thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 757
Rate :
 3.5
ความยาว : 13.59 นาที | Online : 2011-03-23  
    เพศศึกษา ตอนที่ 3 ชุมนุมเห็ดขอนขาว อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา  
    (ตอนต่อ) กิจกรรมเพศศึกษานอกหลักสูตรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา คือกิจกรรมชุมนุม "เห็ดขอนขาว" เป็นชุมนุมที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา รวมกลุ่มกันขึ้นมา เพื่อสื่อสารเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน และชุมชนเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกับของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปัจจุบันสมาชิกชุมนุมเห็ดขอนขาวมีตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.5 คือ เป็นนักเรียนที่เคยเรียนเพศศึกษากับ อ.สมหมาย และนำความรู้เรื่องเอดส์ และเพศศึกษาที่คุณครูสอนไปเผยแพร่ให้กับเพื่อน ๆ ต่อไป หนึ่งในกิจกรรมของชุมนุมเพศศึกษา คือเพศศึกษาสัญจร เพื่อต้องการให้ความรู้เรื่องเอดส์ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเรื่องการป้องกัน และเพื่อทราบถึงข้อมูลการสอนเพศศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด กิจกรรมเพศศึกษาสัญจร จะประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, หมอลำสื่อสารเอดส์ เรื่อง อ้อยหวาน...น้ำตาลขม เนื้อหาหลักของการแสดง เน้นในเรื่องทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี, กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย หัวข้อ “เข้าใจเรื่องเอดส์ เรียนรู้เรื่องเพศ”  
     
Share |
 

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
ไชโย ในที่สุดก็ออกมาจนได้

เป็นกำลังใจให้น้องๆๆเห็ดขอนขาวทุกคนครับ
โดย อ๊อดๆๆๆๆ (2011-04-01 13:34:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆ ที่ข้าพเจ้าสามารถนำไปใช้ได้
โดย เทอดศักดิ์ บัวอยู่ (2011-11-29 23:01:36)
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv