thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3063
Rate :
 3
ความยาว : 14.10 นาที | Online : 2011-03-23  
    ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา  
    โรงเรียนบ้านดงเสลา จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ท่ามกลางชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม แต่ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานยุคใหม่ คุณครูและชุมชนจึงร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เช่นการทำข้าวไร่ ตำหมี่สิ และประเพณีกะเหรี่ยง รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่พอเพียง  
     
Share |
 

มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม

กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม

ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม

ห้องเรียนของพ่อ อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รร.บ้านขอบด้ง
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ และแสดงให้เห็นวิธีการเรียนรู้จากโครงการหรือหลักปรัชญา อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลิกผืนฝิ่น ให้กลายเป็นแหล่งการเกษตรขนาดใหญ่ เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนแบบบูรณาการที่ดีเลยให้เด็กนักเรียนได้รู้จักความพอเพียง พอประมาณและยังมีอาชีพเสริมให้แก่เด็กๆอีกด้วย แต่น่าจะเพิ่มการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักสวนครัวให้นักเรียนได้เก็บมาทำเป็นอาหารกลางวัน จะได้ประหยัดมากขึ้น และสามารถเก็บไปขายเอารายได้มาไว้ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในครั้งต่อๆไป หรือไม่ก็แนะนำให้เด็กๆนักเรียนนำข้าวมาทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนมาแบ่งปันกับข้าวแบ่งกันทาน จะได้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและเด็กๆนักเรียนจะได้รู้จักการแบ่งปันกันในสั้งคมอีกด้วยค่ะ
โดย จิราพร ขำสุด (2011-06-03 18:01:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นในการสร้างค่านิยมให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดีและนักเรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายทำให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิของตน
โดย นิวาส อุทธา (2011-06-03 20:53:04) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบ้านดงเสลา กาญจนบุรี มีความอุดมสมบูรณ์ ห้างสรรพสินค้าอยู่รอบโรงเรียน นำมาใช้ประโยชน์เพิ่อการศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน พร้อมใจร่วมพัฒนากันดีมากๆ แล้วใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ขอเป้นกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้มุ่งตั้งใจทำความดีเพิ่มมากขึ้น และคงจะเป้นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของพวกเรา
โดย เสกสรรค์ หินแก้ว (2011-06-04 12:07:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนบูรณาการที่ดีทำให้นักเรียนได้รู้จักความพอเพียงเน้นการสร้างค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียนขอนำวิธีการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ เพราะบางอย่างไม่สามารถทำได้เช่นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพราะไม่มีสถานที่เพียงพอและขอเป็นกำลังใจให้คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านดงเสลาค่ะ
โดย ศิวพร เนื้อไม้ (2011-06-05 11:09:42) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมมากกับคุณครูและชุมชนที่ร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่พอเพียง เน้นการประหยัดอดออม คิดเป็นทำเป็นจากชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในภายหน้าได้อย่างมั่นคง
โดย คมคาย วิมุกตานนท์ (2011-06-11 20:55:30) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:เป็นการสอนที่ดีที่มีการบูรณาการการสอนโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งช่วยทำให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นรู้จักประหยัดและเห็นคุณค่าความสำคัญกับสิ่งที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์และยังทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้
โดย อินทิรา อินทวงศ์ (2011-07-10 11:08:30) [แสดงความคิดเห็น]
ขอยกย่องชมเชย โรงเรียนบ้านดงเสลา ที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่าและปลูกฝังนิสัยรักการออม การฝึกการทอผ้า การทำชิงช้า เป็นต้น :tv15:
โดย นางเบญจวรรณ อารีสุก (2011-07-20 21:03:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกทาน โรงเรียนบ้านดงเสลา ที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่าและปลูกฝังนิสัยรักการออม การฝึกการทอผ้า การทำชิงช้าเป็นการสอนที่ดีที่มีการบูรณาการการสอนโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็น รู้จักประหยัดและเห็นคุณค่าความสำคัญกับสิ่งที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์และยังทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ และเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆได้ ซึงถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อรชร ต่ายธานี (2011-07-21 23:12:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีที่มีการบูรณาการการสอนโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งช่วยทำให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นรู้จักประหยัดและเห็นคุณค่าความสำคัญกับสิ่งที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์และยังทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ เป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและเป็นการได้เปรียบในการเรียนที่ยั่งยืนเป็นการปลูกฝังทักษะชีวิตให้อย่างประหยัดและเป็นไปได้ไม่ต้องลงทุนสูงไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลได้ใช้ประโยชน์และได้นำความรู้ที่มีในท้องถิ่นมาใช้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นตนเองและได้เรียนรู้ประเพณีที่แตกต่างด้วยเยี่ยมมากคะ
โดย จิระประภา กนกวันชัยกุล (2011-07-22 10:05:12) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบ้านดงเสลาจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามวิสัยทัศน์ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนอกจากจะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังอบรมสั่งสอนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและปลูกฝังวัฒนธรรมพื่้นบ้าน ซึ่งเป็นรากเหง้าของเราเองไว้ไม่ให้สูญหาย โดยสามารถเชิญปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมสั่งสอนศิษย์ด้วย เช่น การทำเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้ที่ตายแล้ว การทำขนมพื้นบ้าน การทอผ้าพื้นเมือง
เป็นต้น นอกจากนั้นยังฝึกให้นักเรียนมีนิสัยประหยัด อดออม รู้จักใช้ - จ่าย ในสิ่งที่จำเป็น และมีการบันทึกการรับ- จ่าย เพื่อความพอเพียง เป็นเสมือนเครื่องเตื่อนความจำให้รู้ตนเองว่าเมื่อวานหรือวันนี้ การใช้จ่ายของเราเป็นอย่างไร มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ในการใช้จ่าย และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนประเมินตนเองว่า ควร ลด ละ เลิก สิ่งใดบ้างในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณ ผอ.และครูทุกท่านที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำลูกศิษย์ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเมื่่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วสามารถไปเรียนต่อที่อื่นหรือไปประกอบอาชีพ หารายได้ให้ตนเองได้เป็นอย่างดี :tv02:
โดย ธัญญารัตน์ บริสุทธิ์ (2011-07-30 16:46:28) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันนี้โรงเรียนในประเทศไทยเรามีหลายรูปแบบ แบบที่มีความพร้อมเพรียงอย่างมาก พอประมาณ และ น้อยมาก มันก็มีข้อดี และข้อเสีย แตกต่างกันไป อย่างข้อดีของโรงเรียนบ้านดงเสลา ก็จะเป็นของเรื่องการดำเนินชีวิต แบบเรียบง่าย พอมีพอกิน ไม่ต้องใช้เงินเยอะมาก สำหรับนักเรียน ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเต็มที่ และชัดเจน ถูกต้องที่สุด จากชาวบ้านที่มีประสบการณ์จริง ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขต่างๆ เช่น ร้านเกม สานบันเทิง ทำให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และก็ขอชมเชยอาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนลูกศิษย์ อย่างเต็มที่ ในสภาพแวดล้อมที่ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นแบบอย่างที่ดีกับคุณครูทั่วไปครับ
โดย อดิศักดิ์ ศิริวรศิลป์ (2011-07-30 18:23:53) [แสดงความคิดเห็น]
การให้ชุมชน มามีส่วนร่วม ทำให้เด็กๆได้รับคุณค่ามากเลย ในวิถีชีวิตที่ดูแล้วมีความสุขมากเลย เชิญมาถ่ายทำของภาคอีสานที่มุกดาหารบ้างนะคะ...ทีมงาน
โดย ดารินี บุตดีวงศ์ (2011-08-08 09:03:57) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะสอนให้เป็นรูปธรรมนั้นยากมาก แต่พอมาได้ดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดงเสลาแล้ว พอเห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ สอนแล้วต้องให้นำไปใช้ด้วย สิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ คือ ให้นักเรียนได้ ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยการ ลด ละ เลิก โดยให้ใช้ สามห่วง สองเงื่อนไขเป็นตัวอธิบายในการ ลด ละ เลิก ซึ่งคิดว่าทำให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการที่จะน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษญกิจพอเพียงไปใช้ และกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน ซึ่งก็ต้องไปวางแผนการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะสิ่งเหลือใช้ในชุมชน และที่ได้ความคิดจาการดูรายการนี้ คือนำเสาไม้เก่า ๆ ตามบ้านจะทิ้งกันมาก มากั้นเป็นแปลงในการปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งใช้เป็นที่กั้นแปลงและมีความสวยงามด้วย ขอเสนอแนะการใช้คำว่า "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ต้องมีคำว่า "ของ" ด้วยนะครับ
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-08-12 01:06:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนดงเสลาไปเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนค่ะ ยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงประทับใจเป็นอย่างมาก แต่ก็มีข้อสงสัยอยู่ว่า ทำไมราคาข้าวกับน้ำที่นั่นถึงมีราคาเท่ากับโรงเรียนประจำจังหวัดหลายๆ แห่งเลยทีเดียว และใน 1 วันเด็กๆ เก็บพริกและข้าวโพดได้กี่บาทค่ะ เห็นแล้วก็อยากให้ทุกๆ โรงเรียนสอนนักเรียนให้รู้จัดประหยัด อดออม และหารายได้เสริมแบบนี้บ้าง ประเทศไทยเราคงจะไม่ต้องเป็นหนี้เค้าอีกต่อไป
โดย รมิตา พิมพะไสย์ (2011-08-12 09:46:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบบูรณาการที่ดีเลยให้เด็กนักเรียนได้รู้จักความพอเพียง พอประมาณและยังมีอาชีพเสริมให้แก่เด็กๆอีกด้วย แต่น่าจะเพิ่มการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักสวนครัวให้นักเรียนได้เก็บมาทำเป็นอาหารกลางวัน จะได้ประหยัดมากขึ้น และสามารถเก็บไปขายเอารายได้มาไว้ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในครั้งต่อๆไป หรือไม่ก็แนะนำให้เด็กๆนักเรียนนำข้าวมาทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนมาแบ่งปันกับข้าวแบ่งกันทาน จะได้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและเด็กๆนักเรียนจะได้รู้จักการแบ่งปันกันในสั้งคมอีก
โดย มะลิ กันหา (2011-08-23 21:05:00) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv18:เป็นการบูรณาการที่ดี ความเอาเป็นแบบอย่างในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ทำให้เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นการสร้างนิสัยให้เด็กรู้จักการอดออม และเป็นการสร้างนิสัยให้เด็กโต มีการทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ทำให้เด็กได้รู้จักคุณค่าของเงิน เป็นการสร้างนิสัยการใช้จ่ายเป็นอย่างดี ความเอาเป็นแบบอย่าง และเป็นการปลูกฝั่งนักเรียนให้รู้จักการ หารายได้ด้วยตนเองเป็นการแบ่งเบาภาระของทางบ้านได้อีกทางเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมคะ :tv15: :tv02: :tv18:
โดย จันทรพร จันทร์มณีวงศ์ (2011-08-29 19:47:44) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv18:เป็นการบูรณาการที่ดี ความเอาเป็นแบบอย่างในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ทำให้เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นการสร้างนิสัยให้เด็กรู้จักการอดออม และเป็นการสร้างนิสัยให้เด็กโต มีการทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ทำให้เด็กได้รู้จักคุณค่าของเงิน เป็นการสร้างนิสัยการใช้จ่ายเป็นอย่างดี ความเอาเป็นแบบอย่าง และเป็นการปลูกฝั่งนักเรียนให้รู้จักการ หารายได้ด้วยตนเองเป็นการแบ่งเบาภาระของทางบ้านได้อีกทางเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมคะ :tv15: :tv02: :tv18:
โดย จันทรพร จันทร์มณีวงศ์ (2011-08-29 19:47:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีในการประหยัดและความพอเพียงที่แสดงถึงครูที่มีความพยายามคิดที่จะทำเพื่อนักเรียนให้อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอกสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองวึ่งเหมาะในสถานการณ์ปัจจุบัน
โดย พีรวิชญ์ เสือเผือก (2011-09-01 19:23:48) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะสอนให้เด็กรู้จักคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น บางครั้งดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลาย ๆ โรงเรียน แต่แท้ที่จริงแล้วก็คือสิ่งท่นักเรียนได้ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เพียงแต่ครูเป็นผู้จัดการให้เป็นระบบขึ้น เช่นเดียวกับที่โรงเรียนบ้านดงเสลา ได้ทำอย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คุณครู ตลอดจนชุมชนที่เข้มแข็งของโรงเรียนบ้านดงเสลา ที่เป็นแบบอย่างให้กับหลาย ๆ โรงเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย รุ่งนภา ภวภูตานนท์ (2011-09-11 17:26:13) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv18:
โดย รุ่งนภา ภวภูตานนท์ (2011-09-11 17:27:11)
อยู่แบบพอเพียง ก็เพียงพอแล้วค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2011-09-15 22:34:13) [แสดงความคิดเห็น]
อยู่แบบพอเพียง ก็เพียงพอแล้วค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2011-09-15 22:34:14) [แสดงความคิดเห็น]
ควรทำให้เป็นรูปธรรมเพื่อง่ายแก่ความเข้าใจแก่นักเรียนค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2011-09-15 22:35:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นจัดการเรียนการสอนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตรงตามวิสัยทัศน์ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนอกจากจะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังอบรมสั่งสอนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและปลูกฝังวัฒนธรรมพื่้นบ้าน ซึ่งเป็นรากเหง้าของเราเองไว้ไม่ให้สูญหาย โดยสามารถเชิญปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่ินมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย เช่น การทำเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้ที่ตายแล้ว การทำขนมพื้นบ้าน การทอผ้าพื้นเมือง
เป็นต้น นอกจากนั้นยังฝึกให้นักเรียนมีนิสัยประหยัด อดออม รู้จักใช้ - จ่าย ในสิ่งที่จำเป็น และมีการบันทึกการรับ- จ่าย เพื่อความพอเพียง เป็นเสมือนเครื่องเตื่อนความจำให้รู้ตนเองว่าเมื่อวานหรือวันนี้ การใช้จ่ายของเราเป็นอย่างไร มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ในการใช้จ่าย และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนประเมินตนเองว่า ควร ลด ละ เลิก สิ่งใดบ้างในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณ ผอ.และครูทุกท่านที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำลูกศิษย์ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเมื่่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วสามารถไปเรียนต่อที่อื่นหรือไปประกอบอาชีพ หารายได้ให้ตนเองได้เป็นอย่างดี
โดย เสาวนี มรกตเขียว (2011-09-16 23:26:13) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: คุณครูมีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ช่วยสร้างนิสัยให้นักเรียนประหยัด รู้จักเก็บหอมรอมริบ ซึ่งจะทำให้มีเงินใช้ ไม่เดือดร้อนในอนาคต การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สอนให้เด็กรู้จักการนำสิ่งของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ซึ่งดิฉันก็ขอชื่นชม ผอ. โรงเรียนที่สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ให้ชาวบ้านมาเป็นครู(ซึ่งเปรียบเหมือนผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนั้นๆ) และจะทำให้นักเรียนเกิดความรักในวัฒนธรรม อาชีพ ของชุมชนตนเอง
โดย วจีพร แก้วนุช (2011-09-20 20:19:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สามารถเอาปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง และสามารถทำให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน เป็นการว่างรากฐานที่ดีของตัวนักเรียนเอง และอาจารย์ยังเอาภูมิปัญญาท้องทิ่นมาสอดแทรกในการเรียนถือว่าเป็นการสอนที่ดีและเด็กนักเรียนสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพได้ในอานาคตในวันข้างหน้า
โดย สุภาพ เชียงรอด (2011-09-20 20:26:47) [แสดงความคิดเห็น]
คณะครู โรงเรียนและชุมชน ทำให้นักเรียนเห็นรูปธรรมของคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริง จากการบันทึกรับจ่ายซึ่งทำให้รู้ว่าเราใช้จ่ายเิงินอย่างไร การนำเอากล่องนมมาใช้ทำหนังสือเล่มเล็กหรือการนำเอาลังใส่นมมาทำชั้นใส่ของ การใช้สีเทียนอย่างประหยัดจริง ๆ ทำให้ดิฉันเห็นว่าครูนำของที่เหลือใช้มาใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดจริงๆ และฝึกให้เราคิดมากกว่าการแสวงหาสิ่งใหม่ ใช้ของที่มีให้มีประโยชน์ ช่วยประหยัดงบประมาณ และภูมิใจในการสร้างสรรค์แนวคิดการใช้ของประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ด้วย ชอบมากค่ะ ขอบคุณที่มาแบ่งปันแนวคิดประหยัด รักษ์โลกแบบนี้นะคะ :tv03:
โดย หทัยชนก ตระกูลจำลอง (2011-09-22 11:29:30) [แสดงความคิดเห็น]
คณะครู โรงเรียนและชุมชน ทำให้นักเรียนเห็นรูปธรรมของคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริง จากการบันทึกรับจ่ายซึ่งทำให้รู้ว่าเราใช้จ่ายเิงินอย่างไร การนำเอากล่องนมมาใช้ทำหนังสือเล่มเล็กหรือการนำเอาลังใส่นมมาทำชั้นใส่ของ การใช้สีเทียนอย่างประหยัดจริง ๆ ทำให้ดิฉันเห็นว่าครูนำของที่เหลือใช้มาใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดจริงๆ และฝึกให้เราคิดมากกว่าการแสวงหาสิ่งใหม่ ใช้ของที่มีให้มีประโยชน์ ช่วยประหยัดงบประมาณ และภูมิใจในการสร้างสรรค์แนวคิดการใช้ของประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ด้วย ชอบมากค่ะ ขอบคุณที่มาแบ่งปันแนวคิดประหยัด รักษ์โลกแบบนี้นะคะ :tv03:
โดย หทัยชนก ตระกูลจำลอง (2011-09-22 11:29:35) [แสดงความคิดเห็น]
คณะครู โรงเรียนและชุมชน ทำให้นักเรียนเห็นรูปธรรมของคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริง จากการบันทึกรับจ่ายซึ่งทำให้รู้ว่าเราใช้จ่ายเิงินอย่างไร การนำเอากล่องนมมาใช้ทำหนังสือเล่มเล็กหรือการนำเอาลังใส่นมมาทำชั้นใส่ของ การใช้สีเทียนอย่างประหยัดจริง ๆ ทำให้ดิฉันเห็นว่าครูนำของที่เหลือใช้มาใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดจริงๆ และฝึกให้เราคิดมากกว่าการแสวงหาสิ่งใหม่ ใช้ของที่มีให้มีประโยชน์ ช่วยประหยัดงบประมาณ และภูมิใจในการสร้างสรรค์แนวคิดการใช้ของประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ด้วย ชอบมากค่ะ ขอบคุณที่มาแบ่งปันแนวคิดประหยัด รักษ์โลกแบบนี้นะคะ :tv03:
โดย หทัยชนก ตระกูลจำลอง (2011-09-22 11:29:36) [แสดงความคิดเห็น]
ความพอเพียงที่ โรงเรียนบ้านดงเสลา จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ท่ามกลางชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม แต่ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานยุคใหม่ คุณครูและชุมชนจึงร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เช่นการทำข้าวไร่ ตำหมี่สิ และประเพณีกะเหรี่ยง รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่พอเพียง สุดยอดครับ
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-09-22 21:10:59) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบ้านดงเสลา จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ขอชื่นชม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกทาน โรงเรียนบ้านดงเสลา ที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ท่ามกลางชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม แต่ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานยุคใหม่ คุณครูและชุมชนจึงร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เช่นการทำข้าวไร่ ตำหมี่สิ และประเพณีกะเหรี่ยง รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่พอเพียง :tv17:
โดย ลัดดาวัลย์ สิทธ์นุ่น (2011-09-29 17:35:38) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบ้านดงเสลาใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าสู่วิถีชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยงของตัวเอง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้กับนักเรียนโดยความร่วมมือของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รู้จักชีวิต รู้จักชุมชน รู้จักตน รู้จักดำเนินชีวิตที่รอบคอบ พอประมาณ มีเหตุ มีผล มีภูมิคุ้มกันเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีงามต่อไป ซึ่งโรงเรียนบ้านดงเสลานี้สามารถที่จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
โดย สนอง เจริญสิริ (2011-10-12 09:17:10) [แสดงความคิดเห็น]
ความไม่เคยเพียงพอของมนุษย์ หากหันกลับมาใช้ชีวิตพอเพียงสังคม บ้านเมืองประเทศชาติคงจะไม่วุ่นวาย หลักการคิดการสอนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีความสำคัญในปัจจุบัน การหันมาพึ่งตนเองอาศัยพึ่งพากันแบบพี่น้อง ในการจัดการเรียนการสอนที่ได้ดูมีการเชื่อมโยงไปสู่ชุมชน นำบุคคลที่มีความรู้ด้านต่างๆมาช่วยสอนนักเรียนทำให้บุคคลเหล่านั้นเห็นคุณค่าความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการสืบทอดความรู้ให้แก้เยาวชน ครูในโรงเรียนทุกกลุ่มสาระช่วยกันคิดช่วยกันจัดกิจกรรมนับว่าน่าสนใจมากๆ ควรเผยแพร่ส่งต่อแนวคิดอย่างนี้ไปสู่สังคมการเรียนรู้ต่อไป
โดย บัณฑิต อีดเกิด (2011-10-12 23:37:44) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางของโรงเรียนบ้านเสลานับว่าได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะทั้งด้านการอาชีพ การอดออม มีการนำองค์ความรู้ทางท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการปลูกข้าว ที่เน้นวิธีการจริงให้นักเรียน หรือจะเป็นการฝึกอาชีพในการทำเครื่องใช้ ช่างไม้ หรือแม้แต่การทอผ้า ที่เด็กเมื่อจบมาแล้ว จะมาสามารถนำมาประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี นี่คือการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างลงตัว
โดย สัมฤทธิ์ เอี้ัยวเหล็ก (2011-10-13 09:18:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเสลา จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นแบบแย่งในการจัดการเรียนการสอน โดยการพึ่งพาธรรมชาติ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการยึดรากฐานชีวิตแบบเดิม คือ เป็นชาวกระเหรี่ยง ให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง ดำรงตนอยู่กับธรรมชาติอย่างลงตัว สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ปฏิบัติในโณงเรียนไปใช้ในการดำรงชีวิตหลังจากจบการศึกษา ไปแล้วได้ นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากๆ จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมครับ
โดย สิรภพ สมอุดร (2011-10-13 12:41:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีที่ดีมากเลยค่ะ วิถีพอเพียง เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัด รู้จักการรีไซเคิล รู้จักเสียดายสิ่งที่ยังมีประโยชน์ใช้สอยอยู่ ไม่โยนทิ้งไป ควรคิดก่อนว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้อะไรได้บ้าง จะดีมากยิ่งขึ้นควรยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวด้วย จะได้มีแนวทางที่ดี เดินทางได้ถูกต้อง ไม่หลงทาง ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกเป็นนิสัยติดตัวไปตลอดนำไปใช้กับชีวิตประจำวัน และบอกต่อกับลูกหลานได้ เพราะการได้ประสบการณ์ตรงนั้น เป็นผลดีและจะจดจำได้ตลอดชีวิต
โดย นลิน สุดท้วม (2011-10-13 15:36:34) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบ้านดงเสลา จังหวัดกาญจนบุรี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยให้รู้จัพึ่งพาตนเองและธรรมชาติ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยงการจัดการเรียนการสอนที่ได้ดูมีการเชื่อมโยงไปสู่ ชุมชน นำบุคคลที่มีความรู้ด้านต่างๆมาช่วยสอนนักเรียนทำให้บุคคลเหล่านั้นเห็นคุณ ค่าความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการสืบทอดความรู้ให้แก้เยาวชน มารถเชิญปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่ินมาร่วมจัด กิจกรรมการเรียนการสอนด้วย เช่น การทำเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้ที่ตายแล้ว การทำขนมพื้นบ้าน การทอผ้าพื้นเมือง
เป็นต้น นอกจากนั้นยังฝึกให้นักเรียนมีนิสัยประหยัด อดออม รู้จักใช้ - จ่าย ในสิ่งที่จำเป็น และมีการบันทึกการรับ- จ่าย เพื่อความพอเพียง เป็นเสมือนเครื่องเตื่อนความจำให้รู้ตนเองว่าเมื่อวานหรือวันนี้ การใช้จ่ายของเราเป็นอย่างไร มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ในการใช้จ่าย และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนประเมินตนเองว่า ควร ลด ละ เลิกสิ่งใดบ้างในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขอบคุณคณะครูและท่านผอ.สามารถเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม :tv15: :tv18: :tv18:
โดย นางขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ (2011-10-13 16:17:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการเรื่องความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
โรงเรียนบ้านดงเสลา จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ท่ามกลางชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม แต่ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานยุคใหม่ คุณครูและชุมชนจึงร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เช่นการทำข้าวไร่ ตำหมี่สิ และประเพณีกะเหรี่ยง รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่พอเพียง
เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนทุกโรงเรียนสร้างนิสัยความพอเพียง นักเรียนสามารถบอกได้ว่าต้องใช้เงินอะไรบ้าง มีการสะสมเงินเพื่อให้รู้จักการใช้เงิน ใช้ของ รู้จักประหยัด
โดย วรุณ สวนสีดา (2011-11-02 20:57:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เยี่ยมมากเลย เป็นการบูรณาการการสอนที่สอนเด็กให้รู้จักคุณค่าของเงินและรูจักประหยัดอดออม รู้จักการจัดการรายรับรายจ่ายและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากจะได้ความรู้จาการประดิษฐ์แล้วยังสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองในอนาคตได้ ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต น้อมนำเสรษฐกิจพอเพียงตามหลักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบบอย่างที่ดีที่น่าชื่นชม :tv15: :tv17: :tv17:
โดย สถาพร คุณสุทธิ์ (2011-11-10 10:55:52) [แสดงความคิดเห็น]
โดยส่วนตัวจัดการเรียนการสอนด้วยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากการดูรายการนำไปประยุกต์ใช้ได้มากขึ้น
โดย เพชรศิริวรรณ อินธิสาร (2011-12-20 15:43:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแบบบูรณาการที่ดีเลยให้เด็กนักเรียนได้รู้จักความพอเพียง พอประมาณและยังมีอาชีพเสริมให้แก่เด็กๆอีกด้วย แต่น่าจะเพิ่มการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักสวนครัวให้นักเรียนได้เก็บมาทำเป็นอาหารกลางวัน จะได้ประหยัดมากขึ้น และสามารถเก็บไปขายเอารายได้มาไว้ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในครั้งต่อๆไป หรือไม่ก็แนะนำให้เด็กๆนักเรียนนำข้าวมาทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนมาแบ่งปันกับข้าวแบ่งกันทาน จะได้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและเด็กๆนักเรียนจะได้รู้จักการแบ่งปันกันในสั้งคมอีกด้วย นับเป็นการสอนที่ดีมากครับ
โดย นายสากล เนตะวงศ์ (2011-12-20 15:46:45) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้มากขึ้น ปัญหาคือเน็ตช้า ทำให้ดูข้อมูลได้น้อยในแต่ละวีน
โดย เพ็ญพัชชา เสนา (2011-12-20 15:52:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นจัดการเรียนการสอนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตรงตามวิสัยทัศน์ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนอกจากจะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังอบรมสั่งสอนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและปลูกฝังวัฒนธรรมพื่้นบ้าน ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย เพศ อายุของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จนสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข
โดย นายสากล เนตะวงศ์ (2011-12-21 20:27:27) [แสดงความคิดเห็น]
คณะครูในโรงเรียนบ้านดงเสลา จังหวัดกาญจนบุรี มีความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นอย่างมาก จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ดีมากและทำให้นักเรียนเมื่อจบไปแล้วสามารถที่จะยังชีพด้วยตนเองมีความประหยัดอดออม มีความสามารถในการทำงาน รู้จักการรีไซเคิล ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง พึ่งตนเองและพี่งงธรรมชาติ เพื่อให้เขาเหล่านั้นอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
โดย นภดล รุ่งจรูญ (2011-12-27 21:46:34) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยค่ะ...เป็นการสอนที่เน้นบริบทที่แท้จริง มุ่งเน้นให้เด็กได้ทำได้ใช้จริงและสอดคล้องกับชีวิตของเค้าอยู่อย่างพอเพียงและดูเด็กมีความสุขมากกว่าเด็กในเมืองด้วย อยากให้ทำได้ทุกโรงเรียนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท..คุณครูเก่งมากค่ะ
โดย ปรัชญาพร เพ็ญภาคกุล (2011-12-29 18:45:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการดำรงชีวิตจริง ทำให้เด็ก ๆ เกิดทักษะชีวิต นักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุข
โดย นพรัตน์ อรทัย (2012-01-02 12:30:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประหยัดในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ
โดย ฟาตีหม๊ะ สาเเละ (2012-01-09 17:01:02) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าของเงิน และส่งเสริมให้ผู้เรียนนำสิ่งของที่เหลือใช้มาประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนได้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ :tv15:
โดย อัยนี จินตรา (2012-01-10 21:46:42) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเด็กมีความสุข สุดยอดเก่งจริงๆ
โดย ฮาสือนะ แวอูมา (2012-01-13 20:38:35) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบของการสอนของครูมากเลยค่ะเพราะได้นำสิ่งนี้ไปใช้ในอนาคตอีกด้วย javascript:; กินชาตินี้ก็ไม่หมดค่ะถ้ารู้จักออมไว้ (ฟากด้วยน่ะ)
โดย นูรียะห์ หะระตี (2012-01-13 21:45:16) [แสดงความคิดเห็น]
ครบถ้วนกระบวนความในการบริหารจัดการศึกษา... ขอชื่นชมครับผม เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทุกๆ โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติ :tv04:
โดย Griskhajohn Srithaworn (2012-01-14 10:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กรู้จักการอบออมและรู้จักทำบัญชี้รายรับรายจ่าย :tv15: :tv15: :tv15:
โดย การีมะห์ มะแซ (2012-01-19 14:01:54) [แสดงความคิดเห็น]
ขอยกย่องชมเชย โรงเรียนบ้านดงเสลา ที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่าและปลูกฝังนิสัยรักการออม การฝึกการทอผ้า การทำชิงช้า เป็นต้น
โดย อายุ มะลี (2012-01-23 22:14:05) [แสดงความคิดเห็น]
ความพอเพียง พอประมาณเป็นพื่นฐานอย่างหนึ่งของเครษฐ์กิจพอเพียงทำให้เด็กรู้จักอดออมประหยัด ฝึกการใช้ชีวิตในเเบบนี้จะทำให้เด้กใช้ชีวิตในอนาคตได้ :tv17:
โดย อัฟฟัรดี อาแว (2012-01-24 01:29:31) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับ ทีวีครู เรื่องนี้ เหมาะสมมากในการจัดกิจกรรมเเก่ผู้เรียน
โดย วัลชัย ผัดศรี (2012-02-01 12:04:47) [แสดงความคิดเห็น]
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังอบรมสั่งสอนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและปลูกฝังวัฒนธรรมพื่้นบ้าน ซึ่งเป็นรากเหง้าของเราเองไว้ไม่ให้สูญหาย โดยสามารถเชิญปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมสั่งสอนเป็นการสอนที่เน้นบริบทที่แท้จริง มุ่งเน้นให้เด็กได้ทำได้ใช้จริงและสอดคล้องกับชีวิตของเค้าอยู่อย่างพอเพียงเด็กมีความสุขมากกว่าเด็กในเมืองด้วย อยากให้ทำได้ทุกโรงเรียนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท..คุณครูเก่งมาก :tv15: :tv15: :tv15:
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-02-02 18:45:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นบริบทที่แท้จริง มุ่งเน้นให้เด็กได้ทำได้ใช้จริงและสอดคล้องกับชีวิตของเค้าอยู่อย่างพอเพียงและดูเด็กมีความสุขมากกว่าเด็กในเมืองด้วย อยากให้ทำได้ทุกโรงเรียนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท..
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-02-02 18:46:24) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นการสอนแบบบูรณาการที่ดีเลยให้เด็กนักเรียนได้รู้จักความพอเพียง พอประมาณและยังมีอาชีพเสริมให้แก่เด็กๆอีกด้วย แต่น่าจะเพิ่มการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักสวนครัวให้นักเรียนได้เก็บมาทำเป็นอาหารกลางวัน จะได้ประหยัดมากขึ้น และสามารถเก็บไปขายเอารายได้มาไว้ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในครั้งต่อๆไป หรือไม่ก็แนะนำให้เด็กๆนักเรียนนำข้าวมาทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนมาแบ่งปันกับข้าวแบ่งกันทาน จะได้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและเด็กๆนักเรียนจะได้รู้จักการแบ่งปันกันในสั้งคมอีกด้วยค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รุจิรา แสนยศบุญเรือง (2012-02-03 10:39:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่าน ที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และก็เข้ากับสภาพชุมชน โดยมีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาก็คือภูมิปัญาท้องถิ่น ทางโรงเรียนได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาสอนอาชีพให้กับนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความสำคัญกับเยาวชนในท้องถิ่น
และใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้คุ้มค่า เช่น การทำชิงช้าเป็นการสอนที่ดีที่มีการบูรณาการ ทำให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็น รู้จักประหยัดและเห็นคุณค่าความสำคัญกับสิ่งที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์และนำกลับมาใหม่ และซึงถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย
โดย สมพร เพชรสิน (2012-02-08 19:50:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนนำสิ่งของที่เหลือใช้มาประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนได้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
ขอชื่นชม นะคะ
โดย จุรีภรณ์ น้อยวงศ์ (2012-02-22 19:46:58) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบ้านดงเสลา จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ท่ามกลางชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม แต่ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานยุคใหม่ คุณครูและชุมชนจึงร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เช่นการทำข้าวไร่ ตำหมี่สิ และประเพณีกะเหรี่ยง รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่พอเพียง
โดย ธัญญรัตน์ เทศมี (2012-02-29 22:12:09) [แสดงความคิดเห็น]
ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
โรงเรียนบ้านดงเสลา จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ท่ามกลางชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม แต่ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานยุคใหม่ คุณครูและชุมชนจึงร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เช่นการทำข้าวไร่ ตำหมี่สิ และประเพณีกะเหรี่ยง รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่พอเพียง โดยนำเงินส่วนเหลือจากที่ผู้ปกครองให้มาฝากครูเพื่อเป็นการรู้จักออมแลนำบัญชีรายรับ รายจ่ายเพื่อนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาต่อ บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ได้
โดย อรพรรณ นาคประคอง (2012-03-09 15:17:23) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันนี้โรงเรียนในประเทศไทยเรามีหลายรูปแบบ แบบที่มีความพร้อมเพรียงอย่างมาก พอประมาณ และ น้อยมาก มันก็มีข้อดี และข้อเสีย แตกต่างกันไป อย่างข้อดีของโรงเรียนบ้านดงเสลา ก็จะเป็นของเรื่องการดำเนินชีวิต แบบเรียบง่าย พอมีพอกิน ไม่ต้องใช้เงินเยอะมาก สำหรับนักเรียน ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเต็มที่ และชัดเจน ถูกต้องที่สุด จากชาวบ้านที่มีประสบการณ์จริง ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขต่างๆ เช่น ร้านเกม สานบันเทิง ทำให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และก็ขอชมเชยอาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนลูกศิษย์ อย่างเต็มที่ ในสภาพแวดล้อมที่ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นแบบอย่างที่ดีกับคุณครูทั่วไปครับ
โดย พิมลศรี กวีวุฒิพันธุ์ (2012-03-16 10:21:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นจัดการเรียนการสอนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตรงตามวิสัยทัศน์ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนอกจากจะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังอบรมสั่งสอนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและปลูกฝังวัฒนธรรมพื่้นบ้าน ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย เพศ อายุของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จนสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข
โดย กิตติพงษ์ สี่หมื่น (2012-03-22 09:44:03) [แสดงความคิดเห็น]
ไอซีที มัธยมศึกษา : ท่องโลกออนไลน์ให้ปลอดภัย ตอน 2 - KS3/4 ICT : Online Safety 2
(ตอนต่อ) รายการตอนนี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมธรรมดาในชั้นเรียน สามารถช่วยครูในขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยในระบบออนไลน์ และเพื่อเพิ่มความระมัดระวังต่ออันตรายที่มีประสิทธิภาพของการใช้อินเทอร์เน็ต ดร. อลัน บีแชม ที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ ไปเยี่ยมโรงเรียนประถมร็อดเวย์ ในแบรดฟอร์ด เพื่อทำงานร่วมกับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฮารูน การ์ดี ครูวิชามนุษย์ศาสตร์ และแมก คราวเทอร์ ผู้จัดการแผนกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมมือกับดร. บีแชม เพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบโต้ของนักเรียนที่มีต่อประวัติที่พวกเขาแต่งขึ้นที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ กิจกรรมอื่น ๆ ก็แสดงให้เห็นอันตรายของการเปิดเผยข้อมูลมากเกินไป ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็เน้นไปที่ประเด็นการรักษาความปลอดภัย และการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัว ที่โรงเรียนมัธยมสต็อกบริดจ์ ในเชฟฟิลด์ เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ นำนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยมาใช้ เปิดระบบการแจ้งเตือนผู้ปกครองในช่วงเย็น และทำหน้าที่เหมือนกับสื่อกลางสำหรับนักเรียน (ท่าผู้นำทางดี...ใกล้ความสำเร็จ...แต่ผู้นำทางผิด...ความสำเร็จห่างไกล)
โดย พงษ์ภัทร์ โพธิเลิศ (2012-03-27 00:21:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังต่อไปในอนาคตเป็นเหมือนการปลูกฝังให้รู้จักการประหยัดได้อย่างดีเลยที่เดียวเพราะปัจจุบันนี้หันไปทางไหนก็จะมีเเต่ไอเเพด ไอโฟน ซึ่งเเต่ละคนที่ซื้อมาอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเเท้จริง วิดีโอนี้จึงเหมือนเป็นการสอนให้นักเรียนมีความพอเพียงเเละพอประมาณตามสิ่งที่ตนเองมีอยู่ รู้จักความพอเพียง พอประมาณ ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย เเลการที่นำข้าวมาทานด้วยกันเป็นเหทือนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนด้วยกันทำให้รู้จักการเเบ่งปันซึ่งจะทำให้สังคมดีขึ้นอย่างเเน่นอน
โดย นิตยา ยะเลาะห์ (2012-03-30 12:51:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแบบบูรณาการที่ดีเลยให้เด็กนักเรียนได้รู้จักความพอเพียง พอประมาณและยังมีอาชีพเสริมให้แก่เด็กๆอีกด้วย แต่น่าจะเพิ่มการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักสวนครัวให้นักเรียนได้เก็บมาทำเป็นอาหารกลางวัน จะได้ประหยัดมากขึ้น และสามารถเก็บไปขายเอารายได้มาไว้ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในครั้งต่อๆไป หรือไม่ก็แนะนำให้เด็กๆนักเรียนนำข้าวมาทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนมาแบ่งปันกับข้าวแบ่งกันทาน จะได้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและเด็กๆนักเรียนจะได้รู้จักการแบ่งปันกันในสั้งคมอีกด้วยค่ะ
โดย นงลักษณ์ ไชยทิพย์ (2012-03-30 13:34:21) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการประหยัดอดออมจึงมีความเหมาะสม อย่างยิ่ง นอกจากจะสามารถบูรณาการใช้กับทุกกลุ่มสาระได้อยู่แล้วนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง
โดย บุญนำ อรรคฮาต (2012-03-30 13:57:15) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบ้านดงเสลา ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักคุณค่าการชีวิตแบบพอเพียงอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ในส่วนของเด็กเล็กโรงเรียนจะส่งเสริมเรื่องการออม ส่วนเด็กมัธยมจะส่งเสริมเรื่องการทำบัญชีเงินออม สอนเรื่องการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันจะใช้ชีวิตอย่างไรพอเพียง และประหยัดการใช้จ่าย ส่วนไหนควรเลิกซื้อ โดยให้นักเรียนตั้งปณิธาน ละ ลด เลิก ส่งเสริมการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาเขียนเป็นคำศัพท์เป็นสื่อการเรียนการสอน และนำมาประดิษฐ์ของใช้ภายในห้องเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เยี่ยมมากครับ
โดย ชำนาญ ชำนิยันต์ (2012-04-01 14:54:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ได้ดีมาก สามารถดึงสิ่งที่เป็น จุดเด่น และเอกลักษณ์ของชุมชน เข้ามาสู่สถานศึกษาเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจและสำนึกรักในท้องถิ่นของตน ตลอดจนเป็นการสร้างสายใยระหว่างคนสองวัยที่มีความแตกต่างกัน ได้มีกิจกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้สำหรับคนในสังคมเมืองที่คิดว่าตนเองมีความเจริญรุ่งเรือง แต่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว
โดย กัลยา ใจเย็น (2012-04-01 16:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันนี้การสอนนักเรียนให้รู้พอเพียงถือเป็นเรื่องจำเป็นมาก เพราะจากค่านิยมทางตะวันตกเข้ามาทำให้เกิดการเรียนแบบในหลาย ๆ ด้านหลาย ๆ อย่างจนทำให้ไม่มีความพอดี เกิดปัญหารายได้น้อยแต่รายจ่ายมากก็เนื่องมาจากการรับเอาค่านิยมที่ผิด ๆ เข้ามาฉะนั้นจำเป็นที่ครูผู้ที่มีหน้าที่ให้ความรู้กับเยาวชนจะต้องแนะนำรวมทั้งเป็นแบบอย่าง ดังวิธีการสอนของโรงเรียนบ้านดงเสลา กาญจนบุรี ก็เป็นแบบอย่างที่ดี กระผมเห็นด้วยกับการนำแนวคิดอย่างนี้มาปลูกฝังให้กับเยาวชนให้มีความสำนึกและยึดถือภูมิปัญญามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างปกติสุข
โดย สุทิน แต้มแก้ว (2012-04-01 19:11:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแบบบูรณาการที่ดีเลยให้เด็กนักเรียนได้รู้จักความพอเพียง พอประมาณและยังมีอาชีพเสริมให้แก่เด็กๆอีกด้วย แต่น่าจะเพิ่มการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักสวนครัวให้นักเรียนได้เก็บมาทำเป็นอาหารกลางวัน จะได้ประหยัดมากขึ้น และสามารถเก็บไปขายเอารายได้มาไว้ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในครั้งต่อๆไป หรือไม่ก็แนะนำให้เด็กๆนักเรียนนำข้าวมาทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนมาแบ่งปันกับข้าวแบ่งกันทาน จะได้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและเด็กๆนักเรียนจะได้รู้จักการแบ่งปันกันในสั้งคมอีกด้วยค่ะ
โดย ประภัสสร ชื่นชม (2012-04-02 09:38:50) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบ้านดงเสลา กาญจนบุรี มีความอุดมสมบูรณ์ ห้างสรรพสินค้าอยู่รอบโรงเรียน นำมาใช้ประโยชน์เพิ่อการศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน พร้อมใจร่วมพัฒนากันดีมากๆ แล้วใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ขอเป้นกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้มุ่งตั้งใจทำความดีเพิ่มมากขึ้น และคงจะเป้นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของพวกเรา ส่งเสริมการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาเขียนเป็นคำศัพท์เป็นสื่อการเรียนการสอน และนำมาประดิษฐ์ของใช้ภายในห้องเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เยี่ยมมากครับ
โดย ดาวรุ่ง หาญใจไทย (2012-04-03 14:43:54) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับชาวกระเหรี่ยงได้ดีมากค่ะ เค้าจะได้พึ่งพาตัวเองได้และดำรงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม และมีระเบียบวินัยในการใช้เงิน เป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักวางแผนในอนาคต การห่อข้าวมาทานร่วมกันก็ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพที่ดีในอยู่ร่วมกัน การทำบัญชีเก็บออมก็ฝึกวินัยและความรับผิดชอบ ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมที่ดีในการดำเนินชีวิต
โดย จารุวรรณ ธรรมสอน (2012-04-03 19:41:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแบบบูรณาการที่ดีมากที่ได้นำวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมาผนวกกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเรา ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยในการอดออมมัธยัสถ์ตั้งแต่เด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในปัจจุบัน เนื่องจากสินค้าทุกอย่างมีราคาแพง จึงต้องให้เด็กรู้จักการลงบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะต้องใช่เงินอย่างไรในวันๆหนึ่ง ซึ่งทำให้เด็กมีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีติดตัวไป....
โดย สุกฤตา สุภานิล (2012-04-04 21:51:18) [แสดงความคิดเห็น]
ที่โรงเรียนก็สอนแบบบูรณาการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสอนชุมนุมต่าง ๆ เหมือนกัน แต่ยังไม่ได้เจาะลึกการอยู่อย่างพอเพียงแบบโรงเรียนบ้านดงเสลา จ.กาญจนบุรี พอได้มาดูแล้วก็เลยมีแนวคิดที่จะนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาในการสอนชุมนุม และให้นักเรียนมีความพอเพียงในตัวเองด้วย นักเรียนมีการวางแผนอนาคต รู้จักกินรู้จักใช้ มีการทำบัญชี หารายได้เพิ่มเติม อดออม ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปทำให้มีเงินออมมากยิ่งขึ้น ถ้านำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนชุมนุมเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกผัก สหกรณ์ ก็จะทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และมีเงินออมระหว่างเรียน อยู่อย่างพอเพียงและนำไปแนะนำผู้ปกครองได้ด้วยค่ะ แนวคิดโรงเีรียนนี้มีแนวคิดดีจริงๆ :tv09:
โดย ครูดอกแก้ว มีระหารนอก (2012-04-05 13:02:53) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบ้านดงเสลา จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ท่ามกลางชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม แต่ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานยุคใหม่ คุณครูและชุมชนจึงร่วมมือกัน เป็นแนวคิดท่ีดีมากค่ะ เพราะปัจจุบันการจัดการเรียนรู้เน้นแต่วิชาการ ปลูกฝังค่านิยมที่เกินจริงจนเด็กลืมความสำคัญของบ้านเกิดมุ่งแต่ค่านิยมเมืองกรุง ทำให้ชนบทมีแต่ผู้เฒ่าและเด็กอยู่บ้านคนหนุ่มสาวทำงานในเมือง แต่ความจริงแล้วชนบทมีทรัพยากรมากมายให้คนท้องถิ่นประกอบอาชีพอยุ่อย่างอบอุ่น โรงเรียนบ้านดงเสลาจึงเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไปค่ะ
โดย นุชจรี ยกกลิ่น (2012-04-05 14:12:53) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนลักษณะแบบนี้ หาดูได้ยาก แต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างในจังหวัดต่างๆ ที่หาวิธีการปลูกฝั่งประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับผู้เรียน แต่ถ้าการเรียนการสอนปลูกฝั่งลักษณะแบบนี้มีการจัดตั้งโครงการขึ้นมาใช้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชน หรือรัฐ ผู้เรียนจะมีีทักษะ สามารถแก้ไขสถานการ และปฎิบัติ จากประสบการณ์จริงมากกว่าที่เรียนรู้จากตำราหนังสืออย่างเดียว พอถึงเวลาในชิวิตจริงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง เหมือนในปัจจุบันนี้ที่ผู้เรียน มีสื่ออำนวยความสะดวกมากจนเกินไป ที่เข้ามาช่วยเหลือ ทำให้ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้มากเท่าที่ควร พร้อมกับความอดทนกับการทำงานน้อยลงตามไปด้วย
โดย นภนิษา จันทวงศ์วิไล (2012-04-05 15:36:47) [แสดงความคิดเห็น]
ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา การสอนในแนวนี้เป็นเสน่ของการสอน เพื่ออนาคต เพื่อชีวิต ซึ่งการฝึกฝนการคิด การแยกแยะที่ดี ซึ่งหลักการพอเพียงเป็นสิ่งที่น่าปลูกฝั่งเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบัน และอนาคต ข้างหน้านั้น ความเจริญก้าวหน้าต่างๆ ค่านิยม ที่เน้นความสะดวกสะบายมากกว่าการอดออม การสอนนี้เป็นการสอนที่ดีค่ะ :tv15: :tv15:
โดย ลาตีพะห์ เจะหลง (2012-04-05 22:33:56) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคงสภาพวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชน นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนเพื่อคงสภาพชุมชน เป็นแนวคิดที่ดีเพราะโรงเรียนสมัยนี้ เน้นวิชาการ บางที่ก็เน้นแต่อย่างอื่น และมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอำนวยสะดวก ทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมดั้งเดิม ไม่ได้ฝึกความอดทน ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ค่านิยมฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ก่อให้เกิดภัยสังคมในปัจจุบันเป็นเพราะการปลูกฝั่งที่ไม่ถูกต้องนี่เอง อันนี้เป็นแนวคิดที่ดีมาก น่าชมเชย
โดย อุดม ลิ้มไพบูลย์ (2012-04-06 19:42:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตอนที่น่าสนใจมาก ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
โรงเรียนบ้านดงเสลา จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ท่ามกลางชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม แต่ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานยุคใหม่ คุณครูและชุมชนจึงร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เช่นการทำข้าวไร่ ตำหมี่สิ และประเพณีกะเหรี่ยง รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่พอเพียง เหมาะแก่การนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่ในโรงเรียน ชุมชนค่ะ
โดย วรัชญา แจ่มศรี (2012-04-06 20:03:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตอนที่น่าสนใจมาก ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
โรงเรียนบ้านดงเสลา จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ท่ามกลางชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม แต่ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานยุคใหม่ คุณครูและชุมชนจึงร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เช่นการทำข้าวไร่ ตำหมี่สิ และประเพณีกะเหรี่ยง รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่พอเพียง เหมาะแก่การนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่ในโรงเรียน ชุมชนค่ะ
โดย วรัชญา แจ่มศรี (2012-04-06 20:04:31) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ครูผู้สอนได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการสอนวิธีให้นักเรียนได้ฝึกฝนการจัดทำบัญชี รายรับ รายจ่ายของตนเอง เพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองไปในตัว การช่วยสนับสนุนของครูที่ให้นักเรียนรู้จักการสะสมเงินไว้ใช้ในอนาคต ครูผู้สอนยังได้มอบแนวคิดในการนำสิ่งของที่เหลือใช้เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่นการสร้างชั้นวางของจากกล่องนมที่เปล่า โรงเรียนยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน สอนให้เด็กนักเรียนไม่ลืมในตัวตนของตนเอง สอนให้เด็กรู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ตัวเองเติบโตมา เป็นการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ ถือเป็นการพัฒนาทั้งระบบ
โดย สาวิตรี (2012-04-06 23:25:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิดิโอที่น่าสนใจมากอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีบรืบทคล้ายกับโรงเรียนทางนี้เลยค่ะ เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ในการที่จะนำแนวคิด เทคนิค วิธีการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนการจัดทำบัญชี รายรับ รายจ่ายของตนเอง รู้จักการออมเงินและยังได้นำสิ่งของที่เหลือใช้เข้ามาประยุกต์ ดัดแปลง ให้เกิดเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่า มีประโยชน์ สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ เยี่ยมจริงๆค่ะ :tv15: :tv09: :tv03: :tv03:
โดย จุฬาลักษณ์ อิ่นแก้ว (2012-04-08 00:54:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแบบบูรณาการที่ดีเลยให้เด็กนักเรียนได้รู้จักความพอเพียง พอประมาณและยังมีอาชีพเสริมให้แก่เด็กๆอีกด้วย แต่น่าจะเพิ่มการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักสวนครัวให้นักเรียนได้เก็บมาทำเป็นอาหารกลางวัน จะได้ประหยัดมากขึ้น และสามารถเก็บไปขายเอารายได้มาไว้ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในครั้งต่อๆไป หรือไม่ก็แนะนำให้เด็กๆนักเรียนนำข้าวมาทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนมาแบ่งปันกับข้าวแบ่งกันทาน จะได้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและเด็กๆนักเรียนจะได้รู้จักการแบ่งปันกันในสั้งคมอีกด้วยดีมากมากเลยครับ :tv15: :tv05: :tv17: :tv17:
โดย วัง สนิทผล (2012-04-08 09:12:17) [แสดงความคิดเห็น]
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ ยังคงมีการทำข้าวไร่ ตำหมี่สิ และประเพณีกะเหรี่ยงเด็กๆ สามารถหาเงินเองได้คุณครูเลยสอนให้นักเรียนรู้จักใช้ รู้จักเก็บเงินเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่มีความพอเพียง คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนมากค่ะ กล่องนมนำมาปรับใช้เป็นสื่อการสอน ลังนมคุณครูยะงปรับมาใช้แทนพลาสติก รู้คุณค่า นำมาใช้ ปลอดภัยต่อโลกใบนี้ สอนให้นักเรียนมีจิตสำนึก รักประหยัด รักธรรมชาติ และแนะนำการสร้างอาชีพ คุณครูเก่งมากค่ะเป็นครูนักอนุรักษ์ ค่ะขอบคุณและดีใจที่มีคุณครูนักอนุรักษ์ที่บ้านเรา สุดยอดค่ะ
โดย กานณภา ทองเกิด (2012-04-09 15:27:08) [แสดงความคิดเห็น]
ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
โรงเรียนบ้านดงเสลา จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ท่ามกลางชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม แต่ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานยุคใหม่ คุณครูและชุมชนจึงร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เช่นการทำข้าวไร่ ตำหมี่สิ และประเพณีกะเหรี่ยง รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่พอเพียง เหมาะแก่การนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในโรงเรียนของเราได้ โดยเฉพาะการนำกล่องนมมาทำเป็นลิ้นชักเก็บของไม่ต้องไปซื้อตู้ ดีมากๆเลยค่ะ
โดย ประกาย ช้างคง (2012-04-09 20:25:12) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนที่อยุ่ในชุมชนเมือง กับโรงเรียนที่ิอยู่ในชนบท หรือห่างไกลจากเมือง มีความได้เปรียบเสียเปรียบในบางเรื่องแตกต่างกันไป เช่น ความทันสมัย ความสะดวกรวดเร็ว โรงเรียนในเมืองย่อมได้เปรียบมากกว่า แต่ก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศและทรัพยากรได้เท่ากับโรงเรียนในชนบท อย่างในคลิปวิดิโอนี้ ถือว่าเป็นโชคดีของโรงเรียนบ้านดงเสลา ที่มีทรัพยากรพร้อม เมื่อต้องการปลูกฝังสิ่งใดๆ ที่เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ย่อมทำได้ดี และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
โดย ชิดดาว แสวงศิริผล (2012-04-18 15:34:39) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนของเรา สนใจแต่เทคโนโลยี เกือบจะลืมวิถีชีวิตดั้งเดิมแล้ว ได้ดูเรื่องนี้เกิดความคิดที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง กิจกรรมออมทรัพย์ของโรงเรียนที่ผ่านสหกรณ์ ต้องได้รับการกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอในทุกชั้น การจัดทำบัญขีครัวเรือนต้องนำมาฟื้นฟู อาชีพในท้องถิ่น เช่นทอเสื่อ ทอพรมเช็ดเท้า ต้องได้รับปลูกฝัง ขอบคุณโรงเรียนบ้านดงเสลาที่ช่วยให้หันกลับมามองตนเอง ขอบคุณครับ
โดย สมชาย แรมไธสง (2012-04-19 17:33:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านดงเสลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ บริหารจัดการการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สอนให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้ มีการนำเอาอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสอนให้นักเรียนเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามวิถีพื้นบ้าน นักเรียนเรียนแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนประหยัดอดออมเพื่ออนาคต ขอชื่นชมจริงๆค่ะ
โดย สุภาวดี ภูสุมาศ (2012-04-20 14:46:16) [แสดงความคิดเห็น]
ขอยกย่องชมเชย โรงเรียนบ้านดงเสลา ที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่าและปลูกฝังนิสัยรักการออม การฝึกการทอผ้า การทำชิงช้า เป็นต้น โรงเรียนที่อยุ่ในชุมชนเมือง กับโรงเรียนที่ิอยู่ในชนบท หรือห่างไกลจากเมือง มีความได้เปรียบเสียเปรียบในบางเรื่องแตกต่างกันไป เช่น ความทันสมัย ความสะดวกรวดเร็ว โรงเรียนในเมืองย่อมได้เปรียบมากกว่า แต่ก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศและทรัพยากรได้เท่ากับโรงเรียนในชนบท อย่างในคลิปวิดิโอนี้ ถือว่าเป็นโชคดีของโรงเรียนบ้านดงเสลา ที่มีทรัพยากรพร้อม เมื่อต้องการปลูกฝังสิ่งใดๆ ที่เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ย่อมทำได้ดี และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-22 14:27:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอยกย่องชมเชย โรงเรียนบ้านดงเสลา ที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่าและปลูกฝังนิสัยรักการออม การฝึกการทอผ้า การทำชิงช้า เป็นต้น โรงเรียนที่อยุ่ในชุมชนเมือง กับโรงเรียนที่ิอยู่ในชนบท หรือห่างไกลจากเมือง มีความได้เปรียบเสียเปรียบในบางเรื่องแตกต่างกันไป เช่น ความทันสมัย ความสะดวกรวดเร็ว โรงเรียนในเมืองย่อมได้เปรียบมากกว่า แต่ก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศและทรัพยากรได้เท่ากับโรงเรียนในชนบท อย่างในคลิปวิดิโอนี้ ถือว่าเป็นโชคดีของโรงเรียนบ้านดงเสลา ที่มีทรัพยากรพร้อม เมื่อต้องการปลูกฝังสิ่งใดๆ ที่เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ย่อมทำได้ดี และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-22 14:28:08) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้แบบวิถีชีวิตที่แท้จริงจากชุมชนของตนเองบนพื้นฐานความพอเพียง ครูสามารถจัดการสอนแบบบูรณาการที่ดีเยี่ยมมากเลยค่ะ ซึ่งการที่ให้เด็กได้ไปศึกษาจากสถานที่จริงเช่น การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน อาชีพต่าง ๆ ในชุมชนทำให้เด็กได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเอง ซึ่งการปลูกฝังดังกล่าว จะทำให้ประเพณีต่าง ๆ ที่ดีงามยังคงอยู่กับพวกเขาตลอดไป เด็กก็ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากชุมชน ทำให้เข้าใจและสามารถสืบสานให้คงอยู่
โดย ธิดาพร เครือวงค์ (2012-04-22 15:07:31) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมดรงเรียนบ้านดงเสลา ที่สามารถปลูกนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวนำมาสู่แนวปฏิบัติที่ให้เกิดกับนักเรียนให้เป็นคนรู้ประหยัด ขยันอดออม นอกจากนั้นยังเป็นการสอนที่สร้างความตระหนักให้เกิดกับกนักเรียน ซึ่งถ้านักเรียนทำได้จะเป้นการช่วยและฝึกให้เกิดกับนักเรียนที่ยั่งยืน เป้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนที่ยั่งยืน ที่ทำให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบชีวิตตนเอง รับผิดชอบสังคม
โดย ทองใส แก้วคำจันทร์ (2012-04-22 18:41:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับ อยากสอนบ้างจัง เรื่องนี้
โดย ศราวุธ แสนสำราญ (2012-04-23 09:47:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกทาน โรงเรียนบ้านดงเสลา ที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่าและปลูกฝังนิสัยรักการออม การฝึกการทอผ้า การทำชิงช้าเป็นการสอนที่ดีที่มีการบูรณาการการสอนโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็น รู้จักประหยัดและเห็นคุณค่าความสำคัญกับสิ่งที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์และยังทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ และเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆได้ ซึงถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง
:tv18: :tv18:
โดย สายทอง แก้วคำจันทร์ (2012-04-23 16:34:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ โรงเรียน ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี่มีคุณค่ามหาศาลเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในชุมชน ศิลป วัฒนธรรม การแสดงออกอย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีเยี่ยม จุดประกายความคิดให้นักเรียนรู้จัก พอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันพึ่งพาตนเองได้ ดำรงตนในสังคมท้องถิ่นอย่างมีความสุข
โดย สมาน พุกจอน (2012-05-03 17:34:06) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถที่จำบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ต้องศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันปัญหา แนวทางการเรียนการสอนที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการนั้น ต้องยึดหลัก ๓ ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไข ๒ ประการ คือเงื่อนไขความรู้ และเวื่อนไข คุณธรรม เพื่อพัฒนาการสู่ความสมดุล และยั่งยืน ซึ่งสถานศึกษาสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้และปฏิบัติตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย อุทัย ศรีขาวรส (2012-05-04 17:33:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกทาน โรงเรียนบ้านดงเสลา ที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่าและปลูกฝังนิสัยรักการออม การฝึกการทอผ้า การทำชิงช้าเป็นการสอนที่ดีที่มีการบูรณาการการสอนโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็น รู้จักประหยัดและเห็นคุณค่าความสำคัญกับสิ่งที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์และยังทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ และเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆได้ ซึงถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง :tv18:
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-05-07 17:03:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่ายกย่องมาก ทำให้เด็กรู้จักความพอเพียง ให้เห็นคุณค่าของสิ่งของ รู้จักใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบ รู้จักอดออม มีการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำมาประยุกต์ ประดิษฐ์เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่า ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ จะเป็นการเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนดำรงชีวิตในรูปแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสืบถอดต่อๆกันไป ส่งเสริมให้นักเรียนรักและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
โดย ละม้าย หอมภู่ (2012-05-08 22:14:51) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนนี้ดีจังเลยนะคะให้ชุมชนได้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้มรีประสบการณ์ตรง ื และมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ครบ สามารถทำให้เด็กนำไปประกอบอาชีพได้ และสอนให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียงและประหยัด รู้จักการนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ โดยไม่สิ้นเปลืองไปซื้อแบบสำเร็จมาใช้ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างชัดเจน ดีมากๆ ค่่ะ เน้นผูน้เรียนเป็นสำคัญจริงๆ และให้ความสำคัญและให้เกัยรติชุมชนเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณที่เผยแพร่ผลงานให้ดูนะคะ :tv02: :tv03: :tv15: :tv15:
โดย จารุณี ชินเวช (2012-05-09 13:16:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนดูมีความหมายจังเลยค่ะ เศรษฐกิจพอเพียวเป็นเรื่องที่หลายๆ โรงเรียนพยายามให้เป้นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ประจำโรงเรียน แต่มีหลายๆ โรงเรียนที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ขอชื่นชมโรงเรียนบ้านดงเสลาที่สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรชุมชนที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดความประโยชน์ การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างประสบผลสำเร็จ แสดงถึงศักยภาพของผู้บริหารและคุณครูเป็นแนวทางที่ดีมากค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-10 11:39:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแบบบูรณาการที่ดีเลยให้เด็กนักเรียนได้รู้จักความพอเพียง พอประมาณและยังมีอาชีพเสริมให้แก่เด็กๆอีกด้วย แต่น่าจะเพิ่มการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักสวนครัวให้นักเรียนได้เก็บมาทำเป็นอาหารกลางวัน จะได้ประหยัดมากขึ้น และสามารถเก็บไปขายเอารายได้มาไว้ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในครั้งต่อๆไป หรือไม่ก็แนะนำให้เด็กๆนักเรียนนำข้าวมาทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนมาแบ่งปันกับข้าวแบ่งกันทาน จะได้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและเด็กๆนักเรียนจะได้รู้จักการแบ่งปันกันในสั้งคมอีกด้วย และท่านยังการใช้ทรัพยากรชุมชนที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดความประโยชน์ การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างประสบผลสำเร็จ แสดงถึงศักยภาพของผู้บริหารและคุณครูเป็นแนวทางที่ดีมากครับ
โดย ศิลา อริยพฤกษ์ (2012-05-14 20:28:11) [แสดงความคิดเห็น]
จัดรูปแบบการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับบริบท แต่ก็ไม่ควรลืมการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ไม่ต้องเดินตามแต่ให้รู้เท่าทัน
โดย วราภรณ์ เพชรมณี (2012-05-28 12:37:13) [แสดงความคิดเห็น]
ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา

โรงเรียนบ้านดงเสลา จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ท่ามกลางชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม แต่ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานยุคใหม่ คุณครูและชุมชนจึงร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เช่นการทำข้าวไร่ ตำหมี่สิ และประเพณีกะเหรี่ยง รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่พอเพียง
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดงเสลาได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไว้ไม่ให้สูญหาย มีผู้รู้มาเป็นผู้ให้การแนะนำเรื่องการทำสิ่งของจากตอไม้ที่ตายแล้ว การทำขนมพื้นบ้าน การทอผ้าพื้นเมืองการนำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้อีก การทำหนังสือเล่มเล็กจากกล่องนม
นอกจากนั้นยังฝึกให้นักเรียนมีนิสัยประหยัด อดออม รู้จักใช้ - จ่าย ในสิ่งที่จำเป็น และมีการบันทึกการรับ- จ่าย เพื่อความพอเพียง ให้รู้ตนเองว่าเมื่อวานหรือวันนี้ การใช้จ่ายของเราเป็นอย่างไร มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ในการใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้อย่างดี
โดย จรีภรณ์ ทิศอาจ (2012-05-30 16:43:54) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านดงเสลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ บริหารจัดการการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สอนให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้ มีการนำเอาอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสอนให้นักเรียนเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามวิถีพื้นบ้าน หลังจากที่ได้รับชมแล้ว ได้นำมาเปิดให้นักเรียนดูเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากโรงเรียนจะเข้ารับการประเมินสถานศึกาพอเพียง นักเรียนได้รับความรู้มากเลยค่ะ ขอชื่นชมมากมากค่ะ :tv15: :tv15: :tv17:
โดย ภารดี ไฝดีโบ๊ต (2012-06-15 11:17:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นจัดการเรียนการสอนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตรงตามวิสัยทัศน์ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนอกจากจะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังอบรมสั่งสอนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและปลูกฝังวัฒนธรรมพื่้นบ้าน ซึ่งเป็นรากเหง้าของเราเองไว้ไม่ให้สูญหาย โดยสามารถเชิญปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่ินมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย เช่น การทำเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้ที่ตายแล้ว การทำขนมพื้นบ้าน การทอผ้าพื้นเมือง
เป็นต้น นอกจากนั้นยังฝึกให้นักเรียนมีนิสัยประหยัด อดออม รู้จักใช้ - จ่าย ในสิ่งที่จำเป็น และมีการบันทึกการรับ- จ่าย เพื่อความพอเพียง เป็นเสมือนเครื่องเตื่อนความจำให้รู้ตนเองว่าเมื่อวานหรือวันนี้ การใช้จ่ายของเราเป็นอย่างไร มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ในการใช้จ่าย และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนประเมินตนเองว่า ควร ลด ละ เลิก สิ่งใดบ้างในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณ ผอ.และครูทุกท่านที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำลูกศิษย์ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเมื่่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วสามารถไปเรียนต่อที่อื่นหรือไปประกอบอาชีพ หารายได้ให้ตนเองได้เป็นอย่างดี
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 10:41:05) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนได้นำปรัญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านดงเสลา มาจ้ดการศึกษาในเรื่องการออมทรัพย์ ปลูกฝั่งให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ท่ีพึีงพาตนเอง นักเรียนในโรงเรียนมีจิตอาสาในการทำความสะอาดโรงเรียน และยังให้เด็กประถมออมวันละ ๅ บาท และยังสอนให้เด็กมัธยมทำบัญชีรายรับรายจ่าย ของตนเองท่ีได้จากการรับจ้างมาทำบัญชี เพื่อจะได้รู้รายได้ สอนให้รู้จักประหยัดและลด ภาวะโลกร้อน ทำสมุดเล่มเล็กจากกล่องนม และยังสอนเด็กให้รู้จักพอประมาณ ทำให้รู้จักนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติ (2012-06-19 15:20:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นความชาญฉลาดของผู้บริหารที่มองเห็นการณ์ไกลว่าถ้าไม่รีบปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรักในธรรมชาติของบ้านเกิดเมื่อได้รับสัมผัสกับความทันสมัยสดวกสบายที่กำงเข้าในท้องถิ่นอาจจะหลงระเริงได้
โดย นางสาวกาญจนา กรอดสุย (2012-08-09 16:55:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะเด็กใส่ใจกับความพอเพียงทำให้เราอยากนำไปใช้กับนักเรียนตนเองบ้าง :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-09-10 18:34:29) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบ้านดงเสลา จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขอชื่นชม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกทาน โรงเรียนบ้านดงเสลา ที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ท่ามกลางชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม แต่ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานยุคใหม่ คุณครูและชุมชนจึงร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบพอเพียง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เช่นการทำข้าวไร่ ตำหมี่สิ และประเพณีกะเหรี่ยง รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่พอเพียง
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-09-10 22:13:50) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะสอนให้เป็นรูปธรรมนั้นยากมาก พอได้ดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดงเสลาแล้ว เห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งคิดว่าทำให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการที่จะน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน ซึ่งก็ต้องไปวางแผนการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะสิ่งเหลือใช้ในชุมชน
โดย อานีตา มะยา (2012-10-19 09:28:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนบูรณาการที่ดีทำให้นักเรียนได้รู้จักความพอเพียงเน้นการสร้างค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียนขอนำวิธีการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา การสอนในแนวนี้เป็นเสน่ของการสอน เพื่ออนาคต เพื่อชีวิต ซึ่งการฝึกฝนการคิด การแยกแยะที่ดี ซึ่งหลักการพอเพียงเป็นสิ่งที่น่าปลูกฝั่งเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบัน และอนาคต ข้างหน้านั้น ความเจริญก้าวหน้าต่างๆ ค่านิยม ที่เน้นความสะดวกสะบายมากกว่าการอดออม การสอนนี้เป็นการสอนที่ดี
โดย วรพล โพตะกาว (2012-12-07 10:34:13) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกชื่นชมและชื่นชอบแนวคิดของ ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ แห่งโรงเรียนบ้านดงเสลามากเลยครับ ที่ปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กๆ ทั้งเรื่องการออม การนำกล่องนมที่ใช้แล้วมาทำเป็นสมุดเล่มเล็ก การนำกล่องนมที่เหลือมาทำเป็นลิ้นชักเก็บของ นออกจากจะเป็นการดำรงชีวิตตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วยังทำให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย อีกทั้งการส่งเสริมด้านการงานอาชีพ ในส่วนของการทำเฟอร์นิเจอร์ หรือการปลูกข้าวไร่ นอกจากจะทำให้เด็กๆมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังทำให้เด็กๆสามารถนำความรู้ที่ได้ติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพอีกด้วย
โดย ปรีดา โคแล (2014-02-13 19:05:24) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกชื่นชมและชื่นชอบแนวคิดของ ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ แห่งโรงเรียนบ้านดงเสลามากเลยครับ ที่ปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กๆ ทั้งเรื่องการออม การนำกล่องนมที่ใช้แล้วมาทำเป็นสมุดเล่มเล็ก การนำกล่องนมที่เหลือมาทำเป็นลิ้นชักเก็บของ นออกจากจะเป็นการดำรงชีวิตตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วยังทำให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย อีกทั้งการส่งเสริมด้านการงานอาชีพ ในส่วนของการทำเฟอร์นิเจอร์ หรือการปลูกข้าวไร่ นอกจากจะทำให้เด็กๆมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังทำให้เด็กๆสามารถนำความรู้ที่ได้ติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพอีกด้วย
โดย ปรีดา โคแล (2014-02-13 19:06:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะสามารถนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับในการเรียนการสอนให้แก่เด็ก เช่น การออม การอยู่อย่างพอเพียง สามารภนำเอาของเหลือใช้มาดัดแปลง เช่น กล่องนมที่เรากินแล้วมาทำเป็น สมุดเล่มเล็ก นำเอากล่องนมมาเป็นลิ้นชักใส่สมุดใส่ของแทนที่จะซื้อลิ้นชัก ตอไม้ที่ตายแล้วก็มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยง เช่นการทอผ้า การปลูกข้าวไร่ สามารถทำให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถประกอบอาชีพได้
โดย จรัญญา ถมทองคำ (2014-02-17 05:28:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะสามารถนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับในการเรียนการสอนให้แก่เด็ก เช่น การออม การอยู่อย่างพอเพียง สามารภนำเอาของเหลือใช้มาดัดแปลง เช่น กล่องนมที่เรากินแล้วมาทำเป็น สมุดเล่มเล็ก นำเอากล่องนมมาเป็นลิ้นชักใส่สมุดใส่ของแทนที่จะซื้อลิ้นชัก ตอไม้ที่ตายแล้วก็มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยง เช่นการทอผ้า การปลูกข้าวไร่ สามารถทำให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถประกอบอาชีพได้
โดย จรัญญา ถมทองคำ (2014-02-17 05:30:05) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv