thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 9084
Rate :
 4
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2012-04-25  
    ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
    คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอนปฐมวัยโดยยึดหลักกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
การจัดประสบการณ์โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ของเล่นของใช้ที่เป็นของจริงมาเป็นสื่อนั้นเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณค่าที่สามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริงเด็กได้สัมผัสจริงได้เห็นของจริงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกตุ รู้จัก แยกแยะ เปรียบเทียบรวมทั้งทำให้เด็กได้จดจำสิ่งต่างๆเด้กจะได้จำสิ่งต่างๆนำไปใช้เชื่อมโยงกับการใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งทำให้เด้กมีความสุขและสนกกับการเรียนปนเล่นและทั้งยังสามารถเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี
โดย โสภิณ ชูเมือง (2012-05-12 13:05:38) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมในการจัดประสบการณ์ตรงที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวถือว่าเป็นประสบการณืตรงที่เด็กได้รับมาจากบ้านแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะเติมเต็มในส่วนที่ขาดหรือในส่วนที่เด็กยังไม่รู้ลึกเท่านั้นเอง เช่นการนำวัสดุอุปกรณ์ของเล่นของใช้ที่เป็นของจริง มาใใช้เพื่อประกอบในการเป็นสื่อกลางเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ที่เด็กได้รู้จักการแยกแยะ การเปรียบเทียบรวมทั้งการฝึกให้เด็กเกิดความสังเกตและการจดจำ ซึ่งกิจกรรมที่ครูจัดเด็กจะเกิดความสนุกสนานและฝังใจในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ด้วย
โดย บัวพันธ์ เจริญลอย (2012-05-12 22:05:12) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนปฐมวัยโดยยึดหลักกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำและสังเกตุแยกแยะของเล่นของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกายและการสัมผัสนี้เป็นกิจกรรมที่ดี จากการสอนของคุณครูได้มีความตื่นตัวตลอดเวลาและกล้าแสดงออกเด็กๆทำได้โดยไม่เคอะเขิน คุณครูใจดีเอาใจใส่เด็กเด็กมีความสุขสนุกในการเรียนมากสามารถรู้จักของเล่นของใช้และของใช้นั้นอยู่ที่ไหนได้อย่างดี กิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณครูเอาใจใส่ทุกครั้งสมำ่เสมอเด็กๆก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-13 19:34:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอน ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอนปฐมวัยโดยยึดหลักกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้ ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง เด็กได้สัมผัสจริง ได้เห็นของจริง ทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนปนเล่น ดิฉันจะนำไปใช้สอนกับนักเรียนในห้องเรียนต่อไปค่ะ
โดย สุธีรา วงษ์แหวน (2012-05-14 15:11:51) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอน ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอนปฐมวัยโดยยึดหลักกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้ ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง เด็กได้สัมผัสจริง ได้เห็นของจริง ทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนปนเล่น ดิฉันจะนำไปใช้สอนกับนักเรียนในห้องเรียนต่อไปค่ะ
โดย สุธีรา วงษ์แหวน (2012-05-14 15:11:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้ใช้ของจริงนั้นเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมากที่สุด เพราะเป็นการเรียนรู้จากรูปธรรม เด็กจะเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เด็กได้ฝึกทักษะการจำแนกแยกแยะสิ่งของ ฝึกภาษาการอ่านบัตรคำ การสังเกตจับคู่ ฯลฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้หลากหลายวิชา และถ้าเป็นสิ่งของที่เด็กนำมาเองจากบ้านแล้ว จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป :tv15:
โดย อาจารี ศรีดาวเรือง (2012-05-17 14:04:47) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจากชีวิตประจำวันของคุณครูในเรื่องการรู้จักแยกแยะ จำแนกของเล่นของใช้ จากการได้เล่นและหลังจากการเล่นเด็ก ๆ ควรต้องจัดเก็บให้เป็นที่ และเป็นหมวดหมู่ ถูกตามประเภท ซึ่งจากตรงนี้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง การเปรียบเทียบรวมทั้งการฝึกให้เด็กเกิดความสังเกตและการจดจำ ซึ่งกิจกรรมที่ครูจัดเด็กจะเกิดความสนุกสนานและฝังใจในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ด้วย การดึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันมาดึงเข้ากับบทเรียนทำให้เด็กได้เห็นภาพและจดจำได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาจากประสบการณ์เดิมของเด็กเอง ครูช่วยเสริมและช่วยในการให้เด็กได้รู้จักการจำแนกเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ได้
โดย สมพร โอ่วเจริญ (2012-05-28 09:27:44) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะโรงเรียนบ้านเหมือแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันท์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการฝึกการเรียนรู้เรื่องของเล่น ของใช้ คุณครูสร้างแรงจูงใจโดยใช้นิทานและมีตุ๊กตาประกอบทำให้นักเรียนสนใจฟังนิทานมาก และการให้เด็กม้วนกระดาษติดไม้เป็นกานพัฒนากล้ามเนื้อมือ และฝึกสมาธิให้กับเด้ก ฝึกให้เด็กสังเกต แยกแยะของเล่น ของใช้ผ่านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจ จดจำและนำไปใช้ที่บ้านได้
โดย ศุลีพร ศรีอริยะกุล (2012-05-31 20:56:27) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้สัมผัสของจริง ดูจริง สามารถช่วยให้เด็กมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนกับครูต่อไปค่ะ :tv02:
โดย สุชาดา ยูซี (2012-06-07 20:51:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอน ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอนปฐมวัยโดยยึดหลักกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้ ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง เด็กได้สัมผัสจริง ได้เห็นของจริง ทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนปนเล่น ดิฉันจะนำไปใช้สอนกับนักเรียนในห้องเรียนต่อไปค่ะ
โดย บุญมา ชุษณะวัคคีย์ (2012-06-09 12:14:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมค่ะเพราะว่าของเล่นของใช้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กอยู่แล้วทำให้เด็กแยกแยะได้ว่าอันไหนของเล่นอันไหนของใช้อีกทั้งครูยังได้ฝึกความมีระเบียบวินัย การแบ่งปันซึ่งตรงนี้เด็กได้ประสบการณ์ตรงย่าง้ห็นได้ชัดค่ะ
โดย พิมพ์ฤดี ภานุมาศจรัสวงค์ (2012-06-20 21:21:58) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์เรื่องของเล่นของใช้ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเด็กได้ปฏิบัติจริงได้ศึกษาสังเกต แยกแยะ วิเคราะห์สิ่งของเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจึงมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนจากการได้ทำ ได้ดูนิทานซึ่งมีตัวละครเป็นสัตว์และใช้สิ่งของประกอบการเล่านิทานจึงเป็นการจัดประสบการณ์ที่ดีได้เช่นกันค่ะ
โดย กนิษฐา ปิดทองคำ (2012-06-23 19:40:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้สัมผัสของจริง ดูจริง สามารถช่วยให้เด็กมีความสุขและพร้อมที่จะเรียน เช่นการนำวัสดุอุปกรณ์ของเล่นของใช้ที่เป็นของจริง มาใใช้เพื่อประกอบในการเป็นสื่อกลางเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ที่เด็กได้รู้จักการแยกแยะ การเปรียบเทียบรวมทั้งการฝึกให้เด็กเกิดความสังเกตและการจดจำ ซึ่งกิจกรรมที่ครูจัดเด็กจะเกิดความสนุกสนานและฝังใจในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ด้วย
โดย พาวนา เอี่ยมสุวรรณ์ (2012-06-25 14:00:47) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักของใช้และของเล่น มีของจริงให้นักเรียนได้ดู แล้วจัดของลงในตระกร้าของเล่นและตระกร้าของจริง มีการใช้กลองตีบอกจังหวะการกระโดด และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนโดยใช้การเล่านิทานและมีตุ๊กตาประกอบ นักเรียนจะสนใจฟังนิทานมาก นักเรียนรู้จัการสังเกตของเล่นและของใช้ ถ้าใครทำไม่ได้ ครูจะถามว่ามีใครจะช่วยบ้างไหม เป็นการฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆ ถ้าใครทำได้ก็จะปรบมือชม นอกจากนี้ครูยังใช้งานประดิษฐ์ คือ ม้วนกระดาษติดกับไม้ เพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือ ช่วยฝึกสมาธิและพัฒนาการของเด็กด้วย นอกจากนี้นักเรียรยังมีความสนุกต่อการเรียน :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อดิกานต์ พิพุธวัฒน์ (2012-06-26 09:28:15) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักของใช้และของเล่น มีของจริงให้นักเรียนได้ดู แล้วจัดของลงในตระกร้าของเล่นและตระกร้าของจริง มีการใช้กลองตีบอกจังหวะการกระโดด และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนโดยใช้การเล่านิทานและมีตุ๊กตาประกอบ นักเรียนจะสนใจฟังนิทานมาก นักเรียนรู้จัการสังเกตของเล่นและของใช้ ถ้าใครทำไม่ได้ ครูจะถามว่ามีใครจะช่วยบ้างไหม เป็นการฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆ ถ้าใครทำได้ก็จะปรบมือชม นอกจากนี้ครูยังใช้งานประดิษฐ์ คือ ม้วนกระดาษติดกับไม้ เพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือ ช่วยฝึกสมาธิและพัฒนาการของเด็กด้วย นอกจากนี้นักเรียรยังมีความสนุกต่อการเรียน :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ดวงตา พิพุธวัฒน์ (2012-06-26 10:08:36) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจากชีวิตประจำวันของคุณครูในเรื่องการรู้จักแยกแยะ จำแนกของเล่นของใช้ จากการได้เล่นและหลังจากการเล่นเด็ก ๆ ควรต้องจัดเก็บให้เป็นที่ และเป็นหมวดหมู่ ถูกตามประเภท ซึ่งจากตรงนี้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง การเปรียบเทียบรวมทั้งการฝึกให้เด็กเกิดความสังเกตและการจดจำ ซึ่งกิจกรรมที่ครูจัดเด็กจะเกิดความสนุกสนานและฝังใจในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ด้วย การดึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันมาดึงเข้ากับบทเรียนทำให้เด็กได้เห็นภาพและจดจำได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาจากประสบการณ์เดิมของเด็กเอง ครูช่วยเสริมและช่วยในการให้เด็กได้รู้จักการจำแนกเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ได้
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-26 10:49:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2012-06-28 09:25:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของของเล่นและของใช้ ของ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่จัดกิจกรรมสอนปฐมวัยโดยยึดหลักกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใชในชีวิตประจำวันได้ นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่สอนคูณธรรมให้เกิดขึ้นแก่เด็กได้ดีมากเพราะเด็กปฐมวัยนับว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สังคมจะต้องให้ความสนใจและให้การดูแลและเอาใจใส่ การฝึกระเบียบวินัยนับว่าเป็นสิ่งที่ดีควรที่จะปลูกฝั่งและการฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกต จะทำให้เด็กรู้จักจำแนกสิ่งต่างๆได้ ถือว่าเป้นกิจกรรมดีเยี่ยม ขอชมเชยและขอบคุณคะ
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-06-28 22:51:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของของเล่นและของใช้ ของ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่จัดกิจกรรมสอนปฐมวัยโดยยึดหลักกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใชในชีวิตประจำวันได้ นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่สอนคูณธรรมให้เกิดขึ้นแก่เด็กได้ดีมากเพราะเด็กปฐมวัยนับว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สังคมจะต้องให้ความสนใจและให้การดูแลและเอาใจใส่ การฝึกระเบียบวินัยนับว่าเป็นสิ่งที่ดีควรที่จะปลูกฝั่งและการฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกต จะทำให้เด็กรู้จักจำแนกสิ่งต่างๆได้ ถือว่าเป้นกิจกรรมดีเยี่ยม ขอชมเชยและขอบคุณคะ
โดย วารุณี คำสอน (2012-07-02 20:22:54) [แสดงความคิดเห็น]
สอนปฐมวัยโดยยึดหลักกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจตามทฤษีนักการศึกษา จอห์น ดิอี้ เด็กเรียนรู้ผ่านการละเล่นทำให้เด็กได้รับทักษะการเล่น ประสบการณ์ หาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างดี จึงเหมาะที่เด็กควรได้รับการเล่นไปตามของเล่นต่างๆ
โดย วันทิพย์ (2012-07-03 08:58:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ สอนปฐมวัยโดยยึดหลักกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส เมื่อเด็กได้เรียนรู้ สัมผัสได้จากของจริง โดยผ่านชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในโรงเรียน ครูสามารถสอนให้เด็กรู้จักการใช้และการเก็บ อันไหนคือของเล่น อันไหนคือของใช้ เมื่อใช้แล้วควรทำเช่นไร บางครั้งเด็กเก็บของไม่ถูกที่ไม่รุ้ว่าอะไรควรเก็บไว้ที่ไหน ซึ่งเราสามารถสอนเด็กให้รู้จักว่าควรจะเก็บของไว้ตรงไหน โดยอาจจะมีการแยกเก็บเป็นหมวดหมู่ โดยผ่านสัญลักษณ์ของตัวเด็กเอง เด็กจะได้ฝึกปฎิบัติตนเองให้เกิดความเป็นระเบียบและเกิดความรับผิดชอบ เด็กจะได้ทั้งความรู้และความเป็นระเบียบที่เกิดจากความเคยชินโดยผ่านการสอนจากครู
โดย ทิวาพร บาลอ่อน (2012-07-03 15:55:50) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ไม่ยุ่งยาก นำสิ่งของใกล้ตัว ทั้งที่มีอยู่ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนมาใช้ในการเรียนการสอนได้ดีมาก ซึ่งบางครั้งในเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะของเล่น หรือของใช้ ออกจากกันได้อย่างชัดเจน เมื่อได้จัดกิจกรรมในรูปแบบที่ได้รับชมไปแล้วนั้น เด็กจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เด็กจะเรียนรู้ว่า เมื่อเล่นแล้ว จะเก็บของเล่นไว้ที่ไหน เล่นอย่างไรให้ถูกวิธี และเกิดความปลอดภัย ไม่เกิดอันตราย และใช้สของใช้อย่างถูกวิธี รู้จักที่เก็บ และสามารถนำของเล่น ของใช้ที่เหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้แล้ว มาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ชิ้นใหม่ได้อีกด้วย เป็นรายการที่ดีมากค่ะ
โดย เยาวลักษณ์ บุญเรือง (2012-07-04 20:12:56) [แสดงความคิดเห็น]
ทคนิคการสอนปฐมวัยโดยยึดหลักกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำและสังเกตุแยกแยะของเล่นของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกายและการสัมผัสนี้เป็นกิจกรรมที่ดี จากการสอนของคุณครูได้มีความตื่นตัวตลอดเวลาและกล้าแสดงออกเด็กๆทำได้โดยไม่เคอะเขิน คุณครูใจดีเอาใจใส่เด็กเด็กมีความสุขสนุกในการเรียนมากสามารถรู้จักของเล่นของใช้และของใช้นั้นอยู่ที่ไหนได้อย่างดี กิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณครูเอาใจใส่ทุกครั้งสมำ่เสมอเด็กๆก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-07-05 21:53:35) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจากชีวิตประจำวันของคุณครูในเรื่องการรู้จักแยกแยะ จำแนกของเล่นของใช้ จากการได้เล่นและหลังจากการเล่นเด็ก ๆ ควรต้องจัดเก็บให้เป็นที่ และเป็นหมวดหมู่ ถูกตามประเภท ซึ่งจากตรงนี้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง การเปรียบเทียบรวมทั้งการฝึกให้เด็กเกิดความสังเกตและการจดจำ ซึ่งกิจกรรมที่ครูจัดเด็กจะเกิดความสนุกสนานและฝังใจในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ด้วย การดึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันมาดึงเข้ากับบทเรียนทำให้เด็กได้เห็นภาพและจดจำได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาจากประสบการณ์เดิมของเด็กเอง ครูช่วยเสริมและช่วยในการให้เด็กได้รู้จักการจำแนกเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ได้
โดย เรณู พัฒนศิริศักดิ์ (2012-07-06 13:03:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมที่ของจริงทำให้เด็กได้เรียนรู้และจดจำได้ง่าย
และนอกจากนั้นเด็กยังได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ดีมาๆ :tv03: :tv17:
โดย ปราณี พานิช (2012-07-09 17:29:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะฝึกให้เด็กได้แยกแยะระหว่างของเล่นและของใช้สามารถนำมาสอนนักเรียนของตนเองได้
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-07-12 20:59:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ได้นำนิทานมาเป็นสื่อในการสอน โดยแต่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับของเล่นและของใช้ ให้เด็กได้เห็นสื่อของจริงควบคู่ไปด้วย โดยให้นิทานเป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องที่จะสอน จากนั้นเล่นเกมให้เด็กหาของเล่นของใช้ตามที่ครูสอนไปซ่อนในมุมต่างๆ ในห้อง ให้เด็กช่วยกันหา และนำมาวางในจุดที่กำหนด และให้ช่วยกันสังเกตสิ่งของแยกเป็นของเล่น และของใช้ จากนั้นให้เด็กออกมาหยิบสิ่งของที่เป็นของเล่น ของใช้ไปใส่ในตะกร้าทีละคนจากนั้นในกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กม้วนกระดาษ และให้ช่วยกันคิดว่าสิ่งที่เด็กทำสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง เช่น กำไล มู่ลี่ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยในแต่ละกิจกรรมได้มีการเชื่อมโยงกันดี ช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักการสังเกต คิดหาคำตอบง่ายๆ ด้วยตนเอง
โดย จันทิมา ชาวเหนือ (2012-07-17 09:34:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะทำให้เด็กสามารถแยกประเภทสิ่งของได้ถูกต้องและทำให้เกิดการปลูกฝังความเป็นระเบียบรู้จักสิ่งของที่ใช้และสิ่งของที่เป็นของเล่นได้ถูกต้อง
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-07-17 13:25:39) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วดูอีก็ไม่รู้ว่าจะทำได้อย่างคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ หรือเปล่า แต่ดีจริงเลยค่ะขอบอก :tv15:
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-07-25 20:19:19) [แสดงความคิดเห็น]
ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใชในชีวิตประจำวันได้ นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่สอนคูณธรรมให้เกิดขึ้นแก่เด็กได้ดีมากเพราะเด็กปฐมวัยนับว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สังคมจะต้องให้ความสนใจและให้การดูแลและเอาใจใส่ การฝึกระเบียบวินัยนับว่าเป็นสิ่งที่ดีควรที่จะปลูกฝั่งและการฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกต จะทำให้เด็กรู้จักจำแนกสิ่งต่างๆได้ การจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจากชีวิตประจำวันของคุณครูในเรื่องการรู้จักแยกแยะ จำแนกของเล่นของใช้ จากการได้เล่นและหลังจากการเล่นเด็ก ๆ ควรต้องจัดเก็บให้เป็นที่ และเป็นหมวดหมู่ ถูกตามประเภท ซึ่งจากตรงนี้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง การเปรียบเทียบรวมทั้งการฝึกให้เด็กเกิดความสังเกตและการจดจำ ซึ่งกิจกรรมที่ครูจัดเด็กจะเกิดความสนุกสนานและฝังใจในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ด้วย การดึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันมาดึงเข้ากับบทเรียนทำให้เด็กได้เห็นภาพและจดจำได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาจากประสบการณ์เดิมของเด็กเอง ครูช่วยเสริมและช่วยในการให้เด็กได้รู้จักการจำแนกเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ได้ :tv02: :tv18:
โดย ชัญญานุช มุ่งดี (2012-07-26 15:35:27) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ของเล่นของใช้ที่เป็นของจริงมาเป็นสื่อนั้นเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณค่าที่สามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริงเด็กได้สัมผัสจริงได้เห็นของจริงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกตุ รู้จัก แยกแยะ เปรียบเทียบรวมทั้งทำให้เด็กได้จดจำสิ่งต่างๆเด้กจะได้จำสิ่งต่างๆนำไปใช้เชื่อมโยงกับการใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งทำให้เด้กมีความสุขและสนกกับการเรียนปนเล่นและทั้งยังสามารถเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาจากประสบการณ์เดิมของเด็กเอง ครูช่วยเสริมและช่วยในการให้เด็กได้รู้จักการจำแนกเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ได้
โดย กาญจนี แย้มแก้ว (2012-07-30 21:52:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะทำได้เด็กได้รู้จักการแยกแยะของเล่นของใช้ ด้วยผ่านกิจกรรมการเล่นและการเคลื่อนไหวร่างกาย เพราะการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจะทำให้เด็กเกิดความสนใจในกิจกรรมนั้นๆ และทำให้เด็กจดจำได้ดีมากขึ้น และยังเป็นการฝึกการสังเกตของเด็กผ่านของเล่น เพราะเด็กบางคนอ่านหนังสือไม่ได้ก็ได้ฝึกการสังเกตการการทำกิจกรรมแยกแยะของเล่นจากการสังเกตตัวหนังสือที่เขียนเหมือนกันจึงทำให้เด็กสามารถแยกแยะของเล่นได้ถูกต้อง และเด็กสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตจริงได้ เช่นการเก็บของเล่นของตนเองให้ถูกที่
โดย ยอดขวัญ ปาลามะ (2012-08-06 18:58:22) [แสดงความคิดเห็น]
อยากรู้วิธีการแยกแยะของเล่นของใช้ว่ามีวิธีอธิบายแบบใหน เช่น มีด,ตะเกียบ ทัพพี ช้อน ฯ เพราะของเล่นแบบนี้เป็นทั้งของเล่นและของใช้เราจะมีวิธีการอธิบายแบบใหนเพื่อให้เด็กเข้าใจและแยกแยะได้ถูกต้อง
โดย ยอดขวัญ ปาลามะ (2012-08-13 11:49:58) [แสดงความคิดเห็น]
ของเล่น ของใช้ เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆในชีวิตประจำวันมาก ประทับใจคุณครูที่มีวิธีการสอนที่ไม่ยุ่งยาก นำสิ่งของใกล้ตัว ทั้งที่มีอยู่ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนมาใช้ในการเรียนการสอนได้ดี ซึ่งบางครั้งในเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะของเล่น หรือของใช้ ออกจากกันได้อย่างชัดเจน เมื่อได้มีการสอนเด็กๆไปแล้วนั้น เด็กจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถแยกแยะการจัดเก็บได้ ว่าอะไรควรเก็บไว้ที่ไหน และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
โดย นางยาใจ แพรดํา (2012-08-17 20:14:37) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ดีค่ะเด็ก ๆรู้จักแยกแยะของเล่นของใช้ และรู้จักเก็บวางเป็นระเบียบ วางถูกที และสอนให้เด็กๆ รู้จักนำของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ของเล่น เด็ก ๆสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
โดย ชมภู นวลลออง (2012-09-13 11:46:37) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อชมเสร็จแล้วเกิดแนวคิดว่าจะนำไปเป็นอย่างบ้างเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว เด็กๆคงสนใจและเกิดประสบการณ์กับเรื่องใกล้ตัว :tv15:
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-10-27 06:40:48) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจากชีวิตประจำวันของคุณครูในเรื่องการรู้จักแยกแยะ จำแนกของเล่นของใช้ จากการได้เล่นและหลังจากการเล่นเด็ก ๆ ควรต้องจัดเก็บให้เป็นที่ และเป็นหมวดหมู่ ถูกตามประเภท ซึ่งจากตรงนี้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง การเปรียบเทียบรวมทั้งการฝึกให้เด็กเกิดความสังเกตและการจดจำ ซึ่งกิจกรรมที่ครูจัดเด็กจะเกิดความสนุกสนานและฝังใจในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ด้วย การดึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันมาดึงเข้ากับบทเรียนทำให้เด็กได้เห็นภาพและจดจำได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาจากประสบการณ์เดิมของเด็กเอง ครูช่วยเสริมและช่วยในการให้เด็กได้รู้จักการจำแนกเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ได้ เด็กส่วนใหญ่สนุกกับการเรียนรู้ ทำให้เด็กบอกความต้องการและวิธีปฏิบัติได้จริง
:tv18: :tv17: :tv18:
โดย พิณญาดา จาบจินดา (2012-10-28 19:55:51) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูแล้วมีความคิดว่าเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะ เพราะสามารถทำให้เด็กสำผัสของเล่นของใช้จริงๆและสามารถทำให้เด็กแยกแยะระหว่างของใช้กับของเล่นได้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนของเราเองได้ :tv15:
โดย ทัศนีย์ บุญเปียม (2012-11-11 18:20:42) [แสดงความคิดเห็น]
ของเล่นของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สอนประถมวัยโดยยืดหลักกระบวนการให้เด็กได้จดจำ และสังเกตแยกแยะของเล่นของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้เด็กเข้าใจและจำจำนำไปใช้ที่บ้านได้ มีของจริงให้เด็กได้ดู แล้วจัดของลงในตระกร้าของเล่นและตระกร้าของจริง มีการใช้กลองตีบอกจังหวะการกระโดด และสร้างแรงจูงใจให้เด็กโดยใช้การเล่านิทานและมีตุ๊กตาประกอบ เด็กจะสนใจฟังนิทาน เด็กรู้จักการสังเกตของเล่นและของใช้ ถ้าใครทำไม่ได้ ครูจะถามว่ามีใครจะช่วยบ้างไหม เป็นการฝึกให้เด็กมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือเพื่อน ๆ ถ้าใครทำได้ก็จะปรบมือชม นอกจากนี้ครูยังใช้งานประดิษฐ์ คือ ม้วนกระดาษติดกับไม้ เพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือ ช่วยฝึกสมาธิและพัฒนาการของเด็กด้วย
โดย จิตรลดา มะโนระ (2013-03-02 19:43:38) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กทำให้เด็กรู้จักในเรื่องของเล่นของใช่สามรถแยกประเภทได้ว่าอะไรควรเล่นหรื่อไม่ควรเล่นและอะไรควรจะอยูตรงไห้รู้จักแยกประเภทในการเก็บของให้ถูกที่ ส่วนเสียงกลองจะช่วยในทางคณิตศาสตร์ฝึกเลขไปด้วยว่า หนึ่ สอง ตามลำดับกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้อย่าถูกต้องถูกวิธี :tv02: :tv18: :tv15:
โดย วิลาวัลย์ วรรณทอง (2014-02-28 04:14:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กทำให้เด็กรู้จักในเรื่องของเล่นของใช่สามรถแยกประเภทได้ว่าอะไรควรเล่นหรื่อไม่ควรเล่นและอะไรควรจะอยูตรงไห้รู้จักแยกประเภทในการเก็บของให้ถูกที่ ส่วนเสียงกลองจะช่วยในทางคณิตศาสตร์ฝึกเลขไปด้วยว่า หนึ่ สอง ตามลำดับกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้อย่าถูกต้องถูกวิธี :tv02: :tv18: :tv15:
โดย วิลาวัลย์ วรรณทอง (2014-02-28 04:16:00) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กทำให้เด็กรู้จักในเรื่องของเล่นของใช่สามรถแยกประเภทได้ว่าอะไรควรเล่นหรื่อไม่ควรเล่นและอะไรควรจะอยูตรงไห้รู้จักแยกประเภทในการเก็บของให้ถูกที่ ส่วนเสียงกลองจะช่วยในทางคณิตศาสตร์ฝึกเลขไปด้วยว่า หนึ่ สอง ตามลำดับกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้อย่าถูกต้องถูกวิธี :tv02: :tv18: :tv15:
โดย วิลาวัลย์ วรรณทอง (2014-02-28 04:16:03) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กทำให้เด็กรู้จักในเรื่องของเล่นของใช่สามรถแยกประเภทได้ว่าอะไรควรเล่นหรื่อไม่ควรเล่นและอะไรควรจะอยูตรงไห้รู้จักแยกประเภทในการเก็บของให้ถูกที่ ส่วนเสียงกลองจะช่วยในทางคณิตศาสตร์ฝึกเลขไปด้วยว่า หนึ่ สอง ตามลำดับกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้อย่าถูกต้องถูกวิธี :tv02: :tv18: :tv15:
โดย วิลาวัลย์ วรรณทอง (2014-02-28 04:16:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กทำให้เด็กรู้จักในเรื่องของเล่นของใช่สามรถแยกประเภทได้ว่าอะไรควรเล่นหรื่อไม่ควรเล่นและอะไรควรจะอยูตรงไห้รู้จักแยกประเภทในการเก็บของให้ถูกที่ ส่วนเสียงกลองจะช่วยในทางคณิตศาสตร์ฝึกเลขไปด้วยว่า หนึ่ สอง ตามลำดับกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้อย่าถูกต้องถูกวิธี :tv02: :tv18: :tv15:
โดย วิลาวัลย์ วรรณทอง (2014-02-28 04:16:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กทำให้เด็กรู้จักในเรื่องของเล่นของใช่สามรถแยกประเภทได้ว่าอะไรควรเล่นหรื่อไม่ควรเล่นและอะไรควรจะอยูตรงไห้รู้จักแยกประเภทในการเก็บของให้ถูกที่ ส่วนเสียงกลองจะช่วยในทางคณิตศาสตร์ฝึกเลขไปด้วยว่า หนึ่ สอง ตามลำดับกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้อย่าถูกต้องถูกวิธี :tv02: :tv18: :tv15:
โดย วิลาวัลย์ วรรณทอง (2014-02-28 04:16:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กทำให้เด็กรู้จักในเรื่องของเล่นของใช่สามรถแยกประเภทได้ว่าอะไรควรเล่นหรื่อไม่ควรเล่นและอะไรควรจะอยูตรงไห้รู้จักแยกประเภทในการเก็บของให้ถูกที่ ส่วนเสียงกลองจะช่วยในทางคณิตศาสตร์ฝึกเลขไปด้วยว่า หนึ่ สอง ตามลำดับกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้อย่าถูกต้องถูกวิธี :tv02: :tv18: :tv15:
โดย วิลาวัลย์ วรรณทอง (2014-02-28 04:16:10) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กทำให้เด็กรู้จักในเรื่องของเล่นของใช่สามรถแยกประเภทได้ว่าอะไรควรเล่นหรื่อไม่ควรเล่นและอะไรควรจะอยูตรงไห้รู้จักแยกประเภทในการเก็บของให้ถูกที่ ส่วนเสียงกลองจะช่วยในทางคณิตศาสตร์ฝึกเลขไปด้วยว่า หนึ่ สอง ตามลำดับกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้อย่าถูกต้องถูกวิธี :tv02: :tv18: :tv15:
โดย วิลาวัลย์ วรรณทอง (2014-02-28 04:16:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กทำให้เด็กรู้จักในเรื่องของเล่นของใช่สามรถแยกประเภทได้ว่าอะไรควรเล่นหรื่อไม่ควรเล่นและอะไรควรจะอยูตรงไห้รู้จักแยกประเภทในการเก็บของให้ถูกที่ ส่วนเสียงกลองจะช่วยในทางคณิตศาสตร์ฝึกเลขไปด้วยว่า หนึ่ สอง ตามลำดับกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำนำไปใช้ที่บ้านได้อย่าถูกต้องถูกวิธี :tv02: :tv18: :tv15:
โดย วิลาวัลย์ วรรณทอง (2014-02-28 04:16:11) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวอภิญญา คำวอน รหัส 564186643 คณะครุศาสตร์ สาขาการศกษาปฐมวัย ห้อง 564186/6 จากการดูวิด๊โอเรื่อง ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่าสิ่งไหนควรเอาไว้ทำอะไร สิ่งไหนเอาไปเล่นได้ สิ่งไหนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ควรเอามาเล่น ทำให้รู้ถึงสถานะของสิ่งเหล่านั้น :tv02:
โดย อภิญญา คำวอน (2014-02-28 07:03:21) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวอภิญญา คำวอน รหัส 564186643 คณะครุศาสตร์ สาขาการศกษาปฐมวัย ห้อง 564186/6 จากการดูวิด๊โอเรื่อง ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่าสิ่งไหนควรเอาไว้ทำอะไร สิ่งไหนเอาไปเล่นได้ สิ่งไหนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ควรเอามาเล่น ทำให้รู้ถึงสถานะของสิ่งเหล่านั้น :tv02:
โดย อภิญญา คำวอน (2014-02-28 07:05:19) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวอภิญญา คำวอน รหัส 564186643 คณะครุศาสตร์ สาขาการศกษาปฐมวัย ห้อง 564186/6 จากการดูวิด๊โอเรื่อง ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่าสิ่งไหนควรเอาไว้ทำอะไร สิ่งไหนเอาไปเล่นได้ สิ่งไหนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ควรเอามาเล่น ทำให้รู้ถึงสถานะของสิ่งเหล่านั้น :tv07:
โดย อภิญญา คำวอน (2014-02-28 07:05:20) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวอภิญญา คำวอน รหัส 564186643 คณะครุศาสตร์ สาขาการศกษาปฐมวัย ห้อง 564186/6 จากการดูวิด๊โอเรื่อง ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่าสิ่งไหนควรเอาไว้ทำอะไร สิ่งไหนเอาไปเล่นได้ สิ่งไหนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ควรเอามาเล่น ทำให้รู้ถึงสถานะของสิ่งเหล่านั้น :tv07:
โดย อภิญญา คำวอน (2014-02-28 07:05:20) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวอภิญญา คำวอน รหัส 564186643 คณะครุศาสตร์ สาขาการศกษาปฐมวัย ห้อง 564186/6 จากการดูวิด๊โอเรื่อง ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่าสิ่งไหนควรเอาไว้ทำอะไร สิ่งไหนเอาไปเล่นได้ สิ่งไหนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ควรเอามาเล่น ทำให้รู้ถึงสถานะของสิ่งเหล่านั้น :tv02:
โดย อภิญญา คำวอน (2014-02-28 07:05:20) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวอภิญญา คำวอน รหัส 564186643 คณะครุศาสตร์ สาขาการศกษาปฐมวัย ห้อง 564186/6 จากการดูวิด๊โอเรื่อง ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่าสิ่งไหนควรเอาไว้ทำอะไร สิ่งไหนเอาไปเล่นได้ สิ่งไหนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ควรเอามาเล่น ทำให้รู้ถึงสถานะของสิ่งเหล่านั้น :tv03:
โดย อภิญญา คำวอน (2014-02-28 07:05:21) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวอภิญญา คำวอน รหัส 564186643 คณะครุศาสตร์ สาขาการศกษาปฐมวัย ห้อง 564186/6 จากการดูวิด๊โอเรื่อง ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่าสิ่งไหนควรเอาไว้ทำอะไร สิ่งไหนเอาไปเล่นได้ สิ่งไหนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ควรเอามาเล่น ทำให้รู้ถึงสถานะของสิ่งเหล่านั้น :tv07:
โดย อภิญญา คำวอน (2014-02-28 07:05:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวอภิญญา คำวอน รหัส 564186643 คณะครุศาสตร์ สาขาการศกษาปฐมวัย ห้อง 564186/6 จากการดูวิด๊โอเรื่อง ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่าสิ่งไหนควรเอาไว้ทำอะไร สิ่งไหนเอาไปเล่นได้ สิ่งไหนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ควรเอามาเล่น ทำให้รู้ถึงสถานะของสิ่งเหล่านั้น :tv07:
โดย อภิญญา คำวอน (2014-02-28 07:05:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวอภิญญา คำวอน รหัส 564186643 คณะครุศาสตร์ สาขาการศกษาปฐมวัย ห้อง 564186/6 จากการดูวิด๊โอเรื่อง ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่าสิ่งไหนควรเอาไว้ทำอะไร สิ่งไหนเอาไปเล่นได้ สิ่งไหนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ควรเอามาเล่น ทำให้รู้ถึงสถานะของสิ่งเหล่านั้น :tv07:
โดย อภิญญา คำวอน (2014-02-28 07:05:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวอภิญญา คำวอน รหัส 564186643 คณะครุศาสตร์ สาขาการศกษาปฐมวัย ห้อง 564186/6 จากการดูวิด๊โอเรื่อง ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่าสิ่งไหนควรเอาไว้ทำอะไร สิ่งไหนเอาไปเล่นได้ สิ่งไหนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ควรเอามาเล่น ทำให้รู้ถึงสถานะของสิ่งเหล่านั้น :tv07:
โดย อภิญญา คำวอน (2014-02-28 07:05:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวอภิญญา คำวอน รหัส 564186643 คณะครุศาสตร์ สาขาการศกษาปฐมวัย ห้อง 564186/6 จากการดูวิด๊โอเรื่อง ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่าสิ่งไหนควรเอาไว้ทำอะไร สิ่งไหนเอาไปเล่นได้ สิ่งไหนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ควรเอามาเล่น ทำให้รู้ถึงสถานะของสิ่งเหล่านั้น :tv07:
โดย อภิญญา คำวอน (2014-02-28 07:05:28) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางสาวอภิญญา คำวอน รหัส 564186643 คณะครุศาสตร์ สาขาการศกษาปฐมวัย ห้อง 564186/6 จากการดูวิด๊โอเรื่อง ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่าสิ่งไหนควรเอาไว้ทำอะไร สิ่งไหนเอาไปเล่นได้ สิ่งไหนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ควรเอามาเล่น ทำให้รู้ถึงสถานะของสิ่งเหล่านั้น :tv07:
โดย อภิญญา คำวอน (2014-02-28 07:05:28) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กรู้จักสิ่งของที่คุณครูนำมาใช้สอนเป็นระเบียบวินัยและรู้จักสิ่งของหรือว่าของเล่นทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้น :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-25 23:58:08) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:09:43) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:10:48) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:10:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07: :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07: :tv07: :tv15:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07: :tv07: :tv15:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07: :tv07: :tv15:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อนางฐิมาพร พัฒน์แก้ว รหัสนักศึกษา 553186517 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง5531-86/5
จากการชมวิดีโอเรื่ิอง ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ จะทำให้เด็กได้รู้ ได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไรคือของใช้อะไรคือของเล่น เด็กจะได้รู้ถึงสิ่งของเหล่านั้นว่ามันคืออะไรและทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของเล่นและของใช้ และช่วยสอนเรื่องความเป็นระเบียบให้กับเด็กได้อีกว่า นั้นมัน คือของใช้นะ และมันคือของเล่นนะ ทำให้เด็กได้ฝึกความเป็นระเบียบและความเคยชิน สร้างวินัยให้เด็กได้ดี และรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเรียนมากเมื่อได้ปฏิบัติจริง :tv07:
โดย ฐิมาพร พัฒน์แก้ว (2014-03-26 00:12:27) [แสดงความคิดเห็น]
ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่
วิดิทัศน์นี้ช่วยสอนเด็กในเรื่องการจำสิ่งของ ของเล่น แนะนำชื่อสิ่งของต่างๆวิดิโอนี้มีความจำเป็นกับเด็กอนุบาลมากเพราะช่วยในเรื่องการจดจำและการเคลื่อนไหวร่างกายรวมไปถึงการเข้าสังคมหรือการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนอย่างมีความสุขด้วยการช่วยเหลือกัน
โดย รังสิยานนท์ หุ่นท่าไม้ (2014-08-08 20:41:57) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวกรวีร์ นิลเขียว รหัสนักศึกษา 56141010121 คณะครุศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย
จากการรับชมวีดีโอ ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวีดีโอที่ดีมาก สามารถทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจการจัดดารเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นสามารถนำวิธีการดังกล่าวข้างต้นมาปรับประยุกต์ใช้ในการฝึกการเรียนรู้เรื่องของเล่นและของใช้ให้แก่นักเรียน รวมทั้งการเล่านิทานก็เป็นวิธีการที่เหมาะกับนักเรียนระดับอนุบาลอย่างยิ่งและการสอนแบบนี้ยังส่งผลดีกับเด็กอย่างมากนักเรียนรู้จัการสังเกตของเล่นและของใช้ ถ้าใครทำไม่ได้ ครูจะถามว่ามีใครจะช่วยบ้างไหม เป็นการฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆ เด็กได้ลงมือทำจริงๆและทำเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือ ช่วยฝึกสมาธิและพัฒนาการของเด็กด้วย ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณที่ได้จัดทำวีดีโอที่มีสาระดีๆและมีประโยชน์แบบนี้ :tv02: :tv15:
โดย กรวีร์ นิลเขียว (2014-08-08 20:45:37) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวกรวีร์ นิลเขียว รหัสนักศึกษา 56141010121 คณะครุศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย
จากการรับชมวีดีโอ ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวีดีโอที่ดีมาก สามารถทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจการจัดดารเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นสามารถนำวิธีการดังกล่าวข้างต้นมาปรับประยุกต์ใช้ในการฝึกการเรียนรู้เรื่องของเล่นและของใช้ให้แก่นักเรียน รวมทั้งการเล่านิทานก็เป็นวิธีการที่เหมาะกับนักเรียนระดับอนุบาลอย่างยิ่งและการสอนแบบนี้ยังส่งผลดีกับเด็กอย่างมากนักเรียนรู้จัการสังเกตของเล่นและของใช้ ถ้าใครทำไม่ได้ ครูจะถามว่ามีใครจะช่วยบ้างไหม เป็นการฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆ เด็กได้ลงมือทำจริงๆและทำเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือ ช่วยฝึกสมาธิและพัฒนาการของเด็กด้วย ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณที่ได้จัดทำวีดีโอที่มีสาระดีๆและมีประโยชน์แบบนี้ :tv02: :tv15:
โดย กรวีร์ นิลเขียว (2014-08-08 20:46:42) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวกรวีร์ นิลเขียว รหัสนักศึกษา 56141010121 คณะครุศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย
จากการรับชมวีดีโอ ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวีดีโอที่ดีมาก สามารถทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจการจัดดารเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นสามารถนำวิธีการดังกล่าวข้างต้นมาปรับประยุกต์ใช้ในการฝึกการเรียนรู้เรื่องของเล่นและของใช้ให้แก่นักเรียน รวมทั้งการเล่านิทานก็เป็นวิธีการที่เหมาะกับนักเรียนระดับอนุบาลอย่างยิ่งและการสอนแบบนี้ยังส่งผลดีกับเด็กอย่างมากนักเรียนรู้จัการสังเกตของเล่นและของใช้ ถ้าใครทำไม่ได้ ครูจะถามว่ามีใครจะช่วยบ้างไหม เป็นการฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆ เด็กได้ลงมือทำจริงๆและทำเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือ ช่วยฝึกสมาธิและพัฒนาการของเด็กด้วย ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณที่ได้จัดทำวีดีโอที่มีสาระดีๆและมีประโยชน์แบบนี้ :tv02: :tv15:
โดย กรวีร์ นิลเขียว (2014-08-08 20:46:42) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวกรวีร์ นิลเขียว รหัสนักศึกษา 56141010121 คณะครุศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย
จากการรับชมวีดีโอ ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวีดีโอที่ดีมาก สามารถทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจการจัดดารเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นสามารถนำวิธีการดังกล่าวข้างต้นมาปรับประยุกต์ใช้ในการฝึกการเรียนรู้เรื่องของเล่นและของใช้ให้แก่นักเรียน รวมทั้งการเล่านิทานก็เป็นวิธีการที่เหมาะกับนักเรียนระดับอนุบาลอย่างยิ่งและการสอนแบบนี้ยังส่งผลดีกับเด็กอย่างมากนักเรียนรู้จัการสังเกตของเล่นและของใช้ ถ้าใครทำไม่ได้ ครูจะถามว่ามีใครจะช่วยบ้างไหม เป็นการฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆ เด็กได้ลงมือทำจริงๆและทำเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือ ช่วยฝึกสมาธิและพัฒนาการของเด็กด้วย ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณที่ได้จัดทำวีดีโอที่มีสาระดีๆและมีประโยชน์แบบนี้ :tv02: :tv15:
โดย กรวีร์ นิลเขียว (2014-08-08 20:46:42) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวกรวีร์ นิลเขียว รหัสนักศึกษา 56141010121 คณะครุศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย
จากการรับชมวีดีโอ ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวีดีโอที่ดีมาก สามารถทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจการจัดดารเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นสามารถนำวิธีการดังกล่าวข้างต้นมาปรับประยุกต์ใช้ในการฝึกการเรียนรู้เรื่องของเล่นและของใช้ให้แก่นักเรียน รวมทั้งการเล่านิทานก็เป็นวิธีการที่เหมาะกับนักเรียนระดับอนุบาลอย่างยิ่งและการสอนแบบนี้ยังส่งผลดีกับเด็กอย่างมากนักเรียนรู้จัการสังเกตของเล่นและของใช้ ถ้าใครทำไม่ได้ ครูจะถามว่ามีใครจะช่วยบ้างไหม เป็นการฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆ เด็กได้ลงมือทำจริงๆและทำเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือ ช่วยฝึกสมาธิและพัฒนาการของเด็กด้วย ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณที่ได้จัดทำวีดีโอที่มีสาระดีๆและมีประโยชน์แบบนี้ :tv02: :tv15:
โดย กรวีร์ นิลเขียว (2014-08-08 20:46:43) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวกรวีร์ นิลเขียว รหัสนักศึกษา 56141010121 คณะครุศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย
จากการรับชมวีดีโอ ของเล่นและของใช้ ของคุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวีดีโอที่ดีมาก สามารถทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจการจัดดารเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นสามารถนำวิธีการดังกล่าวข้างต้นมาปรับประยุกต์ใช้ในการฝึกการเรียนรู้เรื่องของเล่นและของใช้ให้แก่นักเรียน รวมทั้งการเล่านิทานก็เป็นวิธีการที่เหมาะกับนักเรียนระดับอนุบาลอย่างยิ่งและการสอนแบบนี้ยังส่งผลดีกับเด็กอย่างมากนักเรียนรู้จัการสังเกตของเล่นและของใช้ ถ้าใครทำไม่ได้ ครูจะถามว่ามีใครจะช่วยบ้างไหม เป็นการฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆ เด็กได้ลงมือทำจริงๆและทำเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือ ช่วยฝึกสมาธิและพัฒนาการของเด็กด้วย ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณที่ได้จัดทำวีดีโอที่มีสาระดีๆและมีประโยชน์แบบนี้ :tv02: :tv15:
โดย กรวีร์ นิลเขียว (2014-08-08 20:46:43) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv