thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 152
Rate :
 4
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
จุดเด่น
เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของครูเป็นรายบุคคล โดยตัวผู้บริหารเป็นผู้ให้ความเอาใจใส่และสนับสนุน ซึ่งในวิดีทัศน์นี้เป็นตัวอย่างของครูที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ performance management นี้ โดยลักษณะคือ การที่ผู้บริหารลงไปสังเกตชั้นเรียนด้วยตนเอง 3 ครั้งต่อปี โดยประเด็นในการสังเกตชั้นเรียน คือในแง่การสอนในเนื้อหานั้น ๆ และการดูความก้าวหน้าของนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียน นอกจากนี้ ยังมีการเสริมให้นักเรียนที่อ่อนนอกเวลาเรียนด้วย หลังจากที่สังเกตการสอนเสร็จแล้ว ผู้บริหารก็จะให้คำแนะแนะในภาพรวมในแง่ของการสอน และการร่วมกันดูความก้าวหน้าของนักเรียน พร้อมกับหาทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยังคงอ่อน โดยให้ครูร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งในจุดนี้ จะทำให้ครูเรียนรู้ว่าตนเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร และพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองเพื่อให้การสอนของตนเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนสิ่งที่ครูต้องการและให้คำแนะนำในการปรับปรุงตนเอง
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ทุกอย่างอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการที่จะช่วยครูในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ เมื่อผู้บริหารเข้าใจเช่นนี้ ก็ต้องปรับบุคลิกภาพ และชี้แจงให้ครูเข้าใจว่า การจะทำในลักษณะเช่นนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือ มากกว่าเป็นการจับผิด หรือเพื่อตำหนิติเตียน การสร้างบรรยากาศในการเคารพสิทธิ หรือการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในการดำเนินการลักษณะเช่นนี้ให้บรรลุไปได้
เงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
ผู้บริหารต้องเป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง ที่พร้อมจะให้การดูแลเอาใจใส่ และเป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง ไม่ใช่การติเตียน โดยผู้บริหารต้องสังเกต และให้กำลังใจและสร้างกำลังใจให้ครูโดยเชื่อว่าตัวครูจะต้องพัฒนาได้ และมีบุคลิกภาพที่ทำให้ครูมีความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจที่กล้าจะแสดงความคิด เป็นผู้รับฟังและช่วยแก้ปัญหา และผู้บริหารต้องมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนมากพอที่จะทำให้ครูรู้สึกเชื่อ และรับฟังคำแนะนำ
ข้อพึงระวังในการนำไปใช้
ข้อจำกัดอาจจะใช้ได้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ผู้บริหารอาจจะพอมีเวลาในการดูแลเอาใจใส่ครูอย่างจริงจัง โดยไม่ทำให้ครูรู้สึกอึดอัด จุดหนึ่งที่มีความต่างระหว่างต่างประเทศกับประเทศไทยคือ ในต่างประเทศ ผู้บริหารอาจเป็นเหมือนเพื่อนที่จะคอยให้ความช่วยเหลือ แต่ในประเทศไทย ผู้บริหารกับครู จะเป็นเหมือนเจ้านายกับลูกน้อง ซึ่งไม่แน่ใจว่า เมื่อครูได้รับ comment แล้วจะรู้สึกว่าถูกตำหนิมากกว่าการรู้ว่าตนเองควรจะปรับปรุงตนเอง หรือไม่
โดย ขจรศักดิ์ เขียวน้อย (2012-03-30 16:16:40) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆ ได้ดี เพราะมีครูดี ผู้บริหารที่ดี การเป็นผู้บริหารที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร สร้างทีมงาน เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน รู้จักทักษะของบุคลากรแต่ละคน พัฒนาทักษะของลูกน้องอยู่ตลอดเวลา สร้างแรงจูงใจให้เขามีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร การจัดประชุมสัมนาการจัดการสื่อสารที่ดีในองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีความยุติธรรม การประเมินและพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาจัดการที่ดีความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อม
โดย อุดม ลิ้มไพบูลย์ (2012-04-06 18:54:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องของการประเมินผลน่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่ถ้าทำได้ก็จะส่งผลให้การพัฒนางานเป็นไปได้ง่าย จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าครูมีทัศนคติที่ดีต่อการรับการสังเกตการสอนจากผู้บริหาร เห็นว่าวิธีการดังกล่าวเป็นการพัฒนางานให้ดีขึ้น เมื่อมีทัศนคติที่ดีก็ย่อมส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ ประกอบกับผู้บริหารมีความเป็นกัลยาณมิตร เป็นการติเพื่อก่อ ไม่ใช่การจับผิด ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ผลลัพธ์คือครูรู้ว่าตนเองจะต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างไร ผู้บริหารรู้ว่าตนเองจะต้องสนับสนุน ส่งเสริม จัดหาสื่ออุปกรณ์ หรืออำนวยความสะดวกแก่ครูอย่างไร เมื่อทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนและพยายามปรับปรุงพัฒนาผลสำเร็จก็ย่อมไม่ไกลเกินความเป็นจริง
โดย จิณณาภักดิ์ ชูหนู (2012-04-07 09:25:23) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาทักษะร่วมกันของครูและผู้บริหาร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชัดเจน ทั้งเรื่องมาตรฐาน ระยะเวลา ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการยอมรับที่เริ่มต้นจากความมั่นใจของครูที่มีความรู้สึกในการได้รับการพัฒนาอย่างยุติธรรม โปร่งใส ไม่ใช่การจับผิด ครูมีการยอมรับว่าการสังเกตการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและพัฒนาทักษะความเป็นครูของตน ดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือความเต็มใจในการได้รับการพัฒนาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการชี้แจงอภิปรายถึงผลการประเมินร่วมกันทั้งจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอด ซึ่งแน่นอนว่าผลจากการพัฒนาจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเด็กตามไปด้วย ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย พรชัย ใบไม้ (2012-04-08 11:17:16) [แสดงความคิดเห็น]
ได้บทเรียนการบริหารการจัดการเรียนรู้ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จในเวลาที่รวดเร็วหรือไม่เนื่องจากครูทุกคนอายุมากกว่าดิฉันผู้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ดิฉันคงต้องแสดงศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้และรวบรวมทีมงานให้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก่อน จึงจะสามารถพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบนี้ได้อย่างแท้จริง
โดย จารุวรรณ ชินมาตย์ (2012-04-09 15:43:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv