thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 349
Rate :
 4
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม

กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม

ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม

ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม

 
 
:tv15:
โดย รุ่งกานต์ วังบุญ (2011-08-06 08:45:39) [แสดงความคิดเห็น]
ส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็ก
เป็นการเรียนการสอนโดยให้น.ร.เป็นศูนย์กลางจริงๆ
โดย รุ่งกานต์ วังบุญ (2011-08-06 08:46:48) [แสดงความคิดเห็น]
สัตว์เลี้ยงเสมือนจริง สามารถสอนพื้นฐานการออกแบบ เช่นระบบการควบคุม ได้ผลได้อย่างไร พอลลีน แฮนนิแกน ครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น นำโครงการระยะเวลา 3 วันมาใช้สอนชั้นเรียนผสมป. 5 และ ป. 6 ของเธอ เมื่อจบโครงการ พอลลีน กลับมาชมวิดีโอที่ถ่ายทำไว้ระหว่างการทำโครงการร่วมกับเดวิด เพรสต์ ที่ปรึกษาองค์กรการศึกษาท้องถิ่นแห่งเมืองคอร์นวอล์ล และเทเรซา วิลตัน เพื่อนครูประถมศึกษา พวกเขาพูดคุยกันเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ในโครงการที่คิดว่าครูคนอื่น ๆ สามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนของตนได้ ในการสอนของครูครูต้องควบคุมอย่างดี เพราะเด็กยังเล็ก ต้องระวังในเรื่องการใช้อุปกรณ์ เด็กได้ปฏิบัติจริง เป็นประสบการณ์ตรงที่ดีมาก ได้คิดอย่างสร้างสรรค์ รู้จักวิธีการแก้ปัญหา
โดย บุญมี วรชมพู (2011-08-10 08:03:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีทัศน์ชุดนี้ ได้ทำให้เรียนรู้ว่าการรวางแผนของครูบางครั้งก็อาจไม่เป็นไปตามแผน ต้องยืดหยุ่นไปตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ซึ่งครูจะต้องยอมรับให้ได้ หากไม่เป็นไปในทิศทางที่ครูต้องการอยากให้เด็กได้เรียนรู้ อย่าไรก็ตามการสอนการออกแบบเทคโนโลยีนั้น ต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างดี ครูเองก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควร และเรียนรู้การแก้ปัญหาไปพร้อมกับเด็กๆได้ทุกเมือ..
โดย กุสุมาลย์ สมประสงค์ (2011-08-11 16:41:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีทัศน์ ทำให้อยากให้โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษสำหรับอบรมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการครบทุกสาระ เพราะในชนบทส่วนมากจะไม่อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน เงินอุดส่วนมากก็ซื้อกระดาษ สี หนังสือเรียน เพราะไม่รู้จะซื้ออะไรสอนอะไร ขาดการวางแผนในการสอน สอนตามหนังสือ แต่ไม่ได้ให้นักเรียนปฏิบัติ ไม่ให้นักเรียนวางแผน จบบทเรียนในหนังสือเรียนก็คือสอนจบ ผมเคยคิดที่จะเป็นพัฒนาในส่วนนี้ แต่ยังไม่กล้าเสี่ยงเนื่องจากผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญในส่วนนี้ เนื่องจากเป็นผู้บริหารรุ่นเก่าไม่ยอม up ตัวเอง :tv12:
โดย จักรกฤษณ์ อินธรรมมา (2011-09-03 11:37:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการออกแบบงานที่สมจริงและชวนให้นักเรียนได้เกิดความใคร่รู้ ใคร่ลงมือทำมากค่ะ เทคนิคและกระบวนการเหมาะสมกับช่วงชั้นนักเรียนค่ะ .. ขอบคุณไอเดียดีๆ ในการออกแบบนะคะ จะได้นำไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเช่นกันค่ะ
โดย ปุณยนุช ภูธาคุณานนต์ (2011-10-12 16:33:47) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมแล้วรู้สึกว่า การเรียนนี้ได้มีการเตรียมการสอนไว้อย่างดี ทำให้ได้รู้ว่าการประดิษฐ์ของเล่นนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องยนตร์ที่มีพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนแต่อย่างใด แต่สามารถใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวหรือในท้องถินมาดัดแปลงและประยุกต์ใช้แผนการสอนนี้ซึ่งนักเรียนบางคนคิดส่ิงใหม่ ๆ ได้ดีกว่าที่ครููคิดไว้เสียอีก ทำให้การเรียนเกิดสีสัน เกิดความรู้ใหม่ เกิดองค์ความรู้ เกิดชิ้นงานใหม่ ๆ โดยนำอุปกรณ์ในท้องถิ้นมาดัดแปลงและปรับปรุงใหม่ได้ แต่ปํญหาก็ยังมีอยู่เรื่องการควบคุม ดูแล ครูต้องกำกับติดตามอย่างเข้มงวด เพราะอาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดหวังได้หากประมาท
โดย นลิน สุดท้วม (2011-10-13 15:26:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมสื่อการเรียนการสอนเเล้วรู้สึกว่า เป็นการดีที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อทีสามารถจับต้องได้จริง นั้นทำอาจจะทำให้เด้กได้เรียนรู้จากของจริง เเละสามารถจับต้องได้จริง ซึ่งถ้าเป็นการจับต้องได้จริงนั้น ถือว่าเป็นการทดลองได้ไปในตัว นั้นสามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้จริง เเละทำให้ความรู้นนั้นติดตัวได้ไปตลอด เเล้วเขาจะจำส่วนที่เขาได้เรียนรู้นั้นตลอด เเล้วยังส่งผลถึงการต่อยอดความคิดดดีๆของเขา ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การสอนเเบบนี้ยังสามารถนำไปใช้สอนกับเด็กได้ทุกวัย เป็นการสอนที่ดีมาก อีกวอธีหนึ่งค่ะ
โดย พัชรี ศรีพงษ์ (2011-10-14 09:51:25) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีช่วยให้การเรียนการสอนของครูง่ายมากขึ้น ประหยัดทั้งเวลา ประหยัดแรงงาน ช่วยให้นักเรียนได้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนในห้องเรียนตลอดเวลา สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่สามารถเอื้ออำนวยได้ โทรทัศน์ครูถือเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่มีประโยชน์ทั้งครูและนักเรียน เพราะช่วยเอื้อให้การเรียนการสอนของครูและนักเรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลาย มีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีมากๆ ค่ะ
โดย ภูรดา พิมพ์งาม (2011-10-14 11:26:52) [แสดงความคิดเห็น]
การออกแบบมีความสำคัญป็นอย่างมาก สือการสอนนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาและสามารถเห็นการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ที่แสดงออกมาตามความรู้สึก
ในด้านเครื่องมือใช้อุปกรณ์และเหมาะเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมทันสมัย มีความก้าวหน้า เหมาะสมกับการเรียนรู้ทำให้มีความรู้สึกสนุกสนาน ไปกับการได้เริ่มการเรียนรู้ใหม่ๆ นอกจากเอกสารตำราการเรียน แบบในห้องเดิมๆ อีกต่อไป และนักเรียนสามารถค้นคร้าหาข้อมูลได้เพิ่มเติมอีกมากมาย ขอขอบคุณ tvครูเป็นอย่างมากครับ
โดย สุทธิรักษ์ น่วมนวล (2011-10-14 11:55:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชม การสอนเรื่องดสัตว์เลี้ยยงเสมือนจริงของคุณครูต่างชาติ รู้สึกชอบมากเพราะการสอนของเธอ เป็นระบบ และได้ให้นักเรียนเขาเป็นคนคิดขึ้นเองว่าเขาต้องการจะให้สัตว์เลี้ยงเสมือนจริงของเขาเป็นอย่างที่ต้องการหรือเป็นไปตามจินตนาการของเขาเอง และขั้นตอนในการสอนของครูเขาก็ไม่เครียดทุกอย่างถามความคิดเห็นของนักเรียน ฝดดยเริ่มต้นการออกแบบ เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักร่วกลุม่ช่วยกันคิดเห้น ช่วยกันทำงานโดยไม่มีการทะเลาะกัน
โดย สุกัญญา จีนมาสา (2011-10-14 12:46:12) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเด็กนักเรียนควรจะทำงานเป็นกระบวนการกลุ่ม และครูต้องมีความแม่นยำ ชัดเจน เพื่อจะได้อธิบายแต่ละขั้นตอนให้นักเรียนเข้าใจได้ถูกต้อง และติชมผลงาน ให้ข้อเสนอแนะ ทุกขั้นตอน เด็กนักเรียนจะเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง ควรให้เด็กนักเรียนเสนอความคิดที่หลากหลาย ในแต่ละโครงการ ที่เด็กต้องการจะปฏิบัติ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ในแต่ละปมย่อย เพื่อจะได้มีการนำเสนอชิ้นงานที่ แปลกใหม่
โดย วณีรัตน์ พ่วงความสุข (2011-10-14 13:24:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวิดีโอ การสอนของครูวิชาออกแบบ เพลินดีค่ะ..ชอบมากเลยค่ะ โดยส่วนตัว ดิฉันเองก็ชอบวิชาการออกแบบ ชอบประดิษฐ์ของ แต่ในช่วงอายุประมาณนี้ ดิฉันไม่เคยได้ออกแบบตามความคิดของตนเลย นอกจากจะทำตามแบบที่เห็นมากกว่า แต่พอโตขึ้นก็จะใช้วิธีการลอกเลียนแบบแล้วมาประยุกต์เป็นแบบของตน เมื่อมองเยอะ ไอเดียก็เกิดมาก...การออกแบบ ด้วยไอเดียที่มีของนักเรียนจากวิดีโอข้างต้น มีข้อดีหลายอย่าง เช่น
1. ช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิด(เป็นของตัวเอง)
2. ทำให้นักเรียนเพลิดเพลินกับงานที่ทำออกแบบ
3. ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
4. ทำให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
5. ทำให้นักเรียนมีหลักการในการทำงาน จากการแนะนำของครู
6. นักเรียนจะช่วยกันคิด ช่วยกันทำ
7. ทำให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเอง
8. ทำให้นักเรียนรู้จักแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของเพื่อนคนอื่นๆ แล้วยังรับฟังความคิดเห็น แล้วนำมาปรับใช้
9. นักเรียนดูมีความสุขกับผลงานของตัวเอง และรู้สึกดีใจกับผลงานของเพื่อนด้วยกัน

ขอบคุณสำหรับวิดีโอดีๆนะค่ะ :tv01:
โดย มริสา เบ็ญหมัน (2011-11-28 21:54:11) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนของครูในวิดีโอนะค่ะ เป็นแบบอย่างของครูผู้สอนที่ โ€œGood ideaโ€ มากเลย
1. การวางแผนงานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ นอกจากนี้ยังมีวิธีการทำงานชัดเจน ทำให้นักเรียนทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์ นั่นคือ 1. การออกแบบ 2. วัสดุ(อธิบาย) 3. การลงมือทำ 4. ประเมินผล
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักเรียนลงมือทำจริง และกระทำด้วยตัวเอง มิใช่การทำความเข้าใจผ่านตัวหนังสือหรือจากชิ้นงานของครู
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจเลือกเอง ทั้งชิ้นงานที่จะประดิษฐ์ วัสดุ เป็นต้น
5. นักเรียนเกิดจินตนาการและกล้าแสดงความคิดเห็น
6. การรู้จักให้นักเรียนใช้ความคิดเป็นของตนเอง ครูมีหน้าที่แค่รับฟังความคิดเห็นและพัฒนาความคิดของนักเรียน โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน มากกว่าการยื่นคำตอบให้
7. การฝึกให้นักเรียนลงปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้นักเรียนรู้ปัญหา เกิดความรู้และรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
8. ครูรู้จักใช้คำถาม แทนการสอนโดยตรง

ขอขอบคุณสำหรับวิดีโอสาระดีๆ จะนำไปปรับใช้กับนักเรียนค่ะ
โดย มริณา เบ็ญหมัน (2011-11-28 21:56:11) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv