thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1534
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2011-09-02  
    กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 3 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ  
    (ตอนต่อ) คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก จึงได้จัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก อีกทั้งยังมีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
เด็กๆมีปัญหาเรื่องไม่ชอบกินผักมาก การจัดการเรียนการสอนของคุณครูจินดา อยู่สุข การเล่านิทาน บทร้อยกรอง คำคล้องจอง การเล่นเกม และการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับผัก ประโยชน์ของผัก สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทำให้เด็กรู้จักผัก ประโยชน์ที่ได้จากการกินผักและทำให้เด็กสนุกสนานเป็นแรงจูงใจทำให้เด็กอยากกินผักและถ้าเด็กๆ ได้ร้อง เต้น เล่น อ่าน สรรค์สร้างจินตนาการก็จะทำให้เด็กมีพัฒนาการในทุกๆด้าน
โดย บังอร พิมพ์โยวงษ์ (2011-10-10 21:54:19) [แสดงความคิดเห็น]
ครูปฐมวัยอยากได้การคจัดการในหองเรียนที่สามารถควบคุมเด็กให้อยู่ในความเรียบร้อยไม่มีระเบียบและสามารถให้เด็กได้รับความรู้พัฒนาศักยภาพในการเรียนการตสอนต่อยอดความคิริเริ่มสร้างสรรค์ต่อไป ในอนาคตทั้งยังทำให้นักเรียนได้รับความสุขสนุกสนานกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนราการใอนาคตที่เต็มศักยภาของเด็ก นักเรียนใอนาคตของชาติไทยไปในอนาคตให้ผู้เรียนเป็นนคนดีของสังคม
โดย อัจฉรา พงษาปาน (2011-10-12 12:29:39) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กอนุบาลส่วนใหญ่ไม่ชอบกินผักการได้ชมรายการโทรทัศน์ครูทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กชอบที่จะรับประทานผักมากขึ้น รู้จักประโยชน์ และรู้จักผักต่าง ๆ มากมายรวมถึงช่วยให้เด้กมีระบบขับถ่ายที่ดี ผักแต่ละชนิมีสารอาหารทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และวิตามินทำใก้ร่างกายแข็งแรงและเด็กได้วาดรูปผักทำใก้เด็กมีจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องสีและคุรค่าของผักและเด็กได้นำมาความรู้ที่ครูสอนไปเล่าให้ผู้ปกครองทราบถึงสิ่งที่คุรครูได้ปลูกฝังใก้รัปประทานผัก
โดย พรพรหม อยู่สมบรูณ์ (2011-10-12 15:26:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่มีสาระดีดีมากสำหรับเยาว์ชนของไทยของทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภ่คใต้และภาคกลางทำให้เยาว์ชนหรือเด็กเด็กของสังคมไทยได้รับความรู้จากรายการโทรทัศน์ครูนี้ไม่ฉพาะแก่เด็กเท่านั้นกับผู้ใหญ่ก็ได้รับควาสมรู้จากรายการนี้ไม่ว่าจะรายการความรู้ที่มากมายทีค่มีให้แก่เด็กและผู้ใหญ่นั้นเด็กและผู้ใหญ่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และรายการนี้จะช่วยให้การพัฒนาของประเทศจะก้าวไปอย่างมีคุณภาพต่อบุคคลทุกเพศทุกวัย
โดย สามารถ บุญเจริญ (2011-10-12 15:57:30) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากต่อคนทุกเพสทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็รับชมได้มีสาระต่างๆมากมายมีเนื้อหาสาระที่สามาร ถทำให้เด็กเกิดความคิดแก้ใขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันและทำให้เด็กมีพัฒนาสมองในการคิดวิเหราะห์ในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กมีสักยภาพมากขึ้นรายการนี้ดีต่อการช่วยพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอให้รายการนี้อยู่คู่เยาว์ชนไทยต่อไปคื
โดย ณัฐธิตา ซ้ายยศ (2011-10-12 16:34:11) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนการกินผักก่อนที่ เราจะกินผักเราต้องสอนการล้างผักให้เด็กก่อนวิธีการปรุงสอ วิธีการทำตามขั้นตอนตั้งแต่การรักษาคุณภาพของผัก สอนสรรพคุณของผักแต่ละชนิดเพื่อจะให้เด็กได้รู้ถึงคุณค่าขอผัก
โดย เทพสวรรค์ แสนวงศ์ (2011-10-12 17:05:33) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนการกินผักก่อนที่ เราจะกินผักเราต้องสอนการล้างผักให้เด็กก่อนวิธีการปรุงสอ วิธีการทำตามขั้นตอนตั้งแต่การรักษาคุณภาพของผัก สอนสรรพคุณของผักแต่ละชนิดเพื่อจะให้เด็กได้รู้ถึงคุณค่าของผัก
รวมทั้งวิธีการ ล้างผักอย่างถูกวิธธี และ การรับประทานผักต้อง ทานทุกวันให้ครบตามหลักโภชนาการ ผักที่รับประทานแล้วจะต้องสดอยู่เสมอ ปราศจากสาร หรือเชื้อโรค โดยการล้างผักให้ถูกวิธี เนื่องจากผักเป็นอาหารที่มห้คุณค่าทางโภชนาการสูง'
โดย เทพสวรรค์ แสนวงศ์ (2011-10-12 17:25:46) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนในวิชานี้ทำให้เด็กได้รู้จักผักชนิดต่าง ๆ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการเลือกผักและชื่อของผักต่าง ๆ สีและรูปร่างที่ต่าง ๆ กันไปและการทำความสะอาดผักให้ถูกสุขลักษณะเป็นแบบไหนและให้เด็กได้ลงมือกระทำเองได้จับสัมผัสกับของจริงเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในการเรียนรู้จริงและการเลือกซื้อผักให้สดและสะอาดมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรและมีวิทตามินช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงต่อร่างกายของเราอย่างไรและผลของการที่ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้
โดย เกษนภา เศวตวิภาสกุล (2011-10-12 17:27:37) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนการกินผักตั้งแต่เด็ก เราจะกินผักเราต้องสอนการล้างผักก่อน แล้วให้เด็กก่อน วิธีการทำตามขั้นตอนตั้งแต่การรักษาคุณภาพของผัก สอนสรรพคุณของผักแต่ละชนิดเพื่อจะให้เด็กได้รู้ถึงคุณค่าของผักแต่ละชนิดว่ามีหารอาหารจำพวกใหนบ้าง รวมทั้งวิธีการ ล้างผักอย่างถูกวิธี และ การรับประทานผักต้อง กินทุกวันให้ครบตามหลักโภชนาการ ผักที่รับประทานแล้วจะต้องสดอยู่เสมอ ปราศจากสารเจือปน หรือเชื้อโรค โดยการล้างผักให้ถูกวิธี เนื่องจากผักเป็นอาหารที่มห้คุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆ
โดย ธีระศักดิ์ บุดดางาม (2011-10-13 00:40:10) [แสดงความคิดเห็น]
การจัเการเรียนดารสอนของครูจินดา อยู่สุข เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเพราะที่โรงเรียนเด็กไม่ชอบรับประทานผักประมาณ 50 เปอร์เซนต์ จะได้นำการเรียนการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียน เช่น คำคล้อง อาจไม่เหมือนของครูจินดา เพราะเพลงกินผักมีหลากหลาย เช่น กินผักกันเถอะเรา และการใช้นิทานเป็นสิ่งที่ในวัยนี้ชอบมากเมื่อเด็กได้ฟังนิทานเด็กส่วนมากจะปฏิบัติตาม ส่วนการสอนที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัตการล้างผักเป็นสิ่งที่เด็กได้สนุกกักบการจัดกิจกรรม
โดย วรรณวิไล เม็งทอง (2011-10-13 11:04:38) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันเด็กไทย ไม่ค่อยชอบรับประทานผัก คุณครูจึงควรหาข้อเด่นข้อดีของผัก ประโยชน์คุณค่าที่เด็กๆควรจะได้รับ วิธีการสอนของครูจินดา อยู่สุข เป็นการประยุกต์กิจกรรมที่ทำให้เด็กสนใจและอยากรับประทานผัก โดยครูมีการให้เด็กทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับผัก เช่น โยงเส้น ให้เต้น ให้ร้องเพลง ที่เกี่ยวกับผักต่างๆ เด็กจึงมีความสนุกสนานและการใช้เล่านิทานนั้น เป็นสิ่งที่เด็กในวัยนี้ชอบมาก เพราะการเล่านิทานแต่ละครั้งเป็นการฝึกจินตนาการของเด็กๆ ครูอธิบายการล้างผัก ให้เด็กได้เข้าใจ และเด็กๆสามารถนำเรื่องที่ครูสอนเรื่องผักนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ช่วยพ่อแม่ล้างผัก หรือเด็กจะหันมารับประทานผักกันมากขึ้น
โดย กุลธิดา ก้านพิกุล (2011-10-13 11:20:34) [แสดงความคิดเห็น]
เนื่องจากปัจจุบัน เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบรับประทานผัก ครูจึงมีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ครูจินดา อยู่สุข ได้มีการสอนเด็กโดยกิจกรรมที่สอนนั้นทำให้เด็กปฏิบัติ เช่น ให้เด็กร้องเล่น เต้น เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และสนใจที่จะเริ่มรับประทานผักอีกด้วย เด็กส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนเป็นอย่างดีและครูยังอธิบายประโยช์นคุณค่าของผักต่างๆด้วย อีกทั้งครูยังให้เด็กโยงเส้นเรื่องผักด้วย และใช้นิทานมาเป็นสื่อให้เด็กมีความตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็น เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้ขึ้นเด็กจะจำและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย เช่น ช่วยพ่อแม่ล้างผัก และการเลือกรับประทานอาหาร
โดย กุลธิดา ก้านพิกุล (2011-10-13 11:29:33) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเด็กอายุ0-5 ขวบนี้มีความเจริญเติบโตทางสมองที่ดีที่สุด อยากให้มีการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายรูปแบบ หลายทฤษฎี เพื่อเป็นการช่วยให้ครูใหม่ ได้เกิดทักษะการนำความรู้ตัวอย่างดี ดี ไปปฏิบัตินำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับภาวะของเด็กแต่ละโรงเรียน เนื่องด้วยบางโรงเรียนเด็กจะอยู่ตามสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี หรือโรงเรียนอาจไม่มีสื่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครู ซึ่งต้องใช้งบประมาณตัวเอง จึงอยากให้มีตัวอย่างที่ใช้สื่อ แบบหาได้ง่าย ๆ ต้นทุนน้อย เพื่อนำมาบูรณาการใช้กับเด็กได้มากที่สุด แต่ตัวอย่างที่รายการนำเสนอก็ดีแล้ว อยากให้มีอย่างนี้ตลอดไป ดิฉันได้รับประโยชน์จากได้รับชมรายการที่นำเสนอมากมาย ขอบคุณค่ะ
โดย พัดชา ศรีแสง (2011-10-13 11:55:19) [แสดงความคิดเห็น]
ผักมีหลายชนิด ผักกินใบกินดอก กินหัว สอนเกี่ยวกับการเลือกซื้อผักที่มีสารพิษ และผักที่ไม่มีสารพิษ เราจะนำชนิดของผักมาให้เด้กดู เช่น ผักกาด ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง กระหล่ำปลี ยอดผักต่างๆ และผักกินหัว แครอท หัวผักกาด เผือกและมันต่างๆ การเลือกซื้อผักจะนำนักเรียนไปที่ตลาดนักเรียนจะได้เห้นผักหลากหลายชนิด ให้นักเรียนเห็นผักหลายๆชนิด ครูก็จะยกตัวอย่างชนิดของผักต่างๆให้เด็กดู และรู้จักการขายราคาผักชนิดต่างๆ ซึ่งเด็กจะได้รู้จักผักหลายชนิด
โดย ดรุณวรรณ รามสวัสดิ์ (2011-10-13 12:52:31) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กมีความสุขในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้มีความคิดและกล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนสามรถพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านภาษา และเด็กสามารถมีความคิดที่ดี มีพัฒนาการทั้ง 4ด้านได้ดีขึ้น และมีความรู้ในการเลือกซื้ผักที่มีประโยชน์ รู้จักชื่อผักต่างๆ สีของผักและประโยชน์ของผักแบ่งประเภทของผัก เช่นที่ใช้ใบเป็นอาหารใช้หัวเป็นอาหาร ใช้ดอกเป็นอาหารและรู้คุณค่าของการรับประทานผัก
โดย ชุลีพร ศรีสุวรรณ์ (2011-10-13 13:18:02) [แสดงความคิดเห็น]
การนำกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ในการสอนในชีวิตประจำวันเพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักการรับประทานผักซึ่งเด็กส่วนใหญ๋จะไม่ค่อยชอยรับประทานผักอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน ในการมาร่วมงานได้รับความรู้มากมายซึ่งสามารถช่วยให้การสอนง่ายขึ้นเพื่อให้เด็กได้นำไปปฎิบัติจริงเรียนรู้จริงและรู้จักสีของผักชนิดต่าง ๆ แบ่งผักเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ มีทั้งผักรับประทนใบ หัว ดอก ผักที่รับประทานทั้งเปลือกและต้องปอกเปลือกทำให้เด็กอยากกินผักมากขึ้น
โดย นวลจันทร์ มีมานะ (2011-10-13 13:27:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเพราะที่โรงเรียนเด็กไม่ชอบรับประทานผักกิจกรรมนี้ทำให้เด็กมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้เด็กอยากเรียนรู้เรื่องผัก วิธีการทำความสะอาดผัก การปรุงอาหารจากผัก ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งให้เด็กสนใจและมีความรู้สึกอยากที่จะกินผักและได้รู้จักผักต่าง ๆทั้งกินหัวและกินใบซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบรับประทานผักการที่เด็กได้เห็นผักในรูปแบบใหม่จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากกินผักเพิ่มขึ้น
โดย ฉัตรดาว วงศ์สง่า (2011-10-13 13:44:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเพราะที่โรงเรียนเด็กไม่ชอบรับประทานผักกิจกรรมนี้ทำให้เด็กมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้เด็กอยากเรียนรู้เรื่องผัก วิธีการทำความสะอาดผัก การปรุงอาหารจากผัก ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งให้เด็กสนใจและมีความรู้สึกอยากที่จะกินผักและได้รู้จักผักต่าง ๆทั้งกินหัวและกินใบซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบรับประทานผักการที่เด็กได้เห็นผักในรูปแบบใหม่จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากกินผักเพิ่มขึ้น
โดย ฉัตรดาว วงศ์สง่า (2011-10-13 13:44:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ดูรายการโทรทัศน์ทีวีเรื่อง ผักสดสะอาด ได้เห็นอาจายณ์ที่สอน นำสื่อการสอนหลากหลายมาสอนเด็กทำให้เด็กมีความตื่นเต้นพร้อมที่จะทำกิจกรรมอย่างมากมาย ทำให้เด็กเห็นประสบการณ์ตรง สามารถร้จักการทำความสะอาดผักชนิดต่าง ๆ มากมาย ร้จักลำดับการทำความสะอากผักได้ถูกวิธี และทำให้ผักไม่ชำ แลได้เห็นคุณครู และอาจารย์ ได้ค้นคิดวิธีการสอนแบบต่าง ๆ มาสอนเด็กในระดะบชั้น แตกต่างกันไป โดยนำผักสดมาให้เด็กดูหลากหลายชนิด และทำให้เด็กร้จักชื่อผัก และชอบทานผัก
โดย นางฐานิตดา พู่แก้วสิริ (2011-10-13 14:31:54) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเด็กเกี่ยวกัยเรื่องผักสดสะอาดทำเด็กๆรู้ประโยชน์ของผักและรู้จักชนิดของผัก สามารถนำผักต่างๆมาประกอบเป็นอาหารและก็ยังนำมาถนอมอาหารจากผักสดได้ สามารถรุ้จักการดูแลรักษาผัก รู้จักวิธีการทำความสะอาดผักได้ถูกวิธี สามารถนำชื่อของผักสดมาแยกพญันชนะตั้งแต่ก.ไก่ถึงฮ.นกฮูก สามารถนำผักมาวัดค่าดูนำหนักของผักว่าชิดไหนมีนำหนักมากกว่ากันเด้กสามารถนำชื่อผักสดสะอาดมาเรียนรู้เขียนชื่อของผักและรู้ถึงวิธีการปลุกผักการดูแลรักษาผัก
โดย ธัญวนันท์ นับงามชนเศรษฐ์ (2011-10-13 15:35:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์มากทำให้สามารถมีวิธีการทำให้เด็กอยากทานผักมากขึ้น โดยนำวิธีการที่ได้รับจากการมาร่วมกิจกรรม คือ นำผักชนิดต่างๆ มาให้เด็กดูว่ามีลักษณะอย่างไร มีรสชาติอย่างไร มีรูปร่างอย่างไร และทำการให้เด็กมาทดลองชิมว่าผักชนิดต่างๆมีรสชาติอย่างไร ทำให้เด็กได้ทดลองการชิมและสามารถทำให้เด็กอยากทดลองกินผักมากขึ้น มีวิธีการต่างๆที่สามารถทำให้เด็กอยากกินผักมากขึ้นและชอบทานผักมากขึ้น
โดย ปฤษณา เหมะมูล (2011-10-13 15:44:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมรายกายทำให้เด็กได้รู้ถึงวิธีการล้างผักที่ถูกวิธี และรู้ว่าผักมีประโยชน์อย่างไร และทำอย่างไรถึงจะได้กินผัก ผักสามารถนำมาทำอาหารอะไรได้บ้าง และทำให้ครูอาจารย์ได้รู้ถึงวิธีต่างๆ ที่จะทำให้เด็กชอบกินผัก ทำให้เราได้มีความรู้ต่างๆ มากมายจากการที่เราได้ดูรายการโทรทัศน์ครู ทำให้ครูทั่วไปได้ติดตามชมรายการนี้อย่างมากมาย เราขอขอบคุณที่ได้มีรายการนี้ขึ้นมา ทำให้ครูทั่วประเทศได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมาย
โดย อุบล ช่วงกรุด (2011-10-13 16:16:43) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถให้เด็กเรียนรู้แหล่งที่มาของผักต่างๆว่ามีอะไรบ้างเช่นมะเขือ ผักบุ้ง ผักกาดขาว การทำความสะอาดผักต้องล้างให้สะอาดก่อนรัปประทาน ผักมีประโยชน์อะไรบ้างทำให้ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโต ส่วนไหนบ้างที่สามารถรัปประทานได้เช่น ดอก ใบ ก้าน ลำต้น เด็กๆเคยรัปประทานผักชนิดไดมาบ้าง หัวผักกาดให้เด็กระบายสีภาพผักที่เด็กชอบ เช่นฟักทอง ผักกาด ชอบอะไรให้ระบายสีภาพแล้วลากเส้นตามรอยเด็กชอบและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับผักให้ความสนใจและสนุกสนานมาก
โดย พิมพ์จันทร์ ขำเอนก (2011-10-14 12:07:51) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครูจินดา อยู่สุข ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ เรื่อง ผัก ซึ่งจะมีผักหลายชนิดซึ่งให้เด็กได้เรียนรู้ เด็กๆได้รับความรู้และเกิดความสนใจและจดจำชื่อผักในแต่ละชนิดได้และเด็กๆยังได้รับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผักต่างๆอีกด้วย กิจกรรมที่ครูนำมาสอนคือ การให้เด็กๆโยงเส้นที่มีภาพผักโยงไปที่ชื่อของผัก และการเล่านิทาน การเล่นเต้น และร้องเพลง ซึ่งกิจกรรมต่างๆนี้ ทำให้เด็กๆได้มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเรียนการสอนของคุณครู
โดย มุกดา อุ่นน้อย (2011-10-14 12:12:49) [แสดงความคิดเห็น]
ได้มีประโยชน์มาก เพราะช่วยทำให้เด็กจำชื่อผักต่างๆ และวิธีการสอนของคุณครูจินดา อยู่สุขนั้น เด็กๆสามารถตอบได้ เมื่อครูถาม เด็กๆได้รับประโยชน์มากจริงและทำให้เด็กเริ่มสนใจในสิ่งที่ครูสอนเกี่ยวกับผักต่างๆ เด็กๆสามารถนับจำนวนของผักได้ และเด็กสามารถนำไปใช้ได้ใชการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ช่วยพ่อแม่ล้างผักให้สะอาด และยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆยังชอบรับประทานผักกันมากขึ้น ซึ่งทำให้การเจริญเติบโตของเด็ก เป็นไปอย่างปกติ และทำให้ระบบย่อยและระบบขับถ่ายดีอีกด้วย
โดย จิรพันธ์ ยังเหลือ (2011-10-14 12:44:43) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับชมแล้วหลักการในการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีความเร้าใจสำหรับเด็กปฐมวัยและยังไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นความสนใจสำหรับเด็กปฐมวัยเพราะในช่วงวัยนี้การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กนั้นต้องมีสิ่งเร้าเพื่อกระตุ้นความสนใจให้มาสนใจกับสิ่งที่ครูเตรียมมาและเราสามารถที่จะวัดความพร้อมของเด็กก่อนที่จะเริ่มทำการเรียนการสอนและในการให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั้นยังให้เด็กทำตามแบบที่ครูเป็นผู้ออกแบบให้เป็นการปิดกันจินตนาการในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
โดย นพดล อ่อนเที่ยง (2011-10-14 13:31:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเพรียนให้รู้จักใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาเสริมสร้าง้เป็นความรู้ใหม่ที่นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งหาได้ยากหากครูไม่เป็นผู้ชี้นำที่ถูกต้อง ในฐานะครูขอชื่นชมทักษะการสอนที่อาจารย์นำมาใช้ หากเป็นไปได้จะนำไปบูรณาการใช้ในการสอนเพื่อให้นักเรียนมีทุนชีวิตที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากทุกวิชานำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมและช่วงชั้นของผู้เรียน
โดย ธิดาเรือง ทันหล้า (2011-10-14 13:51:19) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจินดามีกิจกรรมที่ดีสำหรับเด็กในเรื่องของแรงจูงใจในการกินผัก ให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมผ่านการปฏิบัติจริง เด็กได้มีการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือกระทำ ทำให้เด็กได้รู้จักประโยชน์และคุณค่าของการกินผัก และได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารหลักห้าหมู่ในหมวดของวิตตมินและเกลือแร่ด้วย การทำกิจกรรมในห้องเรียนอย่างสนุกสนานที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบทเรียนที่ครูจินดาสอน ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และอยากกินผักต่อไปในอนาคต
โดย วนพร ลุ่มร้อย (2011-10-14 13:58:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่มีสาระดีดีมากสำหรับเยาว์ชนของไทยของทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภ่คใต้และภาคกลางทำให้เยาว์ชนหรือเด็กเด็กของสังคมไทยได้รับความรู้จากรายการโทรทัศน์ครูนี้ไม่ฉพาะแก่เด็กเท่านั้นกับผู้ใหญ่ก็ได้รับควาสมรู้จากรายการนี้ไม่ว่าจะรายการความรู้ที่มากมายทีค่มีให้แก่เด็กและผู้ใหญ่นั้นเด็กและผู้ใหญ่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย วรรรณกร เกตุรัตน์ (2011-10-14 15:04:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมาก เด็กให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมดี แต่ที่รร ของฉันเด็กเยอะมากยิ่งอนุบาล1จะไม่ชอบอยู่นิ่งจัดกิจกรรมจะทำได้แป๊บเดียว ก็จะนำไปปรับให้เข้ากับโรงเรียนตัวเองนะคะ
โดย แอนนา ศรีบุรินทร์ (2011-10-16 07:51:10) [แสดงความคิดเห็น]
มีคำคล้องจองเร้าใจให้เด็กอยากกินผัก ยิ่งเด็กแต่ละคนตอบว่าเคยกินผักอะไรมา ทำให้เพื่อนที่ฟังอยู่นั้นอยากกินผัก แล้วครูก็มีเกมให้เด็กเล่นโดยบอกชื่อผักก่อน แล้วแทรกวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาด้วย แหมเป็นการสอนบูรณาการหลายๆวิชาเข้าด้วยกันจริงๆ ต้องนำไปเป็นแนวสอนที่โรงเรียนบ้าง
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-03-09 16:49:59) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดกิจกรรมสำหรับปฐมวัยนั้นในการจัดกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นเราควรให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการสอนเรื่องผักนั้นนอกจากจะสอนในห้องเรียนนั้นเราสามารถนำนักเรียนลงไปปฏิบัติจรงในตลาดโดยการให้แม่ค้าที่ขายผักเป็นวิทยากรในการสอนเพราะเด็กจะได้ปฏิบัติจริงและเผชิญกับของจริงและอกจากจะสอนในห้องแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการสอนแบบโครงงานเด็กจะได้ลงมือปฏิบัติจริงเพราะสอนแบบโครงงานเด็กจะสนใจและชอบในการลงมือกระทำเพราะเด็กสนใจและชอบในการได้ปฏิบัติจริงและกระทำโดยตนเอง :tv18: :tv18: :tv18:
โดย จรรยา ปองผาติพร (2012-03-13 20:11:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ ที่ไม่ค่อยชอบทานผัก การจัดการเรียนการสอนของคุณครูจินดา อยู่สุข การเล่านิทาน บทร้อยกรอง คำคล้องจอง การเล่นเกม และการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับผัก ประโยชน์ของผัก สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทำให้เด็กรู้จักผัก ประโยชน์ที่ได้จากการกินผักและทำให้เด็กสนุกสนานเป็นแรงจูงใจทำให้เด็กอยากกินผักและถ้าเด็กๆ ได้ร้อง เต้น เล่น อ่าน สรรค์สร้างจินตนาการก็จะทำให้เด็กมีพัฒนาการในทุกๆด้าน
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-03-30 22:17:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ ที่ไม่ค่อยชอบทานผัก การจัดการเรียนการสอนของคุณครูจินดา อยู่สุข การเล่านิทาน บทร้อยกรอง คำคล้องจอง การเล่นเกม และการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับผัก ประโยชน์ของผัก กิจกรรมที่ครูนำมาสอนคือ การให้เด็กๆโยงเส้นที่มีภาพผักโยงไปที่ชื่อของผัก และการเล่านิทาน การเล่นเต้น และร้องเพลง ซึ่งกิจกรรมต่างๆนี้ ทำให้เด็กๆได้มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเรียนการสอนของคุณครู สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทำให้เด็กรู้จักผัก ประโยชน์ที่ได้จากการกินผักและทำให้เด็กสนุกสนานเป็นแรงจูงใจทำให้เด็กอยากกินผักและถ้าเด็กๆ ได้ร้อง เต้น เล่น อ่าน สรรค์สร้างจินตนาการก็จะทำให้เด็กมีพัฒนาการในทุกๆด้าน
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-04-25 19:02:46) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเป็นอนาคตของชาติ ควรได้รับการศึกษาที่ดีๆ และถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ชอบบรรยากาศการเรียน การสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน เยี่ยมจริงๆค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ดีค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ :tv06:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 09:06:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ช่วยให้เด็กได้เกิความสนใจที่จะอยากทานผักมากขึ้นและเป็นการช่วยให้ผู้ปกครองหลายท่านได้ไม่ต้องกังวลใจกับที่ต้องคอยบังคับให้ลูกของตนเองกินผัก การสอนให้เด็กได้รู้จักส่วนต่างๆของผักพร้อมทั้งประโยชน์ของผักเป็นการทำให้เด็กเกิดความอยากที่จะกินผักมากยิ่งขึ้นเด็กๆก็จะรักและเกิดเป็นนิสัยในการที่กินผักเพราะผักนั้นให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายเป็นอย่างมากรายการโทรทัศน์ครูนี้เป็นรายการที่ดีมากๆให้ความรู้และแนวทางที่สามารถนำไปสอนให้กับเด็กๆและเกิดประโยน์ต่อตัวเด็กได้จริง
โดย สุนิษา ออมชมภู (2012-04-28 12:17:13) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนการกินผักตั้งแต่เด็ก เราจะกินผักเราต้องสอนการล้างผักก่อน แล้วให้เด็กก่อน วิธีการทำตามขั้นตอนตั้งแต่การรักษาคุณภาพของผัก สอนสรรพคุณของผักแต่ละชนิดเพื่อจะให้เด็กได้รู้ถึงคุณค่าของผักแต่ละชนิดว่ามีหารอาหารจำพวกใหนบ้าง รวมทั้งวิธีการ ล้างผักอย่างถูกวิธี และ การรับประทานผักต้อง กินทุกวันให้ครบตามหลักโภชนาการ ผักที่รับประทานแล้วจะต้องสดอยู่เสมอ ปราศจากสารเจือปน หรือเชื้อโรค โดยการล้างผักให้ถูกวิธี เนื่องจากผักเป็นอาหารที่มห้คุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆ
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-08 07:05:13) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนการกินผักตั้งแต่เด็ก เราจะกินผักเราต้องสอนการล้างผักก่อน แล้วให้เด็กก่อน วิธีการทำตามขั้นตอนตั้งแต่การรักษาคุณภาพของผัก สอนสรรพคุณของผักแต่ละชนิดเพื่อจะให้เด็กได้รู้ถึงคุณค่าของผักแต่ละชนิดว่ามีหารอาหารจำพวกใหนบ้าง รวมทั้งวิธีการ ล้างผักอย่างถูกวิธี และ การรับประทานผักต้อง กินทุกวันให้ครบตามหลักโภชนาการ ผักที่รับประทานแล้วจะต้องสดอยู่เสมอ ปราศจากสารเจือปน หรือเชื้อโรค โดยการล้างผักให้ถูกวิธี เนื่องจากผักเป็นอาหารที่มห้คุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆ
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-08 07:05:16) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนการกินผักตั้งแต่เด็ก เราจะกินผักเราต้องสอนการล้างผักก่อน แล้วให้เด็กก่อน วิธีการทำตามขั้นตอนตั้งแต่การรักษาคุณภาพของผัก สอนสรรพคุณของผักแต่ละชนิดเพื่อจะให้เด็กได้รู้ถึงคุณค่าของผักแต่ละชนิดว่ามีหารอาหารจำพวกใหนบ้าง รวมทั้งวิธีการ ล้างผักอย่างถูกวิธี และ การรับประทานผักต้อง กินทุกวันให้ครบตามหลักโภชนาการ ผักที่รับประทานแล้วจะต้องสดอยู่เสมอ ปราศจากสารเจือปน หรือเชื้อโรค โดยการล้างผักให้ถูกวิธี เนื่องจากผักเป็นอาหารที่มห้คุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆ
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-08 07:05:19) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมผักสดสะอาด ครูสนทนาถามตอบกับนักเรียนได้ดีมาก เด็กกล้าพูด มีความเป็นกันเอง ครูยังมีแผนภูมิประโยชน์ของผัก เด็กพูดตามครู และมีการปรบมือตามจังหวะได้ดีอีกด้วย เด็กๆสนใจ ถามตอบเกี่ยวกับคำคล้องจองประโยชน์ของผักได้สามารถพัฒนาได้ครบทั้งสี่ด้าน ส่วนเกมที่คุณครูให้เด็กได้ปฏิบัติเด็กสนใจทำได้ทุกคน การระบายสีเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง ขณะที่ระบายเด็กจะมีสมาธิมาก เด็กมีความสุขที่ได้ปฏิบัติกิจกรรม
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-15 21:59:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน ตอน 3 ของครูจินดา อยู่สุข โรงเรียนบ้านหนองพลับ เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ครูให้เด็กคิด ให้เด็กตอบคำถามด้วยวิธีการล้างผัก แล้วจึงนำเสนอประโยชน์ของผักแต่ละชนิด และอาหารแต่ละชนิดที่ใช้ผักแต่ละชนิดที่คุณครูนำมา กระบวนการทั้งหมด ครูเป็นคนถาม เด็กเป็นคนตอบ ทำให้การเรียนรู้เกิดจากตัวเด็กเอง การบูรณาการการเรียนรู้เรื่องการอ่าน การนับเลขพร้อมกับการแนะนำให้เด็กเรียนรู้เรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์และสะอาด เป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็ก
โดย จิตรลดา มะโนระ (2013-03-09 13:23:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวนิลาวัลย์ พุ่มพวง สาขาการศึกษาปฐมวัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูวิดีโอ กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 3 ของครูจินดา อยู่สุขแล้ว กิจกรรมในครั้งนี้สามารถนำไปสอนในชีวิตประจำวันได้และนำไปประยุกต์ใช้สอนเด็กในชั้นเรียนได้ มีสื่อการสอนที่หลากหลายมาสอนเด็ก ทำให้เด็กมีความตื่นเต้นที่จะลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมด้วยตัวเองจากประสบการณ์ตรง เด็กได้รู้จักการดูแลรักษาผักและรู้วิธีการทำความสะอาดผักชนิดต่างๆได้
โดย นิลาวัลย์ พุ่มพวง (2014-03-05 19:16:14) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv