thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 975
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.26 นาที | Online : 2012-04-27  
    ครูแห่งชีวิต : พระ เด็ก วัด ชุมชน พระครูสมุห์วิเชียร  
    ที่วัดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แห่งนี้สร้างโอกาส สร้างกิจกรรมให้กับเด็ก พระครูสมุห์วิเชียรไม่ได้สอนหนังสือใด แต่สอนการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีให้กับเด็กเหล่านี้ ถึงแม้กระนั้น ก็ยังมีเด็กที่แตกต่างกันถึงสองกลุ่มที่เข้ามาเรียนรู้จากพระครูสมุห์วิเชียร  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

รอบรั้วโรงเรียน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตอน 1 - School Matters : Including Parents 1
สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้ครอบครัวต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา มาชมวิธีแก้ไขของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับครอบครัว เพิ่มเติม

การจัดการระดับประถมศึกษา : ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม - Primary Management : Involving Parents
ชมผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในระบบการศึกษา มีผลสำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียน เสนอการสร้างแรงบันดาลใจ และกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เพิ่มเติม

รอบรั้วโรงเรียน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตอน 2- School Matters : Including Parents 2
(ตอนต่อ) สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้ครอบครัวต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา มาชมวิธีแก้ไขของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับครอบครัว เพิ่มเติม

 
 
การนำศาสนาพุทธมาใช้เพื่อขัดเกลาจิตใจนักเรียนอยากที่วัดเจดีย์แม่ครัวนี้ เป็นต้นแบบที่ดี ไม่ใช่เพียงการเอาศาสนามาบังหน้า ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ภาวนา แต่นำนักเรียนที่มีปัญหาไปให้เห็นชีวิตและแบบอย่างที่ดี น้อยโรงเรียนนักที่จะมีโอกาสได้ทำเช่นนี้
โดย สุรเดช ศรีทา (2012-05-12 14:56:03) [แสดงความคิดเห็น]
เยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝังในด้าน คุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน คือ อาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวย ไม่เกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติ ปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตามการนำหลักธรรมมาทำให้นักเรียนยุคสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็นต้องใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตเข้ามาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วย
โดย วฤทธิ สอนใจทิ (2012-05-12 15:38:08) [แสดงความคิดเห็น]
ครูแห่งชีวิต เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของการดำเนินชีวิต ที่วัดเจดีย์แม่ครัวก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เข้ามาร่วมกันสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็กในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในการหล่อหลอมเด็กและเยาวชนในสังคมให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนเข้มแข็ง มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่พอถึงวัยรุ่นมักจะมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาสังคมทั้งนั้น พ่อแม่สอนไม่ได้ ไม่ยอมฟัง เพราะถือดีว่าตัวเก่งและทันสมัยกว่าพ่อแม่ด้านสังคมIT บางครอบครัวปากกัดตีนถีบ ผู้ปกครองใช้ให้เด็กทำกิจกรรมภายในครอบครัวเช่นทำงานบ้าน หุงหาข้าวปลาอาหาร เย็บปะชุนซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาด ช่วยเหลือการงานอาชีพในครอบครัว เชื่อว่าเด็คนนี้มีความรู้จากโรงเรียน มีเวทีชีวิตที่บ้าน ที่วัด เด็กคนนี้โตขึ้นมาย่อมเป็นคนดีในสังคมแน่ เพราะเขาอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจในความรู้ด้านเทคโนโลยีของตนเองมาก เด็กพวกนี้มาจากครอบครัวที่มีความพร้อม มีฐานะดี แต่เด็กพวกนี้บางคนเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน มีปัญหาด้านครอบครัว มีปัญหาด้านการทำงาน(ในอนาคต)เพราะพวกเขาเหล่านี้วันๆขลุกอยู่แต่เทคโนโลยีของเขา เช่น เล่นเกมส์ แชสหาเพื่อนทั้งวันทั้งคืน เฟสบุคทั้งวันทั้งคืนไม่คิดอ่านทำงานทำการ หรือทำกิจกรรมอื่นใด จนทำให้เวลาที่สำคัญของชีวิตหายไป ตอนกลางคืนเล่นเน็ต ตอนกลางวันง่วงนอน เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง ครูสอนอะไรเป็นเรื่องน่าเบื่อหมด สมองเมื่อยล้า ไปหายาบำรุงสมองมารับประทาน ไปหาเภสัชก็ยังไม่แน่ว่าเภสัชจ่ายยาเพราะต้องการช่วยคนตามวิชาชีพหรือจ่ายยาเพราะต้องการทำการค้าอย่างไรแน่ ที่สุดแล้วเด็กพวกนี้ต้องไปหาจิตแพทย์ เพราะทำช่วงเวลาสำคัญแห่งชีวิตหายไปกับเน็ต ดังนั้นปราชญ์ชาวบ้านก็ดี ครูพระก็ดี วิถีชีวิตในบ้านและชุมชนก็ดี ถ้าเด็กคนใดเข้าถึง เด็กคนนั้นจะมีภูมิปัญญาด้านการดำเนินชีวิตหรือด้านการประกอบอาชีพหลายอย่าง จะลงมือทำอะไร ก็ดูไม่ขัดตา ดูแล้วสำเร็จ เอาตัวรอดได้ทุกอย่าง ไม่ต้องพึ่งจิตแพทย์ตอนหลัง
โดย ทิพวรรณ มังคลาภรณ์ (2012-05-14 18:26:30) [แสดงความคิดเห็น]
ครูแห่งชีวิต : พระ เด็ก วัด ชุมชน พระครูสมุห์วิเชียร
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่มีกิจกรรมที่ดีอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะปัจจุบันเด็กเน้นการแข่งขัน ขาดคุณธรรม จริธรรม อย่างรุนแรง กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ส่งผลให้ประเทศไทยพัฒนาขึ้น เพราะคนมีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ทำให้การดำรงชีวิตในสังคมอยู่ได้อย่างเป็นสุข มีความสุข ครอบครัวดี สังคมดี ประเทศชาติจึงดีตามไปด้วย
โดย รักชนก คำวัจนัง (2012-05-15 12:23:06) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเด็กสมัยนี้เข้าวัดได้ ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งเพราะนักเรียนสมัยนี้มักจะติดกับความสนุก ความสบาย ทำให้เด็กขาดความรู้ความเข้า เน้นในวัฒนธรรมตะวันตก ขาดกาละเทศะ ไม่มีคุณธรรม ขาดจริยธรรม ห่าางไกลวัดมากทำให้นักเรียน เมื่อขาดการอบรมบ่มนิสัย ทำให้นักเรียนมองไม่เห็นคุณค่าของตนเอง และคนอื่น การนำเด็กเข้าวัดทำให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมได้ ทำให้เด็กสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-05-17 21:50:35) [แสดงความคิดเห็น]
ครูแห่งชีวิต : พระ เด็ก วัด ชุมชน พระครูสมุห์วิเชียร : การนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามาใช้พัฒนาจิตใจเป็นเรื่องที่สมควรทำเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ เด็กต้องการตัวอย่างที่ดี ครู เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเด็กได้ แต่ก่อนที่จะสอนหรือเป็นตัวอย่างที่ดีได้นั้น ครูต้องปฏิบัติให้ได้เสียก่อน เช่น เข้าใจและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา หากครูปฏิบัติเป็นกิจวัตร การอบรมสั่งสอนเด็กและเป็นตัวอย่างให้กับเด็กก็ไม่ใช่เรื่องยาก :tv18:
โดย ปริญญาภรณ์ นุ่นงาม (2012-05-24 14:59:21) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่พอถึงวัยรุ่นมักจะมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาสังคมทั้งนั้น พ่อแม่สอนไม่ได้ ไม่ยอมฟัง เพราะถือดีว่าตัวเก่งและทันสมัยกว่าพ่อแม่ด้านสังคมIT บางครอบครัวปากกัดตีนถีบ ผู้ปกครองใช้ให้เด็กทำกิจกรรมภายในครอบครัวเช่นทำงานบ้าน หุงหาข้าวปลาอาหาร เย็บปะชุนซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาด ช่วยเหลือการงานอาชีพในครอบครัว เชื่อว่าเด็คนนี้มีความรู้จากโรงเรียน มีเวทีชีวิตที่บ้าน ที่วัด เด็กคนนี้โตขึ้นมาย่อมเป็นคนดีในสังคมแน่ เพราะเขาอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจในความรู้ด้านเทคโนโลยีของตนเองมาก เด็กพวกนี้มาจากครอบครัวที่มีความพร้อม มีฐานะดี แต่เด็กพวกนี้บางคนเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน มีปัญหาด้านครอบครัว มีปัญหาด้านการทำงาน(ในอนาคต)เพราะพวกเขาเหล่านี้วันๆขลุกอยู่แต่เทคโนโลยีของเขา เช่น เล่นเกมส์ แชสหาเพื่อนทั้งวันทั้งคืน เฟสบุคทั้งวันทั้งคืนไม่คิดอ่านทำงานทำการ หรือทำกิจกรรมอื่นใด จนทำให้เวลาที่สำคัญของชีวิตหายไป ตอนกลางคืนเล่นเน็ต ตอนกลางวันง่วงนอน เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง ครูสอนอะไรเป็นเรื่องน่าเบื่อหมด สมองเมื่อยล้า ไปหายาบำรุงสมองมารับประทาน ไปหาเภสัชก็ยังไม่แน่ว่าเภสัชจ่ายยาเพราะต้องการช่วยคนตามวิชาชีพหรือจ่ายยาเพราะต้องการทำการค้าอย่างไรแน่ ที่สุดแล้วเด็กพวกนี้ต้องไปหาจิตแพทย์ เพราะทำช่วงเวลาสำคัญแห่งชีวิตหายไปกับเน็ต ดังนั้นปราชญ์ชาวบ้านก็ดี ครูพระก็ดี วิถีชีวิตในบ้านและชุมชนก็ดี ถ้าเด็กคนใดเข้าถึง เด็กคนนั้นจะมีภูมิปัญญาด้านการดำเนินชีวิตหรือด้านการประกอบอาชีพหลายอย่าง
โดย ณัฐกฤช ชัยชนะ (2012-05-24 22:23:49) [แสดงความคิดเห็น]
ครูแห่งชีวิต เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของการดำเนินชีวิต ที่วัดเจดีย์แม่ครัวก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เข้ามาร่วมกันสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็กในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในการหล่อหลอมเด็กและเยาวชนในสังคมให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนเข้มแข็ง มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่พอถึงวัยรุ่นมักจะมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาสังคมทั้งนั้น พ่อแม่สอนไม่ได้ ไม่ยอมฟัง เพราะถือดีว่าตัวเก่งและทันสมัยกว่าพ่อแม่ด้านสังคมIT บางครอบครัวปากกัดตีนถีบ ผู้ปกครองใช้ให้เด็กทำกิจกรรมภายในครอบครัวเช่นทำงานบ้าน หุงหาข้าวปลาอาหาร เย็บปะชุนซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาด ช่วยเหลือการงานอาชีพในครอบครัว เชื่อว่าเด็คนนี้มีความรู้จากโรงเรียน มีเวทีชีวิตที่บ้าน ที่วัด เด็กคนนี้โตขึ้นมาย่อมเป็นคนดีในสังคมแน่
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-31 11:56:28) [แสดงความคิดเห็น]
เยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝังในด้าน คุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน คือ อาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวย ไม่เกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติ ปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตามการนำหลักธรรมมาทำให้นักเรียนยุคสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็นต้องใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตเข้ามาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วย
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-06-05 21:22:05) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเด็กสมัยนี้เข้าวัดได้ ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งเพราะนักเรียนสมัยนี้มักจะติดกับความสนุก ความสบาย ทำให้เด็กขาดความรู้ความเข้า เน้นในวัฒนธรรมตะวันตก ขาดกาละเทศะ ไม่มีคุณธรรม ขาดจริยธรรม ห่าางไกลวัดมากทำให้นักเรียน เมื่อขาดการอบรมบ่มนิสัย ทำให้นักเรียนมองไม่เห็นคุณค่าของตนเอง และคนอื่น การนำเด็กเข้าวัดทำให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมได้ ทำให้เด็กสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้
:tv02:
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-06-17 20:06:35) [แสดงความคิดเห็น]
ครูแห่งชีวิต : พระ เด็ก วัด ชุมชน พระครูสมุห์วิเชียร
การนำเด็กสมัยนี้เข้าวัดได้ ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งเพราะนักเรียนสมัยนี้มักจะติดกับความสนุก ความสบาย ทำให้เด็กขาดความรู้ความเข้า เน้นในวัฒนธรรมตะวันตก ขาดกาละเทศะ ไม่มีคุณธรรม ขาดจริยธรรม ห่าางไกลวัดมากทำให้นักเรียน เมื่อขาดการอบรมบ่มนิสัย ทำให้นักเรียนมองไม่เห็นคุณค่าของตนเอง และคนอื่น
โดย ศุภกิจ ทับแย้ม (2012-06-29 15:35:39) [แสดงความคิดเห็น]
ครูแห่งชีวิต เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของการดำเนินชีวิต ที่วัดเจดีย์แม่ครัวก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เข้ามาร่วมกันสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็กในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในการหล่อหลอมเด็กและเยาวชนในสังคมให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนเข้มแข็ง มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่พอถึงวัยรุ่นมักจะมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาสังคมทั้งนั้น พ่อแม่สอนไม่ได้ ไม่ยอมฟัง เพราะถือดีว่าตัวเก่งและทันสมัยกว่าพ่อแม่ด้านสังคมIT บางครอบครัวปากกัดตีนถีบ ผู้ปกครองใช้ให้เด็กทำกิจกรรมภายในครอบครัวเช่นทำงานบ้าน หุงหาข้าวปลาอาหาร เย็บปะชุนซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาด ช่วยเหลือการงานอาชีพในครอบครัว เชื่อว่าเด็คนนี้มีความรู้จากโรงเรียน มีเวทีชีวิตที่บ้าน ที่วัด เด็กคนนี้โตขึ้นมาย่อมเป็นคนดีในสังคมแน่ เพราะเขาอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจในความรู้ด้านเทคโนโลยีของตนเองมาก เด็กพวกนี้มาจากครอบครัวที่มีความพร้อม มีฐานะดี แต่เด็กพวกนี้บางคนเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน มีปัญหาด้านครอบครัว มีปัญหาด้านการทำงาน(ในอนาคต)เพราะพวกเขาเหล่านี้วันๆขลุกอยู่แต่เทคโนโลยีของเขา เช่น เล่นเกมส์ แชสหาเพื่อนทั้งวันทั้งคืน เฟสบุคทั้งวันทั้งคืนไม่คิดอ่านทำงานทำการ หรือทำกิจกรรมอื่นใด จนทำให้เวลาที่สำคัญของชีวิตหายไป ตอนกลางคืนเล่นเน็ต ตอนกลางวันง่วงนอน เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง ครูสอนอะไรเป็นเรื่องน่าเบื่อหมด สมองเมื่อยล้า ไปหายาบำรุงสมองมารับประทาน ไปหาเภสัชก็ยังไม่แน่ว่าเภสัชจ่ายยาเพราะต้องการช่วยคนตามวิชาชีพหรือจ่ายยาเพราะต้องการทำการค้าอย่างไรแน่ ที่สุดแล้วเด็กพวกนี้ต้องไปหาจิตแพทย์ เพราะทำช่วงเวลาสำคัญแห่งชีวิตหายไปกับเน็ต ดังนั้นปราชญ์ชาวบ้านก็ดี ครูพระก็ดี วิถีชีวิตในบ้านและชุมชนก็ดี ถ้าเด็กคนใดเข้าถึง เด็กคนนั้นจะมีภูมิปัญญาด้านการดำเนินชีวิตหรือด้านการประกอบอาชีพหลายอย่าง จะลงมือทำอะไร ก็ดูไม่ขัดตา ดูแล้วสำเร็จ เอาตัวรอดได้ทุกอย่าง ไม่ต้องพึ่งจิตแพทย์ตอนหลัง :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-07-14 15:04:54) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับครูแห่งชีวิต : พระ เด็ก วัด ชุมชน พระครูสมุห์วิเชียร ที่วัดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่สร้างโอกาส สร้างกิจกรรมให้กับเด็ก ท่านไม่ได้สอนหนังสืออย่างเดียว แต่สอนการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีให้กับเด็กๆ ช่วยแก้ปัญหาชีวิต สังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่โดดเดี่ยว แก้ปัญหาด้วยตนเองได้
โดย เสาวภาคย์ กอบเกษ (2012-07-20 00:14:10) [แสดงความคิดเห็น]
พระ เด็ก วัด ชุมชน พระครูสมุห์วิเชียร :ครูแห่งชีวิตสร้างกิจกรรม สร้างโอกาส สร้างสังคม สร้างเด็กและเยาวชน ให้ความรู้ความเข้า เน้นในวัฒนธรรมของตนเอง เพิ่มพูนการสร้างให้เกิดกาละเทศะ เป้นคนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นวิธิการที่ทำให้นักเรียน มีนิสัยทีพึงประสงค์ ทำให้นักเรียนมองไม่เห็นคุณค่าของตนเอง นี่คือเทคนิคที่เป็นต้นแบบที่ดีและแบบอย่างที่ดีมาก ที่สามารถหล่อหลอมเด็ก การเรียน การสร้างคุณลักษณะที่ดีงาม แก้มีปัญหาชีวิต มองเห็นคุณค่าตนเอง เรียนรู้คู่สังคมได้เหมาะสม ขอบคุณช่องTVครูและผู้นำเสนอที่เสนอสื่อและเทคนิคที่ดีให้นำไปปรับใช้
:tv17: :tv15: :tv18:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-07-20 05:47:37) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันมีโครงการ "ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน" เกือบทุกโรงเรียน อาจทำให้ในระดับประถมศึกษามักไม่พบปัญหาที่แก้ไขยากหรือไม่ เพราะสังเกตว่าครูพระท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมให้เด็กสามารถเข้าใจได้แบบไร้เดียงสา นักเรียนจะคุ้นเคยกับพระท่านที่คอยเอาใจใส่ด้วยดี แต่ถ้าเป็นลักษณะตามวีดีโอนี้พบว่าเป็นเด็กนักเรียนที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น เขามักต้องการความเอาใจใส่อีกลักษณะหนึ่ง เช่นต้องการการยอมรับจากครู จากผู้ใหญ่ ต้องการตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างได้ และการดำเนินการในลักษณธนี้ต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งตามลักษณะ่เช่นพระครูสมุห์วิเชียร นี้ ซึ่งท่านมองเด็กนักเรียนได้ลึกซึ้งถึงความรู้สึก ถึงแก่นแท้ของความต้องการของเด็ก ซึ่งข้าพเจ้าขอชื่นชมในความมีเมตตาของท่าน
โดย ครรชิตภณ โพธิพันธ์ (2012-08-28 21:59:11) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-10-17 13:42:07) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากค่ะ..วัดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แห่งนี้สร้างโอกาส สร้างกิจกรรมให้กับเด็ก อยากให้มีพระดีๆ อย่างเช่นพระครูสมุห์วิเชียรมาก ๆ เพราะท่านสอนการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีให้กับเด็ก เน้นการปฏิบัติจริง สอดแทรกสิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาจิตใจของเด็ก ๆ สมกับเป็นครูแห่งชีวิตจริง ๆ แต่อยากฝากให้ชุมชน โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนได้ช่วยเหลือและเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดไป..ไม่อยากให้คนดี ๆ หมดกำลังใจในการทำสิ่งดี ๆให้กับสังคมค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุธาทิพย์ งามนิล (2012-10-24 15:08:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการต่างๆ ในกิจกรรมร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น เพราะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระนักเรียนทำให้เด็กกล้าเปิดใจ เมื่อมีปัญหาก็สามารถปรึกษาผู้ใหญ่ หรือเพื่อน เพื่อหาทางออกร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกวิธีการที่สามารถนำมาใช้ได้คือการดึงผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด รวมถึงบริษัทเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม เพราะเชื่อว่านักเรียนทุกคนเป็นคนดี อยากประสบความสำเร็จในชีวิต
โดย อุมา ทองเกลี้ยง (2013-01-28 11:31:53) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv