thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 255
Rate :
 5
ความยาว : 14.23 นาที | Online : 2011-07-05  
    ผลิบานผ่านมือครู สื่อสารสร้างสัมพันธ์ ตอน 2 อ.อารม คล้ายคลุม รร.ดาราคาม  
    (ตอนต่อ) จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูนำมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้นักเรียนตลอดภาคการศึกษา (จากตอนที่ 1) ในตอนที่ 2 นี้คือ คุณครูได้นำมาต่อยอดการเรียนรู้เรื่อง “ชุมชน” ผ่านกระบวนการออกแบบ ขั้นตอน คือ 1.กำหนดเนื้อหา 2.สอนย้ำซ้ำทวนและเพิ่มเนื้อหา 3.กำหนดเดินทาง 4.เดินทาง 5.สรุปการเรียนรู้ ทั้งนี้มีเป้าหมายปลายทาง ให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มา ในสภาพแวดล้อมจริงนอกรั้วโรงเรียน การจัดทัศนศึกษาชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนดาราคาม จึงเป็นการออกแบบการเรียนรู้เ พื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีชีวิตชีวา มีความหมายในชีวิตจริง ทั้งคุณครู และนักเรียนต่างได้เรียนรู้ เผชิญกับข้อติดขัด การก้าวข้ามอุปสรรค ซึ่งมีทั้งเรื่องราวของความสำเร็จ และทักษะที่ยังต้องฝึกฝนพัฒนาผู้เรียนต่อไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
แผนการสอน
แผนการสอน การพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อสาร 1
แผนการสอน การพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อสาร 2

ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือวัดสติปัญญา ในห้องแนะแนวเต็มรูปแบบที่เดียวในประเทศไทย เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเด็กพิเศษ ในการพัฒนาการเรียนศิลปะ เพิ่มเติม

Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ อ.อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล (ฉบับเต็ม)
แนวทางของรร.สมถวิล ที่ร่วมกับผู้ปกครอง ทำโครงการบ้านเรียนหรือ Home School เปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน เพิ่มเติม

บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น
ชมแนวทางของโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % โดยการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ ยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ เพิ่มเติม

เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, อ.แพรว ธรรมหรรษา, อ.ปรีชา สุวรรณเจริญ รร.อนันตา
ชมการนำแนวคิดการเรียนร่วมเต็มรูปแบบ มาใช้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเน้นการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มเติม

 
 
ขอชื่นชมคุณครู อารม คล้ายคลุม อย่างยิ่งที่มีจิตใจที่ดีในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถนำเรื่องราวต่างๆ ในบทเรียนมาปรับเปลี่ยนไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้จริง เช่น เริ่มตั้งแต่การทักทาย และแสดงออกทางภาษากาย โดยการส่งยิ้ม การจำลองเหตุการณ์ในการซื้อของ ตลอดจนการพานักเรียนไปทัศนศึกษาสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นให้กับผู้เรียน ตลอดจนการเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้นำหรือหัวหน้าห้องทุกสัปดาห์ ปลูกฝังการมีประชาธิปไตยในตัวผู้เรียนตั้งแต่ระดับต้นๆ เพื่อปลูกฝังให้ติดตัวไปสู่อนาคตได้ อีกทั้งคุณครูยังใช้สื่อที่น่าสนใจในการเชื่อมโยงเรื่องราวในช่วงต่างๆ เพื่อเป็นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติทั้งเพลง นิทาน ขออนุญาตนำเทคนิคการสอนเหล่านี้มาใช้กับเด็กพิเศษในห้องเรียนของดิฉันบ้างนะคะ เด็กๆ คงสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม ขอบคุณช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ กับคุณครูผู้ร่วมอาชีพค่ะ ได้ติดตามตั้งแต่ตอนที่ 1 จนมาถึงตอนที่ 2 กิจกรรมที่ทำนำไปสู่การใชีจริงในชีวิตของผู้เรียนดีมากค่ะ
โดย นิภาพร วัฒนาอุดมกูล (2011-07-30 23:04:42) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอบคุณคุณครูอารม ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง เป็นบุคคลที่ทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับการจัดการศึกษาเพื่อดูแล ช่วยเหลือเด็กพิเศษ ถือได้ว่าเป็นครูพิเศษสำหรับเด็กพิเศษอย่างแท้จริง นับว่าเป็นบุญของเด็กพิเศษและผู้ปกครองเด็กพิเศษโรงเรียนดาราคาม ที่มีโอกาสได้เรียนรู้จากคุณครูอารม จากข้อมูลทำให้ทราบว่าเด็กพิเศษไม่ได้แตกต่างจากเด็กปกติโดยทั่วไป ขอเพียงทุกภาคส่วนเข้าใจและให้โอกาส ย่อมทำให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
โดย คะนอง ขันทับไทย (2011-10-12 15:10:38) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv18: :tv17: :tv02:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-17 14:13:55) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv