thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 194
Rate :
 0
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-08-31  
    อ้วน ภัยวัยเรียน (รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล)  
    นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน และวิธีการแก้ปัญหาของโรคอ้วนในวัยรุ่น ของรศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยรุ่นอย่างถูกต้องตามหลักนักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้รู้เท่าทันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง  
     
Share |
 

จุดเปลี่ยนคือจุดเริ่มต้น ครูลัดดาวัลย์ แสงสำลี
พบกับเรื่องราวของ ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครูลัดดาวัลย์ แสงสำลี โรงเรียน วัดฉัตรแก้วจงกลณี ที่มีเทคนิคการสอนเรื่อง แรงเสียดทาน เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน
แม้จะไม่ใช่ครูการศึกษาพิเศษ แต่เมื่อเห็นเด็กพิเศษในโรงเรียนมีปัญหาการเรียนวิชาศิลปะ อ.ศุภลักษณ์ มีปาน คิด 16 กิจกรรมศิลปะขึ้นมา เพิ่มเติม

ครูในโลกเงียบ ตอนที่ 1
ครูในโลกเงียบ พูดคุยกับอาจารย์สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน รร.เศรษฐเสถียร และ รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร เพิ่มเติม

สังคมศึกษา : สังคมแบบโยนิโสมนสิการ
สอนแบบโยนิโสมนสิการ โดย อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ รร.วัดไทรใหญ่ จ. นนทบุรี เพิ่มเติม

 
 
รายการนี้ดีค่ะ ทำให้คนอ้วนได้ดูแล้วอาจจะกลัวภัยอ้วนอีกต่อไป
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-09-09 09:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv