thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 265
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.59 นาที | Online : 2011-06-10  
    สนทนาเรื่อง สอนเด็กอย่างไรให้มีจิตวิทยาศาสตร์  
    สนทนาเรื่อง สอนเด็กอย่างไรให้มีจิตวิทยาศาสตร์ กับ คุณครู ประกายแก้ว เงินกร คุณครูวาสนา พรมดา รร.ปทุมวัน เรียนรู้ และแนะแนวการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆรักวิชา วิทยาศาสตร์  
     
Share |
 

เรียนๆ เล่นๆ เดี๋ยวก็เก่งภาษา ครูกุมารี แย้มศรี
เรื่องราวของครูมืออาชีพ คุณครูกุมารี แย้มศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง จากกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ Make up story เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ
การสอนคหกรรมที่สนับสนุน และเน้นให้นักเรียนได้ คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น ครูให้นักเรียน คิด วิเคราะห์ หาข้อมูลโดยหัดใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบค้น เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุกตอน 1 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจมากกว่าการจดจำ ชมกระบวนการทดลองต่าง ๆ มาอธิบายในแต่ละเรื่อง และออกแบบการทดลองให้สนุกเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 2 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน
16 กิจกรรมศิลปะขึ้นมาฝึกเด็กๆ ช่วยให้เด็กพิเศษมีพัฒนาการดีขึ้นในการเรียน เพิ่มเติม

 
 
สอนเด็กอย่างไรให้มีจิตวิทยาศาสตร์ กับ คุณครู ประกายแก้ว เงินกร คุณครูวาสนา พรมดา รร.ปทุมวัน เรียนรู้ และแนะแนวการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆรักวิชา วิทยาศาสตร์ คุณครูปลูกฝังจิตวิทยาให้กับ เด็กนักเรียนเป็นฝึกช่างสังเกต สังเกตต้องฝึละเอียด ครูปลูกฝังโดยให้เด็กนักเรียนได้ดูเหตุการณ์สมมุติ คุณครูเน้นปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ให้เด็กอยากเรียนในวิชาวิทยาศษสตร์ ครูต้องเตรียมอุปกณืในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งสอนให้เด็กกล้าแสดงออก :tv17: :tv17: :tv16:
โดย ชเนตรียา คงแสนำ (2012-07-10 10:24:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv