thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1707
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.03 นาที | Online : 2012-04-29  
    เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์  
    ตามไปดูคุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว หลังการอบรม โดยคุณครูกลับไปร่วมทีมคุณครูหมวดสุขศึกษา และพลศึกษาในจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน ซึ่ง รร.พิบูลอุปถัมภ์เปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยเทคนิคหลักของคุณครูธีระวัฒน์คือการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนอยู่ในระหว่างเปลี่ยนครูใหม่วิชานี้ในระดับ ม.3 จึงทำให้ครูธีระวัฒน์ต้องช่วยเป็นพี่เลี้ยงประกบให้กับคุณครูใหม่ที่ยังไม่ผ่านการอบรมด้วยในอีกทางหนึ่ง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา
ชมแนวร่วมใหม่ ของครูที่สอนวิชาเพศศึกษารอบด้าน หลังจากได้รับการอบรม ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องนี้ได้มาก และรอบด้านยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เพิ่มเติม

 
 
ปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อเด็กวัยรุ่นอย่างมาก เพราะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ให้ความสนใจในสื่อที่ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ด หนังสือพิมพ์ ทางโทรทัศน์ และทางใบปลิวทั่ว ๆ ไป ในบางครั้งสื่อก็โฆษณาเกินความเป็นจริง หรือคนนำมาขายพูดโน้มน้าวให้เชื่อโดยไม่นึกถึงผลที่ตามมา แต่ ณ ปัจจุบันเด็กเมื่อได้รับความรู้เท่าทันต่อสื่อจะทำให้นักเรียนรู้จักการเลือกซื้อสิ้งที่เป็นไปได้ รู้จักการเปรียบเทียบราคา รู้จักเลือกซื้อสิค้าที่ใช้แล้วไม่เป็นโทษ เพราะฉนั้นการรู้เท่าทันสื้อสามารถนำพาชีวิตของตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและปลอดภัยจากสื้อต่าง ๆ
โดย ยุพิน เกิดสมบัติ (2012-05-16 17:22:21) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเด็ก และเยาวชนเป็นปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเยาวชนสถานศึกษา โดยเฉพาะเรื่องเพศ อันเป็นผลมาจากความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ที่เห็นว่าเป็นเรื่องต้องห้าม น่ารังเกียจ ไม่ควรพูดถึง และมักจะปล่อยให้เป็นการเรียนรู้กันเองในหมู่วัยรุ่น ทำให้ได้รับความรู้ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เกิดความเชื่อ และปฏิบัติตนอย่างผิดพลาด เป็นอันตรายต่อตนเอง และบุคคลใกล้เคียง ดังนั้น การให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตต่อไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และรอบด้าน โดยเน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังความเชื่อ เจตคติที่ดี และมีทักษะที่จำเป็นต่อการตัดสินใจดำเนินชีวิต ที่งดงาม เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งครูผู้สอนเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การสอนเพศศึกษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับค่านิยม และทัศนคติของผู้สอน กระบวนการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูธีระวัฒน์ หนูขาวและคณะ ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ เป็นการสอนที่สนุก มีสีสันและนักเรียนได้ความรู้ที่ยั่งยืน ขอชื่นชมในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาที่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ถูกต้องจากปูชนียบุคคล ไม่ใช่เรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนๆในแบบผิดๆ ขอบพระคุณนะคะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv02:
โดย ธิดารัตน์ ประสมสุข (2012-05-19 16:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการศึกษาปัจจุบันได้มีการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนโดยเฉพาะในวัยรุ่นให้ความสนใจในเรื่องของการเรียนในรายวิชาเพศศึกษา ในเฉพาะเรื่องเป็นสิ่งที่วัยรุ่นให้ความสนใจการเรียนอย่างมากโดยเฉพาะถ้ายิ่งมีการปอิดบังด้วยแล้วก็จะทำให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นการเรียนในเรื่องของเพศศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอีกต่อไปการเรียนรู้จึงต้องประกอบออกมาด้วยข้อเท็จจริงและสามารถปฏิบัตตนได้โดยปราศจากข้อผิดพลาดเพราะเนื่องด้วยการสอนที่ให้ความชัดเจน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-28 18:56:12) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเด็ก และเยาวชนเป็นปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเยาวชนสถานศึกษา โดยเฉพาะเรื่องเพศ อันเป็นผลมาจากความเข้าใจของคน เข้าใจผิด และเห็นว่าเป็นเรื่องที่เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อทราบว่าเกิดเป็นหาก็สายไปเสียแล้ว ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาควรปรับเพิ่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยเน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังความเชื่อ เจตคติที่ดี และมีทักษะที่จำเป็นต่อการตัดสินใจดำเนินชีวิต ที่งดงาม เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
โดย มนทกานต์ คำยา (2012-06-20 17:05:29) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูธีรวัฒน์ที่เป็นครูผู้ชายมีความกล้าและมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา การที่คุณครูได้เปลี่ยนทัศนคติของตนเองและได้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูพลศึกษาที่มองแล้วน่าจะดุ มาเป็นครูสอนเพศศึกษาที่นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก การที่คุณครูได้นำทั้งเกมพลศึกษา ความรู้เพศศึกษาเข้าไปประสานกันอย่างกลมกลืนคิดว่าเป็นรูปแบบที่ดีน่านำไปเป็นตัวอย่าง ขอชื่นชมคุณครูอีกครั้งด้วยใจจริงค่ะ
โดย กัญญา สุขะอาคม (2012-07-12 18:57:48) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360 องศา : ตอน วัยใสรู้ทันสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน:สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2:มัธยม วัยใสรู้ทันสื่อ โรงเรียนได้เปิดรายวิชาใหม่เพิ่มเติม รายวิชาสุขภาพวัยใสเพื่อให้เด็ก มีความรู้เรื่องเพศศึกษา ยิ่งขึ้น ครูเข้าร่วมอบรม กับโครงการเพศศึกษารอบด้าน โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ จึงได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งรูปแแบบเกมและกิจกรรม ครูได้นำแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ยอดนักขาย เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสินค้าต่างๆ มีการโฆษณาและนำกลยุกต์การขายมาใช้ สินค้ามีประโยชน์ มีโทษอย่างไร โฆษณาทางทีวีมีการใชเรื่องเพศ เป็นแรงจูงใจ ให้เกิดความอยากซื้นสินค้า
โดย ประคอง ปานเจริญ (2012-10-01 23:08:39) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360 องศา : ตอน วัยใสรู้ทันสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน:สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2:มัธยม รร.พิบูลอุปถัมภ์ วัยใสรู้ทันสื่อ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพ ครูธีระวัฒน์ หนูขาว สอนพละศึกษา ม 2 โรงเรียนได้เปิดรายวิชาใหม่เพิ่มเติม รายวิชาสุขภาพวัยใสเพื่อให้เด็ก มีความรู้เรื่องเพศศึกษา ยิ่งขึ้น ครูเข้าร่วมอบรม กับโครงการเพศศึกษารอบด้าน โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ จึงได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งรูปแแบบเกมและกิจกรรม ครูได้นำแผนการจัดการเรียนรู้
โดย สมชาติ เชื้อสาย (2012-10-02 23:05:14) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360 องศา : ตอน วัยใสรู้ทันสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน:สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2:มัธยม รร.พิบูลอุปถัมภ์ วัยใสรู้ทันสื่อ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพ ครูธีระวัฒน์ หนูขาว สอนพละศึกษา ม 2 โรงเรียนได้เปิดรายวิชาใหม่เพิ่มเติม รายวิชาสุขภาพวัยใสเพื่อให้เด็ก มีความรู้เรื่องเพศศึกษา ยิ่งขึ้น ครูเข้าร่วมอบรม กับโครงการเพศศึกษารอบด้าน โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ จึงได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งรูปแแบบเกมและกิจกรรม ครูได้นำแผนการจัดการเรียนรู้
โดย ปราโมทย์ สว้สดี (2012-10-02 23:38:49) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360 องศา : ตอน วัยใสรู้ทันสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน:สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2:มัธยม รร.พิบูลอุปถัมภ์ วัยใสรู้ทันสื่อ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพ ครูธีระวัฒน์ หนูขาว สอนพละศึกษา ม 2 โรงเรียนได้เปิดรายวิชาใหม่เพิ่มเติม รายวิชาสุขภาพวัยใสเพื่อให้เด็ก มีความรู้เรื่องเพศศึกษา ยิ่งขึ้น ครูเข้าร่วมอบรม กับโครงการเพศศึกษารอบด้าน โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ จึงได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งรูปแแบบเกมและกิจกรรม ครูได้นำแผนการจัดการเรียนรู้
โดย นิยม บุญเต่าน้อย (2012-10-03 20:49:24) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ เพราะปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษา เพราะปัจจุบันวัยรุ่นจะเลียนแบบสื่อที่เขาได้รับ ถ้าเขามีความรู้เท่าทันสื่อมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองในการใช้ชีวิตในสังคม
โดย อนงค์ ทองสกูล (2012-11-15 10:18:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากเหมาะสมกับวัยและการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งในปัจจุบันบางครั้งสื่อก็โฆษณาเกินความเป็นจริง นักเรียนจะได้มีความรู้เท่าทันสื่อ
โดย วิภาพร ป้องปทุม (2012-11-18 14:22:43) [แสดงความคิดเห็น]
พอได้ชมดูทีวีครูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าดีมากๆเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพศศึกษาทำให้เราคิดที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย สำหรับดิฉันแล้วขอยกนิ้วให้กับครูธีระวัฒน์ หนูขาวเพราะว่าครูธีระวัฒน์สามารถสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดีทั้งๆที่ครูธีระวัฒน์เองก็เป็นผู้ชาย และสามารถที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะกับนักเรียนที่อยู่ในวัยนี้และยังสามารถให้เด็กนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย พาดีละ ยะมา (2012-12-02 16:42:19) [แสดงความคิดเห็น]
พอได้ชมดูทีวีครูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าดีมากๆเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพศศึกษาทำให้เราคิดที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย สำหรับดิฉันแล้วขอยกนิ้วให้กับครูธีระวัฒน์ หนูขาวเพราะว่าครูธีระวัฒน์สามารถสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดีทั้งๆที่ครูธีระวัฒน์เองก็เป็นผู้ชาย และสามารถที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะกับนักเรียนที่อยู่ในวัยนี้และยังสามารถให้เด็กนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย พาดีละ ยะมา (2012-12-02 16:42:42) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับดิฉันแล้วคิดว่าเป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆค่ะ เพราะคุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งๆที่คุณครูธีระวัฒน์เป็นคุณครูผู้ชายก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาได้เป็นอย่างดี ปัญหาเด็ก และเยาวชนเป็นปัญหาสังคม ที่สำคัญอย่างยิ่ง เราควรที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสนุกๆก็สามารถที่จะทำให้เด็กสนุกสนานไปด้วย ยิ่งคุณครูธีระวัฒน์ที่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาให้กับเด็กๆเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้เด็กสามารถนำความรู้ทีคุณครูที่ธีระวัฒน์สอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะอนาคตต่อไปเด็กจะเติบโตเป็นวัยรุ่นเด็กนักเรียนก็สามารถที่จะคิดว่าอะไรที่เราควรจะกระทำและยิ่งปัจจุบันเรื่องเพศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆและสื่อก็เกฺิดขึ้นในหลายประเภท ดังนั้นเราทุกคนควรที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ สุดท้ายขอยกนิ้วให้กับคุณครูธีระวัฒน์ที่สามารถจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็ก
โดย พาดีละ ยะมา (2012-12-03 22:09:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะทีมีรายการโทรทัศน์ครู เพศศึกษา 360 องศา : ตอน วัยใสรู้ทันสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน:สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2:มัธยม วัยใสรู้ทันสื่อ โรงเรียนได้เปิดรายวิชาใหม่เพิ่มเติม รายวิชาสุขภาพวัยใสเพื่อให้เด็ก มีความรู้เรื่องเพศศึกษา ยิ่งขึ้น ครูเข้าร่วมอบรม กับโครงการเพศศึกษารอบด้าน โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ จึงได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งรูปแแบบเกมและกิจกรรม ครูได้นำแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ยอดนักขาย เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสินค้าต่างๆ มีการโฆษณาและนำกลยุกต์การขายมาใช้ สินค้ามีประโยชน์ มีโทษอย่างไร โฆษณาทางทีวีมีการใชเรื่องเพศ เป็นแรงจูงใจ ให้เกิดความอยากซื้นสินค้า
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-12-04 20:22:34) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะทีมีรายการโทรทัศน์ครู เพศศึกษา 360 องศา : ตอน วัยใสรู้ทันสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน:สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2:มัธยม วัยใสรู้ทันสื่อ โรงเรียนได้เปิดรายวิชาใหม่เพิ่มเติม รายวิชาสุขภาพวัยใสเพื่อให้เด็ก มีความรู้เรื่องเพศศึกษา ยิ่งขึ้น ครูเข้าร่วมอบรม กับโครงการเพศศึกษารอบด้าน โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ จึงได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งรูปแแบบเกมและกิจกรรม ครูได้นำแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ยอดนักขาย เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสินค้าต่างๆ มีการโฆษณาและนำกลยุกต์การขายมาใช้ สินค้ามีประโยชน์ มีโทษอย่างไร โฆษณาทางทีวีมีการใชเรื่องเพศ เป็นแรงจูงใจ ให้เกิดความอยากซื้นสินค้า
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-12-04 20:22:42) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมค่ะสำหรับการเรียนการสอนของครูธีระวัฒน์ หนูขาว เป็นการเรียนการสอนที่มีรูปแบบหลากหลายทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเรียนในเรื่องของเพศศึกษา 360 องศา วัยใสรู้ทันสื่อและโดยเฉพาะในการศึกษาในปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสให้กับนักเรียนโดยเฉพาะวัยรุ่นให้ความสนใจในเรื่องของเพศศึกษาในเฉพาะเรื่องเป็นสิ่งที่วัยรุ่นให้ความสนใจการเรียนอย่างมากเพราะปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษาส่วนมากวัยรุ่นจะเลียนแบบสื่อที่เขาได้รับ ถ้าเขามีความรู้เท่าทันสือก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองในการใช้ชีวิตในสังคมและคุณครูธีระวัฒน์ หนูขาวเป็นครูที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ในเรื่องของเพศศึกษา ได้เป็นอย่างดี ปัญหาเด็ก และเยาวชน ปัญหาสังคมที่สำคัญอย่างยิ่งเราควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสนุกๆสามารถที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานไปด้วยและยังทำให้นักเรียนเหล่านี้สามารถนำความรู้ที่คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาวสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และอนาคตและสุดท้ายนี้ดิฉันขอชื่นชมขอกด :tv15:
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-12-04 21:05:43) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360 องศา : ตอน วัยใสรู้ทันสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน:สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2:มัธยม วัยใสรู้ทันสื่อ โรงเรียนได้เปิดรายวิชาใหม่เพิ่มเติม รายวิชาสุขภาพวัยใสเพื่อให้เด็ก มีความรู้เรื่องเพศศึกษา ยิ่งขึ้น ครูเข้าร่วมอบรม กับโครงการเพศศึกษารอบด้าน โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ จึงได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งรูปแแบบเกมและกิจกรรม ครูได้นำแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ยอดนักขาย เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสินค้าต่างๆ มีการโฆษณาและนำกลยุกต์การขายมาใช้ สินค้ามีประโยชน์ มีโทษอย่างไร โฆษณาทางทีวีมีการใชเรื่องเพศ เป็นแรงจูงใจ และสามารถนำไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนได้
โดย ซีตีมารีแย อับดุลเลาะห์ (2012-12-05 15:07:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมค่ะสำหรับการเรียนการสอนของครูธีระวัฒน์ หนูขาว เป็นการเรียนการสอนที่มีรูปแบบหลากหลายทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเรียนในเรื่องของเพศศึกษา 360 องศา วัยใสรู้ทันสื่อและโดยเฉพาะในการศึกษาในปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสให้กับนักเรียนโดยเฉพาะวัยรุ่นให้ความสนใจในเรื่องของเพศศึกษาในเฉพาะเรื่องเป็นสิ่งที่วัยรุ่นให้ความสนใจการเรียนอย่างมากเพราะปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษาส่วนมากวัยรุ่นจะเลียนแบบสื่อที่เขาได้รับ ถ้าเขามีความรู้เท่าทันสือก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองในการใช้ชีวิตในสังคมและคุณครูธีระวัฒน์ หนูขาวเป็นครูที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ในเรื่องของเพศศึกษา ได้เป็นอย่างดี ปัญหาเด็ก และเยาวชน ปัญหาสังคมที่สำคัญอย่างยิ่งเราควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสนุกๆสามารถที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานไปด้วยและยังทำให้นักเรียนเหล่านี้สามารถนำความรู้ที่คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาวสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และอนาคตและสุดท้ายนี้ดิฉันขอชื่นชมขอกด :tv15:
โดย พาตีเมาะ บูงอสายู (2012-12-05 19:05:42) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะทีมีรายการโทรทัศน์ครู เพศศึกษา 360 องศา : ตอน วัยใสรู้ทันสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน:สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2:มัธยม วัยใสรู้ทันสื่อ โรงเรียนได้เปิดรายวิชาใหม่เพิ่มเติม รายวิชาสุขภาพวัยใสเพื่อให้เด็ก มีความรู้เรื่องเพศศึกษา ยิ่งขึ้น ครูเข้าร่วมอบรม กับโครงการเพศศึกษารอบด้าน โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ จึงได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งรูปแแบบเกมและกิจกรรม ครูได้นำแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ยอดนักขาย เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสินค้าต่างๆ มีการโฆษณาและนำกลยุกต์การขายมาใช้ สินค้ามีประโยชน์ มีโทษอย่างไร โฆษณาทางทีวีมีการใชเรื่องเพศ เป็นแรงจูงใจ ให้เกิดความอยากซื้นสินค้า
โดย พาตีเมาะ บูงอสายู (2012-12-05 19:07:43) [แสดงความคิดเห็น]
ผ.อ ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของเพศศึกษาในสถานศึกษาแล้วได้ให้ครูธีระวัฒน์นำมาสอนในโรงเรียนโดยการให้ครูธีระวัฒน์ไปอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรื่องเพศศึกษาแล้วครูก็ได้ได้สอนในชั้นมัธยมปีที่ 5 ในเรื่องของเพศศึกษาให้เด็กมีความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาในวัยระดับนี้ ครูควรที่จะให้ละเอียดชัดเจน และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและสังคมของเด็กในการที่จะตัดสินใจในเรื่องของเพศ และในการจัดการเรียนการสอนของครูธีระวัฒน์จะมุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องของกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการนำเข้าสู่บทเรียน เพราะจะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียน และการสอนของครูธีระวัฒน์เป็นการสอนที่จะทำให้เด็กรู้สึกไม่เครียดในการเรียนแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่แปลกๆ ที่สำคัญเป็นการที่มีสาระทำให้เด็กได้ทบทวนความรู้ความจำที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ แล้วสามารถทำให้เด็กเกิดความรู้ใหม่ๆและครูธีระวัฒน์สอนเรื่องเพศศึกษาได้อย่างดีเพราะจะทำให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในเรื่องเพศมากยิ่งขึ้นทำให้เด็กได้รู้จักการปฏิเสธในเรื่องของเพศ แล้วรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความกล้าแสดงออกแล้วยังมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นได้มากยิ่งขึ้น
โดย อิบรอเฮง มะดานิง (2012-12-06 11:44:43) [แสดงความคิดเห็น]
ผ.อ ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของเพศศึกษาในสถานศึกษาแล้วได้ให้ครูธีระวัฒน์นำมาสอนในโรงเรียนโดยการให้ครูธีระวัฒน์ไปอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรื่องเพศศึกษาแล้วครูก็ได้ได้สอนในชั้นมัธยมปีที่ 5 ในเรื่องของเพศศึกษาให้เด็กมีความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาในวัยระดับนี้ ครูควรที่จะให้ละเอียดชัดเจน และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและสังคมของเด็กในการที่จะตัดสินใจในเรื่องของเพศ และในการจัดการเรียนการสอนของครูธีระวัฒน์จะมุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องของกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการนำเข้าสู่บทเรียน เพราะจะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียน และการสอนของครูธีระวัฒน์เป็นการสอนที่จะทำให้เด็กรู้สึกไม่เครียดในการเรียนแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่แปลกๆ ที่สำคัญเป็นการที่มีสาระทำให้เด็กได้ทบทวนความรู้ความจำที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ แล้วสามารถทำให้เด็กเกิดความรู้ใหม่ๆและครูธีระวัฒน์สอนเรื่องเพศศึกษาได้อย่างดีเพราะจะทำให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในเรื่องเพศมากยิ่งขึ้นทำให้เด็กได้รู้จักการปฏิเสธในเรื่องของเพศ แล้วรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความกล้าแสดงออกแล้วยังมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นได้มากยิ่งขึ้น
โดย อิบรอเฮง มะดานิง (2012-12-06 11:45:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมค่ะ สำหรับการเรียนการสอนของครูธีระวัฒน์ หนูขาว เป็นการเรียนการสอนที่มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย และยังทำให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา 360 องศา วัยใสรู้ทันสื่อมากขึ้น และยังทำให้เด็กนักเรียนมีความกระตุ้นในการเรียนมากขึ้น และครูธีระวัฒน์ หนูขาว ได้เอารูปแบบเกมและกิจกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย และยังทำให้เราสามารถนำเทคนิคการสอนของครูธีระวัฒน์ หนูขาว ไปใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตของเราได้อีกด้วยค่ะ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ซีตีมารีแย อับดุลเลาะห์ (2012-12-07 10:54:04) [แสดงความคิดเห็น]
พอได้รับชมสามารถนำมาเป็นแนวทางเช่นการสอนที่หลากหลายและเด็กเข้าใจเรื่องเพศศึกษา360 องศา
และมีเทคนิคที่ดีในการสอนสามารกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนมาวักขึ้นเรียนแบบไม่เบื่อและครูธีระวัฒน์ หนูขาว ได้เอากิจกรรมมาสอดแซกระหว่างเรียนได้ดีมาก เป็นเทคนิคการสอนที่ดีสามารถไปใช้ในอนาคตของเราได้
โดย วรรธนัย แก้วเขียว (2012-12-07 14:28:20) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อมีอิทธิพลต่อเด็กวัยรุ่นอย่างมาก เพราะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ให้ความสนใจในสื่อที่ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ด ในบางครั้งสื่อก็โฆษณาเกินความเป็นจริง หรือคนขายพูดโน้มน้าวให้เชื่อโดยไม่นึกถึงผลที่ตามมา แต่ เด็กเมื่อได้รับความรู้เท่าทันต่อสื่อจะทำให้นักเรียนรู้จักการเลือกซื้อสิ่งที่เป็นไปได้ รู้จักการเปรียบเทียบราคา รู้จักเลือกซื้อสินค้าที่ใช้แล้วไม่เป็นโทษ การรู้เท่าทันสื้อสามารถนำพาชีวิตของตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและปลอดภัย การศึกษาปัจจุบันเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ ตั้งคำถามในเรื่องเพศศึกษา ทำให้นักเรียนกล้าถาม-ตอบมากขึ้น ทำให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นการเรียนรู้ในเรื่องของเพศศึกษา :tv15: :tv15: :tv15: :tv03:
โดย สุธีรา สุกใส (2012-12-25 19:10:54) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะเทคนิคการสอนของคุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว สามารถเอาสื่อการสอนที่ดีมาใช้ซึ่งมีอิทธิพลต่อเด็กวัยรุ่นอย่างมาก สำหรับเรื่องเพศศึกษา 360 องศา ที่ทำให้เด็กนักเรียนมีความกระตุ้นในการเรียนมากขึ้น :tv15:
โดย นูรไอนี สมาแล (2013-01-24 10:32:48) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv