thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 691
Rate :
 5
ความยาว : 24.06 นาที | Online : 2012-09-07  
    เพศศึกษารอบด้าน (วรานุช ชินวรโสภาค)  
    เพศศึกษาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และยากต่อการสอนให้เห็นภาพ จึงต้องมีเทคนิคที่จะทำให้การสอนเพศศึกษาสามารถสอนให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อ HIV ความสำคัญของการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาต่าง ๆ และการเลือกตัดสินใจเรื่องเพศโดยคำนึงถึงผลที่จะตามมา  
     
Share |
 

พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย คุณครูจิตตรา รัตนเสถียร
ชมการพัฒนาภาษาไทย ผ่านกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ของคุณครูจิตตรา รัตนเสถียร โรงเรียน วัดบางพูน จังหวัด ปทุมธานี เพิ่มเติม

สนทนาการจัดหลักสูตรและการสอน กับ รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
พูดคุยเรื่องการพัฒนา ปัญหา และความสำคัญของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กับ รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ.สง่า ทรัพย์เฮง ตอนที่ 2
ตอนห้องทดลอง จินตนาการ ตอนที่ 2 เทคนิคการสอนเรื่องขวดประดาน้ำ แรงดันอากาศ และบอลลูน อากาศร้อน เพิ่มเติม

Reading Community : Building a read community : เพื่อนแนะนำเพื่อน
ส่งเสริมนักเรียนให้รักการอ่าน โดยเลือกบทกลอน หรือหนังสือที่ชอบ มาแนะนำเพื่อน เพิ่มเติม

 
 
ดึมากค่ะ ทำให้นักเรียนได้ป้องกันตัวมากขึ้น
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-09-09 08:17:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ เด็กจะได้รู้การใช้ชีวิตประจำวันจริงๆ
โดย ขนิษฐา ลอดพงษ์ (2012-09-10 15:39:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดี
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-09-11 11:57:32) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และยากต่อการสอนให้เห็นภาพ จึงต้องมีเทคนิคที่จะทำให้การสอนเพศศึกษาสามารถสอนให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น สื่อ/อุปกรณ์ของจริงจึงมีความสำคัญที่จะให้เด็กได้เข้าใจและสามารถ มองย้อนอดีต(Refect)เชื่่อมโยง(Connec) ประยุกต์ใช้ (Apply)ในชีวิตประจำวัน ได้และเกิดทักษะชีวิตรู้และเข้าใจตนเองมากขึ้น
โดย มานพ วรรณารักษ์ (2012-09-15 12:55:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยเพราะสังคมปัจจุบันเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ปกติมากๆความรู้ที่ได้จากเรื่องเพศศึกษาสามารถที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและนำไปเผยแพร่ให้กับคนที่เรารักและรวมถึงครอบครัว ชุมชนได้ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย สิริรัตน์ นกแก้ว (2012-10-08 08:42:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv