thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 192
Rate :
 0
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-08-31  
    อ้วน ภัยวัยเรียน (รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล)  
    นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน และวิธีการแก้ปัญหาของโรคอ้วนในวัยรุ่น ของรศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยรุ่นอย่างถูกต้องตามหลักนักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้รู้เท่าทันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง  
     
Share |
 

เห็น...ด้วยหัวใจ คุณครูสมชัย แซ่เจีย
ชมเรื่องของศึกษานิเทศก์ สมชัย แซ่เจีย ที่ทุ่มเทการทำงานทุกอย่าง แม้แต่ตัวเองป่วย แต่ยังให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือครู และโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ทุกอย่าง เพื่อให้ครูเปลี่ยนทัศนคติแนวการสอนทำให้เกิดผล เพิ่มเติม

เสียสละเพื่อ ทักษะชีวิต คุณครูบรรเจิด ถาบุญเรือง ตอนที่ 1
เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของครูผู้ให้แรงบันดาลใจ ครูผู้ให้ชีวิต และเปิดโอกาสให้เด็กที่มีชีวิตไกลเมือง กับครูมืออาชีพ คุณครูบรรเจิด ถาบุญเรือง เพิ่มเติม

รอยเท้าของผู้นำ ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด
พบกับเรื่องราวของผู้บริหาร ผู้อำนวยการ จุฑาภัค มีฉลาด โรงเรียน ปทุมวัน ผู้บริหารนักจัดการ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ของเด็กๆ เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุกตอน 1 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจมากกว่าการจดจำ ชมกระบวนการทดลองต่าง ๆ มาอธิบายในแต่ละเรื่อง และออกแบบการทดลองให้สนุกเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก เพิ่มเติม

 
 
รายการนี้ดีค่ะ ทำให้คนอ้วนได้ดูแล้วอาจจะกลัวภัยอ้วนอีกต่อไป
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-09-09 09:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv