thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 6789
Rate :
 4
ความยาว : 14.05 นาที | Online : 2011-07-02  
    ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์  
    เนื่องจากเล็งเห็นปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว อ.ขัณธ์ชัย จึงเน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการสอนที่แปรจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ด้วยวิธีนี้เชื่อว่าจะได้ครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ ที่จะทำให้เด็กไทยเกิดการเรียนภาษาไทยที่สนุก และได้ประสิทธิภาพมากขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

ก้าวสู่ครูนักสื่อสารภาษาอังกฤษมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ปัญหาสำคัญของนักศึกษาครู ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ คืออาย และกลัวที่จะพูดผิด มาฟังเทคนิคโดยเริ่มจากขั้นตอนง่าย ๆ กลุ่มเล็ก ๆ ไปจนถึงการพูดต่อหน้าสาธารณชน เทคนิคนี้ทำให้นักศึกษาเกิดความกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
ผมได้รับชมรายการ "ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์" แล้ว รู้สึกชื่นชมอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างย่ง ที่ช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ของไทยได้มีการพัฒนาขึ้นมาก อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย ในท้ายที่สุดนี้ผมขอเป็นแรงใจให้กับอาจารย์ทั้งสองท่าน ในการพัฒนากระบวนจัดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อบังเกิดผลดีต่อลูกหลานไทยสืบต่อไปครับ
โดย รัชตพล มังคละแสน (2011-07-20 11:43:19) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่ว่าจะวัยใด อายุเท่าไร การนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเกม กิจกรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งทีทุกคนชื่นชอบ และแน่นอนหากทั้งชั่วโมงไม่มีกิจกรรมที่ตื่นเต้นให้เด็กได้ปฏิบัติ นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บเด็กได้อยู่ตลอดชั่วโมง มันจึงเป็นเรื่องที่ยากเมื่อต้องเลือกกิจกรรมมาให้เด็กทำแล้วสอดคล้องกับตัวชี้วัด ครูต้องทำการบ้านมากค่ะ ขอชื่นชมในความตั้งใจค่ะ
โดย นันทวัน คงยอด (2011-07-20 20:23:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบพระคุณ อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์ มากครับที่แนะนำเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขทุกขณะที่เรียน โดยที่เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่น ทำให้เด็กไม่รู้สึกกดดันหรือตึงเครียดขณะเรียนรู้ ซึ่งวิธีการนี้ช่วยปรับทัศนคติของผู้เรียนในวินาทีแรกที่ผู้เรียนมาพบกับครูผู้สอนผู้เรียนจะประทับใจและรู้สึกเปิดใจรับกับสิ่งที่ครูจะนำมาถ่ายทอด ในส่วนตัวของผมแล้วคิดว่าวิธีการเปิดใจผู้เรียนสู่การเรียนการสอนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนั้นๆครับ :tv17:
โดย มนัส แตงงาม (2011-07-21 12:14:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของอ.วีรยุทธ ประสมพงศ์มากคะ ทำให้ได้แนวทางในการสอนภาษาไทยเพื่อให้ด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขได้
โดย นงค์นุช ขาวศรี (2011-07-21 21:01:53) [แสดงความคิดเห็น]
เพิ่งสมัครสมาชิกวันแรก เปิดมาดูของอาจารย์ขัณธ์ชัย ในเน็ท แต่เน็ทโหลดช้ามากค่ะ เลยไม่ได้ดู ไม่ทราบว่าเรื่องนี้จะมีในซีดีหรือดีวีดีหนือเปล่า พอดีมีคนรู้จักที่เขาเป็นสมาชิกก่อนมีอยู่ ว่าจะลองยืมมาดู เพราะมีประโยชน์และสาระมากทีเดียว ใช้ประยุกต์กับการเรียนการสอนของเราได้มากเหมือนกัน :tv10:
โดย ประจักษ์ศรี ปัดภัย (2011-07-21 21:25:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมการใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เป็นการนำเข้าสู่บทเรียน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรีบนรู้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากจะใช้สอนวิชาภาษาไทยแล้งยังสามารถนำไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้ด้วย ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานนักเรียนสนใจเรียนดี เกิดบรรยากาศใยการเรียนรู้ แต่ครูจะต้อง active ต้องคิดหากิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา
โดย วาสนา สวนสีดา (2011-07-22 00:36:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม อ.ขัณธ์ชัย มากค่ะ เป็นการจุดประกายให้กับครูผู้สอนทุกท่านค่ะ สามารถเทคนิคไปสอนได้หลายวิชา ไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียว การนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีจะทำให้กระตุุ้นความอยากเรียนของเด็กมากขึ้น คงมีอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยไม่มากนักทีนำกิจกรรมมาสอนให้นักศึกษา ส่วนใหญ่มักจะเป็นทฤษฎีมากกว่า การสอนแบบนี้เป็นการสอนที่นักศึกษาได้ความรู้ที่ยั่งยืน พอมาดูการสอนของ อ.วีรยุทธ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ แสดงออกถึงการสอนที่ยอดเยี่ยม จากการนำความรู้ที่อาจารย์มาประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนได้อย่างดีมาก ดูแล้วมีประโยชน์ในการสอนมากๆค่ะ :tv15:
โดย รัมภา แซ่ตัน (2011-07-27 22:59:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชม โ€œการใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทยโ€ของ อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ ชอบมาก ขณะที่ชมรู้สึกสนุกไปกับ บทเรียนเมหือนนั่งเรียนกับอาจารย์ การนำเข้าสู่บทเรียนสามารถนำมาใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ นักเรียนจะเกิดความสนุกสนาน อยากเรียนสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจเรียนยิ่งขึ้น ที่สำคัญครูจะต้องคิดหากิจกรรมอยู่เสมอเพื่อให้ได้กิจกรรมใหม่ ๆ ได้ทดลองนำเกมเพลงมาใช้ได้ผลจริง ๆ เกิดประโยชน์และได้สาระมาก นัเรียนอยากเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
โดย สุวดี บุญราศรี (2011-07-28 17:16:15) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดการเรียนการสอนดังตัวอย่างที่ อ.ขัณธ์ชัย ดำเนินกิจกรรมนั้น เป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนทุกระดับชั้น แต่ต้องคิดค้นกิจกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ จึงขอเป็นกำลังใจให้ครูผู้สอนทุกท่าน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ณวรัณ มีสมบัติ (2011-08-01 17:32:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ครูขันธ์ชัย ที่เป็นครูภาษาไทยรุ่นใหม่ ที่ทำให้อนาคตครูไทยจะไปสอนภาษาไทยในรูปแบบใหม่ ที่มีความแตกต่างอีกทั้งจะเป็นการสอนที่เริ่มจากความสนใจและมีส่วนร่วมซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกสนุก และมีส่วนร่วม ทำให้มีความรู้ที่ตกผลึก การสอนแบบใหม่นี้เป็นการสอนที่สนุก ผู้เรียนก็สนุก เพราะทุกคนมีส่วนร่วมอนาคตเด็กไทยที่ครูไทยร่วมส่งเสริมการเรียนรู้จะเป็นสังคมแห่งการคิด วิเคราะห์ไม่ใช่ความรู้ ความจำเหมือนเดิม ชื่มชมมากคะ เป็นกำลังใจครูไทยมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โดย ชมพูนุท สุขสันเขตต์ (2011-08-01 20:48:53) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม อ.ขัณธ์ชัย มากค่ะ เป็นการจุดประกายให้กับครูผู้สอนทุกท่านค่ะทำให้ได้แนวทางในการสอนภาษาไทยเพื่อให้ด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขได้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18:
โดย เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2011-08-01 21:51:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมครูมากค่ะ ได้แนวทางการสอนเพื่อนำไปใช้ที่โรงเรียน
โดย วันทนา มาศวรรณา (2011-08-01 22:57:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์ ที่ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคดีๆในการทำให้ภาษาไทยกลายเป็นวิชาที่เด็กเรียนด้วยความสนุกสนานมีความสุขในารเรียน ผมจะลองนำเทคนิคดี ๆ นี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนเพื่อนักเรียนจะได้สนใจในการเรียน และมาเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา รีบมาเรียน ขอชื่นชมอาจารย์ทั้งสองท่านที่ีถ่ายทอดความรู้ให้ครูฝึกให้ได้นำไปพัฒนาและนำไปประกอบการสอน ครูยุคใหม่ต้องสอนภาษาไทยให้สนุก ให้น่าสนใจ จะเป็นการอนุรักษ์ภาษาไปด้วยในตัวครับ
โดย เกรียงไกร เรือนน้อย (2011-08-02 18:48:32) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการแล้วรู้สึกโล่งใจที่มีครูรุ่นใหม่พร้อมใจถ่ายทอดภาษาไทยไม่ให้ตกยุค ครูที่คำนึงถึงผลที่จะเกิดกับตัวเด็ก ไม่ใช่ครูที่สอนตามตำราไปวันๆ แต่เป็นครูที่สอนให้เด็กรู้จักการคิดด้วยตนเอง รู้จักการประยุกต์ใช้ความรุ้จากสิ่งที่ได้เรียน ขอชื่นชมอาจารย์ทั้งสองท่านที่เป็นเมล็ดพันธุ์ครูรุ่นใหม่ สอนด้วยใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริงๆ ค่ะ จะนำสิ่งที่อาจารย์บอกมาปรับใช้กับการสอนของตัวเองนะคะ ที่สำคัญจะต้องเพิ่มความขยันในการผลิตสื่อเพื่อนำไปใช้ให้มากยิ่งขึ้น จะได้จุดประกายความอยากรู้ให้เด็กๆ ด้วยค่ะ
โดย ลินลดา เชาว์มนัส (2011-08-06 09:57:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆ ค่ะที่ให้เทคนิคและวิธีการที่ดีมากๆ ทำให้เห็นความสำคัญของการนำเอากิจกรรม หรือการเล่นเกมมาใช้ในการเรียนการสอน อันจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กๆ หันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญของวิชาภาษาไทย :tv18:
โดย กาญจนา ประสาทศิลป์ (2011-08-06 15:57:27) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสอนภาษาไทย ที่ต้องใช้เกม เพลง กิจกรรมมต่าง ๆ ทำให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดี ลองทำสักครั้งสองครั้ง เด็ก ๆ เขาจะเฝ้ารอให้ถึงชั่วโมงภาษาไทย อยากให้มีตัวอย่างมาก ๆ ค่ะ ขอเอาดอกลั่นทม กับกรรไกร ไข่ ผ้าไหม ไปใช้พรุ่งนี้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย บุบผา ญาณจันทร์ (2011-08-07 22:54:26) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้ครูภาษาไทยทุกคนทำได้อย่างอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน จังเลยค่ะ คงจะไม่มีปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกต่อไป ทุกวันนี้ดิฉันรู้สึกสงสารเด็กบางคนที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเรียนในระดับมัธยมศึกษาแต่เด็กกลับอ่านหนังสือไม่ออก สะกดก็ไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ไอคิวก็ไม่ได้ผิดปกติ ดิฉันเคยนึกสงสัยว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่เด็กเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ทำไมเด็กถึงไม่สามารถอ่านได้บ้างเลยหรือ ดิฉันไม่ได้โทษว่าครูสอนไม่ดีหรือไม่เก่ง แต่การที่ครูขาดเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกไปกับการเรียน ก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนไม่อยากเรียนภาษาไทย จนกระทั่งไม่สามารถอ่านและเขียนได้ถึงแม้จะเป็นภาษาของเราเอง
โดย ราตรี พิชัยพงค์ (2011-08-08 17:53:19) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้กิจกรรมนำการเรียนรู้ เป็นวิธีการที่น่าสนใจมาก จากเดิมที่ครูนำเนื้อหามายัดให้นักเรียน ทำให้การเรียนน่าเบื่อและเมื่อเรียนไปแล้วอาจจะลืม เนื่องจากไม่ประทับใจ การที่ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่สนุก น่าสนใจ แต่สอดแทรกเนื้อหา ให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเล่นเกม ฯลฯ การจะทำเช่นนี้ได้ครูจะต้องมีการจัดทำแผนให้ดี แน่นอนว่าวิธีนี้ครูจะต้องเหนื่อยกว่าสอนตามหนังสือแบบเดิม ๆ แต่หากเรามีเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียนแล้ววิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจไม่ใช่น้อย ขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกคนครับ
โดย ศิริธรณ์ เทพดุลยพัฒน์ (2011-08-19 13:14:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ขอบพระคุณ อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์ มากค่ะที่แนะนำเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขทุกขณะที่เรียน โดยที่เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่น ทำให้เด็กไม่รู้สึกกดดันหรือตึงเครียดขณะเรียนรู้ ไม่ว่าจะวัยใด อายุเท่าไร การนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเกม กิจกรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งทีทุกคนชื่นชอบ และแน่นอนหากทั้งชั่วโมงไม่มีกิจกรรมที่ตื่นเต้นให้เด็กได้ปฏิบัติ นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บเด็กได้อยู่ตลอดชั่วโมง มันจึงเป็นเรื่องที่ยากเมื่อต้องเลือกกิจกรรมมาให้เด็กทำแล้วสอดคล้องกับตัวชี้วัด ครูต้องทำการบ้านมากค่ะ และต้องสร้างสื่อมากพอประมาณ ขอชื่นชมในความตั้งใจค่ะ แต่ขอติงคุณครูราตรีนิดนะคะที่บอกว่า สงสัยว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่เด็กเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ทำไมเด็กถึงไม่สามารถอ่านได้บ้างเลยหรือ ความจริงแล้วคุณครูคงลืมไปนิดนะคะว่า เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกัน และขอถามคุณครูนิดนะคะว่า มีบ้างไหมที่ครูมัธยมจะมานั่งสอนเด็กพิเศษนอกเวลาเรียนโดยไม่เสียเงินค่าเรียนพิเศษ แต่ครูประถมศึกษาจะสอนพิเศษเด็กในช่วงหลังเลิกเรียนทุกวันวันละ 30 นาทีโดยไม่เสียเงินค่าเรียนพิเศษอย่างใดเลยค่ะ
โดย รุ่งอุษา จันทร์หอม (2011-08-19 20:22:19) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นวิชาที่สามารถพลิกแพลงได้หลากหลายหากรู้จักและเข้าใจได้ดี ต้องขอบคุณ อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์ ที่จุดประกายความคิดการสอนภาษาไทยใหม่ไปปรับใช้ค่ะ
โดย ศุภรา บุญรอด (2011-08-22 13:14:20) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: สุดยอดครับ เป็นการดีที่จะช่วยดึงให้เด็ก รู้จักกับภาษาไทยอย่างชัดเจน ชอบที่จะเรียนภาษาไทย เรียนอย่างไรที่เด้กไม่เบื่อ เป็นวิธีการสอนที่นิสิตนักศึกษาน่าจะนำไปใช้ได้ดี
โดย โกวิท ทองมาก (2011-10-11 20:30:02) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมเกี่ยวกับโทรทัศน์ครู ทั้งนี้ได้รับความรู้อย่างมาก และจะนำความรู้จากการอบรมในครั้งนีร้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด การได้รับความรู้ อย่างหลากหลาย ในครั้งนี้ จะนำไปใช้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สนุกสนาน ให้เด็กได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และไม่ทำให้ผู้เรียน เกิดความเบื่อหน่าย เป็นการเพิ่มและพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น และจะเป็นการช่วยใหเกบเด็ก ได้รับความรู้เพิ่มเติม จากที่เคยมีอยู่เดิฝม
โดย อำนวยพร งามสมบัติ (2011-10-12 16:37:26) [แสดงความคิดเห็น]
เจ๋งอะ...ชอบมาก ตอนนี้กำลังปวดหัวกับการนำเข้ากิจกรรม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแรง
โดย ชมพูนุท เทียมลม (2011-10-18 02:08:33) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้กิจกรรมนำการสอน เช่น การนำเอาเกมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถ และทักษะในด้านต่างๆ อาทิ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านสังคม และด้านอารมณ์ เกมจะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเรียนรู้ ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนจนนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีและสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ขอชื่นชมเทคนิควิธีการสอนของ อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ ,
อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์ เป็นอย่างยิ่งค่ะและจะนำหลักการสอนไปพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2011-10-22 11:08:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมเทคนิควิธีการสอนของอาจารย์อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์ ทำให้ได้เทคนิคและกระบวนในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
โดย สมฤดี คงธนมณีโรจน์ (2011-11-06 17:00:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ที่นำเทคนิค ในการใช้กิจกรรมเข้ามาสอนเพื่อให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน :tv15: :tv15:
โดย พฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล (2011-11-07 11:41:53) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ดีมากเลยค่ะ ดิฉันเป็นครูคนหนึ่งที่สอนวิชาภาษาไทย แล้วก้ประสบกับปัญหาเด็กไม่ตั้งใจเรียนเพราะนักเรียนคิดว่าเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แม้ว่าดิฉันจะเป็นคนที่สรรหาวลีเด็ด ๆ มาใช้กับนักเรียน แต่ก็เกิดความน่าเบื่อเมื่อใช้ซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง หรือนักเรียนเอาไปพูดต่อ ๆ กัน การใช้กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนก็เป็นอีกวิธีที่ดีมากในการบริหารจัดการในห้องเรียนค่ะ แล้วดิฉันจะนำไปประยุกย์ใช้กับนักเรียนค่ะ
โดย กฤษณา เส็มหมาน (2011-12-27 10:01:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ
โดย มูรนี อาบู (2012-01-09 12:19:57) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ ทำใหันักศึกษามีความกระตือรือร้นมากค่ะ
โดย ฟาตีหม๊ะ สาเเละ (2012-01-09 15:30:59) [แสดงความคิดเห็น]
นชมครูมากค่ะ ได้แนวทางการสอนเพื่อนำไปใช้ที่โรงเรียน
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-09 16:15:40) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะทําให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนทําให้นักเรียนมีการกระตือรือร้นในการเรียน
โดย ปาตีเมาะ ตาเปาะโตะ (2012-01-09 16:34:28) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาไทยหลายคนไม่อยากเรียนเพราะเห็นว่าเป็นภาษาที่เราพูดอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงนอกจากเราพูดได้แล้วเราต้องเขียนได้ด้วยเพราะฉนั้นคนเป็นครูหรือที่เรียกว่าเป็นแม่พิมพ์ เป็นต้นแบบของเด็กนักเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพูด เขียน อ่าน การใช้ประโยคต้องถูกต้องตามอักขระวิธีของภาษาไทยและอีกอย่างที่ครูต้องมีนอกเหนือจากคนอื่นคือการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนที่สอดแทรก พหุปัญญาทั้ง 8 ต้องมีอารมณืร่วมในการสอนต้องปรับตัวให้เข้ากับวัยเด็ก เพราะฉนั้นเรื่องนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีครบตามที่กำหนดโดยครูเป็นคนยืนยันและยอมรับในความสุดยอดของคนไทยที่สอนภาษาไทยให้เด็กรักภาษาไทยให้เพิ่มมากขึ้น แล้วจะนำไปใช้นะค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้เทคนิคดีๆที่ทำให้ครูคนนี้กระตือรื้อร้นเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ง สุดยอดมากๆ
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-03-11 13:40:07) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมรายการตอนนี้แล้ว รู้สึกประทับใจมากค่ะ ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆ อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆสำหรับครูสอนภาษาไทยอย่างดิฉัน รู้สึกสนุกกับการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมนำการสอนขึ้นมาอีกมากๆ เหมิอนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่รำไร น่าจะเป็นแนวทางการสอนภาษาไทยที่ดีและเหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับนะคะ ดิฉันเองก็จะพยายามนำแนวคิดที่ได้และวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนของอาจารย์ทั้งสองไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษานะคะ คาดว่านักศึกษาน่าจะชอบกับรูปแบบการสอนแบบนี้ น่าชื่นชมมากๆ อาจารย์ทั้งสองยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่เลยนะคะ ไฟแรงมาก น่าชื่นชมและนำมาเป็นแบบอย่าง ขออนุญาตนำวิธีการสอนของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้นะคะ รู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีครูรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากขนาดนี้ น่าภูมิใจแทนมากๆเลยนะคะ ขอชื่นชมด้วยใจจริงค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-01 04:53:37) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย สามารถสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน สร้างความตั้งอกตั้งใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การจะสร้างบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในห้องเรียน ต้องมาจากผู้สอนที่มีทัศนคติ ความตั้งใจ และมีเทคนิคที่สร้างสรรค์ในการสรรหากิจกรรมเพื่อกระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียน ให้เกิดกับนักเรียน ฉะนั้น การสอนผู้ที่จะออกมาเป็นครูให้มีสิ่งเกล่านี้ได้ ก็เท่ากับการได้สอนเด็กให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้เช่นกัน :tv02:
โดย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2012-04-01 20:35:46) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อชมรายการจบรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาก เพราะในสภาพปัจจุบันจะพบว่า นักเรียนในยุคปัจจุบัน ไม่เห็นคุณค่ของภาษาไทย อาจเป็นสื่อเทคโนโลยีมีมากอย่างที่พบเห็น แม้วิธีการสอนของครูก็ไม่เน้นให้นักเรียนได้ความรู้อย่างกระจ่าง สิ่งที่หนึ่งที่ได้คือกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียน เป็นกระบวนการที่สำคัญไม่แพ้กิจกรรมการเรียนการสอน เกม เพลงเมื่อได้ดูวิธีการของ อาจารย์อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์ แล้วต้องรีบบันทึกในสมุดโน๊ตเตรียมที่จะจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่จะเปิดในอีกไม่กี่วัน ดูแล้วสนุกมาก แม้วิธีการเรียกนักเรียนของ อ.วีรยุทธ จะเป็นลักษณะเซียมซี เยี่ยมมาก ใช้ได้ทั้งเด็กเล็กและมัธยม อีกวิธีการหนึ่ง เป็นการฝึกสมาธิจากการร้องเพลงและกำหนดท่าทาง เช่น เพลงดอกลั่นทม การแบ่งกลุ่ม หรือ ให้นักศึกษาคิดวิธีการเล่นเกม สามารถนำไปต่อยอดในชั้นเรียน ในรายวิชาที่สอนได้ หากครูไทยหลายท่านที่ได้ดูตอนนี้ ก็จะเกิดแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ให้กับนักเรียนอย่างมีความสุข เมี่อนักเรียนมีความสุข ก็เป็นเด็กดี และ เก่ง ต่อไป
โดย อัจฉรา ไสยะหุต (2012-04-03 09:37:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่ชี้ให้เห็นว่าการสอนรูปแบบเดิมๆมันน่าเบื่อ อยากให้ครูเข้าใจว่าการเล่นเป็นจุดเริ่มของการอยากเรียน เรียน เพลิน อยากให้ครูรู้ว่าตอนเราเป็นนักเรียนเราชอบครูแบบไหน อยากเรียนมากน้อยแค่ไหน ชื่นชมการกระตุ้น ให้ปรับการสอน กิจกรรมนพความรู้ สู่การคิดที่ยั่งยืน เห็นด้วยกับคำที่ว่า ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ชอบการจำ ไม่ต้องจด แต่เป็นการช่วยการจดจำ เริ่มสร้างสมาธิให้กับนักเรียน การใจจดใจจ่อคือการสร้างสมาธิอีกอย่างหนึ่ง ชื่นชม เพราะการสอนแบบนี้ต้องใช้พลังงานมากมายค่ะขอให้เจริญ เจริญ ค่ะ
โดย นภลัย เกลื่อนกระโทก (2012-04-05 17:50:52) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมของ อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ เป็นวิธีการที่น่าสนใจ play & learn ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว เป็นกิจกรรมง่าย ๆ แต่มีขั้นตอน มีเป้าหมายที่ชัดเจน ถ้าหากนักศึกษาครูได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการสอน การออกแบบกิจกรรม กระบวนการเขียนแผนการสอน ทำให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการสอนภาษาไทย ก็จะทำให้มหาวิทยาผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกมา และมีครูภาษาไทยที่มีคุณภาพ ...ด้วยความชื่นชม
โดย ภาทิพ ศรีสุทธิ์ (2012-04-09 15:27:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูทัศนคติกับภาษาไทยโยใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์ โดยใช้กิจกรรมจาก PLAY และเป็นเพลิน ได้แรงบันดาลใจในเรื่องการเปนครูภาษาไทยต้องเปลี่ลนแปลงตนเองให้ดูทันสมัย สอนให้นักเรียนสนุกสนานและต้องมีสาระเนื้อหาด้วย ได้แนวคิดที่ว่า ครูต้องจัดกิจกรรมทั้งนำเข้าสู่บทเรียนให้สนุกสนานและสอนให้นักเรียนคิดไปด้วย เทคนิคการสอนต้องหลากหลายไม่ซ้ำกัน และการที่จะเป็นครูภาษาไทยที่มีเทคนิคนั้นต้องรู้จักการวางแผนและตั้งจุดประสงค์ให้บรรลุเป้าหมาย การให้นักเรียนร่วมกันคิดสร้างสื่อก็เป็นอีกแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ครูสามารถทำได้ เพราะจะช่วยให้เขารู้และเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งเช่นกัน และต่อจากนี้ไปการสอนภาษาไทยคงสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เพราะครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สอนโดยใช้เพลงและเกม เน้นการคิดระหว่างการทำกิจกรรม ครูต้องพัฒนาตนเองเรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย ความจริงแล้ววิชาภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ในทุกวิชา ถ้าผู้เรรยนและครูผู้สอนให้ความสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องสนุกและมีวสาระอย่างแน่นอน
โดย มุกดา ลอนใหม่ (2012-04-15 07:27:36) [แสดงความคิดเห็น]
อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ สอนด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เช่นร้องเพลงต่อด้วยการบอกให้รู้ว่าจากเพลงแสดงว่านักเรียนรู้อะไรบ้างต่อด้วยเด็กออกมาเป้นผู้นำ จัดทีมแข่งขันทำท่าทางประกอบเพลง และต่อยอดสอนอักษรสามหมู่โดยเด็กคิดเองโดยใช้ไม้ตะเกียบง่ายจริง่ค่ะครูส่วนมากมองข้ามโดยใช้เนื้อหาทันที่จะทำให้เบื่อ อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์ ใช้แผนภูมิเพลงร้องเเละเล่นเรื่องมาตราโดยใช้บัตรความหมายและบัตรรูปภาพเด็กเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่สนุกสนานจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจะเกิดความคงทนค่ธ คุณครูที่ชมเทปนี้ก็สามารถนำเทคนิคการสอนไปต่อยอดจากอาจารย์ทั้งสองใช้สอนภาษาไทยในระดับมัธยมได้แน่นอนค่ะไม่ยากเลย
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-04-15 15:58:00) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อนักเรียนได้เจอสิ่งใหม่ ๆ ในตอนเริ่มต้น นักเรียนก็เกิดความสนใจที่จได้เรียนรู้ การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ จากที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์สำหรับครูในตอนนี้ เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากกิจกรรมการเล่นปนเรียน นักเรียนไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียนภาษาไทย เพราะกิจกรรมที่ครูจัดเร้าความสนใจของนักเรียนได้มาก ต่อนี้ไปการเรียนภาษาไทยก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อนหน่ายอีกแล้วสำหรับนักเรียน
โดย น้อย ไชยเชียงของ (2012-04-16 17:30:49) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาไทยหลายคนไม่อยากเรียนเพราะเห็นว่าเป็นภาษาที่เราพูดอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงนอกจากเราพูดได้แล้วเราต้องเขียนได้ด้วยเพราะฉนั้นคนเป็นครูหรือที่เรียกว่าเป็นแม่พิมพ์ เป็นต้นแบบของเด็กนักเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพูด เขียน อ่าน การใช้ประโยคต้องถูกต้องตามอักขระวิธีของภาษาไทยและอีกอย่างที่ครูต้องมีนอกเหนือจากคนอื่นคือการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนที่สอดแทรก พหุปัญญาทั้ง 8 ต้องมีอารมณืร่วมในการสอนต้องปรับตัวให้เข้ากับวัยเด็ก เพราะฉนั้นเรื่องนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีครบตามที่กำหนดโดยครูเป็นคนยืนยันและยอมรับในความสุดยอดของคนไทยที่สอนภาษาไทยให้เด็กรักภาษาไทยให้เพิ่มมากขึ้น แล้วจะนำไปใช้นะค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้เทคนิคดีๆที่ทำให้ครูคนนี้กระตือรื้อร้นเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งอีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:07:22) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้ครูภาษาไทยทุกคนทำได้อย่างอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน จังเลยค่ะ คงจะไม่มีปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกต่อไป ทุกวันนี้ดิฉันรู้สึกสงสารเด็กบางคนที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเรียนในระดับมัธยมศึกษาแต่เด็กกลับอ่านหนังสือไม่ออก สะกดก็ไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ไอคิวก็ไม่ได้ผิดปกติ ดิฉันเคยนึกสงสัยว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่เด็กเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ทำไมเด็กถึงไม่สามารถอ่านได้บ้างเลยหรือ ดิฉันไม่ได้โทษว่าครูสอนไม่ดีหรือไม่เก่ง แต่การที่ครูขาดเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกไปกับการเรียน ก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนไม่อยากเรียนภาษาไทย จนกระทั่งไม่สามารถอ่านและเขียนได้ถึงแม้จะเป็นภาษาของเราเอง
โดย นูรวาฮีดา อัลฮาซานี (2012-04-24 21:48:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เป็นการนำเข้าสู่บทเรียน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรีบนรู้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากจะใช้สอนวิชาภาษาไทยแล้งยังสามารถนำไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้ด้วย ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานนักเรียนสนใจเรียนดี เกิดบรรยากาศใยการเรียนรู้ แต่ครูจะต้อง active ต้องคิดหากิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา ขอบคุณที่ชี้ให้เห็นว่าการสอนรูปแบบเดิมๆมันน่าเบื่อ อยากให้ครูเข้าใจว่าการเล่นเป็นจุดเริ่มของการอยากเรียน เรียน เพลิน อยากให้ครูรู้ว่าตอนเราเป็นนักเรียนเราชอบครูแบบไหน อยากเรียนมากน้อยแค่ไหน ชื่นชมการกระตุ้น ให้ปรับการสอน กิจกรรมนพความรู้ สู่การคิดที่ยั่งยืน
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-27 14:02:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมรายการ "ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์" มีคามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆวิชาแต่สำหรับภาษาไทยแล้วสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในวิชาเรียน รู้สึกมีความกระตือรืนร้นอยู่ตลอกเวลา จาดวิชาที่น่าเบื่อกลายเปงวิชาที่สนุกสนาน
โดย ซูฮายนี ตีเงาะ (2012-05-11 09:25:25) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมรายการ "ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์" มีคามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆวิชาแต่สำหรับภาษาไทยแล้วสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในวิชาเรียน รู้สึกมีความกระตือรืนร้นอยู่ตลอกเวลา จาดวิชาที่น่าเบื่อกลายเปงวิชาที่สนุกสนาน
โดย ซูฮายนี ตีเงาะ (2012-05-11 09:25:37) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมรายการ "ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์" มีคามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆวิชาแต่สำหรับภาษาไทยแล้วสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในวิชาเรียน รู้สึกมีความกระตือรืนร้นอยู่ตลอกเวลา จาดวิชาที่น่าเบื่อกลายเปงวิชาที่สนุกสนาน :tv06:
โดย ซูฮายนี ตีเงาะ (2012-05-11 09:25:43) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมรายการ "ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์" มีคามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆวิชาแต่สำหรับภาษาไทยแล้วสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในวิชาเรียน รู้สึกมีความกระตือรืนร้นอยู่ตลอกเวลา จาดวิชาที่น่าเบื่อกลายเปงวิชาที่สนุกสนาน :tv06:
โดย ซูฮายนี ตีเงาะ (2012-05-11 09:25:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมรายการ "ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์" มีคามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆวิชาแต่สำหรับภาษาไทยแล้วสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในวิชาเรียน รู้สึกมีความกระตือรืนร้นอยู่ตลอกเวลา จาดวิชาที่น่าเบื่อกลายเปงวิชาที่สนุกสนาน :tv06:
โดย ซูฮายนี ตีเงาะ (2012-05-11 09:26:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมรายการ "ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์" มีคามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆวิชาแต่สำหรับภาษาไทยแล้วสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในวิชาเรียน รู้สึกมีความกระตือรืนร้นอยู่ตลอกเวลา จาดวิชาที่น่าเบื่อกลายเปงวิชาที่สนุกสนาน :tv06:
โดย ซูฮายนี ตีเงาะ (2012-05-11 09:26:28) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมรายการ "ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์" มีคามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆวิชาแต่สำหรับภาษาไทยแล้วสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในวิชาเรียน รู้สึกมีความกระตือรืนร้นอยู่ตลอกเวลา จาดวิชาที่น่าเบื่อกลายเปงวิชาที่สนุกสนาน :tv06:
โดย ซูฮายนี ตีเงาะ (2012-05-11 09:26:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์ ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยได้สนุก น่าสนใจมาก โดยใช้กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรีบนรู้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากจะใช้สอนวิชาภาษาไทยแล้งยังสามารถนำไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้ทุกวิชา ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานนักเรียนสนใจตั้งใจเรียนดี สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้ครื้นเครงด้วยเพลงและเกม
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-18 16:20:35) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมและศรัทธา อาจารย์ขัณธ์ชัย ที่ท่านมีวิธีคิดในการนำเรื่องง่ายๆมาใช้เป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน"อยากรู้อยากเรียน" และ เป็นแนวทางให้ครูทุกสาขาวิชา "อยากคิดอยากค้น" วิธีการหรือแนวทางในการนำกิจกรรมมานำการ
สอน เพื่อนำนักเรียนสู่การเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด ท่านเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริงค่ะ
โดย สุจิตรา กฤษณะกาฬ (2012-07-22 00:14:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนักศึกษา บัณฑิตศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาไทย ทุนของ สพฐ. รุ่น ๒ เป็นลูกศิษย์อาจารย์ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ ที่สอนวิชาทฤษฎีและวิธีสอนภาษาไทย จึงได้ติดตามมาที่รายการโทรทัศน์ครูนี้ด้วย ในการใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์ ซึ่งได้เล็งเห็นปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว อ.ขัณธ์ชัย จึงเน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ โโ‚ฌœกิจกรรมนำการเรียนรู้โโ‚ฌ ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการสอนที่แปรจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ด้วยวิธีนี้เชื่อว่าจะได้ครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ ที่จะทำให้เด็กไทยเกิดการเรียนภาษาไทยที่สนุก และได้ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นสิ่งที่จุดประกายให้ข้าพเจ้าจะนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปค่ะ
โดย สุภาวรรณ์ พิศดาร (2012-10-10 19:12:11) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สำคัญมาก สำหรับคนไทย นักเรียนไทย แต่นักเรียนสมัยนี้ มัวไปหลงภาษาวัยรุ่น จนปัจจุบันเขียนผิด เขียนถูก จนทำให้ครูฝึกสอนอย่างผม ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร :tv11:
โดย โสธร ศรีอาวุธ (2013-08-15 14:29:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมวีดีโอ โดย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์" อ.ทั้ง 2 คน มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจโดยเริ่มเข้าสู่บทเรียนโดยให้ทำกิจกรรม เช่น การร้องเพลง ปรบมือ ขั้นสอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ต่อยอดนำเสนอหน้าชั้นเรียน และร่วมกันสรุป และสิ่งที่สังเกตได้จากการดูคือนักเรียนบางคนบอกว่าวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่น่าเบื่อ ฉะนั้นครูต้องมีเทคนิคใหม่ๆมาสอน เพื่อให้การเรียนวิชาภาษาไทยไม่น่าเบื่อและสนุกสนาน ดิฉันได้ดูขอชื่นชมความสามารถของครูทั้ง 2 คน มากๆค่ะ และมีความสุขที่ได้เห็นเด็กไทยยิ้มในขณะที่สอนภาษาไทย ทำให้เกิดแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ให้กับกับนักเรียนที่ดิฉันสอน ขอชื่นชมจากใจค่ะ
โดย น.ศ.สายชล รอดพ้น (2014-02-23 03:00:52) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมวีดีโอ โดย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์" อ.ทั้ง 2 คน มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจโดยเริ่มเข้าสู่บทเรียนโดยให้ทำกิจกรรม เช่น การร้องเพลง ปรบมือ ขั้นสอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ต่อยอดนำเสนอหน้าชั้นเรียน และร่วมกันสรุป และสิ่งที่สังเกตได้จากการดูคือนักเรียนบางคนบอกว่าวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่น่าเบื่อ ฉะนั้นครูต้องมีเทคนิคใหม่ๆมาสอน เพื่อให้การเรียนวิชาภาษาไทยไม่น่าเบื่อและสนุกสนาน ดิฉันได้ดูขอชื่นชมความสามารถของครูทั้ง 2 คน มากๆค่ะ และมีความสุขที่ได้เห็นเด็กไทยยิ้มในขณะที่สอนภาษาไทย ทำให้เกิดแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ให้กับกับนักเรียนที่ดิฉันสอน ขอชื่นชมจากใจค่ะ
โดย น.ส.สายชล รอดพ้น (2014-02-23 03:01:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv