thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 981
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.10 นาที | Online : 2012-04-30  
    เพศศึกษา 360 องศา : ก้าวย่าง (ใหม่) อย่างเข้าใจ คุณครูมณีรัตน์ สายจันทร์ รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  
    ตามไปดูคุณครูมณีรัตน์ สายจันทร์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม หลังจากผ่านการอบรมกับองค์การแพธ คุณครู และเพื่อนครูอีก 2 ท่านได้ร่วมกันจัดตั้งชุมนุมก้าวย่างอย่างเข้าใจขึ้น โดยเริ่มที่นักเรียนชั้น ม.4 มีการประเมินผลคือ ผ่าน / ไม่ผ่าน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้คุณครูมณีรัตน์ก็นำความรู้ด้านเพศศึกษารอบด้านไปสอดแทรกอยู่ในชั่วโมงแนะแนว ซึ่งรับผิดชอบในฐานะครูประจำชั้นในอีกทางหนึ่งด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของคุณครูมณีรัตน์ สายจันทร์โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมซึ่งหลังจากการที่ได้มีการอบรมกระบวนการเรียนการสอนได้มีการจัดตั้งชุมนุมหลังจาการที่ได้มีการอบรมกับองค์กรและร่วมอบรมกับเพื่อนครูอีก 2 ท่านเป็นเรื่องของทดลองนักเรียนในระดับชั้น ม.4เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบในเรื่องคุณครูมณีรัน์ยังได้มีการกล่าวถึงเรื่องมรายังมีการจัดรูปแบบอย่างมีกระบวนการอย่างถาวรและในเรื่องสอนในฐานะคุณครูประจำช้นอีกด้วย
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-28 18:19:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูมณีจันทร์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เด็กได้คิด วิเคราะห์กันเองในกลุ่ม ชอบตรงที่คุณครูได้มีการรวมกลุ่มนักเรียนชั้นม.ต้นและม.ปลายเข้าด้วยกัน เพราะทำให้เห็นมุมมองของนักเรียนในวัยที่ต่างกัน และรุ่นพี่มีโอกาสที่จะพูดคุยและสอดแทรกสิ่งที่ดีที่ควรให้น้อง ๆ ได้ทราบด้วย คุณตรูจัดการเรียนการสอนได้ดีมากเลยค่ะ
โดย กัญญา สุขะอาคม (2012-07-12 18:37:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเด็กให้มีประสบการณ์ที่จะเลือกและแสวงหาวิธี ที่เป้นทางเลื่อกทางออกที่เหมาะสมใน สถานกาณ์ที่เกิดขึ้น การจัดกิจกรรม เริ่มด้วย ให้เด็กชมวีดิโอ ละคร เรื่อง "ทางเลือกทางไหน" เป็นการสอนการรู้จักเพื่อนต่างเพศ เป็นการเรียนผ่านตัวละครที่มีความคิด ความเห็นต่างๆ กัน เมื่อดูละครจบ เด็กจับกลุ่ม แต่ละระดับชั้น แลกเปลี่ยนความคิดกันว่าจะ ทำอย่างไร ในสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น ใช้วิธีพี่สอนน้อง แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอผลการ เสวนาความคิดเห็น
โดย ประคอง ปานเจริญ (2012-10-01 21:57:19) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360 องศา : โครงการก้าวย่าง (ใหม่) อย่างเข้าใจ นวัตกรรมการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยมปีที่ 6 รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม การสอนเด็กให้มีประสบการณืที่จะเลือกและแสวงหาวิธี ที่เป้นทางเลื่อกทางออกที่เหมาะสมใน สถานการณืที่เกิดขึ้น การจัดกิจกรรม เริ่มด้วย ให้เด็กชมวีดิโอ ละคร เรื่อง "ทางเลือกทางไหน" เป็นการสอนการรู้จักเพื่อนต่างเพศ เป็นการเรียนผ่านตัวละครที่มีความคิด ความเห็นต่างๆ กัน เมื่อดูละครจบ เด็กจับกลุ่ม แต่ละระดับชั้น แลกเปลี่ยนความคิดกันว่าจะ ทำอย่างไร ในสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น ใช้วิธีพี่สอนน้อง แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอผลการ เสวนาความคิดเห็น จากคำถามที่ให้ในทางเลือกหลายๆทาง ที่มีได้หลายคำตอบ
โดย สมชาติ เชื้อสาย (2012-10-02 22:55:42) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360 องศา : โครงการก้าวย่าง (ใหม่) อย่างเข้าใจ นวัตกรรมการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยมปีที่ 6 รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
การสอนเด็กให้มีประสบการณืที่จะเลือกและแสวงหาวิธี ที่เป้นทางเลื่อกทางออกที่เหมาะสมใน สถานการณืที่เกิดขึ้น การจัดกิจกรรม เริ่มด้วย ให้เด็กชมวีดิโอ ละคร เรื่อง "ทางเลือกทางไหน" เป็นการสอนการรู้จักเพื่อนต่างเพศ เป็นการเรียนผ่านตัวละครที่มีความคิด ความเห็นต่างๆ กัน เมื่อดูละครจบ เด็กจับกลุ่ม แต่ละระดับชั้น แลกเปลี่ยนความคิดกันว่าจะ ทำอย่างไร ในสถานะการณ์ที่เกิด
โดย ปราโมทย์ สว้สดี (2012-10-02 23:36:18) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360 องศา : โครงการก้าวย่าง (ใหม่) อย่างเข้าใจ นวัตกรรมการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การสอนเด็กให้มีประสบการณืที่จะเลือกและแสวงหาวิธี ที่เป้นทางเลื่อกทางออกที่เหมาะสมใน สถานการณืที่เกิดขึ้น การจัดกิจกรรม เริ่มด้วย ให้เด็กชมวีดิโอ ละคร เรื่อง "ทางเลือกทางไหน" เป็นการสอนการรู้จักเพื่อนต่างเพศ เป็นการเรียนผ่านตัวละครที่มีความคิด ความเห็นต่างๆ กัน เมื่อดูละครจบ เด็กจับกลุ่ม แต่ละระดับชั้น แลกเปลี่ยนความคิดกันว่าจะ ทำอย่างไร ในสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น ใช้วิธีพี่สอนน้อง แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอผลการ เสวนาความคิดเห็น จากคำถามที่ให้ในทางเลือกหลายๆทาง ที่มีได้หลายคำตอบ ครูทดลองใช้กิจกรรมเบื้องต้นกับกลุ่ม นักเรียนในชมรม และทดลองใชในชั้นเรียน จริง ผลที่ได้เป้นที่น่าพอใจในการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่น เป็นวันที่อยากรู้อยากลอง และมีแรงกระตุ้นแรงขับอย่างมากในการเรียนรู้เรื่องเพศ
โดย นิยม บุญเต่าน้อย (2012-10-03 20:42:13) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360 องศา : โครงการก้าวย่าง (ใหม่) อย่างเข้าใจ นวัตกรรมการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การสอนเด็กให้มีประสบการณืที่จะเลือกและแสวงหาวิธี ที่เป้นทางเลื่อกทางออกที่เหมาะสมใน สถานการณืที่เกิดขึ้น การจัดกิจกรรม เริ่มด้วย ให้เด็กชมวีดิโอ ละคร เรื่อง "ทางเลือกทางไหน" เป็นการสอนการรู้จักเพื่อนต่างเพศ เป็นการเรียนผ่านตัวละครที่มีความคิด ความเห็นต่างๆ กัน เมื่อดูละครจบ เด็กจับกลุ่ม แต่ละระดับชั้น แลกเปลี่ยนความคิดกันว่าจะ ทำอย่างไร ในสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น ใช้วิธีพี่สอนน้อง แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอผลการ เสวนาความคิดเห็น จากคำถามที่ให้ในทางเลือกหลายๆทาง ที่มีได้หลายคำตอบ ครูทดลองใช้กิจกรรมเบื้องต้นกับกลุ่ม นักเรียนในชมรม และทดลองใชในชั้นเรียน จริง ผลที่ได้เป้นที่น่าพอใจในการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่น เป็นวันที่อยากรู้อยากลอง และมีแรงกระตุ้นแรงขับอย่างมากในการเรียนรู้เรื่องเพศ
โดย นิยม บุญเต่าน้อย (2012-10-03 20:44:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูมณีจันทร์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เป็นการสอนการรู้จักเพื่อนต่างเพศ ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดกันว่าจะ ทำอย่างไร ในสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นกระบวนการสอนที่ดีมากที่รู้จักให้มีการ ใช้วิธีพี่สอนน้อง แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอผลการ เสวนาความคิดเห็น จากคำถามที่ให้ในทางเลือกหลายๆทาง ที่มีได้หลายคำตอบ การสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ดีมาก เพราะว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ควรมีการรู้เท่าทันเรื่องเพศ และสามารถเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนในเรื่องเพศที่ถูกต้อง
โดย นาดียา สาแม (2012-12-11 20:46:43) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv