thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 6707
Rate :
 4
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2011-11-15  
    ไข่ดีมีประโยชน์ คุณครูรจนา สังวรสินธุ์ รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง)  
    คุณครูรจนา สังวรสินธุ์ รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี สอนเรื่องไข่ดีมีประโยชน์ เพื่อนักเรียนสามารถรู้เบื้องต้นชนิด, ส่วนประกอบของไข่ บอกชื่อของไข่ และทำอาหารง่าย ๆ ที่มาจากไข่พร้อมทั้งฝึกทักษะทางภาษา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
กิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้เรื่องไข่ ดิฉันจะได้นำไปใช้ในการสอนของเด็กบ้าง แต่อยากให้เด็กได้มีส่วนร่วมกิจกรรม เพื่อจะได้ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เด็กได้ตั้งคำถาม ข้อชักถาม :tv07:
โดย ฤดีกาญจน์ รักสกุล (2011-11-27 10:08:13) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะวิชาพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกันได้ดี ตั้งแต่ฝึกให้เด็กได้พัฒนาการทางภาษาจากการสนทนาซักถามและการเล่านิทาน ต่อมาคุณครูได้เสริมทักษะวิทยาศาสตร์โดยให้เด็กได้สังเกต ไข่ที่มีสีและขนาดต่างๆกันและคุณครูยังส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพแล้วให้เด็กตอบเพื่อทบทวนความรูเดิมที่เด็กมี เด็กที่เรียนในกิจกรรมนี้ได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เปรัยบเทียบขนาดและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะเด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า การสอนแแบนี้เป็นการสอนที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก เด็กจะเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งประการณ์แบบนี้เด็กอาจจะไม่เคยได้ทำมาก่อนจากที่บ้าน เด็กก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและอาจเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับในการร่วมกิจกรรมนี้ไปสู่ที่บ้านได้ไม่ยาก
โดย รัตนา เบี้ยวไข่มุข (2011-12-12 10:03:53) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากได้สอนเด็กรู้จักรเรื่องไข่ :tv15: :tv17:
โดย อมรรัตน์ ดวงมณี (2011-12-13 17:59:10) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการทุกกิจกรรมพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกันได้ดี เป็นการฝึกให้เด็กได้พูดทำให้มีพัฒนาการทางภาษาจากการตอบคำถาม การสนทนาซักถามและการเล่านิทาน ทักษะวิทยาศาสตร์โดยให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการสังเกต ไข่ที่มีสีและขนาดต่างๆกันและส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพและให้เด็กตอบเพื่อทบทวนประสบการณ์เดิมที่เด็กมี ทำให้เด็กได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เรียนรู้เกียวกับเปรียบเทียบขนาดและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะที่เด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า เป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก ทำให้เด็กเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจากการได้ลงมือทำด้วยตนเองทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและอาจเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับในการร่วมกิจกรรมนี้กลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังได้ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุชาดา ผลบุญ (2011-12-18 09:12:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้เสริมประสบการณ์ของนักเรียนโดยการใช้ไข่มาเป็นสื่อ เป็นการบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระ คุณครูรจนาสามารถจักิจกรรมได้น่าสนใจ ถึงแม้ว่าจะดูเรื่อย ๆ แต่ก็เป็นการชัดจูงให้นักเรียนสนใจ ทั้งการแยกประเภทของไข่แต่ละประเภท ทำให้นักเรียนรู้จักไขมากขึ้น และสามารถตอบคำถามของคุณครูได้ดีขึ้น ทั้งชัดชวนให้นักเรียนมีการชิมไข่ และถามหาประโยชน์ที่ได้จากไข่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับไข่มากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาและฝึกสมองด้วยค่ะ
โดย จิราพร ปรีชา (2011-12-21 11:57:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ ไม่ซับซ้อน เป็นฝึกทักษะด้านสมาธิ ความพร้อม และความมั่นใจ อีกทั้งเด็กยังได้กินอาหารที่มีประโยชน์อย่างไข่ด้วย ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนดี ๆค่ะ
โดย กฤติญา ไพโรจน์ (2011-12-22 12:22:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเรื่องของไข่มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ซึ่ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง
โดย อโนนา มัดดา (2011-12-23 14:02:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ขอชมเชย
โดย ประเสริฐ ทุนชิงชัย (2011-12-24 11:36:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กได้เรียนรู้จริงและบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆได้ดี ชอบจริงๆ
โดย สุปรานี นาคหัวเพ็ชร์ (2011-12-28 18:49:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กได้เกิดการเรียนรู้จริง และสามารถบูรณาการได้เหมาะสมมาก
โดย สุปรานี นาคหัวเพ็ชร์ (2011-12-28 18:51:42) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมเหมาะสมมาก เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อเนื้อ :tv17:
โดย จรัสลักษณ์ จ้อยสูงเนิน (2012-01-11 18:20:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กปฏิบัติจริง ใช้กล้ามเนื้อเป็นวิธีออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่ง
โดย นูรือมา สะหะเม๊าะ (2012-01-13 19:44:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้ปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หาความรู้จากช่องทางต่าง ๆ การเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก เป็นการเรียนการสอนแบบโปรเจคแอตโพส
โดย สมพร โอ่วเจริญ (2012-01-17 13:50:24) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กๆไดสัมผัสกับไข่จริงและสามารถทดลองความแตกต่างของไข่
โดย รอยีซะ มะโร๊ะ (2012-01-24 17:18:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะ ทำให้เด็กได้รู้จัก ถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างรู้จริง และลึกในทุกๆด้าน ^^ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ชาลินีย์ วงษ์สระ (2012-02-01 22:30:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการทุกกิจกรรมพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกัน เป็นการฝึกให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาจาก การสนทนาซักถามและการเล่านิทาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องการสังเกต ไข่ที่มีสีและมีรูปทรงอย่างไรและส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพและให้เด็กตอบเพื่อทบทวนประสบการณ์เดิมที่เด็กมี ทำให้เด็กได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เรียนรู้เกียวกับเปรียบเทียบขนาดและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะที่เด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า เป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก ทำให้เด็กเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจากการได้ลงมือทำด้วยตนเองทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและอาจเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับในการร่วมกิจกรรมนี้กลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังได้
โดย นงลักษณ์ (2012-02-04 02:29:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่บูรณาการเข้ากับสาระอื่นได้ดีมาก ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ เด็กรู้จัดแยกแยะ รู้จักสังเกตสี ลักษณะของไข่แต่ละชนิด ทักษะคณิตศาสตร์ รู้จักนับเลข รู้จักเปรียบเทียบขนาดของไข่ ชิมรสอาหารได้ ทั้งยังกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ และฝึกสมองด้วยค่ะ
โดย รุ่งนภา แก้วดวงดี (2012-02-06 05:27:36) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูแนวการสอนแล้วนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมจริงเด็กสนุกสนาน (นำไปปรับใช้การสอนเรื่อง ทราย)
โดย สุปรานี นาคหัวเพ็ชร์ (2012-02-06 15:29:16) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูจัดได้ดีมากค่ะ คุณครูเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการเรียน ตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียน คุณครูใช้นิทานเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์เกียวกับเรื่องที่จะเรียน และเป็นการพัฒนาทางภาษาด้วย คุณครูใช้ของจริงประกอบด้วยเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความแตกต่างจากนิทาน คุณครูใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้เด็ก ๆ ได้สังเกต และจำแนกประเภทของไข่ นอกจากนั้นยังแทรกทักษะทางคณิตศาสตร์ในเรื่องจำนวน สี ขนาด รูปร่างให้กับเด็กได้เรียนรู้ คุณครูเปิดโอกาสได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและพัฒนาการทางภาษา กิจกรม cooking เป็นกิจกรรรมที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เด็กจะเกิดการเรียนรู้จาการกระทำและนำไปใช้ในชิวิตประจำวันได้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ :tv09: :tv09:
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-02-12 14:30:31) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมกิจกรรม เรื่อง ไข่ดีมีประโยชน์ คุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี เนืองจากนำสื่อของจริงมาให้นักเรียนดูและ มีไข่หลากหลายชนิดนำมาให้นักเรียนได้เปรียบเทียบรูปร่างลักษณะ และยังได้บูรนาการ ทักษะคณิตศาสตร์ เข้าไปอีกด้วย สำหรับไข่นั้นเป็นอาหารที่เด็กชอบรับประทานอยู่แล้วการที่นำไข่มา จัดกิจกรรมยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้นักเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งครูยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัว เอง ในจุดนี้ทำให้เด็กเกิดประสบการณ์ สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของตนเองได้ กิจกรรมที่จัดดีมากค่ะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ทัศวรรณ พุฒพันธ์ (2012-02-21 19:38:53) [แสดงความคิดเห็น]
ได้จัดกิจกรรมเรื่องไข่โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงการทำให้เด็กมีทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรงได้สืบหาความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริงเป็นการพัฒนาทักษะและการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าได้อย่างดียิ่ง
โดย ตีรณัรต์ บุญเนียม (2012-02-24 13:27:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ที่นำมาแบ่งปันให้เป็นแนวทางสำหรับคุณครู มีประโยชน์ นำไปใช้ได้จริง :tv17:
โดย สาระภี แฟงฟัก (2012-02-25 12:26:10) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี มากๆ ง่ายต่อการทำกิจกรรม เป็นการสอนที่ที่นำมาบูรณาการ ได้ดี คุณครูขอนำวิธีการสอนนี้ไปใช้บ้างนะคะ :tv15: :tv03:
โดย แจ่มจรัส หิรัญ (2012-02-26 22:07:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ เป็นการนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ซี่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก คุณครูได้นำกิจกรรมสร้างประสบการณ์เรื่อง ไข่ดีมีประโยชน์ ทำให้่เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับไข่ ชนิดของไข่ ส่วนประกอบของไข่ และประโยชน์ของไข่ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ชอบรับประทานไข่ และสามารถนำมาประกอบอาหารได้ โดยครูได้ซักถามชนิดของไข่และอธิบายให้เด็กเข้าใจ และเล่นเกมส่งไข่ กิจกรรมลักษณะนี้สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองได้ การเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งสามารถพัฒนากล้ามเนื้อ และยังช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กได้ด้วย และสร้างความท้าทายในการเรียนรู้ที่ดี เกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถทำงานได้สำเร็จ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และครูได้เล่านิทานและให็เด็กได้ร่วมตอบคำถาม ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสี และการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ และครูนำไข่แต่ละชนิดมาให้เด็กดู แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น การสังเกตเปรียบเทียบลักษณะของไข่ และให้เด็กได้แยกไข่แต่ละชนิดลงในตะกร้า ซึงช่วยสร้างความสมดุลระหว่างร่างกายกับสมองในการคิด รวมถึงการเรียนรู้ทางภาษา การทำอาหารง่าย ๆ ที่มาจากไข่
โดย จิตรลดา มะโนระ (2012-02-29 00:17:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับทีวีครูที่ได้ให้ความรู้ดีดีและประโยชน์ ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในขั้นต่อไป
โดย พาดีละ ยะมา (2012-03-06 15:35:51) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สิ่งที่ข้าพเจ้าได้จากการดูคลิปนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจวิธีการสอนของคุณครูมากที่ให้นักเรียนได้เห็น ได้ดูรูปสัตว์จริง ได้ให้นักเรียนสัมผัส จับต้องไจริงๆ ได้ฝึกความระมัดระวัง ฝึกการสังเกต มีวิธีการสอนที่ไม่ทำให้เด็กๆเบื่อ ไม่ชอบการเรียน บูรณาการการนับ การเขียนเลข มีการทำอาหารร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน โดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำอาหารนี้ สร้างความสนุกสนานในการเรียน และเป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อการสอนของครูท่านอื่นๆได้
โดย นุชจรีย์ มีหลาย (2012-03-09 16:59:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก ได้เรียนรู้จากของจริงสามารถบูรณาการได้หลายทักษะ หลายกิจกรรม...เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
โดย จินตนา ชำนาญ (2012-03-18 18:52:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้ดูคลิปวีดีโอชุดนี้ทำให้ได้รับความรู้และแนวทางในการประยุกต์สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา และนำมาสอนเด็นักเรียนในระดับปฐมวัยได้ จาการที่ได้ดูเรื่องไข่ ทำให้ข้าพเจ้าได้นำกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องไข่ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องไข่ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของไข่ และการทำอาหารประเภขไข่ไว้ใช้รับประทาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการนำความรู้เรื่องต่างๆที่เด็กควรรู้ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะเดียวกันกับเรื่องของไข่ ของอาจารย์ที่ได้เผยแพร่วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเปิดประสบการณ์ดีๆ :tv15:
โดย ภาวิณี เรือนดี (2012-03-21 21:41:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นประสบการณ์ตรงที่น่าสนใจ ใกล้ๆ ตัว เด็กๆชอบมีประโยชน์ อย่างมาก สามารถนำไปใช้ได้จริง ..สุดยอดค่ะ :tv15:
โดย ชมภู นวลลออง (2012-03-26 17:12:17) [แสดงความคิดเห็น]
การเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างแท้จริง โดยให้ได้ปฏิบัติตามความสามารถ ได้ทดลองทำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และควรอธิบายยในรายละเอียดต่างๆของการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
ความเข้าใจของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้กิจกรรมในครัวมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้
การจัดสถานที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ในการทำอาหารที่ถูกต้อง ปลอดภัย ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ครูต้องมีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมที่สามารถอธิบายความรู้ต่างๆในขั้นตอนของการทำกิจกรรม รวมถึงการส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กได้ :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01:
โดย นางสาวกิตติยา ธนาคม (2012-03-29 23:49:55) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องไข่ๆเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวที่คุณครูนำมาใช้เป็นหน่วยการเรียนรู้โดยเด็กๆได้เรียนรู้หลากหลายจากเรื่องของไข่เพียงอย่างเดียว คุณครูสามารถนำมาบูรณาการอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การสังเกต การคิดวิเคราะห์ รวมทั้งการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ที่เด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง การทำอาหาร รวมทั้งการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆ สิ่งสำคัญคือการเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเรียนอีกด้วย
โดย พิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์ (2012-03-30 03:47:28) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องไข่ดีมีประโยชน์ของคุณครูรจนานั้น ทำให้เด็กที่มีความรู้เดิมเกี่ยวกับไข่อยู่ก่อนแล้ว สามารถนำมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและมีความรู้เกี่ยวกับไข่เพิ่มขึ้น เด็กสามารถบอกส่วนประกอบของไข่ ประโยชน์ของไข่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไข่นำมาประกอบเป็นอาหารได้มากมายหลายประเภท จากที่คุณครูจัดเตรียมสื่อไข่ การเล่นเกมส่งไข่ ทำให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากของจริง การสังเกตสี รูปร่างของไข่ เปรียบเทียบขนาดใหญ่เล็ก การชิมรส
โดย เกษมณี สุทธิสาร (2012-04-01 11:50:30) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว คือ กิจกรรมในครัว ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรื่อง ไข่ดีมีประโยชน์ ทำให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับไข่ ชนิดของไข่ ส่วนประกอบของไข่ และประโยชน์ของไข่ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ชอบรับประทานไข่ และสามารถนำไข่มาประกอบอาหารได้ โดยครูได้ทำกิจกรรมโดยการซักถามเกี่ยวชนิดของไข่ และอธิบายให้เด็กๆเข้าใจ ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้ สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองได้ การเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งสามารถพัฒนากล้ามเนื้อ และยังช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กได้ด้วย และสร้างความท้าทายในการเรียนรู้ที่ดี โดยสามารถแรงกระตุ้นที่ดี เกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถทำงานได้สำเร็จ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง จากนั้นครูได้เล่านิทานเรืื่อง ไข่ของใคร และให้เด็กร่วมตอบคำถาม ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสี และการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ การอธิบายเกี่ยวกับสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ ครูได้นำไข่แต่ละชนิดมาให้เด็กดูแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น การสังเกตเปรียบเทียบลักษณะของไข่ และให้เด็กได้แยกไข่ตามแต่ละชนิดลงตะกร้า ซึ่งช่วยในการสร้างความสมดุลระหว่างร่างกายกับสมองในการคิด รวมถึงการเรียนรู้ทางภาษา
การทำกิจกรรมการทำอาหารนั้นมีความสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆ ได้แก่ ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลข การนับจำนวน ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการทดลอง การคิด การสังเกตลักษณะของไข่แต่ละชนิด การทดลองชิม
โดย ปัทมา เพชรสุข (2012-04-02 23:42:27) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม เรื่อง ไข่ดีมีประโยชน์ คุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี เนืองจากนำสื่อของจริงมาให้นักเรียนดูและ มีไข่หลากหลายชนิดนำมาให้นักเรียนได้เปรียบเทียบรูปร่างลักษณะ และยังได้บูรนาการ ทักษะคณิตศาสตร์ เข้าไปอีกด้วย สำหรับไข่นั้นเป็นอาหารที่เด็กชอบรับประทานอยู่แล้วการที่นำไข่มา จัดกิจกรรมยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้นักเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งครูยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัว เอง ในจุดนี้ทำให้เด็กเกิดประสบการณ์ สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของตนเองได้ กิจกรรมที่จัดดีมากค่ะ
โดย เปรมมิกา อาลีมีนทร์ (2012-04-03 19:42:21) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะวิชาพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกันได้ดี ตั้งแต่ฝึกให้เด็กได้พัฒนาการทางภาษาจากการสนทนาซักถามและการเล่านิทาน ต่อมาคุณครูได้เสริมทักษะวิทยาศาสตร์โดยให้เด็กได้สังเกต ไข่ที่มีสีและขนาดต่างๆกันและคุณครูยังส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพแล้วให้เด็กตอบเพื่อทบทวนความรูเดิมที่เด็กมี เด็กที่เรียนในกิจกรรมนี้ได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เปรัยบเทียบขนาดและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะเด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า การสอนแแบนี้เป็นการสอนที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก เด็กจะเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งประการณ์แบบนี้เด็กอาจจะไม่เคยได้ทำมาก่อนจากที่บ้าน เด็กก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและอาจเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับในการร่วมกิจกรรมนี้ไปสู่ที่บ้านได้ไม่ยากนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ เป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมที่ดีมาก
โดย สมพิศ คัดทะจันทร์ (2012-04-03 20:42:36) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องไข่นี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ครูสามารถจัดกิจกรรมเรื่องไข่ได้หลากหลาย เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนทั้งเด็กและครู กิจกรรมต่อเนื่องหลากหลายได้ประโยชน์หลายอย่าง เด็กได้เรีรยนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ทั้งภาษา ความคิดสร้างสรรค์ ได้ทั้งการสังเกต ได้ทั้งวิทยาศาสตร์ เด็กได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง ครูปฐมวัยสามารถนำไปใช้ได้จริง และถ้านำไปใช้เชื่อว่าเด็กไทยทุกคนต้องเก่งดีมีความสุขแน่นอน
โดย จิดาภา ศรีสุข (2012-04-03 20:53:05) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรื่อง ไข่ดีมีประโยชน์ ทำให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับไข่ ชนิดของไข่ ส่วนประกอบของไข่ และประโยชน์ของไข่ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ชอบรับประทานไข่ และสามารถนำไข่มาประกอบอาหารได้ โดยครูได้ทำกิจกรรมโดยการซักถามเกี่ยวชนิดของไข่ และอธิบายให้เด็กๆเข้าใจ ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้ สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองได้ การเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งสามารถพัฒนากล้ามเนื้อ และยังช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กได้ด้วย และสร้างความท้าทายในการเรียนรู้ที่ดี โดยสามารถแรงกระตุ้นที่ดี เกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถทำงานได้สำเร็จ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง นิทานเรื่องไข่ของใคร ทำให้เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสี และการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ การอธิบายเกี่ยวกับสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ ครูได้นำไข่แต่ละชนิดมาให้เด็กดูแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น การสังเกตเปรียบเทียบลักษณะของไข่ และให้เด็กได้แยกไข่ตามแต่ละชนิดลงตะกร้า ซึ่งช่วยในการสร้างความสมดุลระหว่างร่างกายกับสมองในการคิด รวมถึงการเรียนรู้ทางภาษา
การทำกิจกรรมการทำอาหารนั้นมีความสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆ ได้แก่ ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลข การนับจำนวน ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการทดลอง การคิด การสังเกตลักษณะของไข่แต่ละชนิด การทดลองชิม
:tv18: :tv18: :tv18:
โดย จรรยา ปองผาติพร (2012-04-05 11:01:34) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่เป็นสื่อที่หาได้ง่ายมาก แต่เราจะทำอย่างไรให้เด็กเรียนรู้เรื่องไข่ให้ง่าย จากการดูแล้วคุณครูมีการเรียนรู้กับเด็ก และจัดกิจกรรมที่ดีมากค่ะ เพราะไข่ที่เด็ก ๆทาน และเห็นบางครั้งไม่รู้เลยว่ามีความรู้อะไรซ่อนอยู่ รวมถึงการพัฒนาทางด้านภาษากับเด็กๆ ยิ่งเด็กยังเล็กจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องภาษามาก แม้ไข่เพียงหนึ่งใบแต่มีความรู้มากมายอย่างที่เด้กๆไม่คาดคิด คุณครูดีมากค่ะที่นำสื่อการเรียนรู้ที่ง่าย ๆ มาสอนให้กับเด็ก ๆ ทำให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดีต่อไปครบพัฒนาการ
โดย วิชุดา อาลีมีนทร์ (2012-04-06 10:02:00) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนได้นำสื่อที่เป็นรูปธรรม มาสอนเด็ก ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก และในตอนที่ได้ดูนี้เป็นเรื่องของไข่ ครูผู้สอนได้เริ่มกิจกรรมโดยการเล่นเกมส่งไข่แต่ก่อนที่จะเล่นเกมก็ได้อธิบายเกี่ยวกับไข่ว่าไข่เป็นสิ่งที่แตกได้ง่าย ให้เด็กระมัดระวังในการจับ และส่งไขไม่ให้ไข่แตก ทำให้เด็กได้ใช้ทักษะเรื่องการมอง การเคลื่อนไหวร่างกาย เกิดความตื่นเต้น สนุกสนานและการทำตามกติกา
จากนั้นก็เล่านิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับไข่เรื่องไข่ของใคร ที่มีสีต่างๆ กันไป เด็กได้เรียนรู้เรื่องสี และรู้จักสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ สนุกสนานและได้รับความรู้ไปโดยไม่รู้ตัว ต่อมาครูผู้สอนได้นำไข่แต่ละชนิดมาให้เด็กดู สิ่งที่เด็กได้รับคือเด็กได้เรียนรู้เรื่องภาษา การเรียกชื่อไข่แต่ละชนิด เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบความเหมือน-ต่าง โดยเด็กได้ออกมาปฏิบัติจริงโดยการออกมาแยกไข่ไปใส่ในตะกร้าโดยให้นำไข่ที่เหมือนกันใส่ไว้ด้วยกัน เด็กๆ ก็ความภูมิใจในตนเอง และกล้าคิดตัดสินใจ และสิ่งที่ได้ต่อมาคือการนับจำนวน มาก น้อย และจำนวนเท่ากัน
กิจกรรมการทำอาหารนั้นมีความสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆ ได้แก่ ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลข การนับจำนวน ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการทดลอง การคิด การสังเกตลักษณะของไข่แต่ละชนิด การทดลองชิม การระมัดระวังตนเองในการประกอบอาหารเนื่องจากมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
โดย จันทิมา ชาวเหนือ (2012-04-06 18:00:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเรื่องไข่ดีมีประโยชน์ ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ รร.วัดไทรใหญ่ เป็นการจัดกิจกรรมแบบูรณาการที่ดี โดยเริ่มต้นจากการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้คำถาม การเล่นเกมส่งไข่ เด็กได้ฝึกสมาธิและการคิด ต่อมาเป็นการเล่านิทานคำคล้องจองที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เด็กได้ใช้ความคิดโดยอาศัยประสบการณ์เดิมของเด็ก จากนั้นครูใช้สื่อของจริงในการจัดประสบการณ์ นำไข่ชนิดต่างๆมาให้เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ ไข่แต่ละชนิดว่าแตกต่างกันอย่างไร เด็กได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เด็กได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองในการจำแนกชนนิดของไข่ จากนั้นครูให้เด็กสังเกตส่วนประกอบของไข่แต่ละชนิด เด็กจะให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เพราะไข่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน โดยครูเป็นผู้ชี้แนะและตั้งคำถามให้เด็กได้สังเกตลักษณะต่างๆ และสุดท้ายกิจกรรมทำอาหารเด็กจะชอบมากที่สุด เด็กจะรู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำอาหาร ตั้งแต่ตอกไข่ ตลอดจนวิธีทำ และรับประทานอาหารที่ตนเองร่วมกันทำ เด็กเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความสุขขณะเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการ โดยได้รับการพัฒนาทั้ง4 ด้าน
โดย มยุรา เนตรสุวรรณ (2012-04-06 21:30:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะวิชาพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกันได้ดี ตั้งแต่ฝึกให้เด็กได้พัฒนาการทางภาษาจากการสนทนาซักถามและการเล่านิทาน ต่อมาคุณครูได้เสริมทักษะวิทยาศาสตร์โดยให้เด็กได้สังเกต ไข่ที่มีสีและขนาดต่างๆกันและคุณครูยังส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพแล้วให้เด็กตอบเพื่อทบทวนความรูเดิมที่เด็กมี เด็กที่เรียนในกิจกรรมนี้ได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เปรัยบเทียบขนาดและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะเด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า การสอนแแบนี้เป็นการสอนที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก เด็กจะเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งประการณ์แบบนี้เด็กอาจจะไม่เคยได้ทำมาก่อนจากที่บ้าน เด็กก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและอาจเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับในการร่วมกิจกรรมนี้ไปสู่ที่บ้านได้ไม่ยาก กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์มากคะ
โดย วิไลทิพย์ ภูคำวงษ์ (2012-04-08 09:04:48) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการโดยการนำทุกกลุ่มประสบการณ์มาเข้าด้วยกันเช่นการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่านิทานทำให้เด็กได้ภาษา การสอนกจกรรมกลางแจ้งดดยเกมส่งไข่เป็นเป็นกิจกรรมที่เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาให้สัมพันธืกันโดยการส่งให้เพื่อนและมองหน้าเพื่อนๆ การสอนให้เด็กรูจักแบ่งแยกชนิดของไข่และการนับจำนวนไข่แต่ละประเภทเป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆไดอย่างดีและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำสิ่งใกล้ตัวของเด็กมาสอนให้เด็กได้รู้จักคุณค่าของไข่ในการนำมาประกอบอาหารต่างๆอีกด้วย
โดย ศิริรัตน์ คำเกลี้ยง (2012-04-10 22:01:39) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่ดีมีประโยชน์ เป็นการแบบบรูณาการเด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น การนับจำนวน สี ขนาด ลักษณะภายในและนอกของไข่ว่าเป็นอย่างไร ฝึกการคิดและสังเกตสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน สัตว์ชนิดใดที่ออกเป็นไข่ได้ เด็กจะมีความสุข และตื่นเต้นที่ได้สัมพัสของจริง เพราะที่บ้านอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้สัมพัส และได้ทำอาหารที่เขาได้มีส่วนร่วม เมื่อทานพร้อมเพื่อนๆทั้งสนุกและอร่อย กิจกรรมการสอนนี้จึงดีมากสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย สง่า วอเซวี (2012-04-12 21:17:08) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่ดีมีประโยชน์ คุณครูรจนา สังวรสินธุ์ รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) กิจกรรมการเรียนการสอนที่นำเสนอตอนนี้มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของครูปฐมวัยในการบูรณาการการสอนให้กับเด็ก จะเห็นได้ว่าครูมีการใช้ของจริงมาเป็นสื่อทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้ เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำให้เกิดประสบการณ์ตรง กิจกรรมที่ครูจัดขึ้นในตอนนี้สามารถพัฒนาทักษะการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบทั้งเรื่องจำนวน รูปร่างลักษณะ ขนาด สีเป็นอย่างดีและที่น่าสนใจก็คือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กในการให้เด็กร่วมทำอาหารแล้วนำมารับประทานให้เด็กได้ทดลองชิมและอิ่มด้วยคะ
โดย พิจิกา พุ่มสวัสดิ์ (2012-04-12 22:56:45) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม ไข่ดีมีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย เพราะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ครูได้คิดสร้างสรรค์กิจกรรม เกมส่งใข่ เล่านิทานไข่ สังเกตไข่ จัดกลุ่มไข่ ทำอาหารจากไข่ ซึ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและตื่นเต้น ทำให้เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้ทักษะหลายทักษะในการทำกิจกรรม ทั้งทักษะการพูด ทักษะการคิด ทักษะการสังเกต และทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งคุณครูสามารถทำอาหารจากไข่ ได้อีกหลากหลายเมนู เช่น ไข่เจียว ไข่ทรงเครื่อง หรือยำไข่ดาว ซึ่งเป็นการประยุกต์ส่งเสริมให้เด็กรับประทานผักอีกทางหนึ่ง หรืออาจทำโครงงานไข่เค็มด้วยก็ได้ เพราะเด็กจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของไข่ ทำได้ไม่ยาก เป็นเรื่องง่าย ๆ ของครู แต่เป็นส่ิงที่ย่ิงใหญ่ของเด็กตัวน้อย ๆ
โดย น้ำผึ้ง สุสี (2012-04-14 09:43:59) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่เป็นอาหารที่เด็กๆทุกคนชอบรับประทานมากเป็นเนื้อหาที่มุ่งสอนและฝึกประสบการณ์ความสัมพันธ์ของร่างกายตั้งแต่ตามือและยังทำให้เด็กมีส่วนร่วมได้รู้จักไข่ของสัตว์หลายๆชนิดซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปเด็กๆได้สัมผัสได้ลงมือปฏิบัตินำความรู้ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กได้เรียนรู้ ได้เรียนรู้ตามทักษะทางคณิตศาสตร์ได้เรียนรู้ด้านจำนวนโดยการนับจำนวนไข่ รู้จักการเปรียบเทียบจำนวน นอกจากนี้ยังให้เด็กได้สังเกตุลักษณะของไฃ่ ลักษณะของไข่ องค์ประกอบของไข่ ที่สามารถนำมารับประทานเป็นอาหารได้
โดย รุจิราภา กองวงศ์ (2012-04-18 15:12:20) [แสดงความคิดเห็น]
การให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องไข่ เป็นสิ่งที่ดีมาก เนื่องจาก ไข่ เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก และเป็นสิ่งที่เด็กให้ความสนใจ เด็กจะได้เรียนรู้ว่าไข่เกิดจากอะไรได้บ้าง ได้รู้จักส่วนประกอบของไข่ ได้รู้ว่าไข่มีสีอะไรบ้าง เรียนรู้เรื่องของคณิตศาสตร์ เช่น การเปรียบเทียบ จำนวน เป็นต้น ไข่ยังนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดอีก ซึ่งเด็กๆ ก็ได้รู้ว่าอาหารประเภทใดทำมาจากไข่บ้าง อาหารที่ทำจากไข่ที่เด็กรู้จัก เช่น ไข่ดาว ไข่เจียว ไข่ตุ๋น เป็นต้น ซึ่งเด็กๆ ก็สนุกกับเรื่องไข่
โดย กมลวรรณ อังศรีสุรพร (2012-04-18 18:43:04) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่ดีมีประโยชน์เป็นกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะทางภาษามีการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานความสามัคคีเกิดการเรียนรู้การเร้าใจให้เด็กอยากเรียนมากขึ้นมีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้เด็กรู้จักการจำแนก จำนวนตัวเลข รูัจักเปรียบเทียบแยกแยะลักษณะได้สามารถรู้จำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันและได้เรียนรู้ลักษณะของตัวเลขได้เห็นของจริงและส่วนประกอบของไข่ต่างๆเด็กได้ลงมือปฎิบัติเองโดยการสัมผัสหรือได้ชิมของจริงเช่นไข่เค็มถ้าไข่เป็ด ไข่ไก่ที่ดิบก็ต้องนำมาปรุงให้สุกก่อนไข่สามารถนำมาทำทั้งของหวานและของคาวได้โดยเฉพาะการทำไข่หวานคุณครูต้องบอกนักเรียนเรื่องการระมัดระวังในการปรุงอาหารโดยมีครูคอยดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วาสนา บุญมาศ (2012-04-18 21:54:31) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่ดีมีประโยชน์เป็นกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะทางภาษามีการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานความสามัคคีเกิดการเรียนรู้การเร้าใจให้เด็กอยากเรียนมากขึ้นมีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้เด็กรู้จักการจำแนก จำนวนตัวเลข รูัจักเปรียบเทียบแยกแยะลักษณะได้สามารถรู้จำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันและได้เรียนรู้ลักษณะของตัวเลขได้เห็นของจริงและส่วนประกอบของไข่ต่างๆเด็กได้ลงมือปฎิบัติเองโดยการสัมผัสหรือได้ชิมของจริงเช่นไข่เค็มถ้าไข่เป็ด ไข่ไก่ที่ดิบก็ต้องนำมาปรุงให้สุกก่อนไข่สามารถนำมาทำทั้งของหวานและของคาวได้โดยเฉพาะการทำไข่หวานคุณครูต้องบอกนักเรียนเรื่องการระมัดระวังในการปรุงอาหารโดยมีครูคอยดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วาสนา บุญมาศ (2012-04-18 21:54:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเชื่อมโยงประสบการ์เดิมได้เรียนรูจากสิ่งใกล้ต้วคือในครัวได้เรียนรู้ว่าสัตว์ประเภทใดบ้างที่ออกลูกเป็นไข่ได้เรียนรู้ลักษณะของไข่เป็ดและไข่ไก่ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างและเรียนรู้วิทยาศาสตย์ง่ายๆ และเรียนรู้วิธีการตอกไข่ เรียนรู้การทำอาหารง่ายๆจากไข่ สอกแทรกวิธืการระม้ดระว้งในขณะการทำอาหารจากเตาร้อนๆว่าทำอย่างไรจะไม่เกิดอันตรายและวิธืการรับประทานอาหารที่ร้อนจะทำอย่างไร ได้ฦกการใชภาษาได้เรียนรู้การทำอาหารเป็นขั้นตอนและเรี่องความสะอาดในการทำอาหาร และเรียนรู้คุณค่าของอาหารที่จะนำมาปรุง เรียนรู้การทำงานเป็นกล่ม เรียนรู้การชิมรสชาดแล้วสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้
โดย จงกล จิรธรภักดี (2012-04-19 10:07:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องไข่ของครูเป็นการจัดประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้จากนามธรรมไปสู่รูปธรรม โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทำให้ด็กสนุกสนาน เกิดองค์ความรู้และภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยมมากเอาไปเลย 5 ดาว :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พงษ์ลดา นะรา (2012-04-19 13:21:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเรื่องไข่ดีมีประโยชน์ เป็นการจัดกิจกรรมแบบูรณาการที่ดี โดยเริ่มต้นจากการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้คำถาม การเล่นเกมส่งไข่ เด็กได้ฝึกสมาธิและการคิด ต่อมาเป็นการเล่านิทานคำคล้องจองที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เด็กได้ใช้ความคิดโดยอาศัยประสบการณ์เดิมของเด็ก จากนั้นครูใช้สื่อของจริงในการจัดประสบการณ์ นำไข่ชนิดต่างๆมาให้เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ ไข่แต่ละชนิดว่าแตกต่างกันอย่างไร เด็กได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เด็กได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองในการจำแนกชนนิดของไข่ จากนั้นครูให้เด็กสังเกตส่วนประกอบของไข่แต่ละชนิด เด็กจะให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เพราะไข่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน โดยครูเป็นผู้ชี้แนะและตั้งคำถามให้เด็กได้สังเกตลักษณะต่างๆ และสุดท้ายกิจกรรมทำอาหารเด็กจะชอบมากที่สุด เด็กจะรู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำอาหาร ตั้งแต่ตอกไข่ ตลอดจนวิธีทำ และรับประทานอาหารที่ตนเองร่วมกันทำ เด็กเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความสุขขณะเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการ โดยได้รับการพัฒนาทั้ง4 ด้าน
โดย สุนันทา ทองพันชั่ง (2012-04-19 14:26:19) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมไข่ดีมีประโยชน์ ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ ทำให้เด็กได้รู้จักชนิดของไข่ เพื่อให้เด็กได้รู้จักแยกแยะ ได้รู้จักสังเกต ทำให้ได้รู้จักส่วนประกอบของไข่ ชื่อไข่ของสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เด็กได้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น เช่น เด็กมีสมาธิมากขึ้นในกิจกรรมการส่งไข่ เด็กได้รู้จักสีมากขึ้นจากไข่ของสัตว์แต่ละชนิดที่มีสีต่างกันจากกิจกรรมการเล่านิทาน ไข่ของใคร อีกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังเป็นการสอนแบบบูรณาการได้ลงตัวมากด้วยค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ศิรินทิพย์ ถุงจันทร์แก้ว (2012-04-21 09:55:10) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอกล่าวขอบคุณทางทีมงานโทรทัศน์ครู และคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ ที่ได้นำคลิปวีดีโอ ไข่ดีมีประโยชน์ มาเผยแผ่ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานความสามัคคีเกิดการเรียนรู้การเร้าใจให้เด็กอยากเรียนมากขึ้นมีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้เด็กรู้จักการจำแนก จำนวนตัวเลข รูัจักเปรียบเทียบแยกแยะลักษณะได้สามารถรู้จำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันและได้ ดิฉันใคร่ขอนำความรุ้ที่ได้รับจากการศึกษาในคลิปนี้ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงของดิฉันด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ภัคญดา แสงสุริย์ (2012-04-21 21:10:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างแท้จริง ได้ทดลองทำจริงเป้นการจัดกิจกรรมที่สามารถฝึกทักษะทางภาษาให้กับเด็ก ฝึกการนับจำนวน ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการทดลอง การคิด การสังเกตลักษณะของไข่ การทดลองชิม เป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องไข่ ชนิดของไข่ ส่วนประกอบของไข่ ประโยชน์ของไข่ สร้างแรงจูงใจให้เด็กชอบรับประทานไข่ เด็กได้เล่นเกมส่งไข่และฟังนิทานเรื่อ่งไข่ของใคร เด็กมีส่วนร่วมตอบคำถาม เด็กได้ทำอาหารง่ายๆจากไข่ ได้ชิมได้ปฏิบัติทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสื่อที่เป็นของจริง
โดย ประนอม อติชาต (2012-04-21 21:40:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างแท้จริง ได้ทดลองทำจริงเป้นการจัดกิจกรรมที่สามารถฝึกทักษะทางภาษาให้กับเด็ก ฝึกการนับจำนวน ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการทดลอง การคิด การสังเกตลักษณะของไข่ การทดลองชิม เป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องไข่ ชนิดของไข่ ส่วนประกอบของไข่ ประโยชน์ของไข่ สร้างแรงจูงใจให้เด็กชอบรับประทานไข่ เด็กได้เล่นเกมส่งไข่และฟังนิทานเรื่อ่งไข่ของใคร เด็กมีส่วนร่วมตอบคำถาม เด็กได้ทำอาหารง่ายๆจากไข่ ได้ชิมได้ปฏิบัติทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสื่อที่เป็นของจริง
โดย ประนอม อติชาต (2012-04-21 21:41:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี ให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง เด็กจะเกิดทักษะและการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กเอง ทำให้เด็กสนุกสนานและได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัว :tv18:
โดย สมลักษณ์ วิหครัตน์ (2012-04-22 20:35:38) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากทีได้รับชมกิจกรรมเรื่องไข่ดีมีประโยชน์ของครู รจนา สังวรสินธุ์ตอ้งขอบคุณทางทีมงานมากๆทีนำความรู้ดีๆมาเผยแพ่ให้ได้รับชมเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครูทีมีประสบการณ์สอนนอ้ยอย่างดิฉันเป็นอย่างยิ่งทำให้มีหอ้งสมุดเรียนรุ้ประจำตัวได้ศึกษาค้นคว้าอยากให้แนะนำการประดิษของเล่นจากวัสดุเหลื่อใช้จากเปลื่อกไข่ดว้ยจะสมบรูณ์มากค่ะการใช้ประโยช์จากเปลือกไข่ด้วยว่าสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างจะได้มีผลงานไว้ให้คุณพ่อ-แม่ได้ชื่นชมและภูมิใจ
โดย อัจฉรา พงษาปาน (2012-04-23 17:18:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการทุกกิจกรรมพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกันได้ดี เป็นการฝึกให้เด็กได้พูดทำให้มีพัฒนาการทางภาษาจากการตอบคำถาม การสนทนาซักถามและการเล่านิทาน ทักษะวิทยาศาสตร์โดยให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการสังเกต ไข่ที่มีสีและขนาดต่างๆกันและส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพและให้เด็กตอบเพื่อทบทวนประสบการณ์เดิมที่เด็กมี ทำให้เด็กได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เรียนรู้เกียวกับเปรียบเทียบขนาดและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะที่เด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า เป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก ทำให้เด็กเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจากการได้ลงมือทำด้วยตนเองทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและอาจเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับในการร่วมกิจกรรมนี้กลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังได้ :tv09: :tv09: :tv09: :tv09:
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-04-24 13:25:48) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมบูรณาการทุกอย่างจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความสุขทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน ทักษะทางภาษา การสนทนา ซักถาม เช่น การทำกิจกรรมไข่ดีมีประโยชน์ ได้สอนให้เด็กได้รู้จักการประกอบอาหารง่าย ๆ จากไข่และสอนให้เด็กได้รู้จักส่วนประกอบต่าง ๆ ของไข่ จากที่เคยได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับไข่คล้าย ๆ กัน ก็ได้เห็นความกระตือรือร้นของเด็กที่ต้องการจะเรียนและมีการนำไข่มาจากบ้านเพื่อที่จะร่วมทำกิจกรรมด้วยเสมอ :tv15:
โดย เกษศรี พรมมาตย์ (2012-04-24 20:33:06) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมบูรณาการทุกอย่างจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความสุขทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน ทักษะทางภาษา การสนทนา ซักถาม เช่น การทำกิจกรรมไข่ดีมีประโยชน์ ได้สอนให้เด็กได้รู้จักการประกอบอาหารง่าย ๆ จากไข่และสอนให้เด็กได้รู้จักส่วนประกอบต่าง ๆ ของไข่ จากที่เคยได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับไข่คล้าย ๆ กัน ก็ได้เห็นความกระตือรือร้นของเด็กที่ต้องการจะเรียนและมีการนำไข่มาจากบ้านเพื่อที่จะร่วมทำกิจกรรมด้วยเสมอ :tv15:
โดย เกษศรี พรมมาตย์ (2012-04-24 20:33:14) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการทุกกิจกรรมพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกัน เป็นการฝึกให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาจาก การสนทนาซักถามและการเล่านิทาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องการสังเกต ไข่ที่มีสีและมีรูปทรงอย่างไรและส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพและให้เด็กตอบเพื่อทบทวนประสบการณ์เดิมที่เด็กมี ทำให้เด็กได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เรียนรู้เกียวกับเปรียบเทียบขนาดและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะที่เด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า เป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก ทำให้เด็กเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจากการได้ลงมือทำด้วยตนเองทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและอาจเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับในการร่วมกิจกรรมนี้กลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังได้
โดย นูรวาฮีดา อัลฮาซานี (2012-04-24 21:47:22) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูรจนา สังวรสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการทุกกิจกรรมพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกันดีมาก เป็นการฝึกให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาจาก การสนทนาซักถามและการเล่านิทาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องการสังเกต ไข่ที่มีสีและมีรูปทรงอย่างไรและส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพและให้เด็กตอบเพื่อทบทวนประสบการณ์เดิมที่เด็กมี ทำให้เด็กได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เรียนรู้เกียวกับเปรียบเทียบขนาดและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะที่เด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า เป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก ทำให้เด็กเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจากการได้ลงมือทำด้วยตนเองทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและมีความรู้กลับไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังได้
โดย กระสินธุ์ ตงฉิน (2012-04-25 11:08:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างแท้จริง ได้ทดลองทำจริงเป้นการจัดกิจกรรมที่สามารถฝึกทักษะทางภาษาให้กับเด็ก ฝึกการนับจำนวน ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการทดลอง การคิด การสังเกตลักษณะของไข่ การทดลองชิม เป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องไข่ ชนิดของไข่ ส่วนประกอบของไข่ ประโยชน์ของไข่ สร้างแรงจูงใจให้เด็กชอบรับประทานไข่ เด็กได้เล่นเกมส่งไข่และฟังนิทานเรื่อ่งไข่ของใคร เด็กมีส่วนร่วมตอบคำถาม เด็กได้ทำอาหารง่ายๆจากไข่ ได้ชิมได้ปฏิบัติทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสื่อที่เป็นของจริง เด็กร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกสนาน ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก การให้เเรงเสริมทางบวกทำให้เด็กเกิดความภาคภูมใจ ทำให้พฤติกรรมในทางบวกของเด็กเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
:tv15:
โดย อัญชลี ผูกศิริ (2012-04-25 11:47:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้เด็กสนุกสนานจากการเรียนเป็นการฝึกเด็กได้มีพัฒนาการทางภาษาการสังเกต ทักษาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้เด็กรู้จักการ สังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบคุณครูยังส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพแล้วให้เด็กตอบเพื่อทบทวนความรูเดิมที่เด็กมี เด็กที่เรียนในกิจกรรมนี้ได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะเด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า คุณครูส่งส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก เด็กจะเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งประการณ์แบบนี้เด็กอาจจะไม่เคยได้ทำมาก่อนจากที่บ้าน เด็กก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและอาจเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และทำให้เด็กเกิดความจำอย่างถาวร
โดย นุกูล งามขำ (2012-04-25 11:56:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้เด็กสนุกสนานจากการเรียนเป็นการฝึกเด็กได้มีพัฒนาการทางภาษาการสังเกต ทักษาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้เด็กรู้จักการ สังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบคุณครูยังส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพแล้วให้เด็กตอบเพื่อทบทวนความรูเดิมที่เด็กมี เด็กที่เรียนในกิจกรรมนี้ได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะเด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า คุณครูส่งส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก เด็กจะเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งประการณ์แบบนี้เด็กอาจจะไม่เคยได้ทำมาก่อนจากที่บ้าน เด็กก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและอาจเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และทำให้เด็กเกิดความจำอย่างถาวร
โดย นุกูล งามขำ (2012-04-25 11:57:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้เด็กสนุกสนานจากการเรียนเป็นการฝึกเด็กได้มีพัฒนาการทางภาษาการสังเกต ทักษาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้เด็กรู้จักการ สังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบคุณครูยังส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพแล้วให้เด็กตอบเพื่อทบทวนความรูเดิมที่เด็กมี เด็กที่เรียนในกิจกรรมนี้ได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะเด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า คุณครูส่งส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก เด็กจะเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้ดียิ่งขึ้น :tv17:gft
โดย สกุลรัตน์ พิมพ์นาค (2012-04-25 12:37:32) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการทุกกิจกรรมพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกัน เป็นการฝึกให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาจาก การสนทนาซักถามและการเล่านิทาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องการสังเกต ไข่ที่มีสีและมีรูปทรงอย่างไรและส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพและให้เด็กตอบเพื่อทบทวนประสบการณ์เดิมที่เด็กมี ทำให้เด็กได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เรียนรู้เกียวกับเปรียบเทียบขนาดและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะที่เด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า เป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก :tv17:
โดย สกุลรัตน์ พิมพ์นาค (2012-04-25 12:38:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเรื่องไข่ดีมีประโยชน์ เป็นการจัดกิจกรรมแบบูรณาการที่ดี โดยเริ่มต้นจากการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้คำถาม การเล่นเกมส่งไข่ เด็กได้ฝึกสมาธิและการคิด ต่อมาเป็นการเล่านิทานคำคล้องจองที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตอบ คำถาม เด็กได้ใช้ความคิดโดยอาศัยประสบการณ์เดิมของเด็ก จากนั้นครูใช้สื่อของจริงในการจัดประสบการณ์ นำไข่ชนิดต่างๆมาให้เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ ไข่แต่ละชนิดว่าแตกต่างกันอย่างไร เด็กได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เด็กได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองในการจำแนกชนนิดของไข่ จากนั้นครูให้เด็กสังเกตส่วนประกอบของไข่แต่ละชนิด เด็กจะให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เพราะไข่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน โดยครูเป็นผู้ชี้แนะและตั้งคำถามให้เด็กได้สังเกตลักษณะต่างๆ และสุดท้ายกิจกรรมทำอาหารเด็กจะชอบมากที่สุด เด็กจะรู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำอาหาร ตั้งแต่ตอกไข่ ตลอดจนวิธีทำ และรับประทานอาหารที่ตนเองร่วมกันทำ เด็กเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความสุขขณะเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี :tv18:
โดย จำรัส ปาลวงศ์ (2012-04-25 16:07:30) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆน่ารักมาก การเรียนการสอนเรื่อง ไข่ดี มีประโยชน์ คุณครูสามารถบูรณาการการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายทั้งด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาได้ฝึกทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้ชี้แนะกระตุ้นด้วยคำถามให้เด็กได้รู้จักคิดและสนทนาซักถาม โต้ตอบ มีความกล้าแสดงออก เด็กๆสนใจกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา เพราะเด็กได้มีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมบางอย่างครูต้องคอยดูแลบ้างเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
โดย ปรียาภรณ์ ทดดอน (2012-04-25 21:39:28) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการทุกกิจกรรมพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกัน เป็นการฝึกให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาจาก การสนทนาซักถามและการเล่านิทาน เด็กได้เรียนรู้จากการสังเกต การเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างแท้จริง โดยให้ได้ปฏิบัติตามความสามารถ ได้ทดลองทำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และคุณครูส่งส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก ทำให้เด็กเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย
โดย กันยาณี ทองศรีนุ่น (2012-04-26 02:40:58) [แสดงความคิดเห็น]
สาธิตการทำไข่เจียวง่ายๆก็ได้นะคะ เด็กๆจะได้ลงมือตีไข่ด้วยตัวเอง และที่สำคัญช่วยคุณแม่ได้อย่างภาคภูมิใจ รู้สึกเป็นฮีโร่....เชียวแหละ
โดย วชิรา ไล้ทิม (2012-04-26 13:41:13) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะวิชาพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกันได้ดี ตั้งแต่ฝึกให้เด็กได้พัฒนาการทางภาษาจากการสนทนาซักถามและการเล่านิทาน ต่อมาคุณครูได้เสริมทักษะวิทยาศาสตร์โดยให้เด็กได้สังเกต ไข่ที่มีสีและขนาดต่างๆกันและคุณครูยังส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพแล้วให้เด็กตอบเพื่อทบทวนความรูเดิมที่เด็กมี เด็กที่เรียนในกิจกรรมนี้ได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เปรัยบเทียบขนาดและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะเด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า การสอนแแบนี้เป็นการสอนที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก เด็กจะเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งประการณ์แบบนี้เด็กอาจจะไม่เคยได้ทำมาก่อนจากที่บ้าน เด็กก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและอาจเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับในการร่วมกิจกรรมนี้ไปสู่ที่บ้านได้ไม่ยาก :tv18: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วารุณี คำสอน (2012-04-26 22:47:03) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องไข่ดีมีประโยชน์ เป็นการจัดกิจกรรมแบบูรณาการที่ดี โดยเริ่มต้นจากการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้คำถาม การเล่นเกมส่งไข่ เด็กได้ฝึกสมาธิและการคิด ต่อมาเป็นการเล่านิทานคำคล้องจองที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตอบ คำถาม เด็กได้ใช้ความคิดโดยอาศัยประสบการณ์เดิมของเด็ก จากนั้นครูใช้สื่อของจริงในการจัดประสบการณ์ นำไข่ชนิดต่างๆมาให้เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ ไข่แต่ละชนิดว่าแตกต่างกันอย่างไร เด็กได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เด็กได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองในการจำแนกชนนิดของไข่ จากนั้นครูให้เด็กสังเกตส่วนประกอบของไข่แต่ละชนิด เด็กจะให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เพราะไข่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน โดยครูเป็นผู้ชี้แนะและตั้งคำถามให้เด็กได้สังเกตลักษณะต่างๆ และสุดท้ายกิจกรรมทำอาหารเด็กจะชอบมากที่สุด เด็กจะรู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำอาหาร ตั้งแต่ตอกไข่ ตลอดจนวิธีทำ และรับประทานอาหารที่ตนเองร่วมกันทำ เด็กเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความสุขขณะเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี เด็กสมารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อุไร ตอนศรี (2012-04-26 23:08:18) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเป็นอนาคตของชาติ ควรได้รับการศึกษาที่ดีๆ และถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ชอบบรรยากาศการเรียน การสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน เยี่ยมจริงๆค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ดีค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ :tv01:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 09:00:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการทุกกิจกรรมพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกัน เป็นการฝึกให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาจาก การสนทนาซักถามและการเล่านิทาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องการสังเกต ไข่ที่มีสีและมีรูปทรงอย่างไรและส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพและให้เด็กตอบเพื่อทบทวนประสบการณ์เดิมที่เด็กมี ทำให้เด็กได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เรียนรู้เกียวกับเปรียบเทียบขนาดและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะที่เด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า เป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก ทำให้เด็กเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจากการได้ลงมือทำด้วยตนเองทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและอาจเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับในการร่วมกิจกรรมนี้กลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังได้ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สาวิตรี ทัดจันทร์ (2012-04-27 18:31:21) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเรื่องไข่ดีมีประโยชน์ ของคุณครูรจนา เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี โดยเริ่มต้นจากการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้คำถาม การเล่นเกมส่งไข่ เด็กได้ฝึกสมาธิและการคิด ต่อมาเป็นการเล่านิทานคำคล้องจองที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เด็กได้ใช้ความคิดโดยอาศัยประสบการณ์เดิมของเด็ก จากนั้นครูใช้สื่อของจริงในการจัดประสบการณ์ นำไข่ชนิดต่างๆมาให้เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ ไข่แต่ละชนิดว่าแตกต่างกันอย่างไร เด็กได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เด็กได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองในการจำแนกชนนิดของไข่ จากนั้นครูให้เด็กสังเกตส่วนประกอบของไข่แต่ละชนิด เด็กจะให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เพราะไข่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน โดยครูเป็นผู้ชี้แนะและตั้งคำถามให้เด็กได้สังเกตลักษณะต่างๆ และสุดท้ายกิจกรรมทำอาหารเด็กจะชอบมากที่สุด เด็กจะรู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำอาหาร ตั้งแต่ตอกไข่ ตลอดจนวิธีทำ และรับประทานอาหารที่ตนเองร่วมกันทำ เด็กเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความสุขขณะเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี ควรนำมาเป็นแบบอย่าง
โดย ประเชิญ รุ่งเรือง (2012-04-28 23:19:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้เรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อน มีการจัดกิจกรรมแบบูรณาการที่ดี การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้เด็กสนุกสนานจากการเรียนเป็นการฝึกเด็กได้มีพัฒนาการทางภาษาการสังเกต ทักษาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้เด็กรู้จักการ สังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบคุณครูยังส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพแล้วให้เด็กตอบเพื่อทบทวนความรูเดิมที่เด็กมี เด็กที่เรียนในกิจกรรมนี้ได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะเด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า คุณครูส่งส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก เด็กจะเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งประการณ์แบบนี้เด็กอาจจะไม่เคยได้ทำมาก่อนจากที่บ้าน เด็กก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและอาจเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และทำให้เด็กเกิดความจำอย่างไม่ลืมที่เดียว
โดย ประยงค์ ใจเที่ยง (2012-04-30 00:48:26) [แสดงความคิดเห็น]
นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหน่วย ไข่ เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ลงมือปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการคิด การสังเกต รู้จักทำงานตามลำดับขั้นตอน ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ซึ่งไข่มีหลากหลายชนิดนำมาให้นักเรียนได้เปรียบเทียบรูปร่างลักษณะ และยังได้บูรณาการ ทักษะคณิตศาสตร์ ทำให้เด็กมีทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรงได้สืบหาความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริงเป็นการพัฒนาทักษะและการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าได้อย่างดียิ่ง เป็นการชักจูงให้เด็กสนใจ ทั้งการแยกประเภทของไข่แต่ละประเภท ทำให้นักเรียนรู้จักไข่มากขึ้น ทั้งชัดชวนให้นักเรียนมีการชิมไข่ และประโยชน์ที่ได้จากไข่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับไข่มาก
โดย ไลลา อัตนิ (2012-04-30 11:55:22) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถนำสื่ออุปกรณืที่อยู่ใกล้ตัว การและรับไข่
ส่งต่อให้เพื่อเป็นการฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การประคับประคองไข่ และใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาเป็นกิจกรรมทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้หลายอย่างและกิจกรรมการเล่านิทานก็เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล มีการฝึกประบวนการทางวิทยาศาสตร์การสังเกต การจำแนกประเภท และเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่สมในกิจกรรมทุกขั้นตอน และการบูรณาการสู่รายวิชาคณิตศาตร์จำนวน มาก น้อย
ขอชืนชมครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สนุกสนาน นักเรียนเกิดการเรียนร้
โดย กรรณิการ์ บุญประเสริฐ (2012-05-02 06:28:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการทุกกิจกรรมพื้นฐานต่างๆเข้าด้วยกัน เป็นการฝึกให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาจาก การสนทนาซักถามและการเล่านิทาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องการสังเกต ไข่ที่มีสีและมีรูปทรงอย่างไรและส่งเสริมกระบวนการคิดโดยให้เด็กดูรูปภาพและให้เด็กตอบเพื่อทบทวนประสบการณ์เดิมที่เด็กมี ทำให้เด็กได้มีทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เรียนรู้เกียวกับเปรียบเทียบขนาดและรู้จักว่าไข่ในตะกร้าไหนมาก ไข่ในตะกร้าไหนมีจำนวนน้อย และขณะที่เด็กร่วมทำกิจกรรมคุณครูยังส่งเสริมเด็กด้วยการให้คำชมเชยและชวนให้เด็กปรบมือให้กับเด็กที่ออกมาแยกไข่ใส่ตะกร้า เป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก ทำให้เด็กเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบ โดยไม่รู้สึกเขินอาย และการสอนของคุณครูยังทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเช่นในการชิมรสชาติของไข่เค็ม เด็กได้เห็นลักษณะของไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มที่คุณครูผ่าให้เด็กดู เด็กได้ลงมือตอกไข่และทำไข่หวานด้วยตัวเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-04 17:49:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมท่ีีีี่ดีนักเรียนเห็นของจริงและได้ปฎิบัติจริงนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนมีการแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออก ไข่เป็นส่ืิงท่ีหาง่ายนักเรียนส่วนมากจะรููู้จักไข่ดีขึ้นนักเรียนได้รู้จักการนับ รูู้จักรูปร่างลักษณะของไข่ ครูสามารถนำตัวอย่างไปสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นอย่างดีนักเรียนรู้จักจำแนกไข่ชนิดต่างๆ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบและแยกไข่ใส่แต่ละตระกร้าได้และเน้นกระบวนการคิดกล้าคิดกล้าตอบโดยไม่อายนักเรียนได้ประสบการณ์ตรงเด็กลงมือทำจริงด้วนตัวเองนักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง
โดย ศิริรนันท์ มงคลวัจน์ (2012-05-06 09:53:53) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูรจนา สังวรสินธุ์ได้จัดการเรียนการสอนผ่านการกระทำ ( Learning by doing ) สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองได้ การเคลื่อนไหวร่างกายสามารถพัฒนากล้ามเนื้อสร้างความสนุกสนาน สร้างความท้าทายในการเรียนรู้ที่ดี เกิดแรงกระตุ้น มีความภาคภูมิใจเมื่อทำงานสำเร็จเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กได้ตอบคำถาม ได้แสดงความคิดเห็น ได้สังเกตเปรียบเทียบ แยกประเภท สร้างความสมดุลระหว่างร่างกายและสมองในการคิด รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ทางภาษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้มีความสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลข การนับจำนวน ด้านวิทยาศษสต์คือการทดลอง การคิด การสังเกตการเปรียบเทียบ เด็กจะเกิดองค์ความรู้ดวยตนเองและอาจเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ศุลีพร ศรีอริยะกุล (2012-05-07 11:17:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เรียนจากของจริง เด็กได้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ขอชมเชยค่ะ :tv15: :tv17:
โดย รชยา จิระธรรม (2012-05-07 18:25:31) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่ดีมีประโยชน์ คุณครูรจนา สังวรสินธุ์ รร.วัดไทรใหญ่ เป็นกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะทางภาษา ความรู้เบื้องต้น เรื่องไข่โดยให้เด็กได้ทำทำอาหารง่าย จาก ไข่เด็กได้พัฒนาการทางภาษาจากการสนทนาซักถามและการเล่านิทาน
ได้ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์โดยให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ชิมรส ได้ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ในการนับจำนวน สังเกต จำแนกความเหมือนความต่าง และได้เปรียบเทียบขนาดเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการมีส่วนร่วมประกอบอาหารโดยครูแนะนำช่วยเหลือเด็กเป็นการเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นเด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถบอกถึงประโยชน์ของไข่ จากกิจกรรมนี้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
โดย ดลนภัส ขจรวุฒิวรเดช (2012-05-08 06:59:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการในวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย/อังกฤษ/คณิตสาสตร์ โดยรวมวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้าน คือ ด้านร่างกาย/อารมณ์/จิตใจ/สังคม/สติปัญญา ฝึกให้เด็ๆได้คิดและเรียนรู้การเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจากการได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรง เรียนรู้ด้วยการกระทำโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเด็กประถมวัย ส่งเสริมให้เด็กได้กล้าพูดกล้าทำและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกำวัย
โดย กาญจนา โอปนพันธ์ (2012-05-08 19:34:31) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องไข่ดีมีประโยชน์ คูณครูสอนได้ดีมาก แต่เด็กเวลาตอบคำถามทุกคนพูดไม่มีหางเสียงครับ ค่ะเลยคุณครูน่าจะปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาวว์วัย จะได้ติดเป็นนิสัยจนโต เด็กจะแลดูน่ารัก ผู้ปกครองจะพอใจเมื่อเห็นบุตรหลานมาโรงเรียนแล้วพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีครับ ค่ะ ถ้าเป็นไปได้จะเยี่ยมมาก ส่วนคุณครูสอนได้ดีมาก สอนเรื่องไข่ได้หลากหลายดี เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการเต็มรูปแบบ สามารถเป็นแบบอย่างได้ดี สื่อที่นำมาสอนเป็นของจริงเด็กเรียนรู้ได้ง่าย
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-14 22:46:27) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องไข่ดีมีประโยชน์ ของคุณครุรจนา สังวรสินธ์ รร.วัดไทรใหญ่ เป็นกิจรรมที่ดีทำให้เด็กนักเรียนได้ฝึกสมาธิและความระมัดระวังในการส่งไข่ให้กับเพื่อนๆ และการที่เด็กนักเรียนได้เห็นไข่แต่ละประเถทที่เป็นของจริงจะทำให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ การสังเกตความแตกต่างของไข่แต่ละประเภทและจดจำได้ง่าย และการนำไข่มาประกอบอาหารทำได้เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้ง 5 หู ตา จมูก รส สัมผัสซึ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
โดย ยอดขวัญ ปาลามะ (2012-07-21 17:12:54) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่ดีมีประโยชน์ คุณครูรจนา สังวรสินธุ์ เพียงแค่ไข่..ก็สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้หลากหลายวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสื่อการสอนทั้งของจริงและภาพประกอบ ไข่ เป็นสื่อการสอนที่นักเรียนสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน การสอนของคุณครูรจนา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้ สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองได้ การเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งสามารถพัฒนากล้ามเนื้อ และยังช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กได้ด้วย และสร้างความท้าทายในการเรียนรู้ที่ดี โดยสามารถเสริมแรงกระตุ้นที่ดี เกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถทำงานได้สำเร็จ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ง่ายๆ แต่ให้ความรู้และคุณประโยชน์ครอบคลุมจริงๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อแบบอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะ
โดย ปริญญาภรณ์ นุ่นงาม (2012-08-20 21:43:48) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องไข่ดีมีประโยชน์เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าได้เรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติจริงและเด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการฟังนิทานการสนทนาและตอบคำถามการเล่นเกมกิจกรรมการมการทดลองการสังเกตการจำแนกและการเปรียบเทียบลักษระของไข่่รวมทั้งมีการบูรณาการที่เกี่ยวกับจำนวนมากน้อยซึ่งกิจกรรมนี้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ประโยชน์กับเด็กเป็นอ่างมาก
โดย สุมาลี เริกม่วง (2012-09-11 00:36:03) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องไข่ดีมีประโยชน์เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าได้เรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติจริงและเด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการฟังนิทานการสนทนาและตอบคำถามการเล่นเกมกิจกรรมการมการทดลองการสังเกตการจำแนกและการเปรียบเทียบลักษระของไข่่รวมทั้งมีการบูรณาการที่เกี่ยวกับจำนวนมากน้อยซึ่งกิจกรรมนี้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ประโยชน์กับเด็กเป็นอ่างมาก
โดย สุมาลี เริกม่วง (2012-09-11 00:36:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เด็กๆให้ความสนใจ เกิดการเรียนรู้สามารถแยกประเภทของไข่ชนิดต่างได้ และกิจกรรมการประกอบอาหารคุณครูต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วย
โดย นางยาใจ แพรดํา (2012-09-11 11:28:41) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูนั้นเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งวีดีโอเรื่องนี้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสื่อของจริงและภาพประกอบ และการได้ลงมือปฏิบัติ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างแท้จริง กิจกรรมในลักษณะนี้ สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสมอง การเคลื่อนไหวร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อ และยังช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างมาก
โดย นางสาวปวีณา กิจเพิ่มพูน 564186515 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2014-02-28 22:16:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูนั้นเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งวีดีโอเรื่องนี้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสื่อของจริงและภาพประกอบ และการได้ลงมือปฏิบัติ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างแท้จริง กิจกรรมในลักษณะนี้ สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสมอง การเคลื่อนไหวร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อ และยังช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างมาก
โดย นางสาวปวีณา กิจเพิ่มพูน 564186515 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2014-02-28 22:18:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูนั้นเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งวีดีโอเรื่องนี้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสื่อของจริงและภาพประกอบ และการได้ลงมือปฏิบัติ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างแท้จริง กิจกรรมในลักษณะนี้ สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสมอง การเคลื่อนไหวร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อ และยังช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างมาก
โดย ปวีณา กิจเพิ่มพูน (2014-02-28 22:18:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูนั้นเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งวีดีโอเรื่องนี้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสื่อของจริงและภาพประกอบ และการได้ลงมือปฏิบัติ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างแท้จริง กิจกรรมในลักษณะนี้ สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสมอง การเคลื่อนไหวร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อ และยังช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างมาก
โดย นางสาวปวีณา กิจเพิ่มพูน 564186515 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2014-02-28 22:18:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวนิลาวัลย์ พุ่มพวงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูวิดีโอการสอนประสบการณ์เรื่อง ไข่ดีมีประโยชน์ เป็นการสอนโดยให้เด็กได้สามารถเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับไข่ ชนิดของไข่ ส่วนประกอบของไข่และประโยชน์ของไข่ เด็กได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันในการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ จำนวน ตัวเลข และการนับ มากน้อยจำนวนเท่ากันไม่เท่ากันและเด็กได้เรียนรู้จากสื่อของจริงและมีรูปภาพประกอบด้วย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและยังมีส่วนร่วมในการตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะของไข่ และกิจกรรมสุดท้ายเด็กได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหารที่เกี่ยวกับไข่ วิธีการทอดไข่ เด็กได้รับจากประสบการณ์โดยตรง ซึ่งถือว่าการสอนประสบการณ์นี้เป็นการสอนที่ดี ควรนำเป็นแบบอย่างในการสอนเด็ก
โดย นิลาวัลย์ พุ่มพวง (2014-03-05 06:43:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวนิลาวัลย์ พุ่มพวงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูวิดีโอการสอนประสบการณ์เรื่อง ไข่ดีมีประโยชน์ เป็นการสอนโดยให้เด็กได้สามารถเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับไข่ ชนิดของไข่ ส่วนประกอบของไข่และประโยชน์ของไข่ เด็กได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันในการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ จำนวน ตัวเลข และการนับ มากน้อยจำนวนเท่ากันไม่เท่ากันและเด็กได้เรียนรู้จากสื่อของจริงและมีรูปภาพประกอบด้วย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและยังมีส่วนร่วมในการตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะของไข่ และกิจกรรมสุดท้ายเด็กได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหารที่เกี่ยวกับไข่ วิธีการทอดไข่ เด็กได้รับจากประสบการณ์โดยตรง ซึ่งถือว่าการสอนประสบการณ์นี้เป็นการสอนที่ดี ควรนำเป็นแบบอย่างในการสอนเด็ก
โดย นิลาวัลย์ พุ่มพวง (2014-03-05 06:45:03) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่ดีมีประโยชน์เป็นกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะทางภาษามีการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานความสามัคคีเกิดการเรียนรู้การเร้าใจให้เด็กอยากเรียนมากขึ้นมีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้เด็กรู้จักการจำแนก จำนวนตัวเลข รูัจักเปรียบเทียบแยกแยะลักษณะได้สามารถรู้จำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันและได้เรียนรู้ลักษณะของตัวเลขได้เห็นของจริงและส่วนประกอบของไข่ต่างๆเด็กได้ลงมือปฎิบัติเองโดยการสัมผัสหรือได้ชิมของจริงเช่นไข่เค็มถ้าไข่เป็ด ไข่ไก่ที่ดิบก็ต้องนำมาปรุงให้สุกก่อนไข่สามารถนำมาทำทั้งของหวานและของคาวได้โดยเฉพาะการทำไข่หวานคุณครูต้องบอกนักเรียนเรื่องการระมัดระวังในการปรุงอาหารโดยมีครูคอยดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด :tv18: :tv17:
โดย จรรยา ปองผาติพร (2014-04-05 17:44:01) [แสดงความคิดเห็น]
กระผม นายสาธิต ชุ่มศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (กศบป. ชั้นปีที่ 2) สาขา การศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา 553186553 ผมชอบวิธีการสอนแบบนี้ เพราะเป็นการสอบแบบบูรณาการในเรื่องของคณิตศาสตร์ สามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการสัมผัสของจริง ได้รู้ว่าไข่ใช้ทำอะไรได้บ้าง มีประโยชน์อย่างไร ได้รู้จักประเภทของไข่ อาทิเช่น ไข่เยี่ยวม้ามีเปลือกสีชมพู เนื้อในสีดำไข่เค็มข้างในแข็ง มีรสเค็มหรือนำไข่ไปทอดก็ได้ ต้มก็ได้ เด็กก็จะได้รู้จักประเภทของไข่ว่า...ไข่ชนิดนี้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่หรืออาจเป็นไข่นกก็ได้ เด็กได้เรียนรู้วิธีการนำไข่ไปประกอบอาหาร เช่นไข่ต้ม ไข่ทอด ไข่ลูกเขย ระหว่างที่ครูสอนคุณครูจะสอดแทรกในเรื่องของคณิตศาสตร์ เช่น เด็กได้นับจำนวนของไข่ซึ่งเป็นการฝึกนับเลขไปในตัว อีกทั้งยังได้รู้คุณค่าทางโภชนาการวิตามินแร่ธาตุของไข่ :tv03: :tv03: :tv03:
โดย สาธิต ชุ่มศรี (2014-04-20 02:45:23) [แสดงความคิดเห็น]
กระผม นายสาธิต ชุ่มศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (กศบป. ชั้นปีที่ 2) สาขา การศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา 553186553 ผมชอบวิธีการสอนแบบนี้ เพราะเป็นการสอบแบบบูรณาการในเรื่องของคณิตศาสตร์ สามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการสัมผัสของจริง ได้รู้ว่าไข่ใช้ทำอะไรได้บ้าง มีประโยชน์อย่างไร ได้รู้จักประเภทของไข่ อาทิเช่น ไข่เยี่ยวม้ามีเปลือกสีชมพู เนื้อในสีดำไข่เค็มข้างในแข็ง มีรสเค็มหรือนำไข่ไปทอดก็ได้ ต้มก็ได้ เด็กก็จะได้รู้จักประเภทของไข่ว่า...ไข่ชนิดนี้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่หรืออาจเป็นไข่นกก็ได้ เด็กได้เรียนรู้วิธีการนำไข่ไปประกอบอาหาร เช่นไข่ต้ม ไข่ทอด ไข่ลูกเขย ระหว่างที่ครูสอนคุณครูจะสอดแทรกในเรื่องของคณิตศาสตร์ เช่น เด็กได้นับจำนวนของไข่ซึ่งเป็นการฝึกนับเลขไปในตัว อีกทั้งยังได้รู้คุณค่าทางโภชนาการวิตามินแร่ธาตุของไข่ :tv03: :tv03: :tv03:
โดย สาธิต ชุ่มศรี (2014-04-20 02:46:29) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมไข่ดีมีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกประสาททั้ง5 ของเด็กคือ ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส กายสัมผัสและรวมไปถึงการฝึกสมาธิ ในการทำกิจกรรมฝึกการสังเกตุ การทำกิจกรรมการเข้าร่วมสังคม การรู้จักการรอคอย การใช้ภาษา หรือแม้กระทั่งการนับเลขซึ่งครูรจนา ได้แทรกประโยชน์ของไข่ลักษณะของไข่ รวมไปถึงการนำเรื่องไข่ไปบูรณาการให้เข้ากับวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้นซึ่งทำให้เด็กๆได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้อีกด้วยคะ ดิฉัน นางสาวแก้วใจ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคะ
โดย แก้วใจ บุญเชิด (2014-08-11 03:19:28) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมไข่ดีมีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกประสาททั้ง5 ของเด็กคือ ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส กายสัมผัสและรวมไปถึงการฝึกสมาธิ ในการทำกิจกรรมฝึกการสังเกตุ การทำกิจกรรมการเข้าร่วมสังคม การรู้จักการรอคอย การใช้ภาษา หรือแม้กระทั่งการนับเลขซึ่งครูรจนา ได้แทรกประโยชน์ของไข่ลักษณะของไข่ รวมไปถึงการนำเรื่องไข่ไปบูรณาการให้เข้ากับวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้นซึ่งทำให้เด็กๆได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้อีกด้วยคะ ดิฉัน นางสาวแก้วใจ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคะ
โดย แก้วใจ บุญเชิด (2014-08-11 03:20:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมไข่ดีมีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกประสาททั้ง5 ของเด็กคือ ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส กายสัมผัสและรวมไปถึงการฝึกสมาธิ ในการทำกิจกรรมฝึกการสังเกตุ การทำกิจกรรมการเข้าร่วมสังคม การรู้จักการรอคอย การใช้ภาษา หรือแม้กระทั่งการนับเลขซึ่งครูรจนา ได้แทรกประโยชน์ของไข่ลักษณะของไข่ รวมไปถึงการนำเรื่องไข่ไปบูรณาการให้เข้ากับวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้นซึ่งทำให้เด็กๆได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้อีกด้วยคะ ดิฉัน นางสาวแก้วใจ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคะ
โดย แก้วใจ บุญเชิด (2014-08-11 03:20:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมไข่ดีมีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกประสาททั้ง5 ของเด็กคือ ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส กายสัมผัสและรวมไปถึงการฝึกสมาธิ ในการทำกิจกรรมฝึกการสังเกตุ การทำกิจกรรมการเข้าร่วมสังคม การรู้จักการรอคอย การใช้ภาษา หรือแม้กระทั่งการนับเลขซึ่งครูรจนา ได้แทรกประโยชน์ของไข่ลักษณะของไข่ รวมไปถึงการนำเรื่องไข่ไปบูรณาการให้เข้ากับวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้นซึ่งทำให้เด็กๆได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้อีกด้วยคะ ดิฉัน นางสาวแก้วใจ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคะ :tv15: :tv15:
โดย แก้วใจ บุญเชิด (2014-08-11 03:20:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมไข่ดีมีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกประสาททั้ง5 ของเด็กคือ ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส กายสัมผัสและรวมไปถึงการฝึกสมาธิ ในการทำกิจกรรมฝึกการสังเกตุ การทำกิจกรรมการเข้าร่วมสังคม การรู้จักการรอคอย การใช้ภาษา หรือแม้กระทั่งการนับเลขซึ่งครูรจนา ได้แทรกประโยชน์ของไข่ลักษณะของไข่ รวมไปถึงการนำเรื่องไข่ไปบูรณาการให้เข้ากับวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้นซึ่งทำให้เด็กๆได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้อีกด้วยคะ ดิฉัน นางสาวแก้วใจ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคะ :tv15: :tv15:
โดย แก้วใจ บุญเชิด (2014-08-11 03:20:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมไข่ดีมีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกประสาททั้ง5 ของเด็กคือ ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส กายสัมผัสและรวมไปถึงการฝึกสมาธิ ในการทำกิจกรรมฝึกการสังเกตุ การทำกิจกรรมการเข้าร่วมสังคม การรู้จักการรอคอย การใช้ภาษา หรือแม้กระทั่งการนับเลขซึ่งครูรจนา ได้แทรกประโยชน์ของไข่ลักษณะของไข่ รวมไปถึงการนำเรื่องไข่ไปบูรณาการให้เข้ากับวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้นซึ่งทำให้เด็กๆได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้อีกด้วยคะ ดิฉัน นางสาวแก้วใจ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคะ :tv15: :tv15:
โดย แก้วใจ บุญเชิด (2014-08-11 03:20:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมไข่ดีมีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกประสาททั้ง5 ของเด็กคือ ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส กายสัมผัสและรวมไปถึงการฝึกสมาธิ ในการทำกิจกรรมฝึกการสังเกตุ การทำกิจกรรมการเข้าร่วมสังคม การรู้จักการรอคอย การใช้ภาษา หรือแม้กระทั่งการนับเลขซึ่งครูรจนา ได้แทรกประโยชน์ของไข่ลักษณะของไข่ รวมไปถึงการนำเรื่องไข่ไปบูรณาการให้เข้ากับวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้นซึ่งทำให้เด็กๆได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้อีกด้วยคะ ดิฉัน นางสาวแก้วใจ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคะ :tv15: :tv15:
โดย แก้วใจ บุญเชิด (2014-08-11 03:20:43) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมไข่ดีมีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกประสาททั้ง5 ของเด็กคือ ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส กายสัมผัสและรวมไปถึงการฝึกสมาธิ ในการทำกิจกรรมฝึกการสังเกตุ การทำกิจกรรมการเข้าร่วมสังคม การรู้จักการรอคอย การใช้ภาษา หรือแม้กระทั่งการนับเลขซึ่งครูรจนา ได้แทรกประโยชน์ของไข่ลักษณะของไข่ รวมไปถึงการนำเรื่องไข่ไปบูรณาการให้เข้ากับวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้นซึ่งทำให้เด็กๆได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้อีกด้วยคะ ดิฉัน นางสาวแก้วใจ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคะ :tv15: :tv15:
โดย แก้วใจ บุญเชิด (2014-08-11 03:20:47) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมไข่ดีมีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกประสาททั้ง5 ของเด็กคือ ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส กายสัมผัสและรวมไปถึงการฝึกสมาธิ ในการทำกิจกรรมฝึกการสังเกตุ การทำกิจกรรมการเข้าร่วมสังคม การรู้จักการรอคอย การใช้ภาษา หรือแม้กระทั่งการนับเลขซึ่งครูรจนา ได้แทรกประโยชน์ของไข่ลักษณะของไข่ รวมไปถึงการนำเรื่องไข่ไปบูรณาการให้เข้ากับวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้นซึ่งทำให้เด็กๆได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้อีกด้วยคะ ดิฉัน นางสาวแก้วใจ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคะ :tv15: :tv15:
โดย แก้วใจ บุญเชิด (2014-08-11 03:20:55) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv