้น้องฟัง เล่านิทานหรรษา ตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย การเขียนหนังสือเล่มเล็ก และอีกหลากหลายกิจกรรม ในปีนี้ก็ยังคงต่อยอดโครงการเป็นปีที่สามแล้วค่ะ เป็นการบูรณาการทั้งโรงเรียนตลอดปีการศึกษา โดยในปีนี้มีกิจกรรมเพิ่มมาเป็น 18 กิจกรรมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กๆ เปิดเทอมมานี้เราจัดไปแล้วหลายกิจกรรม เช่น แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ พ่อแม่ลูกผูกรักจากการอ่าน หนังสือสัญจรป้อนความรู้ อาสาพาเรียนรู้สู่อาเซียน หนังสือเล่มเล็กสร้างเด็กอ่านเขียน ตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย และเด็กอ่านให้ผู้ใหญ่ฟังกำลังจะเริ่มในสัปดาห์ต่อไปค่ะ เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านด้วยกันนะคะ
โดย ลินลดา เชาว์มนัส (2012-07-22 12:00:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะจะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการอ่านออกเสียง การพูด การสรุปใจความสำคัญ และทำให้นักเรียนเกิดจิตอาสา ทำให้เด็กกล้าแสดงออก การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างจินตนาการ และเกิดความรักและสามัคคีระหว่างพี่กับน้อง ทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
โดย ยอดขวัญ ปาลามะ (2012-09-08 19:45:34) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องอ่านเป็นโครงการหนึ่งของโครงการบริการทางวิชาการ ซึ่งจะได้ทักษะการอ่านออกเสียง การพูด การวิเคราะห์ การสรุปใจความรวมถึงการฝึกการเป็นจิตอาสา ซึ่งเป้นโครงการที่ทำประโยชน์ให้กับเด็กมากที่สุด ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้พี่เป็นแบบอย่างที่ดีเเก่เด็กเหล่านี้ ซึ่งทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เหมือนเป็นการทำการบ้านเพิ่มขึ้นไปด้วย เพราะต้องอ่านหนังสือให้มากขึ้น เเละที่สำคัญคือการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัยของเด็กเหล่านี้ด้วย ทำให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างพี่กับน้องเพิ่มขึ้นอีกด้วย เป็นโครงการที่เป็นแบบอย่างได้อย่างดีให้เเก่สังคมไทยในปัจจุบัน :tv17: :tv17:
โดย สนธยา จันทร์ปัญญา (2014-07-06 01:15:25) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องอ่านเป็นโครงการหนึ่งของโครงการบริการทางวิชาการ ซึ่งจะได้ทักษะการอ่านออกเสียง การพูด การวิเคราะห์ การสรุปใจความรวมถึงการฝึกการเป็นจิตอาสา ซึ่งเป้นโครงการที่ทำประโยชน์ให้กับเด็กมากที่สุด ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้พี่เป็นแบบอย่างที่ดีเเก่เด็กเหล่านี้ ซึ่งทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เหมือนเป็นการทำการบ้านเพิ่มขึ้นไปด้วย เพราะต้องอ่านหนังสือให้มากขึ้น เเละที่สำคัญคือการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัยของเด็กเหล่านี้ด้วย ทำให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างพี่กับน้องเพิ่มขึ้นอีกด้วย เป็นโครงการที่เป็นแบบอย่างได้อย่างดีให้เเก่สังคมไทยในปัจจุบัน :tv17: :tv17:
โดย สนธยา จันทร์ปัญญา (2014-07-06 01:16:52) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่โรงเรียนอื่นๆควรเอาเป็นแบบอย่าง ข้อดีข้อแรกเลยก็คือทำให้เด็กนักเรียนทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องมีความผูกพันธ์กันสิ่งนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีความรักความสามัคคีกันด้วย โครงการนี้จะทำให้รุ่นพี่และรุ่นน้องฝึกทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่านออกเสียง การพูด การวิเคราะห์ การสรุปใจความ รวมถึงเป็นการฝึกจิตอาสา ซึ่งจะทำให้เด็กเก่งขึ้น และเด็กก็จะเป็นคนที่มีจิตอาสาเป็นนิสัย โครงการนี้มีความจำเป็นมากในโรงเรียนที่ขาดครู ซึ่งรุ่นพี่ก็สามารถเป็นตัวช่วยสอนรุ่นน้องได้
โดย บุษบา ขวัญชุม (2014-07-06 05:26:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการพี่สอนน้องถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่โรงเรียนอื่นๆควรเอาเป็นแบบอย่าง ข้อดีข้อแรกเลยก็คือทำให้เด็กนักเรียนทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องมีความผูกพันธ์กันสิ่งนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีความรักความสามัคคีกันด้วย โครงการนี้จะทำให้รุ่นพี่และรุ่นน้องฝึกทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่านออกเสียง การพูด การวิเคราะห์ การสรุปใจความ รวมถึงเป็นการฝึกจิตอาสา ซึ่งจะทำให้เด็กเก่งขึ้น และเด็กก็จะเป็นคนที่มีจิตอาสาเป็นนิสัย โครงการนี้มีความจำเป็นมากในโรงเรียนที่ขาดครู ซึ่งรุ่นพี่ก็สามารถเป็นตัวช่วยสอนรุ่นน้องได้
โดย บุษบา ขวัญชุม (2014-07-06 05:27:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv