thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 793
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2012-04-30  
    เพศศึกษา 360 องศา : "เพศศึกษารอบด้าน" สานสัมพันธ์จากครูสู่เด็ก คุณครูรานี หังสวนัส, คุณครูกิจติศักดิ์ ศรีสังวาล, คุณครูนันทยา เชื้อทอง รร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา  
    โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จังหวัดสมุทรปราการ เป็น 1 ในโรงเรียนที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้านให้กับนักเรียน สามารถจัดได้ 20 คาบใน 1 ภาคเรียน โดยเลือกจัดในชั่วโมงโฮมรูมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน รับผิดชอบการสอนโดยครูประจำชั้น ซึ่งผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนจากองค์การแพธมาแล้วทุกท่าน หลังจากสอนมา 1 ปีได้มีการประเมินผลโดยคุณครูฝ่ายคณิตศาสตร์ของโรงเรียนพบว่าเด็กตอบรับดี กล้าพูดกล้าถาม และกล้าปรึกษากับคุณครูในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
สำหรับเรื่องการจัการเรียนการสอนของคุณครูหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาจังหวัดสมุทรปราปราการเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีการให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพศศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนซึ่งงสามารถจัดได้ 20คาบ ใน1 ภาคเรียนโดยมีการจัดในชั่วโมงโฮมรูมของอาอาจาย์ประจำชั้นซึ่งผ่านการเรียนการสอนเรื่องเพศมาแล้วหลังจากที่ได้มีการเรียนสอนแล้วมีการได้รับการประเมินในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการเรียนอย่างต่อเนื่อง
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-28 18:42:59) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็สำคัญ ตามแนวทางการสอนของคุณครูโรงเรียนหาดอมราลักษณ์วิทยา ในรายวิชาเพศศึกษารอบด้าน เป็นการเน้นยำ้ให้ผู้เรียนรู้ว่า สิ่งที่นักเรียนรู้กับทฤษฎีความเป็นจริง สามารถเชื่อมโยงหรือสานต่อกันได้อย่างไรในชีวิตประจำวันและรู้จักเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเปรียบเสมือนดาบสองคม หากแต่ผู้สอนต้องระมัดระวังและควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศีลธรรมและให้สอนการคิดเชิงบวก แกก่ผู้เรียนด้วย :tv18:
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-10-14 16:29:15) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้าน โดยจัดได้ 20 คาบใน 1 ภาคเรียนหลังจากการสอนมา1ปีแล้วเด็กนักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าพูด กล้าถามและกล้าปรึกษากับคุณครูในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ดีค่ะ
โดย นิราบิฮะห์ นิเด (2012-12-02 15:46:37) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนแห่งนี้ได้ให้ควาสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้านเป็นการเรียนการสอนที่ดีเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องเพศศึกษามากยิ่งขึ้น โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งสามารถจัดได้ 20 คาบใน 1ภาคเรียน โดยได้เลือกจัดในชั่วโมงโฮมรูมเป็นเวลา 2 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องกัน จากการเรียนการสอนทำให้นักเรียนกล้าที่จะพูดและกล้าที่จะถามในเรื่องเพศมากยิ่งขึ้น แต่ครูผู้สอนต้องสอนด้วยควาระมัดระวังและควรสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้กับนักเรียน เพื่อไม่ให้ประพฤติตัวในสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแก่สังคม :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ไวดา ดีแลตานา (2012-12-06 13:51:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากกระผมได้ดูทีวีครูเรื่อง เพศศึกษารอบด้านสานสัมพันธ์จากครูสู่เด็ก เป็นการสอนที่ให้ความสำคัญแก่นักเรียนและ นักเรียนได้รู้จักการป้องกันตัวเองในชีวิตประจำวัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามแนวทางการสอนของคุณครูโรงเรียนหาดอมราลักษณ์วิทยา ในรายวิชาเพศศึกษารอบด้าน เป็นการเน้นยำให้ผู้เรียนรู้ว่า สิ่งที่นักเรียนรู้กับทฤษฎีความเป็นจริง สามารถเชื่อมโยงหรือสานต่อกันได้อย่างไรในชีวิตประจำวันและรู้จักเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเปรียบเสมือนดาบสองคม หากแต่ผู้สอนต้องระมัดระวังและควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศีลธรรมและให้สอนการคิดเชิงบวก แก่ผู้เรียนด้วย จากที่ครูได้รจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาของโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ. สมุทรปราการ โดยใช้ชั่วโมงโฮมรูม ซึ่งเป็นการดูแลนักเรียนในการให้ความรู้ที่มีการจัดการสอนในโรงเรียน โดยทำโครงการก้าวย่างอย่างมั่นใจขึ้นในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สื่อสารประสบการณ์ของตนเองเพื่อนำมาสู่การอธิบายเรื่องเพศศึกษา โดยครูนำเสนอเรื่องเพศศึกษาให้เป็นเรื่องสนุก ไม่เป็นเรื่องที่น่าอายสำหรับนักเรียนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ส่วนในรการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่แตกต่างไม่จำกัดแต่เพียงในห้องเรียนจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นและเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ และครูได้รับรู้และสังเกตถึงความเข้าใจในบทเรียนของนักเรียนได้
โดย ฮาสลัน เจ๊ะแน (2012-12-06 13:55:59) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนหาดอมราลักษณ์วิทยาเป็นการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูได้สร้างบรรยากาศโดยมีการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงโฮมรูมในรายวิชาเพศศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก่อนที่ครูจะสอนในเรื่องเพศศึกษาครูได้ถามถึงการฝันเปียกของนักเรียนชายมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายสำหรับนักเรียนกำลังเข้าสู่วัยรุ่นและสิ่งที่สำคัญนักเรียนจะต้องรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีอะไรบ้างเด็กก็ช่วยกันบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแต่เด็กนักเรียนก็รู้ไม่หมดซึงครูก็อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนครูกับผู้บริหารก็ได้มีการประชุมหารือกันว่าจะสอนในลักษณะไหนสรุปว่าได้คำตอบมา2รูปแบบคือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบครูประจำชั้นสอนคนเดียว และรูปแบบการเรียนการสอนแบบเวียนฐานการสอนใน2ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ดีมากครูผู้สอนควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเองก็กล้าที่จะปรึกษาผู้อื่นและแก้มข้นปัญหาหรือหาคำตอบให้กับตัวเองได้มากขึ้นหลังจากการสอนได้ 1ปีทางครูก็ได้มีการประเมินผลที่ได้จากการสอนว่าได้เชิงบวกหรือเชิงลบ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นุรฮูดา มะเซาะ (2012-12-06 20:12:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนหาดอมราลักษณ์วิทยาเป็นการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูได้สร้างบรรยากาศโดยมีการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงโฮมรูมในรายวิชาเพศศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก่อนที่ครูจะสอนในเรื่องเพศศึกษาครูได้ถามถึงการฝันเปียกของนักเรียนชายมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายสำหรับนักเรียนกำลังเข้าสู่วัยรุ่นและสิ่งที่สำคัญนักเรียนจะต้องรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีอะไรบ้างเด็กก็ช่วยกันบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแต่เด็กนักเรียนก็รู้ไม่หมดซึงครูก็อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนครูกับผู้บริหารก็ได้มีการประชุมหารือกันว่าจะสอนในลักษณะไหนสรุปว่าได้คำตอบมา2รูปแบบคือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบครูประจำชั้นสอนคนเดียว และรูปแบบการเรียนการสอนแบบเวียนฐานการสอนใน2ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ดีมากครูผู้สอนควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเองก็กล้าที่จะปรึกษาผู้อื่นและแก้มข้นปัญหาหรือหาคำตอบให้กับตัวเองได้มากขึ้นหลังจากการสอนได้ 1ปีทางครูก็ได้มีการประเมินผลที่ได้จากการสอนว่าได้เชิงบวกหรือเชิงลบ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นุรฮูดา มะเซาะ (2012-12-06 20:13:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv