thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3118
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2011-03-24  
    ปฐมวัยเรียนรู้งานของพ่อ อ.ดวงหทัย เดชารัตนเจริญกิจ และ อ.อุดมเดช เกตุแก้ว รร.แก่นจันทร์วิทยา  
    ชมการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับการเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ถ่ายทอดออกมาหลากหลายวิชา ทั้ง สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ของ อ.ดวงหทัย เดชารัตนเจริญกิจ และ อ.อุดมเดช เกตุแก้ว รร.แก่นจันทร์วิทยา จ. เพชรบุรี  
     
Share |
 

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
รร.แก่นจันทร์วิทยาเป็นรร.ที่ดี เรารักโรงเรียน :tv02:
โดย ด.ญ.ปณิศรา คชประภา (2011-03-28 14:12:15) [แสดงความคิดเห็น]
รร.แก่นจันทร์วิทยาเป็นรร.ที่ดีของผม :tv18:
โดย ด.ช.ยศกร เกิดโต (2011-03-28 14:14:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหรือบูรณาการในทุกกิจกรรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรง คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกันทำให้เด็กเด็กได้รับความรู้ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้รับรู้และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสุขสนุกสนาน ทำให้เด็กค่อยๆซึมซับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และกล้าแสดงออกในด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำให้เกิดคามรู้สึกรักและมีความอนุรักษ์ในการรักษาธรรมชาติ รักในบ้านเกิดของตน มีความภาคภูมิใจ
โดย สุชาดา ผลบุญ (2011-07-17 15:49:53) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยควรจะมีการที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียงปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กดิฉันชอบดูรายการจากโทรทัศน์ครูเพื่อที่นำตัวอย่างการเรียนการสอนไปปรับใช้สอนเด็กอนุบาล แล้วเด็กๆ ทุกคนก็จะชอบมากๆ เวลาที่เค้าได้ลองปฏิบัติ เช่น ปลูกต้นไม้ รดน้ำ พรวนดินด้วยตนเอง ดิฉันคิดว่ารายการนี้มีประโยชน์กับครูและเด็กนักเรียนมากๆ ค่ะ
โดย ธารารัตน์ สุภาวรรณ (2011-10-12 15:07:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยควรจะมีการที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียงปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กดิฉันชอบดูรายการจากโทรทัศน์ครูเพื่อที่นำตัวอย่างการเรียนการสอนไปปรับใช้สอนเด็กอนุบาล แล้วเด็กๆ ทุกคนก็จะชอบมากๆ เวลาที่เค้าได้ลองปฏิบัติ เช่น ปลูกต้นไม้ รดน้ำ พรวนดินด้วยตนเอง ดิฉันคิดว่ารายการนี้มีประโยชน์กับครูและเด็กนักเรียนมากๆ ค่ะ
โดย ธารารัตน์ สุภาวรรณ (2011-10-12 15:07:06) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ เป็นรายการที่ดีมากทำให้คุณครูมีประสบการณ์ที่แตกต่าง สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ทำกิจกรรมกับนักเรียนระดับอนุบาลที่โรงเรียนได้ดี ได้เห็นตัวอย่างกลวิเทคนิกการสอนต่างๆได้อย่างหลากหลาย สนุกมากค่ะ อยากให้รายการอย่างนี้มีต่อไปเรื่อยๆ เพื่อคุณครูไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง และอยากให้เพิ่มกิจกรรมเกม เพลง นิทานมากกว่านี้ เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมกับเด้กอนุบาลได้อย่างเหมาะสม
โดย สหัถยา ศรีอดุลย์พันธ์ (2011-10-12 15:30:56) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการศึกษาของชาติครูทุกคนควรเก็บเกี่ยวความรู้และสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการนำมาส่งเสริมการศึกษาซึ่งโทรทัศน์ครูได้มีการส่งเสริมความรู้ทางด้านนี้มาโดยตลอดและมีประโยชน์ต่อตัวครูที่ควรนำ ไปปฏิบัติ ไม่ว่าการศึกษาในระดับใดทุกๆ ส่วนก็มีความสำคัญเท่ากันและโทรทัศน์ครูก็น่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและนำความรู้เหล่านั้น มาพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเป็นอย่างมากค่ะ
โดย ปิยนุช พลสมบัติ (2011-10-12 16:55:52) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุดปฐมวัยเรียนรู้งานของพ่อ เป็นการเรียนการสอนที่ไม่ตกยุคครับ ยุคไหนๆ ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้ทฤษฎีนี้ตลอดการ จริงๆ แล้วคนที่จะปรสะบความสำเร็จในชีวิตได้ ไม่ได้มาจากการจบปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก แต่เป็นความรู้พื้นฐานของอนุบาลล้วนๆ ซึ่งผู้สอนและครอบครัว ต้องช่วยกันปลูกฝัง วัยเด็กให้งดงามเพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่สร้างสื่อการเรียนรุ้ที่ดีมีประโยชน์เป็นช่องทางที่ดีมากครับ
โดย เกรียงไกร วิหาร (2011-10-12 17:15:43) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับtv โทรทัศน์ครู ในตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องของการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้านสังคม อังกฤษ วิทยาศาสตร์ เรื่องปรัชญาความพอเพียงที่เหมาะกับผุ้ที่สนใจ ทั้งอาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจเข้ามาเลือกชม ซึ่งเรื่องปรัชญาทางด้านความพอเพียงทางเศรษฐกิจสามารถนำมาปรับปรุงเรื่องสามารถเรื่องได้เป็นประโยชน์ ในการดำรงชีวิต แต่ถ้ามองในเรื่องของเนื้อหาอาจจะเข้าใจได้ไม่ยากมาก ถ้าผุ้ชมรายการมีการคิดและวเคราะหืตามเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆนี้มาทดลองใช้ในชีวิตได้ครับ
โดย ชาญวิทย์ พันภักดี (2011-10-13 09:48:26) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับtv โทรทัศน์ครู ในตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องของการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้านสังคม อังกฤษ วิทยาศาสตร์ เรื่องปรัชญาความพอเพียงที่เหมาะกับผุ้ที่สนใจ ทั้งอาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจเข้ามาเลือกชม ซึ่งเรื่องปรัชญาทางด้านความพอเพียงทางเศรษฐกิจสามารถนำมาปรับปรุงเรื่องสามารถเรื่องได้เป็นประโยชน์ ในการดำรงชีวิต แต่ถ้ามองในเรื่องของเนื้อหาอาจจะเข้าใจได้ไม่ยากมาก ถ้าผุ้ชมรายการมีการคิดและวเคราะหืตามเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆนี้มาทดลองใช้ในชีวิตได้ครับ
โดย ชาญวิทย์ พันภักดี (2011-10-13 09:48:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากๆเลยค่ะ ดูแล้วได้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะ โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าการสอนเกี่ยวกับเศรฐกิจพอเพียงให้แก่เด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปฐมวัยนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันนี้ สังคมของเราเน้นวัตถุนิยมมากขึ้น ประกอบกับการเลี้ยงดูจากผู้ปกครองที่ไม่ค่อยถูกต้อง ทำให้เด็กในสมัยนี้มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้อง มีความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากเกินไป การได้สอนให้เด็กได้รู้จักความพอเพียงตั้งแต่เล็กๆ จึงน่าจะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้แก่การดำรงชีวิตของพวกเค้าในอนาคต ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันค่ะ ^__^
โดย อุมาพร โพธิ์ภักดี (2011-10-13 16:32:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากๆเลยค่ะ ดูแล้วได้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะ โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าการสอนเกี่ยวกับเศรฐกิจพอเพียงให้แก่เด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปฐมวัยนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันนี้ สังคมของเราเน้นวัตถุนิยมมากขึ้น ประกอบกับการเลี้ยงดูจากผู้ปกครองที่ไม่ค่อยถูกต้อง ทำให้เด็กในสมัยนี้มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้อง มีความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากเกินไป การได้สอนให้เด็กได้รู้จักความพอเพียงตั้งแต่เล็กๆ จึงน่าจะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้แก่การดำรงชีวิตของพวกเค้าในอนาคต ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันค่ะ ^__^
โดย อุมาพร โพธิ์ภักดี (2011-10-13 16:32:09) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่ดีมากเลยค่ะ สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นรายการที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักความพอเพียง สังคมไทยทุกวันนี้ไม่ค่อยรู้จัก ความพอเพียง สังคมไทย รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ไม่เคยนำมาปฏิบัติ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเลย รายการนี้เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยมากๆ เพราะถ้าเราปลูกฝังกับเด็กๆ ตั้งแต่ตอนนี้ จะทำให้ประเทศของเราน่าอยู่มากกว่านี้
โดย สัจจภรณ์ แก้วศิริ (2011-10-22 19:09:43) [แสดงความคิดเห็น]
รับชมรายการปฐมวัยเรียนรู้งานของพ่อ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรักษาความสะอาด กล้าแสดงออก ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดเป็นกิจกรรมที่น่า่สนใจและควรส่งเสริมเพราะเด็กปฐมวัยเปรียบเสมือนผ้าขาว ถ้าเด็กเหล่านั้นได้รับประสบการณ์ที่ดีอนาคตก็จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ขอบคุณค่ะ
โดย ทัศนีย์ พลตื้อ (2011-12-20 15:38:36) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้คุณพ่อมีความใส่ใจต่อลูกของตัวเองได้มาก
โดย อรจิรา ฤๅชา (2011-12-20 18:33:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น การจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหรือบูรณาการในทุกกิจกรรมเป็นการจัดกระบวนการเรียน รู้ที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรง คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกันทำให้เด็กเด็กได้รับความรู้ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้รับรู้และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสุขสนุกสนาน ทำให้เด็กค่อยๆซึมซับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และกล้าแสดงออกในด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำให้เกิดคามรู้สึกรักและมีความอนุรักษ์ในการรักษาธรรมชาติ มีความภาคภูมิใจ รักในบ้านเกิดของตน
โดย ปราณี ทาวงศ์มา (2012-02-13 14:21:15) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบและเนื้อหาที่สอนดีมากค่ะ :tv09:
โดย กัญภร เทียบเมือง (2012-04-02 02:03:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัยนั้น เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ก็ท้าทายความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนปฐมวัย แต่เมื่อได้ชมรายการนี้ทำให้ได้แนวคิด และแนวทางในการนำไปปรับใช้เพื่อจัดกิจกรรมสอนเด็กปฐมวัยในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ปลูกฝังนิสัยความพอเพียงตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเด็กจะเกิดความรักความผูกพันต่อธรรมชาติ ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อตนเอง รวมทั้งสังคมมากขึ้น
โดย จิดาภา ศรีสุข (2012-04-11 20:19:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ในตอนปฐมวัยเรียนรู้งานของพ่อ ของ อ.ดวงหทัย เดชารัตนเจริญกิจ และ อ.อุดมเดช เกตุแก้ว รร.แก่นจันทร์วิทยา จังหวัด เพชรบุรี การได้ชมการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับการเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาหลากหลายวิชา ทั้ง สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ของ อ.ดวงหทัย เดชารัตนเจริญกิจ และ อ.อุดมเดช เกตุแก้ว เป็นกิจกรรมที่มีการผสมผสานและบูรณาการ กระตุ้นให้เด็ก ได้ฝึกทักษะกระบวนการสอนด้วยการตั้งคำถามให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลาซึ่งถือว่ากิจกรรมที่ดีมาก ๆ ตลอดจนการใช้สื่อสภาพแวดล้อมโดยการพาเด็ก ๆ ไปสัมผัสกัยสถานที่จริง ๆ เพื่อฝึกกระบวนการทางด้านร่างกาย กล้ามเสื้อให้แข็งแรง และมีกิจกรรมเล่านิทานที่ได้แต่งขึ้นมาใหม่เพื่อให้น่าสนใจ เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ ก่อนเริ่มกิจกรรมเล่านิทาน ซึ่งเป็นการบูรณาการที่สร้างสรรค์มาก การสอนในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่พัฒนาการกระบวนการด้านร่างกาย ยังเป็นการฝึกทักาะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตลอดจน พัฒนาทักษะความปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความกล้าแสดงออก เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้โดยไม่ที่ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เป็นกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ และตั้งอยู่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง เด็ก ๆ มีความภาคภูมิใจ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็ก ๆ ไปในตัว สุดยอดจริง ๆ ค่ะ :tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-20 09:34:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหรือบูรณาการในทุกกิจกรรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรง คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกันทำให้เด็กเด็กได้รับความรู้ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้รับรู้และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสุขสนุกสนาน ทำให้เด็กค่อยๆซึมซับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และกล้าแสดงออกในด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำให้เกิดคามรู้สึกรักและมีความอนุรักษ์ในการรักษาธรรมชาติ รักในบ้านเกิดของตน มีความภาคภูมิใจ เกิดความรักความผูกพันต่อธรรมชาติ ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อตนเอง รวมทั้งสังคมมากขึ้น
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-04-25 19:44:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมคลิบวีดีโอนี้ดิฉันคิดว่ามีประโยชน์สำหรับตัวดิฉันมาก จากคลิบที่ได้ชมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดของเราและสามารถนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนได้ในหลาย ๆ วิชา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยมีคุณครู มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องทำให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และสนุกสนาน ทำให้เด็กมีความรักธรรมชาติในบ้านเกิดของเรา และมีความภาคภูมิใจพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต
โดย จุฑาทิพย์ บูญยพรหม (2012-04-27 18:05:47) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย จุฑาทิพย์ บูญยพรหม (2012-04-27 18:06:46)
บทเรียนโทรทัศน์ครูของ อ.ดวงหทัย เดชารัตน์ และ อ.อุดมเดชเกตุแก้ว ร.ร.แก่นจันทร์วิทยา เป็นบทเรียนที่ให้ความรู้กับนักเรียนปฐมวัยในการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการบูรณาการ ผสมผสาน กระตุ้นให้เด็กได้มีการฝึกทักษะและพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน มีการตั้งคำถามให้ผู้เรียนได้คิดและตอบคำถาม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นตลอดเวลา เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะทำให้นักเรียนได้มีพัฒนาการในเนื้อหารายวิชาอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ได้มากมายจริง ๆ ดูแล้วนักเรียนปฐมวัยมีความสุขกับการเรียนมาก เป็นห้องเรียนที่เรียนแล้วทำให้ผู้เรียนไม่มีความรู้สึกว่ากำลังเนื้อหาที่น่าเบื่อ เพราะตลอดเวลาจัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจมากค่ะ
โดย กานต์ธีรา เอื้อนภาพร (2012-05-29 15:05:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหรือบูรณาการในทุกกิจกรรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรง คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกันทำให้เด็กเด็กได้รับความรู้ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้รับรู้และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสุขสนุกสนาน ทำให้เด็กค่อยๆซึมซับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และกล้าแสดงออกในด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นถ้าเด็กเหล่านั้นได้รับประสบการณ์ที่ดีอนาคตก็จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
โดย อาทิตยา ฤทธิ์บัว (2014-03-02 01:29:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหรือบูรณาการในทุกกิจกรรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรง คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกันทำให้เด็กเด็กได้รับความรู้ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้รับรู้และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสุขสนุกสนาน ทำให้เด็กค่อยๆซึมซับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และกล้าแสดงออกในด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นถ้าเด็กเหล่านั้นได้รับประสบการณ์ที่ดีอนาคตก็จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
โดย อาทิตยา ฤทธิ์บัว (2014-03-02 01:31:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหรือบูรณาการในทุกกิจกรรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรง คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกันทำให้เด็กเด็กได้รับความรู้ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้รับรู้และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสุขสนุกสนาน ทำให้เด็กค่อยๆซึมซับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และกล้าแสดงออกในด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นถ้าเด็กเหล่านั้นได้รับประสบการณ์ที่ดีอนาคตก็จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
โดย อาทิตยา ฤทธิ์บัว (2014-03-02 01:31:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหรือบูรณาการในทุกกิจกรรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรง คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกันทำให้เด็กเด็กได้รับความรู้ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้รับรู้และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสุขสนุกสนาน ทำให้เด็กค่อยๆซึมซับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และกล้าแสดงออกในด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นถ้าเด็กเหล่านั้นได้รับประสบการณ์ที่ดีอนาคตก็จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
โดย อาทิตยา ฤทธิ์บัว (2014-03-02 01:31:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหรือบูรณาการในทุกกิจกรรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรง คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกันทำให้เด็กเด็กได้รับความรู้ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้รับรู้และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสุขสนุกสนาน ทำให้เด็กค่อยๆซึมซับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และกล้าแสดงออกในด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นถ้าเด็กเหล่านั้นได้รับประสบการณ์ที่ดีอนาคตก็จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
โดย อาทิตยา ฤทธิ์บัว (2014-03-02 01:31:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะ
โดย สุปราณี ศรีโนนยาง (2014-09-25 06:36:07) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv