thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 193
Rate :
 0
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-08-31  
    อ้วน ภัยวัยเรียน (รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล)  
    นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน และวิธีการแก้ปัญหาของโรคอ้วนในวัยรุ่น ของรศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยรุ่นอย่างถูกต้องตามหลักนักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้รู้เท่าทันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง  
     
Share |
 

พับกระดาษฉลาดคิด (ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ)
วัถตุดิบที่หาได้ง่ายอย่างกระดาษ ก็สามารถที่จะกลายเป็นสื่อการสอนสร้างสรรค์ได้ ด้วยการใช้เทคนิคการพับกระดาษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชา รวมไปถึงการนำไปใช้กับเด็กพิเศษออทิสติก เพิ่มเติม

เมื่อสงสัยจึงได้รู้ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
เรื่องราวของดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย ที่ทำให้เห็นความสำคัญของการสงสัย เพราะสงสัยทำให้ อยากรู้ เพราะสงสัยก่อให้ ฝึกฝน และเมื่อฝึกฝนจึงเกิดดอกผลความสำเร็จ เพิ่มเติม

พวกเราเหล่ามาชุมนุม รร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เรียนรู้ระบบประชาธิปไตย จากตัวอย่างโรงเรียนต้นแบบ พวกเราเหล่ามาชุมนุม รร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เพิ่มเติม

สอนภาษาไทยอย่างมีสีสัน - อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ และการสอนวรรณคดีด้วยเทคโนโลยี เพิ่มเติม

 
 
รายการนี้ดีค่ะ ทำให้คนอ้วนได้ดูแล้วอาจจะกลัวภัยอ้วนอีกต่อไป
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-09-09 09:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv