thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2470
Rate :
 3
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
เทคนิคการสอนไม่ให้น่าเบื่อ การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ ผ่านกิจกรรมเกมฝ่าด่านต่าง ๆ สนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

สุขศึกษา ขาแดนซ์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 1
เทคนิคการสอนเรื่องอวัยวะภายใน โดยใช้เพลงสมัยใหม่ ของ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ร.ร.พิชญศึกษา เพิ่มเติม

สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 2
หลังจากที่นำเข้าสู่บทเรียนอย่างสนุกสนานแล้ว ครูจะสอนเรื่องอวัยวะภายใน ให้ช่วยกันคิด หาข้อมูล แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม
การจัดชั้นเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
(ตอนต่อ) การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น เพิ่มเติม

 
 
การประยุกต์ใช้บทเรียนสุขศึกษาในเรื่องยาเสพติดในระดับประถมศึกษา ครูผู้สอนควรมีสื่อการสอนที่น่าสนใจ จะเห็นได้จากการสอนให้เห็นคุณค่าในตัวเองโดยมีสื่อประกอบเป็นรูปอวัยะของร่างกายมนุษย์ซึ่งครูทำได้ครับเพียงใช้กระดาษวาดรูปอวัยวะง่ายๆ แล้วให้เด็กๆร่วมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการนำไปจัดวาง ที่ละส่วน ครูให้ความรู้เรื่องหน้าที่และความพิเศษของอวัยวะต่างๆเล่านั้นไปด้วย เด็จะสนุกและจะจดจำได้ง่าย นี่เป็นการสรุปบทเรียนไปในตัวโดยนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่วนการสร้างสถานการณ์เมื่อต้องพบกับคำถามจากเพื่อนให้ใช้ยา ครูเราอาจมอบหมายงานให้นักเรียนแสดงละครที่เน้นต่อต้านยาเสพติดโดยบทเจรจา ต้องมีความสำคัญที่เด็กต้องร่วมคิดกันเอง ครูอาจมีเกณฑ์ที่เน้นไปที่บทละครให้มาก เพื่อดูแนวคิด และการแก้ปัญหาการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด จากคำชักชวนของเพื่อนครับ
โดย พิษณุ ทาจำปา (2011-07-12 21:02:27) [แสดงความคิดเห็น]
การประยุกต์ใช้บทเรียนสุขศึกษาในเรื่องยาเสพติดในระดับประถมศึกษา ครูผู้สอนควรมีสื่อการสอนที่น่าสนใจ จะเห็นได้จากการสอนให้เห็นคุณค่าในตัวเองโดยมีสื่อประกอบเป็นรูปอวัยะของร่างกายมนุษย์ซึ่งครูทำได้ครับเพียงใช้กระดาษวาดรูปอวัยวะอย่างง่ายๆ แล้วให้เด็กๆร่วมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการนำไปจัดวาง ที่ละส่วน ครูให้ความรู้เรื่องหน้าที่และความพิเศษของอวัยวะต่างๆเหล่านั้นไปด้วย เด็กจะสนุกและจะจดจำได้ง่าย นี่เป็นการสรุปบทเรียนไปในตัวโดยนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่วนการสร้างสถานการณ์เมื่อต้องพบกับคำถามจากเพื่อนชักชวนให้ใช้ยาเสพติด เช่นบุหรี่ ครูเราอาจมอบหมายงานให้นักเรียนแสดงละครที่เน้นต่อต้านยาเสพติดโดยบทเจรจา ต้องมีความสำคัญที่เด็กต้องร่วมคิดกันเอง ครูอาจมีเกณฑ์ที่เน้นไปที่บทละครให้มาก เพื่อดูแนวคิด และการแก้ปัญหาการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด จากคำชักชวนของเพื่อนครับ
โดย พิษณุ ทาจำปา (2011-07-12 21:05:42) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องยาเสพติดในระดับประถมศึกษาตอนต้นควรบอกถึงผลเสียของการติดและโทษของการติดยาเสพติดส่วนรายละเอียดที่ลึก ๆ ก็จะสอนในระดับที่สูงขึ้นโดยสือที่ใช้ในการสอนอาจเป็นภาพยนตร์ แผ่นพับหรือภาพต่าง ๆ แล้วแต่ว่าเวลาที่สอนมีมากหรือน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถสอดแทรกได้ในทุก ๆ สาระการเรียนรู้และในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงละครเกี่ยวกับผลเสียของการติดยาเสพติด หรือการให้นักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นทำรายงานเรืองยาเสพติดและนำเสนอหน้าชั้นเรียน :tv03: :tv15: :tv10:
โดย ธนพร ธโนศวรรย์ (2011-08-03 00:50:32) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนมีสื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้เด็กสนใจการเรียนมากขึ้น :tv10:
โดย ซูไฮลา ยามา (2012-01-08 21:20:57) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องยาเสพติดบอกถึงผลเสียของการติดและโทษของการติดยาเสพติดยังสามารถสอดแทรกได้ในทุก ๆ สาระการเรียนรู้และในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด :tv18: :tv15:
โดย ซูไรนา ยูโซะ (2012-01-09 21:49:33) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมรู้สึกว่าปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องยาเสพติดในสังคมมีจำนวนมาก จะทำให้อันตรายต่อตนเองและสังคม เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องสอดแทรกสาระการเรียนรู้และในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายในโรงเรียน :tv02: :tv03:
โดย บูรฮัน นิบง (2012-01-09 22:04:19) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ใหญ่แต่สามารถแก่ไขได้โดยการสอนให้เด็กรู้จักโทษของยาเสพติด
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 11:36:08) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันแต่สามารถสอนให้เด็กรู้จักโทษของยาเสพติดและวิธีการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดภายในโรงเรียนและสังคมได้
โดย สุไรด๊ะ ไชยเพช (2012-01-10 21:28:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ ที่สื่อถึงเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวนี้ยาเสพติดมีเยอะค่ะในสังคม
โดย นิราบิฮะห์ นิเด (2012-01-11 20:20:39) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะปัญหายาเสพติดปัจจุบันกำลังระบาดมาก :tv15:
โดย ไซหนับ หะยีมูซอ (2012-01-11 20:39:51) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ใหญ่แต่สามารถแก่ไขได้โดยการสอนให้เด็กรู้จักโทษของยาเสพติด
โดย นูรไอนี สมาแล (2012-01-11 21:50:41) [แสดงความคิดเห็น]
การประยุกต์ใช้บทเรียนสุขศึกษาในเรื่องยาเสพติดในระดับประถมศึกษา เช่นบุหรี่ ครูเราอาจมอบหมายงานให้นักเรียนแสดงละครที่เน้นต่อต้านยาเสพติดโดยบทเจรจา ต้องมีความสำคัญที่เด็กต้องร่วมคิดกันเอง ครูอาจมีเกณฑ์ที่เน้นไปที่บทละครให้มาก
โดย นาดียา สาแม (2012-01-13 16:34:42) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ยาเสพติดเป็นปัญหาในสังคมมากอยากให้เยาวชนเราหันมาเล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่สุขภาพกันดีกว่า
โดย ซูรายา หะมิ (2012-01-14 12:30:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ :tv15:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-01-14 17:06:51) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นการสอนที่ทำให้เด็กมีความเข้าใจมากขึ้นแถมปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ระบาดในเด็กการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่ายเป็นการที่ดี :tv15: :tv09:
โดย คอดีเยาะห์ กาจิ (2012-01-14 21:30:30) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นการสอนที่ทำให้เด็กมีความเข้าใจมากขึ้นแถมปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ระบาดในเด็กการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่ายเป็นการที่ดี :tv15: :tv09:
โดย คอดีเยาะห์ กาจิ (2012-01-14 21:30:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ เป็นสื่อการสอนทีชัดเจนมากสามารถสะท้อนถึงผลเสียของคนที่ติดยาเสพติด
โดย นุรฮูดา มะเซาะ (2012-01-15 23:10:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และรู้จักหลีกเลี่ยงให้ไกลยาเสพติดด้วย
โดย ซารูวี เจะฮี (2012-01-19 18:20:49) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ในแต่ละโรงเรียนได้สอนเรื่องยาเสพติดแก่นักเรียนเป็นการดีมากเพราะยาเสพติดมีแต่โทษไม่มีคุณประโยชน์
โดย นูรียะ สะมะแอ (2012-01-20 11:20:06) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนรู้เกียวกับโทษของยาเสพติดและผลเสียของการติดยาเสพติด
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-01-21 13:03:29) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนมีสื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้เด็กสนใจการเรียนมากขึ้น การแสดงละครเกี่ยวกับผลเสียของการติดยาเสพติด หรือการให้นักเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
โดย แพนดี บาฮา (2012-01-22 11:38:18) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนความจริงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดสามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะในชีวิตสามารถแก่ไขได้ทำให้เด็กมีความเข้าใจมากขึ้นแถมปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ระบาดในสังคมจะทำให้อันตรายต่อตนเองและสังคมการแก้ปัญหาการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด
โดย บูรฮัน นิบง (2012-01-23 00:05:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สามารถทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงและสามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดถึงชนิดและโทษได้เป็นอย่างดี
โดย อับดุลเลาะ เจ๊ะอาแว (2012-01-23 08:26:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี ทำให้เด็กรู้จักการใช้ยาอย่างถูกต้องน่าสนใจดีครับ
โดย อุสมาน ตาเละ (2012-01-24 00:45:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนความจริงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดสามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะในชีวิตสามารถแก่ไขได้ทำให้เด็กมีความเข้าใจมากขึ้นแถมปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ระบาดในสังคมจะทำให้อันตรายต่อตนเองและสังคมการแก้ปัญหาการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด
โดย บัยฮากิม รอนิ (2012-01-24 03:21:45) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโษทของยาเสพติด :tv12:
โดย มูฮาหมัดอาฟิ เจ๊ะอูมา (2012-01-24 17:44:49) [แสดงความคิดเห็น]
ให้รู้จัดอะไรเป็นสิ่งดีและไม่ดี
อะไรเป็นประโยชน์และเป็นโทษ
โดย รอมลี ดือเระ (2012-01-25 09:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำความรู้ทีได้ใช้ให้เกิดประโยชน์และทำให้ได้รู้ถึงโทษของสารเสพติดมากมาย
โดย ซู เจะกา (2012-01-26 11:35:46) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำความรู้ทีได้ใช้ให้เกิดประโยชน์และทำให้ได้รู้ถึงโทษของสารเสพติดมากมาย
โดย ซู เจะกา (2012-01-26 11:35:49) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนรู้เกียวกับโทษของยาเสพติดและผลเสียของการติดยาเสพติดและมีการถ่ายทอดสือในการสอนที่ดีเข้าใจง่าย
โดย ไพซอ สะอะ (2012-01-26 20:51:04) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำความรู้เหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และทำให้รู้โทษของสารเสพติด...
โดย อามีร ยูโซ๊ะ (2012-01-26 21:09:57) [แสดงความคิดเห็น]
อ.ได้ถ่ายทอดเกียวกับพิษภัยของยาเสพติด
โดย มูฮัมหมัดไซฟู วาเลาะ (2012-01-26 22:27:39) [แสดงความคิดเห็น]
เปงเรืองทีน่าสงใจมาก
โดย อีดิลฟิตรี มะมิง (2012-01-27 02:23:42) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคในการสอนดีครับ จะนำไปปรับใช้ให้เข้ากับโรงเรียนไทยครับ
โดย ศิริชัย โฉมวัฒนา (2012-01-29 19:46:33) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนมีสื่อการสอนที่ทำให้เด็กๆเข้าใจง่ายและยังทำให้เด็กรู้ว่าการเสพยาเสพติดจะมีโทษต่อร่างกาย
โดย ปิยะบุตร สีแดง (2012-01-29 21:20:44) [แสดงความคิดเห็น]
ยาเสพติดไม่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก สื่อการเรียนการสอนนี้ดีมาก ช่วยส่งเสริมไหเนักเรียนรู้จักผิดรู้จักถูกในเรื่องยาเสพติด สามารถนำความรู้เหล่านี้มาปรับปรุงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ครูก็จะสอนถุึงผลเสียของยาเสพติดให้นักเรียนได้เรียนรู้ เป็นการใช้เทคนิคในการเรียนการสอนที่ดี สามารถนำมาเป็นวิชาหลักของเด็กได้ทุกชั้นภาคเรียนอีกด้วย เพราะเป็นเรื่องที่ ดีและมี ความรู้ที่ดี ในการที่จะช่วยกันรักษา ความเป็นเด็กของนักเรียนนักศึกษา
โดย กนิษฐา กาญจนภูมิ (2012-01-31 14:26:51) [แสดงความคิดเห็น]
กาาารสอนเรื่องยาเสพติดสามารถเพิ่มทักษะในชีวิต ทำให้เด็กรู้ถึงโทษและรู้จักการปฎิเสธ สื่อท่ีนำมาใช้สอนดูน่าสนใจทำให้เด็กอยากมีส่วมร่วมในการเรียนการสอน การสอนสามารถพัฒนาให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดและกล้าแสดงออก ชอบๆครับ
โดย อริสมัน สุหลง (2012-02-02 00:24:41) [แสดงความคิดเห็น]
กาาารสอนเรื่องยาเสพติดสามารถเพิ่มทักษะในชีวิต ทำให้เด็กรู้ถึงโทษและรู้จักการปฎิเสธ สื่อท่ีนำมาใช้สอนดูน่าสนใจทำให้เด็กอยากมีส่วมร่วมในการเรียนการสอน การสอนสามารถพัฒนาให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดและกล้าแสดงออก ชอบๆครับ
โดย อริสมัน สุหลง (2012-02-02 00:24:50) [แสดงความคิดเห็น]
กาาารสอนเรื่องยาเสพติดสามารถเพิ่มทักษะในชีวิต ทำให้เด็กรู้ถึงโทษและรู้จักการปฎิเสธ สื่อท่ีนำมาใช้สอนดูน่าสนใจทำให้เด็กอยากมีส่วมร่วมในการเรียนการสอน การสอนสามารถพัฒนาให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดและกล้าแสดงออก ชอบๆครับ
โดย อริสมัน สุหลง (2012-02-02 00:24:53) [แสดงความคิดเห็น]
กาาารสอนเรื่องยาเสพติดสามารถเพิ่มทักษะในชีวิต ทำให้เด็กรู้ถึงโทษและรู้จักการปฎิเสธ สื่อท่ีนำมาใช้สอนดูน่าสนใจทำให้เด็กอยากมีส่วมร่วมในการเรียนการสอน การสอนสามารถพัฒนาให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดและกล้าแสดงออก ชอบๆครับ
โดย อริสมัน สุหลง (2012-02-02 00:24:55) [แสดงความคิดเห็น]
กาาารสอนเรื่องยาเสพติดสามารถเพิ่มทักษะในชีวิต ทำให้เด็กรู้ถึงโทษและรู้จักการปฎิเสธ สื่อท่ีนำมาใช้สอนดูน่าสนใจทำให้เด็กอยากมีส่วมร่วมในการเรียนการสอน การสอนสามารถพัฒนาให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดและกล้าแสดงออก ชอบๆครับ
โดย อริสมัน สุหลง (2012-02-02 00:24:57) [แสดงความคิดเห็น]
กาาารสอนเรื่องยาเสพติดสามารถเพิ่มทักษะในชีวิต ทำให้เด็กรู้ถึงโทษและรู้จักการปฎิเสธ สื่อท่ีนำมาใช้สอนดูน่าสนใจทำให้เด็กอยากมีส่วมร่วมในการเรียนการสอน การสอนสามารถพัฒนาให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดและกล้าแสดงออก ชอบๆครับ
โดย อริสมัน สุหลง (2012-02-02 00:24:59) [แสดงความคิดเห็น]
กาาารสอนเรื่องยาเสพติดสามารถเพิ่มทักษะในชีวิต ทำให้เด็กรู้ถึงโทษและรู้จักการปฎิเสธ สื่อท่ีนำมาใช้สอนดูน่าสนใจทำให้เด็กอยากมีส่วมร่วมในการเรียนการสอน การสอนสามารถพัฒนาให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดและกล้าแสดงออก ชอบๆครับ
โดย อริสมัน สุหลง (2012-02-02 00:26:02) [แสดงความคิดเห็น]
กาาารสอนเรื่องยาเสพติดสามารถเพิ่มทักษะในชีวิต ทำให้เด็กรู้ถึงโทษและรู้จักการปฎิเสธ สื่อท่ีนำมาใช้สอนดูน่าสนใจทำให้เด็กอยากมีส่วมร่วมในการเรียนการสอน การสอนสามารถพัฒนาให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดและกล้าแสดงออก ชอบๆครับ
โดย อริสมัน สุหลง (2012-02-02 00:26:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นการสร้่้างสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตจริงให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและทักษะในการปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเป็นการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่กล้าแสดงออก/แสดงความคิดเห็น
โดย สุธีรา สุกใส (2012-02-09 20:46:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ยิ่งตอนนี้ยาเสพติดในประเทศเรามีมากเหลือเกิน เราควรสอนนักเรียนให้รู้จักป้องกันและหาทางกำจัดให้มันหมดไป
โดย ยุพิน วงศ์ษาพาน (2012-03-07 10:02:53) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนมีสื่อการสอนที่ทำให้เด็กๆเข้าใจง่ายและยังทำให้เด็กรู้ว่าการเสพยาเสพติดจะมีโทษต่อร่างกายอย่างไรบ้างและการสอนเรื่องยาเสพติดสามารถเพิ่มทักษะในชีวิต ทำให้เด็กรู้ถึงโทษและรู้จักการปฎิเสธ สื่อนำมาใช้สอนดูน่าสนใจทำให้เด็กอยากมีส่วมร่วมในการเรียนการสอน การสอนสามารถพัฒนาให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดและกล้าแสดงออก ทำให้เด็กมีกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจที่จะร้จักการปฏิเสธที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
โดย สวรรค์ น ทองแก้ว (2012-03-09 14:48:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้รับชมวีดีโอการสอน วิชาสุขศึกษาของระดับประถมศึกษา เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด การประยุกต์ใช้บทเรียนสุขศึกษาในเรื่องยาเสพติดในระดับประถมศึกษา ครูผู้สอนควรมีสื่อการสอนที่น่าสนใจ ทำให้เด็กเข้าใจง่ายและยังทำให้เด็กรู้ว่าการเสพยาเสพติดนั้นจะมีโทษต่อร่างกายตัวเองอย่างไรบ้าง การสอนเรื่องยาเสพติดสามารถเพิ่มทักษะในชีวิต ทำให้เด็กรู้ถึงโทษและรู้จักการปฎิเสธ สื่อที่นำมาใช้สอนดูน่าสนใจทำให้เด็กอยากมีส่วมร่วมในการเรียนการสอน การสอนสามารถพัฒนาให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดและกล้าแสดงออก เป็นการใช้เทคนิคในการเรียนการสอนที่ดี สามารถนำมาเป็นวิชาหลักของเด็กได้ทุกชั้นภาคเรียนอีกด้วย เพราะเป็นเรื่องที่ดีและมีความรู้ที่ดี ในการที่จะช่วยกันรักษา ความเป็นเด็กของนักเรียนนักศึกษา ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด :tv03:
โดย ฑิตยา เห็นแก้ว (2012-03-09 20:44:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้และมีทักษะ ทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดซึ่งครูสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในวิดีโอนี้ ยังใช้เทคนิคที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้เมื่อเด็กได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์แล้ว เด็กจะไม่รู้สึกกดดัน และสนุกกับการเรียนรู้ในครั้งนี้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังได้สร้างสถานการณ์จำลองให้เด็กได้ลองปฏิบัติจริง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้ในชั้นเรียนไม่น่าเบื่อ ผมจะนำเทคนิคดีๆไปใช้บ้างนะครับ :tv09: :tv09:
โดย กฤษณะ ใจพันธ์ (2012-04-06 15:42:29) [แสดงความคิดเห็น]
ขศึกษา ระดับประถมศึกษา : การสอนเรื่องยาเสพติด KS1/2 PSHE : Drugs Education จากการชมวีดีโอของการสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ครูต้องนำสื่อเกี่ยวกับร่างกายของเรามาถามถึงอวัยวะต่าง ๆ ให้นักเรียนบอกถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกายของเรา จะอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร ยาเสพติดต่าง ๆ เช่นบุหรี่ เหล้า เบียร์ เป็นสิ่งที่มีโทษต่อร่างกาย เราไม่ควรนำเข้าไป เพราะจะทำให้ร่างกายทรุดโทรม และการสอนนักเรียนควรจะมีแหล่งเรียนรู้หรือสื่อประกอบอาจจะประสานงานจากโรงพยาบาลหรือองค์เกี่ยวกับยาเสพติดมาช่วยให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยจะยิ่งดี
โดย ฉลอง กอบเกษ (2012-04-11 17:29:15) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนความจริงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด สามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะในชีวิต คือมีทางเลือกต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในอนาคต ในรายการตอนนี้ นำเสนอเทคนิคใหม่ ๆ ในการสอนความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเด็ก และทำให้พวกเขามีทักษะความรู้ เพื่อเป็นทางเลือกให้มากขึ้น การสอนเรื่องยาเสพติดในระดับประถมศึกษาตอนต้นควรบอกถึงผลเสียของการติดและโทษของการติดยาเสพติดส่วนรายละเอียดที่ลึก ๆ ก็จะสอนในระดับที่สูงขึ้นโดยสือที่ใช้ในการสอนอาจเป็นภาพยนตร์ แผ่นพับหรือภาพต่าง ๆ แล้วแต่ว่าเวลาที่สอนมีมากหรือน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถสอดแทรกได้ในทุก ๆ สาระการเรียนรู้และในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงละครเกี่ยวกับผลเสียของการติดยาเสพติด
โดย นัฐพงศ์ เหมือนศิริ (2012-04-19 13:17:09) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนความจริงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด สามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะในชีวิต คือมีทางเลือกต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในอนาคต ในรายการตอนนี้ นำเสนอเทคนิคใหม่ ๆ ในการสอนความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเด็ก และทำให้พวกเขามีทักษะความรู้ เพื่อเป็นทางเลือกให้มากขึ้น การสอนเรื่องยาเสพติดในระดับประถมศึกษาตอนต้นควรบอกถึงผลเสียของการติดและโทษของการติดยาเสพติดส่วนรายละเอียดที่ลึก ๆ ก็จะสอนในระดับที่สูงขึ้นโดยสือที่ใช้ในการสอนอาจเป็นภาพยนตร์ แผ่นพับหรือภาพต่าง ๆ แล้วแต่ว่าเวลาที่สอนมีมากหรือน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถสอดแทรกได้ในทุก ๆ สาระการเรียนรู้และในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงละครเกี่ยวกับผลเสียของการติดยาเสพติด
โดย นัฐพงศ์ เหมือนศิริ (2012-04-19 13:17:16) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนและการเจาะลึก ของยาเสพติดทำให้นักเรียนรู้สึกโทษของยาเสพติดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสารเสพติด และนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวได้อีกด้วย เพราะเป็นสิ่งที่มีโทษต่อร่างกาย ไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้น มีแต่เสียกับเสียบึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนมากเลยทีเดียวและยังสอดแทรก กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และสถานณ์ในการสอนสามารถจำลองเหตุการณ์ให้นักเรียนคิดตามและกล้าถามกล้าตอบมากยิ่งขึ้น
โดย จันทร์สุดา วงศ์พิพันธ์ (2012-04-26 21:35:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องยาเสพติดช่วยให้เด็กมีทักษะในชีวิตรู้โทษของยาเสพติด ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวในอนาคต รู้วิธีการปฏิเสธเมื่อมีคนอื่มาชักชวน. การสอนทำให้เด้กกล้าแสดงออกทางความคิดเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองไม้ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด ซึ่งในสังคมปัจจุบันมีปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างมากครูทุกคนควรร่วมมือกันป้องกันเด็กเยาวชนของชาติ
โดย ศุภนิตย์ ศรีสว่าง (2012-05-04 16:37:21) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเทคนิคที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกไม่กดดันและสนุกกับบทเรียนที่ได้รับ สร้างสถานการณ์จำลองให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเสมอทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนไม่เบื่อ และการสอนให้ผู้เรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด การไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติดไปยังคนรอบข้างได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและพร้อมที่จะร่วมมือกันในการแก้ปัญหานั้นได้
:tv11: :tv11:
โดย ดวงตา พิพุธวัฒน์ (2012-05-10 00:54:27) [แสดงความคิดเห็น]
ในขณะที่เยาวชนกำลังเติบโต พวกเขาจะต้องเผชิญกับการท้าทายหลายเรื่อง เช่นการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สิ่งเสพติด เยาวชนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่างๆ เช่นยารักษาโรค สุรา และ ยาสูบ จากการดูการกระทำของบุคคลอื่นๆ และจากการรับฟังเรื่องต่างๆ ที่คนอื่นๆ พูด นอกจากนั้น เยาวชนยังสามารถ
เรียนรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งเสพติดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสารต่างๆ และภาพยนตร์ อีกด้วย จากบทเรียนเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องสิ่งเสพติด เยาวชนจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับสิ่งเสพติดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและห่วงใย นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของลีลาชีวิตที่สมบูรณ์และจะได้ฝึกฝนทักษะที่จะทำให้พวกเขา
ดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย ครูควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด ในการเรียนการสอนนี้เป็นการสอนที่ดี ทำให้เด็กรู้จักการใช้ยาอย่างถูกต้อง เป็นวิธีการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นการสร้่้างสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตจริงให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและทักษะในการปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ขอบพระคุณมากนะคะ
โดย ธิดารัตน์ ประสมสุข (2012-05-19 17:24:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากแนวคิดเดิมๆที่มีแต่การปราบปรามในอดีตของส่วนราชการ(ตำรวจ) ปัจจุบันหันมาหาวิธีที่อยู่ร่วมกับยาเสพติดแบบรู้เท่าทัน ดังที่ว่าสิ่งเสพติดมันคงอยู่กับมนุษย์ไปตลอดตราบใดที่ยังมีมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ นโยบายที่เปลี่ยนไปจึงหันมาหาแนวทางป้องกันและคัดแยกคนดีออกจากคนไม่ดี จากวีดิทัศน์การที่ให้เด็กรู้จักชนิดของยา การปฎิเสธ นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะการที่เรารู้เท่าทันของโทษของมันแล้ว ถ้ามีจิตสำนึกที่ดีก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนรอดพ้นจากยาเสพติดให้โทษได้ ดีมากครับการเสริมแรงโดยการเรียนรู้นอกสถานที่ เยี่ยมครับ
โดย เวชประเสริฐ ฉ่ำสาตร์ (2012-05-26 10:44:10) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องยาเสพติด อาจเป็นเรื่องยาก เพราะครูไมาสามารถที่จะนำเอาของจริงมานำเสนอให้นักเรียนเรียนรู้ได้ แต่ครูก็มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี คือ ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติโดยเรื่องที่จะใช้แสดง นักเรียนจะเป็นคนคิด และแต่งขึ้นมาเองโดยทั้งหมด ทำให้นักเรียนเกิดความคิดแล้วที่จุดนี้ ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นพิษภัยต่อร่างกาย สังคม รวมถึงประเทศชาติอีกด้วย แล้วครูก็ได้เสริมหลักการปฏิเธส เมื่อนักเรียนเจอเหตุการณืเหล่านี้อีกด้วย
โดย มารียัม อิเเต (2012-06-17 07:41:11) [แสดงความคิดเห็น]
สามานำไปใช้ในสังคมปัจจุบันได้ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ :tv15: :tv13: :tv13: :tv18:
โดย สิริรัตน์ นกแก้ว (2012-10-08 08:50:54) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องยาเสพติดในสังคมมีจำนวนมาก การสอนเรื่องยาเสพติดช่วยให้เด็กมีทักษะในชีวิตรู้โทษของยาเสพติด นอกจากนี้ยังสามารถสอดแทรกได้ในทุก ๆ สาระการเรียนรู้และในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงละครเกี่ยวกับผลเสียของการติดยาเสพติด
โดย พิษณุ ประกอบนา (2012-10-16 15:52:31) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเกี่ยวกับยาเสพติดทำให้เด็กๆนั้นมีความรู้และสามารถที่จะแยกแยะว่ายานั้นดีหรือไม่ดีได้ และเมื่อเด็กโตขึ้นพวกเขาก็จะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึงยาเสพติดเพราะยาเสพติดนั้นมีโทษ
โดย รอยีซะ มะโร๊ะ (2012-12-02 16:20:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่ายและให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดในรูปแบบที่หลากหลายคือการใช้บทบาทสมมุติหรือการแสดงละครเพื่อให้เด็กเข้าใจทักษะในชีวิตรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดและให้เด็กรู้จักรู้วิธีการปฏิเสธเมื่อมีคนอื่นมาชักชวน. การสอนในรูปแบบนี้ทำให้เด้กกล้าแสดงออกทางความคิดเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด ในอนาคตได้
โดย รอฮานี โต๊ะวอ (2012-12-03 21:07:02) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จะที่ได้ชม((การสอนเรื่องยาเสพติด))
กับเด้กระดับประถมศึกษา..ช่วยส่งเสริมไห้นักเรียนรู้จักผิดรู้จักถูกในเรื่องยาเสพติด สามารถนำความรู้เหล่านี้มาปรับปรุงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ครูก็จะสอนถุึงผลเสียของยาเสพติดให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด ในการเรียนการสอนนี้เป็นการสอนที่ดี ทำให้เด็กรู้จักการใช้ยาอย่างถูกต้อง เป็นวิธีการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง
และที่สำคัญ.....สามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะในชีวิตสามารถแก่ไขได้ทำให้เด็กมีความเข้าใจมากขึ้นแถมปัจจุบันปัญหายาเสพติด :tv18: :tv18:
โดย วันฮาฟีณี สะอุ (2012-12-03 21:33:17) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องชมเลยว่า ครูฝรั่งนี้ สอนเก่ง จริงฯ จากที่ดิฉันได้ชม การสอนของครู สอนเรื่องยาเสพติด ครูสอนได้ดีมาก คือ เด็ก เด็ก ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เด็กได้เสนอความคิดเห็นของตัวเอง สื่อของครูทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้น ครูได้ใช้เทคนิคใหม่ ๆ ในการสอนความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเด็ก และทำให้พวกเขามีทักษะความรู้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเด็กมากขึ้นคือเค้าจะได้ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดในอนาคต ด้วยการจัดสอนวิชาเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักได้ว่า ร่างกายของพวกเขามีความพิเศษเพียงใด และจะมีวิธีการดูแลร่างกายอย่างไร นอกจากนี้ยังแนะนำให้นักเรียนรู้จักชนิดของยาเสพติดแบบต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากการใช้ยาเสพติด รวมไปถึงยาที่ถูก และผิดกฎหมาย และยังใช้การเล่นละคร เพื่อช่วยให้เด็กตัดสินใจเรื่องการใช้ยาในอนาคตได้อีกด้วย
โดย ฮัสมีลา สาแม (2012-12-05 12:27:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากบทเรียนเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องสิ่งเสพติด เยาวชนจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับสิ่งเสพติดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและห่วงใย นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของลีลาชีวิตที่สมบูรณ์และจะได้ฝึกฝนทักษะที่จะทำให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย เเละจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
โดย ฮัสมีลา สาแม (2012-12-05 12:49:34)
เรื่อง การสอนยาเสพติด
การสอนเรื่องยาเสพติดในระดับประถมศึกษาตอนต้นควรบอกถึงผลเสียและโทษของการติดยาเสพติดและครูผู้สอนควรมีสื่อการสอนที่น่าสนใจ จะเห็นได้จากการสอนให้เห็นคุณค่าในตัวเองโดยมีสื่อประกอบเป็น รูปอวัยวะของร่างกายมนุษย์ซึ่งครูทำได้เพียงใช้กระดาษวาดรูปอวัยวะอย่างง่ายๆ แล้วให้เด็กๆร่วมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการนำไปจัดวาง ที่ละส่วน ครูให้ความรู้เรื่องหน้าที่และความพิเศษของอวัยวะต่างๆเหล่านั้นไปด้วย เด็กจะสนุกและจะจดจำได้ง่าย นี่เป็นการสรุปบทเรียนไปในตัวโดยนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่วนการสร้างสถานการณ์เมื่อต้องพบกับคำถามจากเพื่อนชักชวนให้ใช้ยาเสพติด เช่นบุหรี่ ครูเราอาจมอบหมายงานให้นักเรียนแสดงละครที่เน้นต่อต้านยาเสพติดโดยบทเจรจา ต้องมีความสำคัญที่เด็กต้องร่วมคิดกันเอง ครูอาจมีเกณฑ์ที่เน้นไปที่บทละครให้มาก เพื่อดูแนวคิด และการแก้ปัญหาการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด จากคำชักชวนของเพื่อนครับ
:tv17: :tv15:
โดย มูฮัมหมัดไซดี ลงยะระ (2012-12-06 10:12:20) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง การสอนยาเสพติด
การสอนเรื่องยาเสพติดในระดับประถมศึกษาตอนต้นควรบอกถึงผลเสียและโทษของการติดยาเสพติดและครูผู้สอนควรมีสื่อการสอนที่น่าสนใจ จะเห็นได้จากการสอนให้เห็นคุณค่าในตัวเองโดยมีสื่อประกอบเป็น รูปอวัยวะของร่างกายมนุษย์ซึ่งครูทำได้เพียงใช้กระดาษวาดรูปอวัยวะอย่างง่ายๆ แล้วให้เด็กๆร่วมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการนำไปจัดวาง ที่ละส่วน ครูให้ความรู้เรื่องหน้าที่และความพิเศษของอวัยวะต่างๆเหล่านั้นไปด้วย เด็กจะสนุกและจะจดจำได้ง่าย นี่เป็นการสรุปบทเรียนไปในตัวโดยนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่วนการสร้างสถานการณ์เมื่อต้องพบกับคำถามจากเพื่อนชักชวนให้ใช้ยาเสพติด เช่นบุหรี่ ครูเราอาจมอบหมายงานให้นักเรียนแสดงละครที่เน้นต่อต้านยาเสพติดโดยบทเจรจา ต้องมีความสำคัญที่เด็กต้องร่วมคิดกันเอง ครูอาจมีเกณฑ์ที่เน้นไปที่บทละครให้มาก เพื่อดูแนวคิด และการแก้ปัญหาการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด จากคำชักชวนของเพื่อนครับ
:tv17: :tv15:
โดย มูฮัมหมัดไซดี ลงยะระ (2012-12-06 10:12:56) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องยาเสพติด
ยาเสพติดไม่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก สื่อการเรียนการสอนนี้ดีมาก ช่วยส่งเสริมไหเนักเรียนรู้จักผิดรู้จักถูกในเรื่องยาเสพติด สามารถนำความรู้เหล่านี้มาปรับปรุงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ครูก็จะสอนถุึงผลเสียของยาเสพติดให้นักเรียนได้เรียนรู้ เป็นการใช้เทคนิคในการเรียนการสอนที่ดี สามารถนำมาเป็นวิชาหลักของเด็กได้ทุกชั้นภาคเรียนอีกด้วย เพราะเป็นเรื่องที่ ดีและมี ความรู้ที่ดี ในการที่จะช่วยกันรักษา ความเป็นเด็กของนักเรียนนักศึกษา ทำให้เด็กรู้ถึงโทษและรู้จักการปฎิเสธ สื่อท่ีนำมาใช้สอนดูน่าสนใจทำให้เด็กอยากมีส่วมร่วมในการเรียนการสอน การสอนสามารถพัฒนาให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดและกล้าแสดงออก ชอบๆครับ

:tv12: :tv18:
โดย ฟิรมาน ยะโกะ (2012-12-06 10:37:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้รับชมวีดีโอการสอน วิชาสุขศึกษาของระดับประถมศึกษา เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดควรบอกถึงผลเสียและโทษของการติดยาเสพติดและครูผู้สอนควรมีสื่อการสอนที่น่าสนใจ จะเห็นได้จากการสอนให้เห็นคุณค่าในตัวเองโดยมีสื่อประกอบเป็น รูปอวัยวะของร่างกายมนุษย์ซึ่งครูทำได้เพียงใช้กระดาษวาดรูปอวัยวะอย่างง่ายๆ แล้วให้เด็กๆร่วมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการนำไปจัดวาง ที่ละส่วน ครูให้ความรู้เรื่องหน้าที่และความพิเศษของอวัยวะต่างๆเหล่านั้นไปด้วย เด็กจะสนุกและจะจดจำได้ง่าย นี่เป็นการสรุปบทเรียนไปในตัวโดยนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่วนการสร้างสถานการณ์เมื่อต้องพบกับคำถามจากเพื่อนชักชวนให้ใช้ยาเสพติด เช่นบุหรี่ ครูเราอาจมอบหมายงานให้นักเรียนแสดงละครที่เน้นต่อต้านยาเสพติดโดยบทเจรจา ต้องมีความสำคัญที่เด็กต้องร่วมคิดกันเอง ครูอาจมีเกณฑ์ที่เน้นไปที่บทละครให้มาก เพื่อดูแนวคิด และการแก้ปัญหาการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด จากคำชักชวนของเพื่อนครับ
โดย ไพซอ สะอะ (2012-12-06 11:07:55) [แสดงความคิดเห็น]
นขณะที่เยาวชนกำลังเติบโต พวกเขาจะต้องเผชิญกับการท้าทายหลายเรื่อง เช่นการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สิ่งเสพติด เยาวชนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่างๆ เช่นยารักษาโรค สุรา และ ยาสูบ จากการดูการกระทำของบุคคลอื่นๆ และจากการรับฟังเรื่องต่างๆ ที่คนอื่นๆ พูด นอกจากนั้น เยาวชนยังสามารถ
เรียนรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งเสพติดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสารต่างๆ และภาพยนตร์ อีกด้วย จากบทเรียนเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องสิ่งเสพติด เยาวชนจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับสิ่งเสพติดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและห่วงใย นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของลีลาชีวิตที่สมบูรณ์และจะได้ฝึกฝนทักษะที่จะทำให้พวกเขา
ดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย ครูควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด ในการเรียนการสอนนี้เป็นการสอนที่ดี ทำให้เด็กรู้จักการใช้ยาอย่างถูกต้อง เป็นวิธีการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นการสร้่้างสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตจริงให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและทักษะในการปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ขอบพระคุณมากครับ
โดย อับดุลเล๊าะ เจ๊ะโด (2012-12-06 11:15:41) [แสดงความคิดเห็น]
นขณะที่เยาวชนกำลังเติบโต พวกเขาจะต้องเผชิญกับการท้าทายหลายเรื่อง เช่นการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สิ่งเสพติด เยาวชนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่างๆ เช่นยารักษาโรค สุรา และ ยาสูบ จากการดูการกระทำของบุคคลอื่นๆ และจากการรับฟังเรื่องต่างๆ ที่คนอื่นๆ พูด นอกจากนั้น เยาวชนยังสามารถ
เรียนรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งเสพติดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสารต่างๆ และภาพยนตร์ อีกด้วย จากบทเรียนเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องสิ่งเสพติด เยาวชนจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับสิ่งเสพติดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและห่วงใย นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของลีลาชีวิตที่สมบูรณ์และจะได้ฝึกฝนทักษะที่จะทำให้พวกเขา
ดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย ครูควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด ในการเรียนการสอนนี้เป็นการสอนที่ดี ทำให้เด็กรู้จักการใช้ยาอย่างถูกต้อง เป็นวิธีการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นการสร้่้างสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตจริงให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและทักษะในการปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ขอบพระคุณมากครับ
โดย อับดุลเล๊าะ เจ๊ะโด (2012-12-06 11:16:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเด็กๆนั้น ทำให้เด็กมีทักษะที่สามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางในการที่จะใช้ในชีวิตในวันข้างหน้า การสอนเด็กตั้งแต่ประถมศึกษาเป็นการปลุกพื้นฐานโดยการชี้ความรู้ให้แก่พวกเขาโดยตรง และการสอนแบบนี้เป็นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะสอนให้เด็กกล้าที่จะคิด วิเคราะห์ กล้าถามตอบกับครูผู้สอน กล้าแสดงออก เด็กก็สามารถพูดได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาก็ตาม และการสอนฃองครูผู้สอนก็ดีมีการใช้สื่อมาประกอบและประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนทำให้เด็กๆสามารถได้ดู ได้เห็นจากสื่อนั้นๆ การสอนเรื่องยาเสพติดนั้นสำคัญมากสำหรับเด็กๆ เพราะในปัจจุบันยาเสพติดนั้นมีเยอะมาก มีหลายๆรูปแบบ ทำให้มนุษย์ทุกคนหลงโดยไม่รู้ และการที่เราจะทำอะไรก็ตามเราควรตระหนักให้ดีก่อนน่ะค่ะ เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า
โดย รอยีซะ มะโร๊ะ (2012-12-06 18:01:54) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเด็กๆนั้น ทำให้เด็กมีทักษะที่สามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางในการที่จะใช้ในชีวิตในวันข้างหน้า การสอนเด็กตั้งแต่ประถมศึกษาเป็นการปลุกพื้นฐานโดยการชี้ความรู้ให้แก่พวกเขาโดยตรง และการสอนแบบนี้เป็นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะสอนให้เด็กกล้าที่จะคิด วิเคราะห์ กล้าถามตอบกับครูผู้สอน กล้าแสดงออก เด็กก็สามารถพูดได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาก็ตาม และการสอนฃองครูผู้สอนก็ดีมีการใช้สื่อมาประกอบและประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนทำให้เด็กๆสามารถได้ดู ได้เห็นจากสื่อนั้นๆ การสอนเรื่องยาเสพติดนั้นสำคัญมากสำหรับเด็กๆ เพราะในปัจจุบันยาเสพติดนั้นมีเยอะมาก มีหลายๆรูปแบบ ทำให้มนุษย์ทุกคนหลงโดยไม่รู้ และการที่เราจะทำอะไรก็ตามเราควรตระหนักให้ดีก่อนน่ะค่ะ เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า
โดย รอยีซะ มะโร๊ะ (2012-12-06 18:02:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ น.ส อัจจิมา ปิ่นทอง รหัส564186547 สาขาอการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ความรู้ที่ได้รับจากการดูวีดีโอนี้คือ การที่จะสอนเกี่ยนวกับเรื่องยาเสพติดกับเด็กๆนั้นควรบอกถึงผลเสียและโทษของการติดยาเสพติดและควรมีสื่อการสอนที่น่าสนใจ สื่อที่ใช้ประกอบในครั้งนี้คือ รูปอวัยวะของร่างกายมนุษย์ซึ่งครูทำได้เพียงใช้กระดาษวาดรูปอวัยวะอย่างง่ายๆ แล้วให้เด็กๆร่วมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการนำไปจัดวาง ที่ละส่วน ครูให้ความรู้เรื่องหน้าที่และความพิเศษของอวัยวะต่างๆเหล่านั้นไปด้วยด้วยการจัดสอนวิชาเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักได้ว่า ร่างกายของพวกเขามีความพิเศษเพียงใด และจะมีวิธีการดูแลร่างกายอย่างไร นอกจากนี้ยังแนะนำให้นักเรียนรู้จักชนิดของยาเสพติดแบบต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากการใช้ยาเสพติด รวมไปถึงยาที่ถูก และผิดกฎหมาย และยังใช้การเล่นละคร เพื่อช่วยให้เด็กตัดสินใจเรื่องการใช้ยาในอนาคตได้อีกด้วย เด็กจะสนุกและจะจดจำได้ง่ายขึ้น :tv15: :tv15:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-07 05:02:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ น.ส อัจจิมา ปิ่นทอง รหัส564186547 สาขาอการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ความรู้ที่ได้รับจากการดูวีดีโอนี้คือ การที่จะสอนเกี่ยนวกับเรื่องยาเสพติดกับเด็กๆนั้นควรบอกถึงผลเสียและโทษของการติดยาเสพติดและควรมีสื่อการสอนที่น่าสนใจ สื่อที่ใช้ประกอบในครั้งนี้คือ รูปอวัยวะของร่างกายมนุษย์ซึ่งครูทำได้เพียงใช้กระดาษวาดรูปอวัยวะอย่างง่ายๆ แล้วให้เด็กๆร่วมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการนำไปจัดวาง ที่ละส่วน ครูให้ความรู้เรื่องหน้าที่และความพิเศษของอวัยวะต่างๆเหล่านั้นไปด้วยด้วยการจัดสอนวิชาเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักได้ว่า ร่างกายของพวกเขามีความพิเศษเพียงใด และจะมีวิธีการดูแลร่างกายอย่างไร นอกจากนี้ยังแนะนำให้นักเรียนรู้จักชนิดของยาเสพติดแบบต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากการใช้ยาเสพติด รวมไปถึงยาที่ถูก และผิดกฎหมาย และยังใช้การเล่นละคร เพื่อช่วยให้เด็กตัดสินใจเรื่องการใช้ยาในอนาคตได้อีกด้วย เด็กจะสนุกและจะจดจำได้ง่ายขึ้น :tv15: :tv15:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-07 05:03:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ น.ส อัจจิมา ปิ่นทอง รหัส564186547 สาขาอการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ความรู้ที่ได้รับจากการดูวีดีโอนี้คือ การที่จะสอนเกี่ยนวกับเรื่องยาเสพติดกับเด็กๆนั้นควรบอกถึงผลเสียและโทษของการติดยาเสพติดและควรมีสื่อการสอนที่น่าสนใจ สื่อที่ใช้ประกอบในครั้งนี้คือ รูปอวัยวะของร่างกายมนุษย์ซึ่งครูทำได้เพียงใช้กระดาษวาดรูปอวัยวะอย่างง่ายๆ แล้วให้เด็กๆร่วมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการนำไปจัดวาง ที่ละส่วน ครูให้ความรู้เรื่องหน้าที่และความพิเศษของอวัยวะต่างๆเหล่านั้นไปด้วยด้วยการจัดสอนวิชาเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักได้ว่า ร่างกายของพวกเขามีความพิเศษเพียงใด และจะมีวิธีการดูแลร่างกายอย่างไร นอกจากนี้ยังแนะนำให้นักเรียนรู้จักชนิดของยาเสพติดแบบต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากการใช้ยาเสพติด รวมไปถึงยาที่ถูก และผิดกฎหมาย และยังใช้การเล่นละคร เพื่อช่วยให้เด็กตัดสินใจเรื่องการใช้ยาในอนาคตได้อีกด้วย เด็กจะสนุกและจะจดจำได้ง่ายขึ้น :tv15: :tv15:
โดย อัจจิมา ปิ่นทอง (2014-03-07 05:03:44) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv