thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 801
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.19 นาที | Online : 2012-04-29  
    แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : โทรทัศน์ครู อาวุธสำคัญของครู ผศ.ดร.อารี หลวงนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
    ด้วยเล็งเห็นว่า "โทรทัศน์ครู" เป็นเหมือนอาวุธที่สำคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงได้นำโทรทัศน์ครูเข้าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของคณะ 100% เต็ม โดยปัจจุบันอาจารย์ทุกคนนำไปใช้เป็นสื่อการสอนในวิชาของตนเอง และได้นำลงสู่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน โดยนักศึกษาแต่ละสาขา ก่อนจะออกไปฝึกสอน จะต้องนำรายการโทรทัศน์ครูไปวิเคราะห์ ถอดบทเรียน ประยุกต์สร้างแผนการสอนขึ้นมาใหม่ และนำไปใช้จริงในโรงเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

 
 
ผศ.ดร.อารี หลวงนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้มอบแรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครูว่า "โทรทัศน์ครู" เป็นเหมือนอาวุธที่สำคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยนักศึกษาแต่ละสาขา ก่อนจะออกไปฝึกสอน จะต้องนำรายการโทรทัศน์ครูไปวิเคราะห์ ถอดบทเรียน ประยุกต์สร้างแผนการสอนขึ้นมาใหม่ และนำไปใช้จริงในโรงเรียน เมื่อชมแล้วได้แนวคิดไปประยุกต์ใช้เช่นกัน สิ่งที่เป็นอาวุธดีๆและหลากหลายที่ครูนำไปใช้สู้มากมายไม่ซ้ำแบบทั้งหมดที่ได้ชมมาคือสิ่งที่มีค่ามากที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมที่สุด ขอบคุณที่อาจารย์มากๆ :tv15: :tv17: :tv18:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-05-13 04:48:35) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมมากสำหรับความสำเร็จในการนำรายการโทรทัศน์ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเห็นควรนำไปปรับใช้สำหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทในการผลิตครูเช่นเดียวกัน การได้มีโอกาสติดตามถึงผลของการที่นักศึกษานำไปใช้ประยุกต์ใช้ถือเป็นสิ่งที่มีประโยขน์มากเพราะจะเป็นการตรวจสอบและยืนยันถึงการปฏิบัติจริงกับตัวอย่างในการรับชมได้อย่างดี
โดย นทัต อัศภาภรณ์ (2012-05-13 13:40:34) [แสดงความคิดเห็น]
การมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะทำให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมทำงานและมีการให้อำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทำให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน
โดย วฤทธิ สอนใจทิ (2012-05-13 14:05:18) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมากค่ะในการเตรียมนักศึกษาที่จะต้องประกอบอาชีพครู โดยใช้รายการจากโทรทัศน์ครูเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษารายการโทรทัศน์ครูไปวิเคราะห์ ถอดบทเรียน ประยุกต์สร้างแผนการสอนขึ้นมาใหม่ และนำไปใช้จริงในโรงเรียน จะทำให้น้องๆกลายเป็นครูที่รองรับกับศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างดีค่ะ จะเกิดผลดีต่อทั้งต่อโรงเรียน ต่อนักเรียน และต่อสังคม เนื่องจากทุกๆรายการที่ทางโทรทัศน์ครูนำมาเสนอเป็นประโยชน์ต่อการจัดชั้นเรียนทั้งสิ้น ที่สำคัญมีการเรียนการสอนครบทั้งแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครอบคลุมค่ะ ชื่นชมจริงๆค่ะอาจารย์ (นักศึกษาครูมีจำนวนน้อยจังเลยนะค่ะ มองจากภาพในวิดีทัศน์นะค่ะ)
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-13 19:20:10) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมมากสำหรับความสำเร็จในการนำรายการโทรทัศน์ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเห็นควรนำไปปรับใช้สำหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทในการผลิตครูเช่นเดียวกัน การได้มีโอกาสติดตามถึงผลของการที่นักศึกษานำไปใช้ประยุกต์ใช้ถือเป็นสิ่งที่มีประโยขน์มากเพราะจะเป็นการตรวจสอบและยืนยันถึงการปฏิบัติจริงกับตัวอย่างในการรับชมได้อย่างดี
โดย รติกร ขันโสดา (2012-06-17 20:35:29) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมมากสำหรับความสำเร็จในการนำรายการโทรทัศน์ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเห็นควรนำไปปรับใช้สำหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทในการผลิตครูเช่นเดียวกัน การได้มีโอกาสติดตามถึงผลของการที่นักศึกษานำไปใช้ประยุกต์ใช้ถือเป็นสิ่งที่มีประโยขน์มากเพราะจะเป็นการตรวจสอบและยืนยันถึงการปฏิบัติจริงกับตัวอย่างในการรับชมได้อย่างดี
โดย พนิดา เพชรจวงจันทร์ (2012-08-25 15:00:46) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมมากสำหรับความสำเร็จในการนำรายการโทรทัศน์ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเห็นควรนำไปปรับใช้สำหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทในการผลิตครูเช่นเดียวกัน เป็นการได้มีโอกาสที่นักศึกษาได้นำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและยืนยันถึงการปฎิบัติจริงกับตัวอย่างในการรับชมได้อย่างดี ก็ขอขอบคุณที่มีรายการดีๆค่ะ :tv18: :tv18:
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-08-30 19:54:23) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมมากสำหรับความสำเร็จในการนำรายการโทรทัศน์ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเห็นควรนำไปปรับใช้สำหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทในการผลิตครูเช่นเดียวกัน เป็นการได้มีโอกาสที่นักศึกษาได้นำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและยืนยันถึงการปฎิบัติจริงกับตัวอย่างในการรับชมได้อย่างดี ก็ขอขอบคุณที่มีรายการดีๆค่ะ :tv18: :tv18:
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-08-30 19:54:24) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถทำให้นิสิตที่จะฝึกสอนและอาจารย์ที่สอนนิสิตในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ได้มองเห็นการนำโทรทัศน์ครูไปใช้ได้อย่างแท้จริงจากแรงบันดาลใจที่ครูมองเห็นคุณค่าและนำมาสู่ลูกศิษย์นำมาใช้ทั้งการสอนการสร้างสื่อและสุดท้ายการฝึกสอนมีการทำเป็นรูปแบบอย่างชัดเจนและการร่วมมือกันนำไปใช้ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ ซึ่งน่าชื่นชมมากสำหรับความสำเร็จในการนำรายการโทรทัศน์ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเห็นควรนำไปปรับใช้สำหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทในการผลิตครูเช่นเดียวกันถือว่าความสำเร็จในการนำรายการโทรทัศน์ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-09-01 12:12:39) [แสดงความคิดเห็น]
ผมจะนำแนวการปฏิบัติไปประยุกต์ในการออกแบบการสอนครับ เพื่อการสอนที่ดีในอนาคต :tv02:
โดย ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน (2015-10-12 09:54:15) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv