thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 194
Rate :
 0
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-08-31  
    อ้วน ภัยวัยเรียน (รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล)  
    นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน และวิธีการแก้ปัญหาของโรคอ้วนในวัยรุ่น ของรศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยรุ่นอย่างถูกต้องตามหลักนักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้รู้เท่าทันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง  
     
Share |
 

ลูกเสือ สื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ คุณครูทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ
การปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม ฝึกอบรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดี ทั้งร่างกาย และ จิตใจ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ของ คุณครูทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ โรงเรียน วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เพิ่มเติม

การสอนในระดับปฐมวัย อ.นิภาพร สิงโตไทย รร.สาธิตพัฒนา กรุงเทพ
ชมการแนะนำครูใหม่ ผ่านครูผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กในระดับปฐมวัย เพิ่มเติม

ศิลปะไร้กรอบ ว่าที่ร้อยตรีสมรรถ สุขเจริญ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
ศิลปะเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่จำกัด พบแนวทางการสอนศิลปะไร้กรอบ วิชาศิลปะไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนที่กำหนด เพิ่มเติม

สนทนาเรื่องการสอนสังคมศึกษา ท่ามกลางความขัดแย้ง ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
สังคม พลเมืองดี ไม่ได้อยู่ที่การสอนให้จำ แต่อยู่ที่การฝึกฝนให้ทำ การศึกษาสามารถช่วยอะไรได้บ้าง เพิ่มเติม

 
 
รายการนี้ดีค่ะ ทำให้คนอ้วนได้ดูแล้วอาจจะกลัวภัยอ้วนอีกต่อไป
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-09-09 09:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv