thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1034
Rate :
 4
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2011-07-03  
    ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน วัดความสูงเจดีย์ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศสตร์ ม.เชียงใหม่  
    ไปชมห้องเรียนทดลองของ อ.อติชาต เกตตะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คุณครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แห่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะได้เรียนรู้ และพบคำตอบว่า ประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ สามารถผสมผสานกัน จนเกิดการเรียนการสอนที่สนุกสนานได้อย่างไร ผ่านการวัดความสูงเจดีย์กิตติ เจดีย์เก่าแก่ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอน การอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก การบูรณาการคณิตศาสตร์ กับวิชาภาษาไทย เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
ยังคงเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ภาคต่อ เพิ่มเติม

ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมการนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ตอน 1 เพิ่มเติม

มัคคุเทศก์น้อย คุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน รร.เกาะปันหยี
เพราะเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ชมเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้นักเรียน เพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การบูรณาการกับคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้การบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มเติม

 
 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุก ไม่เน้นการท่องจำแบบเดิม การเริ่มต้นการเรียนการสอนครูใช้คำถามกระตุ้นฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อนำไปสู่การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ในการศึกษา ซึ่งแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่สามารถนำมาบูรณาการการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์คือ เจดีย์ เริ่มสอนโดยให้ผู้เรียนเล่าประวัติของเจดีย์ที่นักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลมา ครูเสริมเพิ่มเติมข้อมูลและครูใช้กลยุทธ ในการนำเข้าสู่การสอนคณิตศาสตร์จากเจดีย์ครูให้ความรู้พื้นฐานและหลักการในการคำนวณแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ในขณะที่ลงมือปฏิบัติครูต้องดูแลชี้แนะใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลองคิดเพราะเด็กบางคนคิดได้รวดเร็ว บางคนคิดได้ช้าครูต้องช่วยเหลือตลอดเวลา เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ก็มาคำนวณหาความสูงแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลว่ากลุ่มใดใกล้เคียงกับความสูงจริง นักเรียนสนุกสนานและตื่นเต้น และสามารถนำกิจกรรมต่อยอดพัฒนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีสภาพบรรยากาศจากแหล่งเรียนรู้จริงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้
โดย นิษฐา ลิขิตสถาพร (2011-09-05 17:34:06) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์ส่งผลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างสนุกและมีความสุข ผู้เรียนไม่เครียด ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ค้นคว้าหาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของวัตถุโบราณในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ได้การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ โดยการใช้สถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ค้นคว้า หาเหตุผล แก้ปัญหาได้และยังสามารถนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้อีก เช่นทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ การสังเกต เป็นต้น
โดย บุญสม อินทร์สอน (2011-09-05 17:49:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเนื้อหาที่ดีมากๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์ส่งผลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างสนุกและมีความสุข ผู้เรียนไม่เครียด ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ค้นคว้าหาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของวัตถุโบราณในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ได้การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ โดยการใช้สถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ค้นคว้า หาเหตุผล แก้ปัญหาได้และยังสามารถนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้อีก เช่นทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ การสังเกต เป็นต้น
โดย ธีรศักดิ์ ช้างแสง (2011-10-14 19:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคและวิธีคิด การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มาก เพราะสามารถบูรณาการวิชาสองวิชาเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ และทำให้วิชาเรียนคณิตศาสตร์กับประวัติสาสตร์ไม่น่าเบื่อ อีกทั้งยังได้ความรู้ควบคู่ไปกับ การคิดคำนวรเพื่อหาความรู้ใหมีอีกด้วย
โดย สุรพล สุวรรณรอด (2011-11-25 23:36:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเืคนิคการสอนที่น่าสนมจอีกแบบหนึ่งเพราะสามารถพานักเรียนออกไปค้นหาความรู้ได้จากสถานที่จริง โดยให้เด็กได้เรียนรู้ทฤษฎีก่อนการออกไปสัมผัสกับความรู้นอกห้องเรียน และให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฎิบัติการทดลองวัดความสูงด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เด็กได้ซึมซับความรู้ที่ฝังแน่นติดตัวเอง และสามารถนำเอาหลักการเหล่านั้นไปใช้ในการบูรณากาารสำหรับการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ได้ ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เบื่อกับการร่วมทำกิจกรรมนอกห้องเรียน
โดย ธิดาพร เครือวงค์ (2012-02-06 10:28:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเืคนิคการสอนที่น่าสนมจอีกแบบหนึ่งเพราะสามารถพานักเรียนออกไปค้นหาความรู้ได้จากสถานที่จริง โดยให้เด็กได้เรียนรู้ทฤษฎีก่อนการออกไปสัมผัสกับความรู้นอกห้องเรียน และให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฎิบัติการทดลองวัดความสูงด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เด็กได้ซึมซับความรู้ที่ฝังแน่นติดตัวเอง และสามารถนำเอาหลักการเหล่านั้นไปใช้ในการบูรณากาารสำหรับการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ได้ ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เบื่อกับการร่วมทำกิจกรรมนอกห้องเรียน
โดย ธิดาพร เครือวงค์ (2012-02-06 10:28:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของอ.อติชาต เกตตะพันธุ์มากเพราะมีแนวทางการบูรณาการที่ทำให้เด็กสามารถที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ให้เป็นวิชาที่สนุกและเด็กเกิดความสุขในการเรียนเพราะได้ลงสัมผัสสถานที่จริงมีการเรียนรู้ที่เกิดการเรียนรู้จริงและเรียนรู้ด้วยตนเองและจากวีดีโอเรื่อง
ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน วัดความสูงเจดีย์ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศสตร์ ม.เชียงใหม่
ไปชมห้องเรียนทดลองของ อ.อติชาต เกตตะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คุณครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แห่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะได้เรียนรู้ และพบคำตอบว่า ประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ สามารถผสมผสานกัน จนเกิดการเรียนการสอนที่สนุกสนานได้อย่างไร ผ่านการวัดความสูงเจดีย์กิตติ เจดีย์เก่าแก่ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนจากวีดีโอนี้ยังมีประโยนช์แก่นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากอีกด้วย...
โดย ชาลี แก้ววารี (2012-03-09 15:00:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมาก สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของอาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ ที่ใช้วิธีการบูรณาการความรู้จากวิชาประวัติศาสตร์ร่วมกับวิชาคณิตศาสตร์
กิจกรรมนี้ได้มีการวางฐานความรู้ด้วยการปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเจดีย์ว่ามีคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร แล้วท้าทายนักเรียนด้วยการโยนคำถามลงไปให้นักเรียนได้คิดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหานั้น จากนั้นจึงปูพื้นฐานอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของสามเหลี่ยมคล้าย แล้วจึงช่วยกันออกแบบการคิดที่จะสามารถนำเอาความรู้ที่ได้นั้นมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
โดย ธน ธนธำรงกุล (2012-04-03 07:52:56) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้คณิตศาสตร์นำมาประยุกต์เข้ากับวิชาประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ นักเรียนจะได้เกิดความรักความหวงแหนกับท้องถิ่นของตนยิ่งถ้าท้องถิ่นของตนเองมีศิลปะทางวัฒนธรรมอยู่แล้วจะดีมาก ในการสอนของอาจารย์อติชาต จะทำให้นักเรียนสนใจอยากรูว่าความสูงของเจดีย์สูงเท่าไหร่ ซึ่งครูก็ได้เตรียมใบงานเพื่อให้นักเรียนได้หาความรู้โดยการคำนวณ ก่อนที่จะให้นักเรียนคำนวณครูได้ให้นักเรียนเตรียมใบงานในการวัด โมบายในการวัด และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนได้เตรียมเครื่องมือที่จะวัด นักเรียนเรียนแล้วมีความสุขเพราะนักเรียนมีความสุข แค่นักเรียนได้ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนก็มีความสุขแล้วครับ เป็นการจัดกรรมที่ดีมาก
โดย ถวัลย์ สองสี (2012-04-17 12:52:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากครับ แค่นั่งชมเฉยๆแล้วยังอยากเข้าไปเรียนและร่วมทำกิจกรรมด้วย ถือว่าเป็นเทคนิคและกิจกรรมที่เกิดความสนุกสนาน ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเพื่อได้รับประสบการณ์และเกิดการเีีรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ และที่สำคัญยังเป็นการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์อันเป็นสิ่งที่สำคัญที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เข้ากับการเรียนการสอนถือได้สุดยอดมากครับ เชื่อว่าเด็กนักเรียนจะได้รับความรู้ทั้งทางคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์และการนำไปใช้ในชีวิต ชมแล้วอยากเรียนเลยครับ
โดย พงศกร (2012-04-21 12:38:19) [แสดงความคิดเห็น]
หากไม่นำไปต่อยอดอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดผลในกิจกรรมนี้จริงๆ อย่างที่อาจารย์อภิชาติได้กล่าวไว้
คราวหน้าขอห้องเรียนปกตินะคะ
นักเรียนตัวน้อยๆๆเขาแอบมองอยู่คะ
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-11-22 17:09:24) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv