thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 564
Rate :
 5
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2011-07-05  
    ผลิบานผ่านมือครู สื่อสารสร้างสัมพันธ์ ตอน 1 อ.อารม คล้ายคลุม รร.ดาราคาม  
    ฝึกซ้อมสื่อสารระหว่างนักเรียน และครูภายในห้องเรียน ทักษะการสื่อสารเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งไม่ใช่เพียงการฝึกให้พูดได้ตามความจำเท่านั้น หากแต่ต้องนำไปสู่ความเข้าใจ และสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วย ในห้องเรียนพิเศษ 2 โรงเรียนดาราคาม คุณครูอารม คล้ายคลุม ใช้กิจกรรมการหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เช่น กิจกรรมวงกลมฟังนิทาน ฝึกการฟังจับใจความ เลียนแบบสีหน้าท่าทางตามตัวละคร ทำตามตัวอย่างปฏิสัมพันธ์ง่าย ๆ กิจกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน ฝึกการแสดงความคิดเห็น การทำงานร่วมกันกับเพื่อนในห้อง สวมบทบาททั้งผู้นำ และ ผู้ตาม ร้านค้าขนมวิเศษ ฝึกทักษะการซื้อขนมในร้านค้าจำลองภายในชั้นเรียน มีเป้าหมายให้นักเรียนมีความมั่นใจสามารถไปซื้อของตามร้านค้าได้ และบริการถ่ายเอกสารที่บริการบุคลากรในโรงเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
แผนการสอน
แผนการสอน การพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อสาร 1
แผนการสอน การพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อสาร 2

ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือวัดสติปัญญา ในห้องแนะแนวเต็มรูปแบบที่เดียวในประเทศไทย เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเด็กพิเศษ ในการพัฒนาการเรียนศิลปะ เพิ่มเติม

Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ อ.อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล (ฉบับเต็ม)
แนวทางของรร.สมถวิล ที่ร่วมกับผู้ปกครอง ทำโครงการบ้านเรียนหรือ Home School เปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน เพิ่มเติม

บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น
ชมแนวทางของโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % โดยการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ ยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ เพิ่มเติม

เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, อ.แพรว ธรรมหรรษา, อ.ปรีชา สุวรรณเจริญ รร.อนันตา
ชมการนำแนวคิดการเรียนร่วมเต็มรูปแบบ มาใช้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเน้นการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มเติม

 
 
ขอชื่นชมคุณครู อารม คล้ายคลุม อย่างยิ่งที่มีจิตใจที่ดีในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถนำเรื่องราวต่างๆ ในบทเรียนมาปรับเปลี่ยนไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้จริง เช่น เริ่มตั้งแต่การทักทาย และแสดงออกทางภาษากาย โดยการส่งยิ้ม การจำลองเหตุการณ์ในการซื้อของ ตลอดจนการพานักเรียนไปทัศนศึกษาสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นให้กับผู้เรียน ตลอดจนการเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้นำหรือหัวหน้าห้องทุกสัปดาห์ ปลูกฝังการมีประชาธิปไตยในตัวผู้เรียนตั้งแต่ระดับต้นๆ เพื่อปลูกฝังให้ติดตัวไปสู่อนาคตได้ อีกทั้งคุณครูยังใช้สื่อที่น่าสนใจในการเชื่อมโยงเรื่องราวในช่วงต่างๆ เพื่อเป็นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติทั้งเพลง นิทาน ขออนุญาตนำเทคนิคการสอนเหล่านี้มาใช้กับเด็กพิเศษในห้องเรียนของดิฉันบ้างนะคะ เด็กๆ คงสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม ขอบคุณช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ กับคุณครูผู้ร่วมอาชีพค่ะ
โดย นิภาพร วัฒนาอุดมกูล (2011-07-30 22:10:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม อาจารย์มากค่ะที่เห็นความสำคัญดา้นการสื่อสาร อาจารย์ถือเป็นบุคคลต้นแบบที่เล็งเห็นในส่วนของ สิ่งเล็กๆๆแต่เป็นสิ่งสำคัญในการสอน เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการที่ครูต้องใช้ถ่ายทอด และการออกแบบการสอนก็เหมาะสมกับกับผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการสอนวิธีนี้ไม่ได้เน้นที่หนังสือแต่เน้นที่การถ่ายทอดการสือสาร และทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และสามารถนำไปใช้ได้จริง
มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ฝึกการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็น ชอบมากๆๆค่ะ :tv17:
โดย สมานันทน์ หอมดี (2011-08-10 11:03:45) [แสดงความคิดเห็น]
หลากหลายโรงเรียน และสถาบันการศึกษาปัจจุบันมีรูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ มากมาย หลาย ๆ โรงเรียนที่มีเด็กในกลุ่มพิเศษเข้ามาศึกษาเล่าเรียนด้วยในกลุ่มของผู้เรียนปกติ เหตุผลเพราะว่า ผู้ปกครองอยากให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนปกติได้อย่างได้รับการยอมรับ ขอชื่นชมกิจกรรมดี ๆ ทุก ๆ กิจกรรมที่เห็นความสำคัญของเด็ก ๆ กลุ่มนี้ โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารเห็นด้วยกับอาจารย์อารม วิธีการที่ทำให้เด็กจดจำและเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ ได้โดยง่าย ขอบคุณกิจกรรมโทรทัศน์ครูที่เป็นสื่อกลางทุก ๆ กิจกรรม
โดย ลินดา (2011-10-14 12:50:45) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจกับการจัดการเรียนการสอนของ อ.อารม มากเลยค่ะ ดิฉันก็เป็นดูแลเด็กพิเศษพอดีเลย คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการรับชมไปปรับและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนค่ะ :tv03:
โดย อภิญญา ใจมิภักดิ์ (2011-10-15 20:48:55) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครู อารม คล้ายคลุม ที่จัดการเรียนการสอนด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบทเรียนของนักเรียนได้จริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นให้กับผู้เรียน ที่เกิดจากเด็กได้เห็น ได้ทำ ได้สัมผัส ได้พูด และนั่นคือประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นความรู้ที่คงทน จะนำแนวทางการจัดกิจกรรมของอาจารย์ไปใช้ในโรงเรียน ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเปิดโอกาสให้ครูที่เก่งๆเสนอแนวทางกิจกรรมดีๆให้ครูได้มีแนวทางในการเลือกใช้แนวการสอนที่เหมาะกับตนและบริบทของโรงเรียน :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นฤมล โสทนา (2011-10-18 16:29:13) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะจะขออนุญาตนำไปใช้หน่อยนะค่ะ
โดย วันทนา โกกิม (2011-10-20 10:01:06) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับแผนการสอน
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-17 14:11:16) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอารม คล้ายคลุม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมาก สนใจนักเรียนทุกคนทำให้นักเรียนไว้ว่างใจและรักในตัวครู เมื่อนักเรียนรักจึงทำให้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมที่คุณครูจัดให้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนได้โดยนักเรียนไม่่รู้ตัวว่ากำลังเรียนและได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมจากประสบการณ์ตรง ซึ่งทำให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตได้จริง ๆ
โดย กฤษณา ประสบบุญ (2011-12-30 17:18:38) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv