thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 194
Rate :
 0
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-08-31  
    อ้วน ภัยวัยเรียน (รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล)  
    นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน และวิธีการแก้ปัญหาของโรคอ้วนในวัยรุ่น ของรศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยรุ่นอย่างถูกต้องตามหลักนักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้รู้เท่าทันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง  
     
Share |
 

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (ชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ตอนที่ 2
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้อย่างไร แนวทางการขับเคลื่อน และบริหารการจัดการชั้นเรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาคือ เพิ่มเติม

อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ รร.นครไตรตรึงษ์ จ.กำแพงเพชร
ชมเทคนิคการดึงวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานาน มีการเล่นเพลงพื้นบ้าน มาใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพิ่มเติม

ผู้อำนวยการในใจฉัน ผอ.แปลก เพ็งยอด รร.หนองโสนวิทยาคม จ.พิจิตร
การเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้บริหารที่ดีในมุมมองของคุณเป็นเช่นไร ติดตามชมเรื่องราวของผู้อำนวยการ และครูโรงเรียน ที่ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาของนักเรียน เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ - อ.อุทุมพร เลิศปรีชา
เปิดโลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม เพิ่มเติม

 
 
รายการนี้ดีค่ะ ทำให้คนอ้วนได้ดูแล้วอาจจะกลัวภัยอ้วนอีกต่อไป
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-09-09 09:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv