thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 803
Rate :
 3
ความยาว : 14.37 นาที | Online : 2012-04-23  
    สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 1 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน  
    ด้วยความเป็นครูภาษาไทย และเป็นครูบรรณารักษ์ ทำให้เมื่อคุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน จังหวัดปทุมธานี พบว่าเด็กกลุ่มหนึ่งในห้องมีปัญหาด้านภาษาไทย เข้ากลุ่มกับเพื่อนไม่ได้ เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น คุณครูจึงคิดนำเด็กกลุ่มนี้มาแก้ไขด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย โดยเริ่มให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดหนังสือ ทำให้เกิดนิสัยรักการอ่านขึ้นทีละน้อย จากนั้นให้เด็กๆ เริ่มเป็นผู้ช่วยคุณครูในการร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งจะทำให้บรรณารักษ์น้อยพัฒนาทักษะภาษาไทย การกล้าแสดงออก และจิตอาสาไปพร้อมๆ กัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลูกเสือ กระบวนการสร้างคนพลเมืองดี อ.ธงชัย จันทา และอ.ทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ
ปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม ฝึกอบรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดี ทั้งร่างกาย และ จิตใจ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) เพิ่มเติม

ดนตรีของผม รอยยิ้มของน้อง
กิจกรรมอาสาของ เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็ก เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 2 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน
(ตอนต่อ) เด็กๆ จะต้องฝึกเป็นผู้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับน้องๆ ในโรงเรียน รวมถึงต้องคิดสร้างสรรค์กิจกรรมของตนเองขึ้นมา ผลของกิจกรรมนี้ส่งผลให้เด็กๆ มีพัฒนาการอ่าน ต่อยอดไปจนถึงพัฒนาทักษะอื่นๆ ในภาษาไทย เพิ่มเติม

คุ้มค่าทัศนาจร : แคดเบอรี่ เวิลด์ - Worth the Trip : Cadbury World
ทัศนศึกษาเชิงธุรกิจ การเรียนรู้การบริหารและรูปแบบธุรกิจจากโรงงานช็อกโกแลตชื่อดัง แคดเบอรี่ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ทางทหารยุคโรมัน เพิ่มเติม

 
 
เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากเพราะครูภาษาไทยและครูบรรณารักษ์สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเกี่ยวกับการอ่านได้ดีมาก และเมื่อนำนักเรียนเหล่านี้มาฝึกฝนโดยให้ใกล้ชิดกับหนังสือได้จับหนังสือ ได้แยกหนังสือทำให้ได้รู้จักหนังสือแต่ละประเภท ได้รู้ว่าหนังสือแต่ละประเภทน่าสนใจอย่างไรโดยพยายามให้นักเรียนได้อ่านหนังสือจากหน้าปก หน้าปกใน การนำเด็กที่มีปัญหาการอ่านมาฝึกอ่านโดยไม่ต้องบังคับจะทำให้นักเรียนรักการอ่านและอยากอ่านอย่างมีความสุข และฝึกให้เด็กนักเรียนรู้จักการทำงานในห้องสมุดอีกด้วย
โดย พวงเพชร แก้วเกต (2012-05-21 16:18:52) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 1 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน เป็นกิจกรรมพัฒนาผูเรียนด้านการอ่าน การพูดที่ดีมาก กิจกรรมบรรณารักษ์น้อยมีกิจกรรมหลายอย่างที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนโดยเริ่มจากการได้ให้ใกล้ชิดหนังสือต่าง ๆ การแยกประเภท การจัดหมวดหมู่ของหนังสือ มีการฝึกอ่าน ฝึกพูดเป็นประจำ และจากความใกล้ชิดของครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจอยู่ตลอด ดูแล้วนักเรียนมีความสุขกับการได้อ่านได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ จากเคยเป็นนักเรียนที่เพื่อน ๆ ไม่เอาเข้ากลุ่มด้วย ครูสามารถพัฒนาให้นักเรียนเหล่านี้มาเป็นผู้นำ สามารถกล้าแสดงออกและมีจิตอาสา โดยใช้กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย...ขอชื่นชมอาจารย์มากค่ะ
โดย เพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล (2012-05-23 19:45:50) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู สร้างสุขในชั้นเรียน พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารัษ์น้อย ตอน1 คุณครูจิตตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน จังหวัดปทุมธานี พบว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งในห้องมีปัญหาด้านภาษาไทย เข้ากลุ่มกับเพื่อนไม่ได้ เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น คุณครูจึงคิดนำนักเรียนกลุ่มนี้มาแก้ไข ด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย โดยเริ่มให้นักเรียนได้ใกล้ชิดหนังสือ ทำให้เกิดนิสัยรักการอ่านขึ้นทีละน้อย จากนั้นให้เด็กๆเริ่มเป็นผู้ช่วยคุณครูในการร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะทำให้บรรณารักษ์น้อย พัฒนาทักษะภาษาไทย การกล้าแสดงออก และจิตอาสาไปพร้อมๆกัน ขอชื่นชมคุณครูมากๆ และจะนำความคิดการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์สอนในห้องเรียนค่ะ
โดย อุบล จันทร์สว่าง (2012-05-28 21:20:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้มีการรับชมจาวีดีทัศน์เป็นการสร้างเรื่องของการเรียนภาษาไทยอย่างมีความสุขด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อยตอนที่หนึ่งในเรื่องคุณครูจิตตรา รัตนเสถียรโรงเรียนวัดบางพูนจังหวัปทุมธานีพบว่านักเรียนหนึ่งห้องมีปัญหาด้านภาษาไทยเข้าร่วมกับกลุ่มไม่ได้เกิดผลกระทบต่อปัญหาการเรียนในชั้นเรียนคุณครูได้มีการคิดที่จะมีการนำวิธีไปแก้ไขด้วยการทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์มากที่สุดการจัดกิจกรรมบรรณารักษ์น้อยโดยเริ่มให้นักเรียนมีการรู้จักเรื่องของการอ่านอย่างมีความชัดเจน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-29 15:12:55) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 1 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน จังหวัดปทุมธานี ซึ่งดิฉันก็เคยได้พบเจอกับนักเรียนที่มีลักษณะที่ไม่สามารถทำงาน หรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ นักเรียนกลุ่มนี้ มักจะมีสาเหตุมาจากความไม่มั่นใจในตนเอง เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้ขาดความรู้ในเรื่องนั้นๆ ขาดความเอาใจใส่ และไม่ชอบอ่านหนังสือ ซึ่งวิธีการที่คุณครูจิตตรา ใช้ ถือว่าเป็นวิธีที่น่าชื่นชมค่ะ เพราะสามารถสร้างจุดเริ่มต้นของการอ่าน ปลูกฝังจิตอาสา ฝึกให้มีการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นบันได้ขั้นที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ขอบคุณค่ะ
โดย วัลภา บริสุทธิ์ (2012-05-29 16:40:36) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู สร้างสุขในชั้นเรียน พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารัษ์น้อย ตอน1 คุณครูจิตตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน จังหวัดปทุมธานี พบว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งในห้องมีปัญหาด้านภาษาไทย เข้ากลุ่มกับเพื่อนไม่ได้ เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น คุณครูจึงคิดนำนักเรียนกลุ่มนี้มาแก้ไข ด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย โดยเริ่มให้นักเรียนได้ใกล้ชิดหนังสือ ทำให้เกิดนิสัยรักการอ่านขึ้นทีละน้อย จากนั้นให้เด็กๆเริ่มเป็นผู้ช่วยคุณครูในการร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะทำให้บรรณารักษ์น้อย พัฒนาทักษะภาษาไทย การกล้าแสดงออก และจิตอาสาไปพร้อมๆกัน ขอชื่นชมคุณครูมากๆ และจะนำความคิดการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์สอนในห้องเรียนค่ะ
เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากเพราะครูภาษาไทยและครูบรรณารักษ์สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเกี่ยวกับการอ่านได้ดีมาก และเมื่อนำนักเรียนเหล่านี้มาฝึกฝนโดยให้ใกล้ชิดกับหนังสือได้จับหนังสือ ได้แยกหนังสือทำให้ได้รู้จักหนังสือแต่ละประเภท ได้รู้ว่าหนังสือแต่ละประเภทน่าสนใจอย่างไรโดยพยายามให้นักเรียนได้อ่านหนังสือจากหน้าปก หน้าปกใน การนำเด็กที่มีปัญหาการอ่านมาฝึกอ่านโดยไม่ต้องบังคับจะทำให้นักเรียนรักการอ่านและอยากอ่านอย่างมีความสุข และฝึกให้เด็กนักเรียนรู้จักการทำงานในห้องสมุดอีกด้วย :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-30 13:30:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากชมแล้ว เป็นแนวคิดที่ดีเยี่ยม เด็กเหมือนนิ้วมือ ไม่ได้เหมือนกันทุกคน จะลองคิดวิธีแก้ไขเด็กดู เด็กไทยจะได้อ่านออกเขียนภาษาไทย พูดไทยได้ถูกต้อง ขอบคุณที่จุดประกายให้ค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ละมัย รูปน้อย (2012-08-18 19:14:05) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv