thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1106
Rate :
 5
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2012-04-29  
    แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : จุดประกายความเป็นครู รศ.บุหงา วชิระศักดิ์มงคล, ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    จากความรู้สึกประทับใจจากการได้ชม Teacher TV ทำให้ อ.บุหงา มองว่าโทรทัศน์ครูสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้มากกว่าที่คิดจึงเริ่มประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ในคณะ จนปัจจุบันอาจารย์ในคณะใช้โทรทัศน์ครูในการเรียนการสอนเกือบทุกคนโดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ เอาไปใช้เป็นสื่อการสอน และนำไปเป็นแรงบันดาลใจสร้างแผนในการสอน ในอนาคตทีมอาจารย์จะขยายผลต่อโดยจัดทีมแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระ นำโทรทัศน์ครูไปชวนคุณครูในโรงเรียนเครือข่ายช่วยกันวิเคราะห์ถอดบทเรียนร่วมกัน ด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการสอนวิชาชีพครูส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาต่อไปในอนาคต  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

 
 
จากการชมรายการพบว่า ถ้าสถาบันอุดมศึกษาเห็นความสำคัญแล้วมาร่วมสร้างสรรค์ จุดประกายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศทุกภูมิภาค โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่เราได้ชมจากโทรทัศน์ครู จะทำให้ครูเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาเห็นแนวทางการพัฒนาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้แปลกใหม่น่าสนใจและทันกับยุคโลกาภิวัตน์ ก็จะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยากให้สถาบันอุดมศึกษาทุกภูมิภาคร่วมจุดประกายเหมือน ม.นเรศวร จะทำให้มีครูมืออาชีพเพิ่มขึ้น สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-05-24 10:41:05) [แสดงความคิดเห็น]
I am very happy and glad to see that some professors in the unvisited, especially, those of the Faculty of Education takes this programme into their classroom. They can apply the ideas and ways of teaching to the students of their faculty. Then, the student can apply again this knowledge into their new classroom at school or vocational college that it tells us about the new innovation of Education in Thailand. That is very nice ways of learning and teaching in the system of education,too.
โดย ผศ. ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น (2012-09-07 17:18:21) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้การทำงานร่วมกันลักษณะนี้มีทุกๆภูมิภาคค่ะ :tv18:
โดย รุจิดา สุขใส (2012-11-10 10:47:25) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ วันนี้จะนำวิธีเล่นเกมเศรษฐีไปใช้กับนักศึกษา และจะให้นักศึกษาวิชาชีพครูดูเรื่องนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีหมวก 6 สี ในเบื้องต้นและจะให้นักศึกษาไปดูเรื่องต่อๆไปรวมทั้งให้สมัคร เฟสบุคในกลุ่มรายวิชานี้ด้วยค่ะ เรามาติดตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่จะแสดงให้เราเห็นต่อไป
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-11-11 21:20:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv