thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1644
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.32 นาที | Online : 2012-04-30  
    เพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา  
    ตามไปดูการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านที่ รร.นนทรีวิทยา หลังจากที่แต่เดิมเคยมีคุณครูสิริลักษณ์ แพ่งสำราญ เป็นคุณครูคนเดียวของโรงเรียนที่สอนแผนเพศศึกษารอบด้านเต็มตัว วันนี้หลังจากผ่านการอบรมมาแล้ว คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง และทีมคุณครูแนะแนวอีก 2 ท่าน กำลังจะกลายเป็นแนวร่วมใหม่ที่เข้ามาช่วยในการเสริมทีมการสอนวิชาเพศศึกษาให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องนี้ได้มาก และรอบด้านยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
:tv15:
โดย จตุรงค์ แก้วประเสริฐ (2012-05-12 23:07:42) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเกี่ยวกับเพศศึกษาที่ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมจากการเล่นบทบาทสมมุติ หรือให้เด็กแสดงความคิดเห็นได้เต็มความสามารถของเด็กและครูเป็นกันเองกับเด็กมากขึ้น จะช่วยให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเปิดเผยมากขึ้นและหล้าที่จะพูดคุยและปรึกษาครูในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น
โดย ยุพิน เกิดสมบัติ (2012-05-15 19:25:34) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเพศศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ เรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนไม่รู้และอยากรู้เกี่ยวกับตนเอง ในเรื่งเพศ เกี่ยวกับทัศนคติ / การปรับตัว/ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน / การใช้ทักษะชีวิต ในการรู้จักคนอื่น ตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องรู้ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่สมมุติ ทำให้เด็กมีความกล้าในการคิด/แก้ปัญหาและตัดสินใจ และกล้าที่พูดคุยและปรึกษาครู/เพื่อน/คนอื่น ๆ มากขึ้น ช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหา/ การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน :tv03:
โดย สุธีรา สุกใส (2012-05-17 18:20:40) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาที่ทำให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมจากการเล่นบทบาทสมมุติ หรือให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นได้เต็มศักยภาพของเด็กและครูผู้สอนจะต้องสอนแบบเป็นกันเองกับเด็กให้มาก ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเปิดเผยมากขึ้นและกล้าที่จะพูดคุยและปรึกษาครูในเรื่องเพศมากยิ่งขึ้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและรู้จักการป้องกัน พร้อมทั้งสามารถให้คำปรึกษากับเพื่อน ๆ ได้อีกด้วย :tv15:
โดย สุภาภรณ์ ปะรุมรัมย์ (2012-05-18 09:34:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษา เป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องมีทัศนะคติที่ดีกับวิชานี้มีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา เมื่อโรงเรียนมีการนำวิชานี้มาบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ บ้างก็ทำให้เกิดกับผู้เรียนมากขึ้น ยิ่งการเรียนการสอนนี้เน้นที่นักเรียนควรมีบทบาทมากขึ้น นักเรียนพูดมากขึ้น นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น โดยมีครูเป็นผู้คอยชี้แนะ ก็จะทกให้นักเรียนได้แสดงออกถึงบทบาทของตัวเองอย่างเต็มที่ เมื่อนักเรียนกล้าคิดกล้าทำก็จะทำให้ครูได้รู้ถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-05-22 22:15:29) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเป็นการที่ช่วยให้นักเรียนได้มีการร่วมกิจกรรมเรื่องของบทบาทสมมุติในการที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มความสามารถเมื่อในโรงเรียนมีการจัดให้ครูได้มีกระบวนการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพและสามารถนำมาบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากการเรียนการสอนเน้นในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้มีการแสดงบทบาทกันอย่างเต็มที่นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-28 18:08:13) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: ดีค่ะ
โดย ชิสา สังข์สุวรรณ (2012-09-10 18:01:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก มีความคิดเกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเร่ืองเพศซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทย :tv15:
โดย อนงค์ ทองสกูล (2012-11-15 09:22:57) [แสดงความคิดเห็น]
ทําให้นักเรียนนั้นได้รู้และได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษายิ่งมากขึ้นและการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนั้นจะต้องมีการที่เน้นเรืองการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนนั้นแสดงบทบาทของตัวเขาเองและสร้างให้เขานั้นมีความคิดที่เป็นคนรู้จักตนเองและดูแลตัวเป็นเพื่อนําพาชีวตวัยรุ่นได้ดีตลอดไป
โดย สารีนี บินดอเลาะ (2012-12-04 23:00:44) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา เป็นการจัดการเรียนที่ดีเพราะครูได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเพศศึกษา คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง บอกว่าเพศศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่ควรรู้แต่พอครูได้เข้าอบรมก็ได้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้และเข้าใจมากที่สุด และเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนจะต้องดูแลตัวเองและทำให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้น :tv15:
โดย อัยนี จินตรา (2012-12-05 00:10:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรืองราวของการสอนเพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเพศศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ และทักษะการใช้ขีวิตในสังคม ทักษะการแก้ปัญหา เรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนไม่รู้ในเรืองการแก้ปัญหา และอยากรู้เกี่ยวกับตนเอง ในเรื่งเพศ เกี่ยวกับทัศนคติ การปรับตัวความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน การใช้ทักษะชีวิต ในการรู้จักคนอื่น ตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องรู้ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงบทบาทได้แสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่สมมุติ ทำให้เด็กมีความกล้าในการคิด กล้าแสดงออกในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ และกล้าที่พูดคุยและปรึกษาพ่อแม่ ครู เพื่อนๆ คนอื่น ๆ มากขึ้น ช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ของตัวนักเรียนได้เป็นอย่าดีในสังคมปัจุบัน และจะได้เป็นทักษะชีวิตของตนในอนาคตได้ :tv15: :tv17: :tv17:
โดย อาลี ตาเดเอิน (2012-12-05 18:29:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ผมได้ดูทีวีครูเรืองราวของการสอนเพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา เป็นการจัดการเรียนรู้ถึงเรื่องเพศ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อวัยวะเพศของตนเองและการป้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวัน การ เรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนไม่รู้และอยากรู้เกี่ยวกับตนเอง ในเรื่งเพศ เกี่ยวกับทัศนคติ การปรับตัว และคุณครู ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมจากการเล่นบทบาทสมมุติ หรือให้เด็กแสดงความคิดเห็นได้เต็มความสามารถของเด็กและครูเป็นกันเองกับเด็กมากขึ้น จะช่วยให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเปิดเผยมากขึ้นแล้วยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ สำหรับคุณครูอธิวัฒน์ มะมิง ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรก้าวย่างอย่างมั่นใจในโครงการการเรียนรู้เพศศึกษาขององค์กร แพท และได้นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ แผน คุยกันได้ไหม มาประยุกต์สู่การเรียนการสอน โดยครูได้ร่วมประชุมครูในโรงเรียนให้ร่วมดำเนินกิจกรรมตามที่ได้อบรมมาและมีการขยายผลให้ครูท่านอื่น ได้ร่วมเรียนรู้เทคนิคการสอน แผนการจัดการเรียนในเรื่องต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์สู่ห้องเรียนได้และการประยุกต์การเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าพูดกล้าคุยเรื่องส่วนตัว เรื่องเพศ และปัญหาที่เกิดต่อคนรอบข้าง
โดย อัลอามีน หะยีดือราแม (2012-12-06 15:29:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ผมได้ดูทีวีครูเรืองราวของการสอนเพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา เป็นการจัดการเรียนรู้ถึงเรื่องเพศ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อวัยวะเพศของตนเองและการป้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวัน การ เรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนไม่รู้และอยากรู้เกี่ยวกับตนเอง ในเรื่งเพศ เกี่ยวกับทัศนคติ การปรับตัว และคุณครู ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมจากการเล่นบทบาทสมมุติ หรือให้เด็กแสดงความคิดเห็นได้เต็มความสามารถของเด็กและครูเป็นกันเองกับเด็กมากขึ้น จะช่วยให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเปิดเผยมากขึ้นแล้วยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ สำหรับคุณครูอธิวัฒน์ มะมิง ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรก้าวย่างอย่างมั่นใจในโครงการการเรียนรู้เพศศึกษาขององค์กร แพท และได้นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ แผน คุยกันได้ไหม มาประยุกต์สู่การเรียนการสอน โดยครูได้ร่วมประชุมครูในโรงเรียนให้ร่วมดำเนินกิจกรรมตามที่ได้อบรมมาและมีการขยายผลให้ครูท่านอื่น ได้ร่วมเรียนรู้เทคนิคการสอน แผนการจัดการเรียนในเรื่องต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์สู่ห้องเรียนได้และการประยุกต์การเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าพูดกล้าคุยเรื่องส่วนตัว เรื่องเพศ และปัญหาที่เกิดต่อคนรอบข้าง
โดย อัลอามีน หะยีดือราแม (2012-12-06 15:30:53) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv