thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3803
Rate :
 4
ความยาว : 13.36 นาที | Online : 2011-03-23  
    ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม  
    ในเวลาที่ปัญหาเรื่องโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่ว อ.จุลดิษฐ วีรศิลป์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง โดยให้ช่วยกันในวิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ฝึกการคำนวณผลของการดำรงชีวิตประจำวันต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย โปรแกรมประเมินการใช้ชีวิต แล้วร่วมกันสรุปถึงภาพรวมของการดำรงชีวิต ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ให้นักเรียนทดลองคำนวณปริมาณการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม “นาฬิกาพลังงาน”, กิจกรรม “แกะรอยผลิตภัณฑ์” ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดตัดสินใจ ด้วย LCA และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำความรู้ที่ได้นำมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างฉลาด สุดท้าย ให้นักเรียนสรุปความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ นำมาเสนอเป็นกลุ่มโดยไม่จำกัด และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ผู้อื่น เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ เช่น ละครหุ่นเงา แต่งเพลง  
     
Share |
 

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
ขออนุญาตนำไปใช้บ้าง ขอบคุณอาจารย์ครับ
โดย วิชัย (2011-04-03 01:12:21) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการการลดภาวะโลกร้อนแล้วดีจริงๆ จะนำไปเป็นตัวอย่างในการสอนค่ะ
โดย วรนันท์ คำลือ (2011-04-08 14:18:24) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำเทคนิคบางอย่างของอาจารย์ไปสอนนักศึกษาค่ะ เพราะน่าสนใจและน่าติดตามค่ะ และคิดว่าใช้ได้ผลกับนักศึกษาค่ะ
โดย พลอยอำไพ (2011-04-19 23:57:04) [แสดงความคิดเห็น]
ทึ่งความคิด ความสามารถ การออกแบบของครูมาก ครูต้องขยันสุด ๆ เวลาทั้งหมดของชีวิตทุ่มให้ศิษย์จริง ๆ ได้สักครึ่งหนึ่งของครูคงจะดีครับ
โดย อุทวน สุนิพันธ์ (2011-05-03 05:19:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมแนวคิดการสอนที่นำเรื่องใกล้ตัว เป็นชั้นเรียนที่น่าเรียนมาก ขอบคุณที่แบ่งปันสิ่งดีดีให้กับเพื่อนครูนะคะ
โดย อาทิตย์ญา โพธิ์สวย (2011-05-05 18:28:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากๆครับ
โดย วิฑูรย์ อินศิริ (2011-05-16 09:36:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และน่านำไปปรับประยุกต์ใช้มากครับ ที่โรงเรียนของผมอาจไม่พร้อมเรื่องสื่ออุปกรณ์ต่างๆ แต่ก็น่าจะนำเทคนิค วิธีการไปปรับใช้ได้
โดย เกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์ (2011-06-02 23:24:03) [แสดงความคิดเห็น]
ถือเป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับ
โดย สาคร สิงหเดช (2011-06-03 22:08:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดทบทวนการใช้ชีวิตของตนเอง ว่าตนนั้นเป็นภาระแก่โลกใบนี้อย่างไรบ้าง
และนักเรียนนั่นแหละต้องเป็นผู้ที่ช่วยโลกโดยการ
ลดพฤติกรรมที่ต้องใช้พลังงานต่างๆให้น้อยลง เมื่อ
นักเรียนปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย แล้วค่อยขยายเครือข่าย
หาสมาชิกที่จะช่วยลดโลกร้อนเพิ่มเติม ...ชื่นชมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูค่ะ มีโอกาสจะนำเทคนิคนี้ไปใช้บ้าง จะอยู่แห่งไหนก็โลก
ใบเดียวกัน ตอนนี้ที่แม่จันวิทยาคมช่วยโลกด้วยการ
ไม่ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติกแต่ให้นักเรียนมีภาชนะดื่มน้ำ
1 คน 1 ภาชนะ เริ่มจากนักเรียนม.6 348 คน โดยมี
เป้าหมาย 2,300 คนทั้งโรงเรียน ชวนเพื่อนโรงเรียนอื่นด้วย ติดตามในFB นะคะ
โดย สิงห์ทอง ชาวคำเขต (2011-07-14 06:12:39) [แสดงความคิดเห็น]
ผลจากการผลิตสื่อโทรทัศน์ครู หรือ Thai teacher TV เป็นปรากฏการณ์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ ทั้งต่างประเทศ และในประเทศ ซึ่งทำให้ครูหลายท่านสามารถเผยแพร่ เทคนิค วิธีการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้รับชม วีดิทัศน์การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย จึงอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการรับชม
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว
โดย อิษฎาภรณ์ สิทธิยศ (2011-07-26 15:59:26) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว
โดย อิษฎาภรณ์ สิทธิยศ (2011-07-26 15:59:55) [แสดงความคิดเห็น]
ผลจากการผลิตสื่อโทรทัศน์ครู หรือ Thai teacher TV เป็นปรากฏการณ์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ ทั้งต่างประเทศ และในประเทศ ซึ่งทำให้ครูหลายท่านสามารถเผยแพร่ เทคนิค วิธีการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้รับชม วีดิทัศน์การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย จึงอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการรับชม
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว
โดย อิษฎาภรณ์ สิทธิยศ (2011-07-26 15:59:58) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว
โดย อิษฎาภรณ์ สิทธิยศ (2011-07-26 15:59:58) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว
โดย อิษฎาภรณ์ สิทธิยศ (2011-07-26 16:00:01) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว
โดย อิษฎาภรณ์ สิทธิยศ (2011-07-26 16:00:01) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง อีกประการหนึ่งคือ เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมาก ประทับใจแนวคิดและวิธีการสอนของอาจารย์มากๆค่ะ
โดย สุรีย์พร แจ้งกระจ่าง (2011-07-29 15:16:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมในความตั้งใจที่อาจารย์ได้ทุ่มเทในการออกกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ดีมาก เข้ากับสถานการร์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จะนำไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียน
โดย วรรณา ประชานันท์ (2011-08-24 18:35:45) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แสดงถึงการสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รักแลหวงแหนในทองถื่นรับการับสถานการณ์ในยุกต์ปัจจุบันกับปัญหาลดโลกร้อนและทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนสูอนาคตเพราการสอนที่สร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่เกิดจากจืตสำนึกของตนเองจะเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและเป็องค์ความรู้ที่คงทนเกิดผลที่ดีกับท้องถิ่ชุมชนและอีประดาหนึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เข้าง่าย
โดย สุกุมา กลิ่นมาลี (2011-10-12 12:17:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง ทำให้ได้รับความรู้ได้เป็นอย่างยิ่ง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรมมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างจิตสำนึกที่จะร่วมกันตระถึงปัญหาของภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไข และในฐานะพวกเราจะเป็นผู้นำ และแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน เรื่องการพิทักษ์รักษ์โลกของเรา...ขอบคุณค่ะ
โดย นัรมา ดอเลาะ (2011-10-12 12:24:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องโลกร้อนที่ใกล้ตัวนักเรียนไปใช้กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถสอนให้นักเรียนประหยัดการใช้พลังงานต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ หรือแม้แต่การประหยัดในคำพูด หรือถ้อยคำ ทรัพยาการธรรมชาติ ในโรงเรียน หรือที่บ้าน ซึ่งจะมีการให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการประหยัดของนักเรียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป...
โดย ศุภวรรณ เพชรประดิษฐ์ (2011-10-12 12:29:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอ ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง ทำให้ได้รับความรู้มากมาย มีการฝึกหารคำนวณผลของการดำรงชีวิต มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูมืออาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปพัฒนาขึ้นได้เรี่อยๆเป็นแนวทางที่ดีต่อบุคลากรที่ไ้เข้ารับชม รับฟัง ส่วนในวดีโอนั้น นักเรียนสามารถตระหนักถึงปัญหาของภวาะโลกร้อนได้ สามารถแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหา แก้ไข หาแนวทางที่ดีีๆได้ และสามารถเป็นแกนนำ ในโรงเรียน ในชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี
โดย วรกานต์ สิงอุดม (2011-10-12 12:35:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอ ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง ทำให้ได้รับความรู้มากมาย มีการฝึกหารคำนวณผลของการดำรงชีวิต มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูมืออาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปพัฒนาขึ้นได้เรี่อยๆเป็นแนวทางที่ดีต่อบุคลากรที่ไ้เข้ารับชม รับฟัง ส่วนในวดีโอนั้น นักเรียนสามารถตระหนักถึงปัญหาของภวาะโลกร้อนได้ สามารถแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหา แก้ไข หาแนวทางที่ดีีๆได้ และสามารถเป็นแกนนำ ในโรงเรียน ในชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี
โดย วรกานต์ สิงอุดม (2011-10-12 12:35:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอ ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง ทำให้ได้รับความรู้มากมาย มีการฝึกหารคำนวณผลของการดำรงชีวิต มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูมืออาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปพัฒนาขึ้นได้เรี่อยๆเป็นแนวทางที่ดีต่อบุคลากรที่ไ้เข้ารับชม รับฟัง ส่วนในวดีโอนั้น นักเรียนสามารถตระหนักถึงปัญหาของภวาะโลกร้อนได้ สามารถแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหา แก้ไข หาแนวทางที่ดีีๆได้ และสามารถเป็นแกนนำ ในโรงเรียน ในชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี
โดย วรกานต์ สิงอุดม (2011-10-12 12:35:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอ ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง ทำให้ได้รับความรู้มากมาย มีการฝึกหารคำนวณผลของการดำรงชีวิต มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูมืออาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปพัฒนาขึ้นได้เรี่อยๆเป็นแนวทางที่ดีต่อบุคลากรที่ไ้เข้ารับชม รับฟัง ส่วนในวดีโอนั้น นักเรียนสามารถตระหนักถึงปัญหาของภวาะโลกร้อนได้ สามารถแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหา แก้ไข หาแนวทางที่ดีีๆได้ และสามารถเป็นแกนนำ ในโรงเรียน ในชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี
โดย วรกานต์ สิงอุดม (2011-10-12 12:35:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอ ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง ทำให้ได้รับความรู้มากมาย มีการฝึกหารคำนวณผลของการดำรงชีวิต มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูมืออาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปพัฒนาขึ้นได้เรี่อยๆเป็นแนวทางที่ดีต่อบุคลากรที่ไ้เข้ารับชม รับฟัง ส่วนในวดีโอนั้น นักเรียนสามารถตระหนักถึงปัญหาของภวาะโลกร้อนได้ สามารถแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหา แก้ไข หาแนวทางที่ดีีๆได้ และสามารถเป็นแกนนำ ในโรงเรียน ในชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี
โดย วรกานต์ สิงอุดม (2011-10-12 12:35:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมทำให้ทราบเลยค่ะว่าการจัดกิจกรรมการสอนของคุณครูนั้นช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้และทำให้เรื่องของการสอนในเรื่อง "ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง" เป็นเรื่องที่สนุกสนานและน่าสนใจ และชื่นชมในฐานะการเป็นครูเพื่อนร่วมวิชาชีพ ชอบค่ะ และยังไรบแนวคิดและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่คิดว่าแน่นอนดิฉันในฐานะของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมจะนำเอาแนวทางการจัดการเรียนการสอนจากการรับชมวีดีโอชุดนี้ค่ะ
โดย วรรษมน ม่วงสวย (2011-10-12 16:59:36) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ในส่วนของตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง แล้วรู้สึกชอบ และประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีทักษะ และเทคนิคการสอนที่ดี น่าใช้เป็นแบบอย่าง เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เพราะจะทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายต่อรายวิชานี้เป็นอย่างยิ่ง มีความสนุกสนาน และอยากที่จะเรียนรู้ในรายวิชานี้เป็นอย่างยิ่ง...อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทีมงานโทรทัศน์ครูเป็นอย่างยิ่ง ที่สร้างสรรค์และผลิตรายการดีๆ เช่นนี้
โดย ธนากร สอนพา (2011-10-13 00:54:08) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่น่าดูมากเพราะได้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้เรื่องสภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง โดยให้ช่วยกันในวิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ฝึกการคำนวณผลของการดำรงชีวิตประจำวันต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย โปรแกรมประเมินการใช้ชีวิต แล้วร่วมกันสรุปถึงภาพรวมของการดำรงชีวิต ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ให้นักเรียนทดลองคำนวณปริมาณการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม โ€œนาฬิกาพลังงานโ€, กิจกรรม โ€œแกะรอยผลิตภัณฑ์โ€ ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดตัดสินใจ ด้วย LCA และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำความรู้ที่ได้นำมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างฉลาด สุดท้าย และเป็นการย้ำถึงปัญหาของโลกร้อนต่อไป ขอบุณมากค่ะ
โดย ปุณยนุช สีบัว (2011-10-13 15:48:36) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาของโลกเป็นที่ตระหนักกันดีทั่วโลกและทำให้มนุษหันมาสนใจกับปํญหาโลกที่เปลี่ยนไปมากและได้ตระหนักถึงโลกร้อน ดิฉันชอบรายการนี้มากเพราะรายการนี้ได้มีการให้นักเรียนได้ศึกษาถึงกับปัญหาโลกว่าเกิดจากอะไรบ้างและสามรถมีแนวทางในการแก้ปํญหาได้อย่างไรซึ่งเป็นบ่อเกิดทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าโลกร้อนเกิดจากฝีมือมนุษย์นั้นเองและอาจารย์ยังได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้มานำเสนอถึงข้อมูลแต่ละกลุ่มที่ได้ออกไปศึกษาหาข้อมูลมามาเล่าหน้าห้องให้เพื่อนฟัง ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ขอบคุฯค่ะ
โดย สุลักษณา ทองวงษ์ (2011-10-13 15:55:25) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ในส่วนของตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง แล้วรู้สึกชอบ และประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีทักษะ และเทคนิคการสอนที่ดี น่าใช้เป็นแบบอย่าง เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เพราะจะทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายต่อรายวิชานี้เป็นอย่างยิ่ง มีความสนุกสนาน และอยากที่จะเรียนรู้ในรายวิชานี้เป็นอย่างยิ่ง...อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทีมงานโทรทัศน์ครูเป็นอย่างยิ่ง ที่สร้างสรรค์และผลิตรายการดีๆ เช่นนี้
โดย กุณฑิณี เจนวิทยาอมรเวช (2011-10-13 18:50:56) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู ในส่วนของสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา (ตอนลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง) ของอาจารย์ท่านนี้แล้ว ทำให้ได้ความรู้ และหลักการสอนที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภายในโรงเรียนของตนได้อย่างมากหลาย ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และง่ายต่อการอธิบายให้กับนักเรียนได้รู้ และเข้าใจ ในส่วนของนักเรียนเมื่อได้รับความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ย่อมมีความสุขกับการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ...และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานรายการโทรทัศน์ครูเป็นอย่างมาก...ที่สร้างสรรค์รายการดีๆ เช่นนี้
โดย ดวงพร เจนวิทยาอมรเวช (2011-10-13 18:55:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทีได้ดูสื่อวิดีทัศน์ตอนลดโลกร้อนสู่ความพอเพียงทำให้ได้รับแนวความคิดในการจัดการเรียนรู้เรื่อง ภาวะโลกร้อนพร้อมกับบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องนี้แล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ไกล้ตัวกับผู้เรียนมากๆ และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นปรัชญาที่กำลังได้รับความสนใจของสังคมมากในขณะนี้เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉ.11 และการส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานนำหลักการดังกล่าวไปใช้ ทั้งนี้เรื่องลดภาวะโลกร้อนแล้วมาบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงก็นับว่าดีเลยทีเดียว
โดย นัรมา ดอเลาะ (2011-10-13 23:44:38) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมดีดี ขอนำไปใช้บ้าง :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สำเริง ถาวรทรัพย์ (2011-11-02 10:47:50) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบขั้นตอนการสร้างความตระหนักของอาจารย์จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคมมากๆค่ะ อาจารย์ทำได้เยี่ยมมากทำให้นักเรียนต้องเกิดความรู้สึกอยากรับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อน ทำให้เด็กอาจคิดเปลี่ยนตนเองเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิคนาฬิการพลังงานก็ถือว่าน่าสนใจในการให้นักเรียนได้ทบทวนเรื่องการใช้พลังงาน ที่ประทับใจจะพบว่านักเรียนใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารระหว่างกันอย่างน่ารัก ยังเป็นการสอนให้นักเรียนเลือกที่จะตัดสินใจในการดำเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล และการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คำตอบของเด็กๆ ยังทำให้คุณครูทราบการใช้พลังงานของนักเรียนภายในโรงเรียนได้ด้วย อาจจะทำให้เกิดโครงงานลดความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานในโรงเรียนได้ ขอปรมมือให้การสอนลักษณะนี้ค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-11-03 17:58:33) [แสดงความคิดเห็น]
ในเวลาที่ปัญหาเรื่องโลกร้อนส่งผลกระทบทั่วไป และตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์และสัตว์ ในแต่ละวันมนุษย์ได้สร้างภาวะโลกร้อนเยอะเยะมากมาย เช่น ขับรถก็ใช้น้ำมัน อาจจะมีการตัดไม้ทำลายป่า เปิดไฟ ใช้นำ เปิดพัดลม ภาวะโลกร้อนพรอ้มกับบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปเป็นแนวคิด โดยเฉพาะเรื่องนี้แล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ไกล้ตัว ทั้งนี้เรื่องภาวะโลกร้อนแล้วมาบูรณาการกับเศษฐกิจพอเพียงก็นับว่าดีเลยทีเดียว ได้มีแนวคิดที่จะเลือกและตัดสินใจในการดำเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล และการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดย จรรยา คำโต (2011-12-16 19:42:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมสื่อวิดีทัศน์ ทำให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราว่าเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปมากแค่ใหนแล้ว ทำให้เรารู้ว่าสาเหตุการเกิดปัญหาโลกร้อนนั้นเกิดได้อย่างไร เช่น การใช้กระดาษเป็นการตัดไม้ทำลายป่าอย่างหนึ่ง เป็นต้น และเราควรจะช่วยกันช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างไรในชีวิตประจำวันของเรา เช่น การประหยัคน้ำ ประหยัดไฟ การใช้น้ำมันต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นเราควรช่วยกันลดปัญหาโลกกันนะค่ะ
โดย นิรลัดดาบุญหลง (2011-12-19 07:59:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูสื่อวิดีทัศน์ตอนลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่เราได้ใช้พลังงานไปในแต่ละวันมันมีปริมาณมากแค่ไหน ทำให้ทราบถึงปัญหาของโลกที่ร้อนขึ้นนั้นเกิดพวกนมุษย์นั่นเอง ชอบเทคนิคนาฬิกาพลังงาน กิจกรรมแกะรอยผลิตภัณฑ์ ที่นักเรียนได้นำเสนอ ทำให้นักเรียนมีการคิด และเสนอถึงสิ่งที่สร้งสรรค์ เรื่องที่นำมาสอนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เช่นการใช้พลังงานต่างๆ ทั้งน้ำมัน กระดา ไฟฟ้า จากการทำนาฬิกาพลังงาน มีประโยชน์อย่างมากเพราะทำให้เรามีความคิดที่จะเริ่มประหยัดพลังงานใช้ให้น้อยลง
โดย เมธิกร ศตะกูรมะ (2011-12-24 17:07:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มาก การนำความรู้สิ่งใหม่ๆมาให้นักเรียนได้รับรู้โดยที่นักเรียนไม่เคยได้เรียนมาก่อนจึงทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น การลดโลกร้อนต้องเกิดจากตัวเราก่อนโดยการงดใช้พลังงานต่างๆ การนำเสนอผลงานสาเหตุของโลกร้อนทำให้นักเรียนเห็นสัดมากขึ้น ว่าจะช่วยลดโลกร้อนใด้อย่างไรบ้าง การนำความรู้สิ่งใหม่มาประยุกตใช้กับการเรียนสมัยใหม่ นักเรียนเลยให้ความสนใจในการเรียนการสอน และที่สำคัญนักเรียนยังได้รู้จักวิธีในการช่วยลดภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น
โดย อุมา ยศอินทร์ (2011-12-30 10:12:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มากเลยค่ะ ทำให้รู้จักใช้สิ่งของที่มีผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด
โดย มนัสนันท์ เครือผือ (2012-01-06 11:40:20) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากครับ ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจถึงการใช้ชีวิตในประจำวันมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักในเรื่องที่ผู้เรียนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ถ้าสะสมกันหลายๆคนแล้ว ก็จะทำให้เกิดปัญญาเพิ่มมากขึ้น...
โดย นัสรี หะยีเปาะแต (2012-01-10 15:26:47) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง ของ อาจารย์จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
แนวการสอนของอาจารย์ถือว่าดีมากๆ เพราะสามารถนำเอาสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวันมาปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมลงในการเรียนการสอน ทำให้เด็กชื่นชอบที่จะเรียนวิชานี้ มีกิจกรรมมากมายและดีเป็นประโยชน์มากทีเดียว การสอนที่น่าสนใจ มีแนวคิด สร้างสรรค์ให้กับนักรียน และความรู้ที่ได้จากการเรียนเรายังสามารถนำไปถ่ายถอดให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วย :tv15:
โดย ระพีพรรณ กำเนิดพรม (2012-01-11 16:30:21) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอเรื่องการลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง ของอาจารย์จุลดิษฐ์ วีรศิลป์มีประโยชน์มากค่ะ อาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนให้ช่วยกันในวิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ คำนวณผลของการดำรงชีวิตประจำวันต่อสิ่งแวดล้อมโปรแกรมประเมินการใช้ชีวิต แล้วร่วมกันสรุปถึงภาพรวมของการดำรงชีวิต ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนักเรียนเป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย สุภาภรณ์ สุขชัยปราการ (2012-01-11 17:56:04) [แสดงความคิดเห็น]
ติดตามการทำงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาและการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของท่านอาจารย์มานานแล้ว แต่ยังไม่ได้สัมผัสการสอนเหมือนในวีดีโอนี้ น่าสนใจมาก ที่โดดเด่นคือการนำเข้าสู่เรื่องราวได้อย่างดีเยี่ยม นักเรียนก็ตั้งใจทำกิจกรรมเพราะรักเคารพครูและศรัทธาในตัวครู สิ่งที่หยิบยกมาเรียนเป็นสิ่งใกล้ตัวที่อาจจะมองข้ามได้ง่าย เมื่อท่านจับมาเป็นประเด็น จึงเป็นส่ิงที่นักเรียนตระหนักได้ง่าย บรรลุจุดประสงค์ อย่าลืมขอโปรแกรมมากระตุ้นนักเรียนกลุ่มอื่นๆ บ้างนะครับ
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-01-12 00:04:32) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ ท่านได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน โดยให้ช่วยกันในวิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ยังเป็นการสอนให้นักเรียนเลือกที่จะตัดสินใจในการดำเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล การสร้างจิตสำนึกให้ในเรียนได้รู้ถึงการใช้พลังงานให้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อที่จะได้ช่วยกันลดปัญหาที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน ให้โลกเราได้น่าอยู่ต่อไป
โดย นุสรา แสนสีหา (2012-01-12 14:13:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวีดีโอเรื่องลดโลกร้อนของอาจาร์ยจุลดิษฐ์ วีรศิลป์ทำให้ดิฉันได้สาระมากมาย และทำให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงการเกิดภาวะโลกร้อน โดยที่ไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลย ซึ่งเกิดจากตัวเราเองซึ่งใช้พลังงานมากเกินไป ใช้โดยไม่ประหยัด และมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ชอบตัดไม้ทำลายป่า ดิฉันคิดว่าการที่อาจาร์ยได้ให้เด็กๆลองทำกิจกรรมของตัวเองในแต่ละวันว่าใช้อะไรไปบ้างใช้มากน้อยแค่ไหน แล้วลองมาวิเคราะห์ดู ดิฉันคิดว่าทำให้เด็กๆได้รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และไม่ไช้พลังงานมากเกินไป เพื่อเกิดภาวะโลกร้อน
โดย กิ๊บ บุญท่วม (2012-01-18 11:30:10) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนที่เน้นกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงาน และ เราได้ใช้พลังงานไปในแต่ละวันมันมีปริมาณมากแค่ไหน ทำให้ทราบถึงปัญหาของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากมนุษย์นั่นเอง กิจกรรม แกะรอยผลิตภัณฑ์ ที่นักเรียนได้นำเสนอ ทำให้นักเรียนมีการคิด และเสนอถึงสิ่งที่สร้างสรรค์ เรื่องที่นำมาสอนนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เช่น การใช้พลังงานต่างๆ ทั้ง น้ำมัน ไฟฟ้า จากกราทำนาฬิกาพลังงานจึงทำให้เรามีความคิดที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานและใช้ให้น้อยลงนั่นเอง :tv15:
โดย โอภาส ปานสวัสดิ์ (2012-01-18 13:52:44) [แสดงความคิดเห็น]
ผลจากการผลิตสื่อโทรทัศน์ครู หรือ Thai teacher TV กิจกรรมการเรียนการสอน ตอน ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง ของ อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม ได้ทำให้เด็กนักเรียน รู้สึกถึงการใช้พลังงานที่มาก ที่ตนเองไม่เคยรับรู้ว่าได้ทำการปล่อยกาซ๊เลื่อกระจกไปมากเท่าไรถึงจะไม่ได้ตัดต้นไม้เองก็ตาม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ลดการใช้พลังงาน ต่อวันน้อยลง ไม่เปิดอะไรพอกันหลายอย่าง ซึ่งจะทำให้ลดการจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ไม่จำเป็นอีกด้วย :tv11:
โดย วรรณพร ไตรพล (2012-01-19 22:01:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มาก การนำความรู้สิ่งใหม่ๆมาให้นักเรียนได้รับรู้โดยที่นักเรียนไม่เคยได้เรียนมาก่อนจึงทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น การลดโลกร้อนต้องเกิดจากตัวเราก่อนโดยการงดใช้พลังงานต่างๆ การนำเสนอผลงานสาเหตุของโลกร้อนทำให้นักเรียนเห็นสัดมากขึ้น ว่าจะช่วยลดโลกร้อนใด้อย่างไรบ้าง การนำความรู้สิ่งใหม่มาประยุกตใช้กับการเรียนสมัยใหม่ นักเรียนเลยให้ความสนใจในการเรียนการสอน และที่สำคัญนักเรียนยังได้รู้จักวิธีในการช่วยลดภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น
โดย จีรพันธ์ ศรีเชียงสา (2012-01-20 14:31:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอ ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง ทำให้ได้รับแนวความคิดในการจัดการเรียนรู้เรื่อง ภาวะโลกร้อนพร้อมกับบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้สิ่งใหม่ๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง โดยให้ช่วยกันในวิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ลดการใช้พลังงาน ต่อวันน้อยลง เลยให้นักเรียนความสนใจในการเรียนการสอน และที่สำคัญนักเรียนยังได้รู้จักวิธีในการช่วยลดภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น
โดย ภูมิสันต์ อนันต์กิตติคุณ (2012-01-25 11:27:43) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียงนี้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึง ภาวะที่กำลังจาเกิกขึ้นกับโลก เป็นแนวคิดไห้ได้รู้ว่า โลกร้อนแค่ไหน และเราจะรักษาโลกใว้อย่างไร และสามารถรู้ลึกถึงความพอเพียงในอนาคตได้ด้วย ได้ให้นักเรียน นักศึกษาได้รู็ถึงสิ่ง ใหม่ๆๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในชีวิตประจำวันของเรา และช่วยกันแก้ปัญหาสาเหตุที่ทำไห้โลกเกิดความร้อนจนอาจทำให้โลกสลายลงไปได้ ถ้าเรารู้จักหันมารักษาโลก รู้จักพอเพียงพอประมาณ แค่นี้โลกเราก้อจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์
โดย กนิษฐา กาญจนภูมิ (2012-01-25 11:48:55) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ดีมากเลยครับเพราะช่วยให้เรารู้จักประหยัดการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน และการรู้จักช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้ และขั้นตอนการสร้างความตระหนักของอาจารย์จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคมมากๆค่ะ อาจารย์ทำได้เยี่ยมมากทำให้นักเรียนต้องเกิดความรู้สึกอยากรับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อน ทำให้เด็กอาจคิดเปลี่ยนตนเองเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิคนาฬิการพลังงานก็ถือว่าน่าสนใจในการให้นักเรียนได้ทบทวนเรื่องการใช้พลังงาน ที่ประทับใจจะพบว่านักเรียนใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารระหว่างกันอย่างน่ารัก ยังเป็นการสอนให้นักเรียนเลือกที่จะตัดสินใจในการดำเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล และการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คำตอบของเด็กๆ ยังทำให้คุณครูทราบการใช้พลังงานของนักเรียนภายในโรงเรียนได้ด้วย อาจจะทำให้เกิดโครงงานลดความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานในโรงเรียนได้ ขอปรมมือให้การสอนลักษณะนี้ครับ
โดย ธนกิจ คำแก้ว (2012-02-01 16:37:20) [แสดงความคิดเห็น]
จารการที่ได้รับชมกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ลดโลกร้อนเเล้วทำให้ได้รับเเนวคิดในการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนพร้อมกับการบูรณาการกับเศรษฐกินพอเพียงเเละยังได้นำความรู้มาให้เราเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสถาวะโลกร้อนในตอนนี้ว่าโลกของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างเเล้วเเละเราควรทำยังใงเพื่อไม้ให้โลกของเราร้อนไปกว่านี้ถ้าเรารู้จักหันมารักษาโลกรู้จักพอประมาณเเค่นี้โลกของเราก็จะเต็มไปด้วยความอุดุมสมบูรณ์เเละเราก็จะอยูอย่างมีความสุข
โดย พิสิทธิ์ ลำพูนสัก (2012-02-02 02:16:58) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษาถือเป็นวิชาที่จัดการสอนได้ยากเนื่องจากเนื้อหาวิชาการมีมาก ครูบางคนจึงสอนเด้กโดยเน้นเนื้อหามากเกินไป ทำให้บางครั้งเกิดการเบื่อหน่า แต่คุณครูจุลดิษฐ์ สามารถสอนโดยเน้นประเด็นการพูดคุยโดยสอดแทรกเนื้อหาความรู้ไปด้วย ซึ่งนับว่าเด็กที่เรียนก็มีความสนุกสนานไปด้วย การสอนให้นักเรียนได้คำนวณถึงผลกระทบที่พวกเราใช้ชีวิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้นักเรียนคิดว่ามีความแปลกใหม่ ไม่เหมือนแค่การนั่งเรียนโดยรู้แค่หลักการ ทฤฎษีเท่านั้น แต่ครูยังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ควรเลือกที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมน้อยและยังสร้างสำนึกที่ดีผ่านการร้องเพลงเป็นการผ่อนคลายความเครียดได้ดีอีกด้วยเ
โดย ธิดาพร เครือวงค์ (2012-02-06 10:38:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว
โดย ลิขิต หลิ่มเทศ (2012-02-09 11:47:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องโลกร้อนที่ใกล้ตัวนักเรียนไปใช้กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถสอนให้นักเรียนประหยัดการใช้พลังงานต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ หรือแม้แต่การประหยัดในคำพูด หรือถ้อยคำ ทรัพยาการธรรมชาติ ในโรงเรียน หรือที่บ้าน ซึ่งจะมีการให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการประหยัดของนักเรียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป...
โดย วราวุธ ธรรมราช (2012-02-10 10:02:55) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจุลครับชอบวิธีการสอนของครูมากครับ สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมครับ จริงแล้วผมก็เป็นลูกศิษย์ของครูจุลนะครับ จบม. ๖ รุ่น ๕ ปี ๓๘ ได้เรียน ร.ด.กับครูจุลด้วยครับ
โดย สุทิน บุญงาม (2012-02-14 15:29:55) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:29:52) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียงนี้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึง ภาวะที่กำลังจาเกิดขึ้นกับโลก เป็นแนวคิดไห้ได้รู้ว่า โลกร้อนแค่ไหน และเราจะรักษาโลกใว้อย่างไร และสามารถรู้ลึกถึงความพอเพียงในอนาคตได้ด้วย ได้ให้นักเรียน นักศึกษาได้รู็ถึงสิ่ง ใหม่ๆๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในชีวิตประจำวันของเรา และช่วยกันแก้ปัญหาสาเหตุที่ทำไห้โลกเกิดความร้อนจนอาจทำให้โลกสลายลงไปได้ ถ้าเรารู้จักหันมารักษาโลก รู้จักพอเพียงพอประมาณ แค่นี้โลกเราก้อจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ และยัง ทำให้นักเรียนมีการคิด และเสนอถึงสิ่งที่สร้งสรรค์ เรื่องที่นำมาสอนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เช่นการใช้พลังงานต่างๆ ทั้งน้ำมัน กระดา ไฟฟ้า จากการทำนาฬิกาพลังงาน มีประโยชน์อย่างมากเพราะทำให้เรามีความคิดที่จะเริ่มประหยัดพลังงานใช้ให้น้อยลง
โดย ดนุภัทร ชื่นสำราญ (2012-02-15 17:19:01) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องลดโลกร้นมีความสำคัญมากๆ บ้างครั้งเวลาจะสอนครูไม่รู้จะขึ้ต้นอย่างไรพอได้ชมโทรทัศน์ครูทำใหเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือสาเหตุก็ทำให้มองเห็นภาพในการที่จะสอนถ้านักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ทุกคนมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบมีการนำไปใช้อยางจริงจัง มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับมาโลกของเราคงจะดีขึ้นตามจุดมุ่งหมายอยากให้ครูเราปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนมากๆ ดูแนวทางการสอนแล้วนำไปประยุกต์ใช้ประเทศของเราจะมีผลดีขึ้นรวมไปถึงโลกของเราด้ย ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูดีๆอย่างนี้ ทำใหครูมีแนวทางการจัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียน
โดย วันทนี อุลิศ (2012-02-23 10:43:59) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว
โดย เกรียงไกร คล้ายจินดา (2012-02-23 13:31:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการได้ดีมากไม่น่าเบื่อเด็กๆสามารคสนุกไปกับการเรียน วิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึง ภาวะที่กำลังจาเกิดขึ้นกับโลก เป็นแนวคิดไห้ได้รู้ว่า โลกร้อนแค่ไหน และเราจะรักษาโลกใว้อย่างไร และสามารถรู้ลึกถึงความพอเพียงในอนาคตได้ด้วย ได้ให้นักเรียน นักศึกษาได้รู็ถึงสิ่ง ใหม่ๆๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในชีวิตประจำวันของเรา และช่วยกันแก้ปัญหาสาเหตุที่ทำไห้โลกเกิดความร้อนจนอาจทำให้โลกสลายลงไปได้ ถ้าเรารู้จักหันมารักษาโลก รู้จักพอเพียงพอประมาณ แค่นี้โลกเราก้อจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ และยัง ทำให้นักเรียนมีการคิด และเสนอถึงสิ่งที่สร้งสรรค์ เรื่องที่นำมาสอนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เช่นการใช้พลังงานต่างๆ ทั้งน้ำมัน กระดา ไฟฟ้า จากการทำนาฬิกาพลังงาน มีประโยชน์อย่างมากเพราะทำให้เรามีความคิดที่จะเริ่มประหยัดพลังงานใช้ให้น้อยลงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องโลกร้อนที่ใกล้ตัวนักเรียนไปใช้กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย วรารัตน์ ก๋องชัย (2012-03-07 12:05:44) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว
โดย ศิริรัตน์ พวงประเสริฐ (2012-03-09 17:15:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมคลิปกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการลดโลกร้อน สู่ความพอเพียงของอาจารย์ จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นคลิปการสอนที่ดีมากคลิปหนึ่งเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นการชี้ให้เห็นถึงการใช้ชีวิตประจำวันในวันหนึ่งว่าใช้พลังงานไปมากน้อยเพียงใดและการใช้ชีวิตประจำวันมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างไรบ้าง และตระหนักถึงการใช้ชีวิตของเราเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการร่วมในการช่วยโลก สุดยอดครับทำให้ผมรู้สึกรักโลกขึ้นมาเลย :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย Rachatha Faungsuwan (2012-03-10 15:36:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่เริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวและเริ่มต้นด้วยตัวของนักเรียนเอง ซึ่งเรามักจะมองข้ามไปทั้งๆ ที่มันอยู่ใกล้เรามากที่สุด และเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ทำให้เราสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยค่ะ
โดย จันทร์ประภา ดิษฐ์ประชา (2012-03-12 11:52:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอย่างของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้ นอกจากสื่อการเรียนการสอนที่ดีแล้ว เทคนิคการนำเสนอก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการเตรียมการก่อนสอน :tv15:
โดย วิสูตร แก้วสวัสดิ์ (2012-03-15 08:30:39) [แสดงความคิดเห็น]
ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้อย่างดีเยี่ยม ปัญหาของโลกเป็นที่ตระหนักกันดีทั่วโลกและทำให้มนุษย์หันมาสนใจกับปัญหาโลกที่เปลี่ยนไปมากและได้ตระหนักถึงโลกร้อน ผมชอบรายการนี้มากเพราะรายการนี้ได้มีการให้นักเรียนได้ศึกษาถึงกับปัญหาโลกว่าเกิดจากอะไรบ้างและสามรถมีแนวทางในการแก้ปํญหาได้อย่างไรซึ่งเป็นบ่อเกิดทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าโลกร้อนเกิดจากฝีมือมนุษย์นั้นเองและอาจารย์ยังได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้มานำเสนอถึงข้อมูลแต่ละกลุ่มที่ได้ออกไปศึกษาหาข้อมูลมามาเล่าหน้าห้องให้เพื่อนฟัง ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ขอบคุณมาก ๆ ครีบ
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-18 13:45:56) [แสดงความคิดเห็น]
ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม เป็นการจัดกิจกรรมอย่างดีเยี่ยยม ผมเรียนครุศาสตร์ที่ มรช.ก็ได้ผ่านการอบรมเรื่องภาวะโลกร้อนมาพอสมควร ผมเป็นคนชอบดูและ ศึกษาสิ่งต่างๆรอบกาย ชอบเข้ามาดูเทคนิคการสอนต่างๆในเว็ปไซด์นี้ นี่เป็นอีกวีดีโอหนึ่งที่ผมควรจะศึกษาเพราะการจัดกิจกรรของ อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ นั้นเป็นการแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยมีลักษณะเป็นกันเอง ขอชื่นชมการสอนของท่าน อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ และในการชมครั้งนี้จะได้นำไปพัฒนาตนเองต่อไป :tv15:
โดย ศิริศักดิ์ แสนปัญญา (2012-03-30 05:27:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการได้ดีมากไม่น่าเบื่อเด็ก ๆ ได้รับความสนุกไปกับการเรียน วิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึง ภาวะที่กำลังจาเกิดขึ้นกับโลก เป็นแนวคิดไห้ได้รู้ว่า โลกร้อนแค่ไหน และเราจะรักษาโลกใว้อย่างไร และสามารถรู้ลึกถึงความพอเพียงในอนาคตได้ด้วย ทำให้นักเรียนได้รู็ถึงสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในชีวิตประจำวันของเรา และช่วยกันแก้ปัญหาสาเหตุที่ทำไห้โลกเกิดความร้อนจนอาจทำให้โลกสลายลงไปได้ ถ้าเรารู้จักหันมารักษาโลก รู้จักพอเพียงพอประมาณ แค่นี้โลกเราก็จะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ และยังทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด และเสนอถึงสิ่งที่สร้งสรรค์ เรื่องที่นำมาสอนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เช่น การใช้พลังงานต่าง ๆ ทั้งน้ำมัน กระดาษ ไฟฟ้า จากกิจกรรมนาฬิกาพลังงาน มีประโยชน์อย่างมากเพราะทำให้เรามีความคิดที่จะเริ่มประหยัดพลังงาน ใช้ให้น้อยลงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องโลกร้อนที่ใกล้ตัวนักเรียนไปใช้กับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย อารี แก้วน้อย (2012-03-31 15:03:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง ของ อาจารย์ จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม รู้ว่าอาจารย์สอนเนื้อหาของเรื่องนี้ได้ดีมาก เพราะอาจารย์ได้มีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการคำนวณสิ่งที่นักเรียนบริโภคตลอดอายุของนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรที่นักเรียนได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ว่าเราใช้ทรัพยากรเหล่านั้นสิ้นเปลืองไปมากแค่ไหน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ช่วยสร้างจิตสำนึกของนักเรียนในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน กิจกรรมนี้ยังช่วยฝึกการคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน และครูยังสามารถนำไปเอาเทคนิคที่ได้รับจากการชมรายการนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภายในโรงเรียนของตนได้อีกด้วย
โดย รุ่งอรุณ โพธิกลาง (2012-03-31 20:37:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียงได้แนวการสอนที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องโลกร้อนที่ใกล้ตัวนักเรียนไปใช้กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถสอนให้นักเรียนประหยัดการใช้พลังงานต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ หรือแม้แต่การประหยัดในคำพูด หรือถ้อยคำ ทรัพยาการธรรมชาติ ในโรงเรียน หรือที่บ้าน ซึ่งจะมีการให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการประหยัดของนักเรียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป...
โดย วรารัตน์ ก๋องชัย (2012-03-31 21:41:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดี มากเริ่มจากให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความเป็นจริงของตนเองเช้น การคำนวณการใช้พลังงานที่เกิดจากกคนเองใช้ เมื่อทำแบบนี้จะทำให้นักเรียนตระหนัก แล้วนำไปสุ่การปลูกจิตสำนึก โดยหารให้นักเรียนประหยัดการใช้พลังงานต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้นักเรียนสามารถนำมาประยุกตืใช้ในการดำรงชัวิตได้
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-04-02 17:35:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิตชอบขั้นตอนการสร้างความตระหนักของอาจารย์จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคมมากๆค่ะ อาจารย์ทำได้เยี่ยมมากทำให้นักเรียนต้องเกิดความรู้สึกอยากรับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อน ทำให้เด็กอาจคิดเปลี่ยนตนเองเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิคนาฬิการพลังงานก็ถือว่าน่าสนใจในการให้นักเรียนได้ทบทวนเรื่องการใช้พลังงาน ที่ประทับใจจะพบว่านักเรียนใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารระหว่างกันอย่างน่ารัก ยังเป็นการสอนให้นักเรียนเลือกที่จะตัดสินใจในการดำเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล และการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คำตอบของเด็กๆ ยังทำให้คุณครูทราบการใช้พลังงานของนักเรียนภายในโรงเรียนได้ด้วย อาจจะทำให้เกิดโครงงานลดความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานในโรงเรียนได้ ขอปรมมือให้การสอนลักษณะนี้
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-03 22:18:43) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ในส่วนของตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง แล้วรู้สึกชอบ และประทับใจ อาจรย์ใช้วิธีกระตุ้นนักเรียน ให้มีส่วนร่วม และตระหนักถึงการใช้ชีวิตของแต่คนที่มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้น ทุกคนจึงต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อโลกของเรา เริ่มปรับพฤติกรรมของตัวนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน ได้รู้ถึงภาวะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลก เป็นแนวคิดไห้ได้รู้ว่า โลกร้อนแค่ไหน และเราจะรักษาโลกใว้อย่างไร และสามารถรู้ลึกถึงความพอเพียงในอนาคตได้ด้วย ให้นักเรียน ได้รู็ถึงสิ่ง ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในชีวิตประจำวันของเรา และช่วยกันแก้ปัญหาสาเหตุที่ทำไห้โลกเกิดความร้อนจนอาจทำให้โลกสลายลงไปได้ ถ้าเรารู้จักหันมารักษาโลก รู้จักพอเพียงพอประมาณ ชีวิตก็จะคงอยู่อย่างมีความสุขที้งในปัจจุบันและอนาคต ขอบคุณคะ
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-04 11:40:57) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอชุด ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง โดย อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-04 11:48:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอ ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง ทำให้ได้เกิดแนวคิดอีกมากมายในการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ตระหนัก ในการทำกิจกรรมของตัวเองในแต่วันได้เป็นอย่างดี มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูมืออาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทำให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้ตรงในเรื่องทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่บนผืนโลกว่า เราต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกัน เพื่อโลกของเรา ประเทศของเรา หรือชุมชนของเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุข
โดย ทวี พันธุ์พานิชย์ (2012-04-08 11:58:19) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม แล้วรู้สึกชอบ และประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีทักษะ และเทคนิคการสอนที่ดี น่าใช้เป็นแบบอย่าง เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องนี้แล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ไกล้ตัวกับผู้เรียนมากๆ ขอบคุณมากๆ ค่ะที่ทำให้มีโอกาสรับประสบการณ์ใหม่ๆ :tv15:
โดย วรัชญา แจ่มศรี (2012-04-09 20:58:14) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม แล้วรู้สึกชอบ และประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีทักษะ และเทคนิคการสอนที่ดี น่าใช้เป็นแบบอย่าง เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องนี้แล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ไกล้ตัวกับผู้เรียนมากๆ ขอบคุณมากๆ ค่ะที่ทำให้มีโอกาสรับประสบการณ์ใหม่ๆ :tv15:
โดย วรัชญา แจ่มศรี (2012-04-09 20:59:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทีได้ดูสื่อวิดีทัศน์ตอนลดโลกร้อนสู่ความพอเพียงทำให้ได้รับแนวความคิดในการจัดการเรียนรู้เรื่อง ภาวะโลกร้อนพร้อมกับบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องนี้แล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ไกล้ตัวกับผู้เรียนมากๆ และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นปรัชญาที่กำลังได้รับความสนใจของสังคมมากในขณะนี้เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉ.11 และการส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานนำหลักการไปใช้ยังเป็นการสอนให้นักเรียนเลือกที่จะตัดสินใจในการดำเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล และการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คำตอบของเด็กๆ ยังทำให้คุณครูทราบการใช้พลังงานของนักเรียนภายในโรงเรียนได้ด้วย อาจจะทำให้เกิดโครงงานลดความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานในโรงเรียนได้ ขอปรมมือให้การสอนลักษณะนี้ :tv03: :tv06: :tv18: :tv18:
โดย วรรณ์วิภา ยวงลำใย (2012-04-11 09:44:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชม เรื่อง ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจและคงจะนำไปเป็นแบบอย่าง(อ.จุลดิษฐ์ คงจะอนุญาตนะครับ) อาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง โดยให้ช่วยกันในวิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ คือ ฝึกการคำนวณผลของการดำรงชีวิตประจำวันต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย โปรแกรมประเมินการใช้ชีวิต แล้วร่วมกันสรุปถึงภาพรวมของการดำรงชีวิต ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ให้นักเรียนทดลองคำนวณปริมาณการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม โ€œนาฬิกาพลังงานโ€, กิจกรรม โ€œแกะรอยผลิตภัณฑ์โ€ ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดตัดสินใจ ด้วย LCA และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำความรู้ที่ได้นำมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างฉลาด สุดท้าย ให้นักเรียนสรุปความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ นำมาเสนอเป็นกลุ่มโดยไม่จำกัด และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ผู้อื่น เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ชำนาญ บุตรคำโชติ (2012-04-11 14:40:59) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกิจกรรมการเปรียบเทียบคำนวณการนอน การกินอาหารต่างๆตลอดอายุของนักเรียนมากคะ เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมเปรียบการคำนวณแบบนี้ เมื่อตอนไปค่ายของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคะ พอมาดูโทรทัศน์ครูเลยจำได้ เป็นวิธีการที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญและใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตที่เน้นอยู่อย่างพอเพียง และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างไม่เบียดเบียนมากนัก ขอบพระคุณอ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์และโทรทัศน์ครูมากคะ
โดย ครูคะ (2012-04-13 01:51:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิตชอบขั้นตอนการสร้างความตระหนักให้ทุกคนจึงต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อโลกของเรา จากการทีได้ดูสื่อวิดีทัศน์ตอนลดโลกร้อนสู่ความพอเพียงทำให้ได้รับแนวความคิดในการจัดการเรียนรู้เรื่อง ภาวะโลกร้อนพร้อมกับบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องนี้แล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ไกล้ตัวกับผู้เรียนมากๆ
โดย เตือนใจ สมคิด (2012-04-15 13:16:28) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้เรื่องสภาวะโลกร้อน น่าสนใจเพราะที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง โดยให้ช่วยกันในวิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ฝึกการคำนวณผลของการดำรงชีวิตประจำวันต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย การเรียนรู้ใช้ชีวิต แล้วร่วมกันสรุปถึงภาพรวมของการดำรงชีวิต ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ให้นักเรียนทดลองคำนวณปริมาณการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนโดยใช้ แกะรอยผลิตภัณฑ์ เรื่องของการใช้ ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดตัดสินใจ ด้วย LCA และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำความรู้ที่ได้นำมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างฉลาด การที่ได้ศึกษาทำให้ เด็กมีการคิด รู้จักใช้กิจกรรมในการ
ลดภาวะโลกร้อน แนวทางปฏิบัติได้
โดย ภคพร ศรีเดช (2012-04-17 16:53:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเรื่องสภาวะโลกร้อน ของอ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน และการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คำตอบของเด็กๆ ยังทำให้คุณครูทราบการใช้พลังงานของนักเรียนภายในโรงเรียนได้ด้วย อาจจะทำให้เกิดโครงงานลดความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานในโรงเรียนได้ ของการใช้ ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดตัดสินใจ ด้วย LCA และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำความรู้ที่ได้นำมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างฉลาด การที่ได้ศึกษาทำให้เด็กมีการคิด รู้จักใช้กิจกรรมในการลดภาวะโลกร้อน แนวทางปฏิบัติได้
โดย พวงรัตน์ จิตอารี (2012-04-21 22:38:07) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เก่งมากค่ะ ดูแล้วไม่น่าเบื่อ น่าติดตามตลอดเวลา นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก โดยเฉพาะ นาฬิกาพลังงาน สะท้อนให้เห็นว่าเด็กยุคใหม่มีชีวิตที่พึ่งพาพลังงานตลอดเวลา คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และเอ็มพี3 พัดลม ต้องอยู่ข้างกายตลอดเวลา แกะรอยผลิตภัณฑ์ เป็นการเขียนผังมโนทัศน์ที่เกิดจากความคิดของนักเรียนเอง จะทำให้คิดก่อนใช้ คิดระหว่างใช้ และคิดหลังใช้ได้ดีมาก ถ้านักเรียนทำได้ตามที่เขียน ก็ถือว่าอาจารย์ได้เพาะต้นกล้าความพอเพียงให้เกิดขึ้นแล้ว สุดท้ายก็จะช่วยลด และชลอภาวะโลกร้อนให้ช้าลง
โดย นางสาวประสานศรี ดวงแก้ว (2012-04-22 23:10:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอ ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง ทำให้ได้รับความรู้มากมาย มีการฝึกหารคำนวณผลของการดำรงชีวิต มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูมืออาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปพัฒนาขึ้นได้เรี่อยๆเป็นแนวทางที่ดีต่อบุคลากรที่ไ้เข้ารับชม รับฟัง ส่วนในวดีโอนั้น นักเรียนสามารถตระหนักถึงปัญหาของภวาะโลกร้อนได้ สามารถแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหา แก้ไข หาแนวทางที่ดีีๆได้ และสามารถเป็นแกนนำ ในโรงเรียน ในชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี
โดย สุดใจ แก้วคำจันทร์ (2012-04-24 12:04:45) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันภาวะโลกร้อนนั้น เป้นเรื่องราวที่หลายคนหันมาให้ความสนใจเป้นอย่างมาก การจัดการเรียนการสอนของอ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม นั้น เป้นกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยการนำเข้าสู่เรื่องของอาจารย์ เป็นเทคนิคที่เหมาะสม โดยการนำสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนมาบอก มาถาม แล้วคำนวณเป็นตัวเลข ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ถือเป้นการนำเข้าสู่เรื่องราวที่ทำให้ผู้เรียนสนใจเข้าสู่บทเรียน แล้วจึงนำเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น และเกิดความคิดรอบยอดของเรื่องราวที่กำลังเรียน นับเป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจอีกเทคนิคหนึ่ง
โดย มยุรี จูเภา (2012-04-29 11:04:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ช่วยให้เด็กรู้จักคิดหาแนวทางลดโลกร้อน และช่วยปลูกฝังนิสัยเด็กให้ร่วมกับรับผิดชอบต่อสังคม การเรียนการสอนสนุกน่าสนใจ อาศัยเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ทำให้เด็กให้ความร่วมมือในารเรียนการสอน ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมถึงช่วยให้เด็กรู้จักการฉลาดซื้อ และฉลาดใช้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้เด็ก ช่วยให้เด็กสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงแนะนำคนรอบข้าง ทั้งคนในครอบครัวและคนในชุมชนได้อีกด้วย
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-10 13:01:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชม เรื่อง ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นเรื่องที่ไกล้ตัวกับผู้เรียนมากๆ และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นปรัชญาที่กำลังได้รับความสนใจของสังคมอย่างมากสิ่งเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ช่วยสร้างจิตสำนึกของนักเรียนในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนถ้าเรารู้จักหันมารักษาโลก รู้จักพอเพียงพอประมาณ แค่นี้โลกเราก็จะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ และยัง ทำให้นักเรียนมีการคิด และเสนอถึงสิ่งที่สร้งสรรค์ได้ดีเยี่ยม
โดย ภิภพ สุทำแปง (2012-05-11 18:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมคลิปกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการลดโลกร้อน สู่ความพอเพียงของอาจารย์ จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมาก เริ่มจากการให้นักเรียนได้ทราบถึงสิ่งที่ตนเองได้ใช้พลังงานในชีวิตประจำวันไว้อย่างมากมาย ก่อให้เกิดความตระหนักต่อตัวนักเรียนโดยตรงในเรื่องของการใช้ทรัพยากรไว้อย่างมากมาย และกิจกรรมการสอนนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการสร้างสรรค์ผลงานนำเสนอที่ดีเยี่ยม เป็นการช่วยสร้างจิตสำนึกของนักเรียนในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน รู้จักช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขอชื่นชมกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำเสนอนี้
โดย เพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล (2012-05-23 07:01:29) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมค่ะ นักเรียนมองเห็นภาพ เกิดความตระหนัก
รักษ์โลกแน่นอน ขอชื่นชม
โดย นงนุช แหมา (2012-05-26 00:44:40) [แสดงความคิดเห็น]
อ.จุลดิษฐ วีรศิลป์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง โดยให้ช่วยกันในวิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะพลังงานในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม โโ‚ฌ๏ฟฝนาฬิกาพลังงานโโ‚ฌ๏ฟฝ, กิจกรรม โโ‚ฌ๏ฟฝแกะรอยผลิตภัณฑ์โโ‚ฌ๏ฟฝ ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดตัดสินใจ ดีใจกับนักเรียนรร.แม่สรวยวิทยาคม ที่มีคุณครูคนเก่ง ดิฉันคนหนึ่งที่จะใช้กิจกรรมของท่านไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่โรงเรียน ขอบคุณค่ะ
โดย อาภา งามเนตร (2012-05-31 17:02:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการได้ดีมากไม่น่าเบื่อเด็ก ๆ ได้รับความสนุกไปกับการเรียน วิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เกิดถึงตาย ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึง ภาวะที่กำลังจาเกิดขึ้นกับโลก เป็นแนวคิดไห้ได้รู้ว่า โลกร้อนแค่ไหน และเราจะรักษาโลกใว้อย่างไร และสามารถรู้ลึกถึงความพอเพียงในอนาคตได้ด้วย ทำให้นักเรียนได้รู็ถึงสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในชีวิตประจำวันของเรา และช่วยกันแก้ปัญหาสาเหตุที่ทำไห้โลกเกิดความร้อนจนอาจทำให้โลกสลายลงไปได้ ถ้าเรารู้จักหันมารักษาโลก รู้จักพอเพียงพอประมาณ แค่นี้โลกเราก็จะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ และยังทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด และเสนอถึงสิ่งที่สร้งสรรค์ เรื่องที่นำมาสอนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เช่น การใช้พลังงานต่าง ๆ ทั้งน้ำมัน กระดาษ ไฟฟ้า จากกิจกรรมนาฬิกาพลังงาน มีประโยชน์อย่างมากเพราะทำให้เรามีความคิดที่จะเริ่มประหยัดพลังงาน ใช้ให้น้อยลงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องโลกร้อนที่ใกล้ตัวนักเรียนไปใช้กับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 14:16:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพชีวิตประจำวันของตัวเองโดยเน้นการพอเพียงและได้ทักษะการคิด วิเคราะห์ :tv02:
โดย เพิ่มศรี ปลาทอง (2012-07-13 14:45:17) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดค่ะ ขออนุญาตนำไปประยุกต้ใช้นะคะ
โดย มนวรรณ์ บุญศรี (2012-07-27 11:03:57) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์นำเสนอรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากไม่น่าเบื่อ เป็นการยกเอาสิ่งใกล้ตัวมาเป็นสื่อการประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงเรื่องการประหยัด เป็นการฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และสามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริง สุดยอดครับอาจารย์ ขอนำรูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ สุดยอด
โดย สนชัย ทวีอินทร์ (2012-09-20 15:20:55) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ โ€œโทรทัศน์ครูโ€ ที่ช่วยเปิดโลกกว้าง ความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ๆ ทำให้ความฝันของผมเป็นความจริง คือสอนให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของโทรทัศน์ครู ผมจะเป็นครูที่ดี ตั้งใจสอนเพื่อนักเรียน ที่สำคัญผมจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโทรทัศน์ครู :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-26 13:33:15) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เรียนแล้วสนุกค่ะ ไ้ด้หลักในการนำไปสอนในห้องเรียนหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิง การสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิต การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน การนำวิชาอื่นๆ มาบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ ดนตรี และวิชาอื่นๆ เื่พื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ได้รับความรู้ใหม่ๆ แล้วสามารถนำความรู้นี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ศศิวิมล เงางาม (2012-10-05 10:49:49) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสามารถทำให้นักเรียนเห็นภาพว่าตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันว่าใช้ทรัพยากรไปเท่าใด เมื่อนักเรียนเห็นข้อมูลแล้วทำให้นักเรียนเิกดความคิดที่จะลดการใช้ทรัพยากรลง
โดย พรศิษฎ์ คำรอด (2012-10-25 23:41:09) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ดีมากคับ
โดย พยุงศักดิ์ นิลประดับ (2012-12-07 22:23:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอ ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง ของอาจารย์จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้คำนวณถึงการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ช่วยกันวิเคราะห์ หาสาเหตุ หาวิธีการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการช่วยสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องของการใช้ทรัพยากร ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน รู้จักช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนอื่น ๆ ได้
โดย นันทนา พูลน้อย (2013-11-29 14:50:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอ ตอน ลดโลกร้อนสู่ความพอเพียง ของอาจารย์จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้คำนวณถึงการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ช่วยกันวิเคราะห์ หาสาเหตุ หาวิธีการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการช่วยสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องของการใช้ทรัพยากร ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน รู้จักช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนอื่น ๆ ได้
โดย นันทนา พูลน้อย (2013-11-29 14:53:57) [แสดงความคิดเห็น]
มีการสอนอย่างเป็นขั้นตอนมีวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ใช้ทักษะการสอนที่เหมาะสมและนักเรียนมีส่วนร่วม การใช้คำพูดและการเขียนทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถตระหนักถึงความพอเพียงในอนาคตด้วย และยังทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีการหยิบเรื่องใกล้ตัวมาสอน เช่น การใช้พลังงานต่าง ๆ ทั้งน้ำมัน กระดาษ ไฟฟ้า จากกิจกรรมนาฬิกาพลังงาน ทำให้เราเกิดความคิดที่จะเริ่มประหยัดพลังงาน ใช้ให้น้อยลงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องโลกร้อนที่ใกล้ตัวนักเรียนไปใช้กับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลักษณะการสอนที่ดีพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข
โดย สถิตราภรณ์ รื่นธะนะ (2015-04-01 11:26:43) [แสดงความคิดเห็น]
มีการสอนอย่างเป็นขั้นตอนมีวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ใช้ทักษะการสอนที่เหมาะสมและนักเรียนมีส่วนร่วม การใช้คำพูดและการเขียนทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถตระหนักถึงความพอเพียงในอนาคตด้วย และยังทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีการหยิบเรื่องใกล้ตัวมาสอน เช่น การใช้พลังงานต่าง ๆ ทั้งน้ำมัน กระดาษ ไฟฟ้า จากกิจกรรมนาฬิกาพลังงาน ทำให้เราเกิดความคิดที่จะเริ่มประหยัดพลังงาน ใช้ให้น้อยลงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องโลกร้อนที่ใกล้ตัวนักเรียนไปใช้กับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลักษณะการสอนที่ดีพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข
โดย สถิตราภรณ์ รื่นธะนะ (2015-04-01 11:27:38) [แสดงความคิดเห็น]
มีการสอนอย่างเป็นขั้นตอนมีวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ใช้ทักษะการสอนที่เหมาะสมและนักเรียนมีส่วนร่วม การใช้คำพูดและการเขียนทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถตระหนักถึงความพอเพียงในอนาคตด้วย และยังทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีการหยิบเรื่องใกล้ตัวมาสอน เช่น การใช้พลังงานต่าง ๆ ทั้งน้ำมัน กระดาษ ไฟฟ้า จากกิจกรรมนาฬิกาพลังงาน ทำให้เราเกิดความคิดที่จะเริ่มประหยัดพลังงาน ใช้ให้น้อยลงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องโลกร้อนที่ใกล้ตัวนักเรียนไปใช้กับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลักษณะการสอนที่ดีพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข :tv15:
โดย สถิตราภรณ์ รื่นธะนะ (2015-04-01 11:27:38) [แสดงความคิดเห็น]
มีการสอนอย่างเป็นขั้นตอนมีวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ใช้ทักษะการสอนที่เหมาะสมและนักเรียนมีส่วนร่วม การใช้คำพูดและการเขียนทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถตระหนักถึงความพอเพียงในอนาคตด้วย และยังทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีการหยิบเรื่องใกล้ตัวมาสอน เช่น การใช้พลังงานต่าง ๆ ทั้งน้ำมัน กระดาษ ไฟฟ้า จากกิจกรรมนาฬิกาพลังงาน ทำให้เราเกิดความคิดที่จะเริ่มประหยัดพลังงาน ใช้ให้น้อยลงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องโลกร้อนที่ใกล้ตัวนักเรียนไปใช้กับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลักษณะการสอนที่ดีพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข :tv15:
โดย สถิตราภรณ์ รื่นธะนะ (2015-04-01 11:27:38) [แสดงความคิดเห็น]
มีการสอนอย่างเป็นขั้นตอนมีวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ใช้ทักษะการสอนที่เหมาะสมและนักเรียนมีส่วนร่วม การใช้คำพูดและการเขียนทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถตระหนักถึงความพอเพียงในอนาคตด้วย และยังทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีการหยิบเรื่องใกล้ตัวมาสอน เช่น การใช้พลังงานต่าง ๆ ทั้งน้ำมัน กระดาษ ไฟฟ้า จากกิจกรรมนาฬิกาพลังงาน ทำให้เราเกิดความคิดที่จะเริ่มประหยัดพลังงาน ใช้ให้น้อยลงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องโลกร้อนที่ใกล้ตัวนักเรียนไปใช้กับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลักษณะการสอนที่ดีพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข
โดย สถิตราภรณ์ รื่นธะนะ (2015-04-01 11:27:38) [แสดงความคิดเห็น]
มีการสอนอย่างเป็นขั้นตอนมีวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากแบบประเมินการใช้ชีวิต เป็นการใช้โปรแกรมการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันของนักเรียน ใช้ทักษะการสอนที่เหมาะสมและนักเรียนมีส่วนร่วม การใช้คำพูดและการเขียนทำให้นักเรียนตระหนักการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวมานำเสนอทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนมากกว่าการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถตระหนักถึงความพอเพียงในอนาคตด้วย และยังทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีการหยิบเรื่องใกล้ตัวมาสอน เช่น การใช้พลังงานต่าง ๆ ทั้งน้ำมัน กระดาษ ไฟฟ้า จากกิจกรรมนาฬิกาพลังงาน ทำให้เราเกิดความคิดที่จะเริ่มประหยัดพลังงาน ใช้ให้น้อยลงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องโลกร้อนที่ใกล้ตัวนักเรียนไปใช้กับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลักษณะการสอนที่ดีพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข :tv15:
โดย สถิตราภรณ์ รื่นธะนะ (2015-04-01 11:27:39) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv