thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 900
Rate :
 3.5
ความยาว : 13.59 นาที | Online : 2011-03-23  
    ฮีตฮอย อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.สมใจ จอมใจ ร.ร.บัวสลีวิทยา  
    ด้วยนักเรียนแต่ละชั้นมีจำนวนน้อย บางหัวข้อที่สอนจะรวมเอาเนื้อหาเดียวกันมาสอน อย่างเรื่องที่จะสอน คือ อาชีพในชุมชน เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของชุมชนตนเอง และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงนำนักเรียนมารวมกันและสอนร่วมกัน ได้แก่ ม.1 จำนวน 7 คน, ม.2 จำนวน 9 คน, ม.3 จำนวน 4 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน โดยแบ่งขั้นตอนการเรียนรู้เป็น 4ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นสำรวจแหล่งเรียนรู้ 2. ขั้นฝึกปฎิบัติ ศึกษาสืบค้นข้อมูล 3. ขั้นสรุปผังความคิด 4. ขั้นตอนนำเสนอผลงาน สุดท้ายนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสมควรแก่การอนุรักษ์ และเผยแพร่ และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง มีความสุข  
     
Share |
 

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
ขอชื่นชมการทำงานของครูค่ะ
โดย บังอร มาฆะเซ็นต์ (2011-04-30 21:54:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมค่ะ
โดย บังอร มาฆะเซ็นต์ (2011-04-30 21:55:18) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่นำกระบวนการศึกษา
สืบค้น และรู้จักบูรณาการ ตลอดจนนำการเรียน
การสอนปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ชุมชน
ใช้แหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตรได้ :tv17:
โดย พิกุลทอง เปล่งศิริ (2011-06-05 12:41:48) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอ ฮีตฮอย อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ.สมใจ จอมใจ ร.ร.บัวสลีวิทยา ถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่นำกระบวนการศึกษา
สืบค้น และรู้จักบูรณาการ ตลอดจนนำการเรียน
การสอนปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ชุมชน
ใช้แหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตรได้

:tv17: :tv17: :tv17: ยอดเยี่ยมค่ะ
โดย พิกุลทอง เปล่งศิริ (2011-06-05 12:46:27)
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เรียนจากการที่ได้ออกไปศึกษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากกว่าการที่นักเรียนได้เรียนอยู่แต่ภายในห้องเรียน นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังได้ฝึกตนเองในการวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลจากการที่ต้องรวบรวมข้อมูลเพือมานำเสนอให้แก่เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน วิธีการสอนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
โดย พัชรินทร์ สุภามวน (2011-07-01 14:36:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เรียนจากการที่ได้ออกไปศึกษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากกว่าการที่นักเรียนได้เรียนอยู่แต่ภายในห้องเรียน นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังได้ฝึกตนเองในการวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลจากการที่ต้องรวบรวมข้อมูลเพือมานำเสนอให้แก่เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน วิธีการสอนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน :tv02:
โดย พัชรินทร์ สุภามวน (2011-07-01 14:37:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เรียนจากการที่ได้ออกไปศึกษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากกว่าการที่นักเรียนได้เรียนอยู่แต่ภายในห้องเรียน นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังได้ฝึกตนเองในการวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลจากการที่ต้องรวบรวมข้อมูลเพือมานำเสนอให้แก่เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน วิธีการสอนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน :tv02:
โดย พัชรินทร์ สุภามวน (2011-07-01 14:37:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เรียนจากการที่ได้ออกไปศึกษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากกว่าการที่นักเรียนได้เรียนอยู่แต่ภายในห้องเรียน นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังได้ฝึกตนเองในการวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลจากการที่ต้องรวบรวมข้อมูลเพือมานำเสนอให้แก่เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน วิธีการสอนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน :tv02:
โดย พัชรินทร์ สุภามวน (2011-07-01 14:37:37) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเป็นคนจังหวัดอยุธยาครับ ที่นั้นมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่ง คือ การปัั้นหม้อดินเผาคลองสระบัว อยากให้ ทางรายการไปถ่ายทำ ติดต่อกับคุณป้า นงค์นุช เจริญพร
เพราะท่านเป็นครูภูมิปัญญาอยู่ที่ ร.ร วัดกลางคลองสระบัว เเต่ไม่ได้รับการสนับสนุน เเละอีกไม่นาน ก็นาสจะสูญ อย่างไรฝากรายการช่วยตามหน่อยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูง จากเด็กอยุธยาที่เรียนครูอยู่ศิลปากร
โดย ปองพล วิชาดี (2011-07-31 19:09:47)
การจัดการเรียนรู้ ฮีตฮอย อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณครูสมใจ จอมใจ ร.ร.บัวสลีวิทยา เชียงราย เป็นการจัดการที่ยอดเยี่ยมมาก ตั้งแต่การสำรวจ การวางแผนที่จะศึกษาและสืบสาน การเข้าปฏิบัติในพื้นที่ และการนำผลงานมาเผยแพร่ (โครงงาน) คุณครูหลายท่านก็เคยให้นักเรียนดำเนินการมาบ้างแล้ว การจัดการที่เป็นระบบเป็นสิ่งที่ครูสมใจ ทำได้ดีเยี่ยม สร้างความภาคภูมิใจให้เด็ก สิ่งที่น่าสนใจต่อยอดคือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนรากฐานของสิ่งเดิมของนักเรียน เราสร้างและปลูกฝังได้ไหม ตุงอาจจะมีลักษณะที่สร้างสรรค์ออกไป ยาสมุนไพรแตกหน่อออกผลไปด้านอื่นหรือไม่ ครูไทยน่าจะลองดูนะครับ
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-01-29 16:37:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอน เรื่อง ฮีตฮอย อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ อาจารย์สมใจ จอมใจ โรงเรียน บัวสลีวิทยา ครูมีวิธีสอนที่ดีมากๆเลย
สามรถทให้การเรียนการสอนของครูนั้นไม่น่าเบื่อ
ทำให้นักเรียนมีความกระตือ รือร้น ในการหาข้อมูลนอกสถานที่ ทำให้มีความรู้มากมายจากสถานที่จริงและฝึกให้นักเรียน หวงแหนและรู้จักอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แลมีการสอนขั้นตอนต่างๆในการหาข้อมูล
ดังนั้นจึงทำให้นักเรียนรักที่จะเรียนวิชานี้ หวังว่าต่อไปคงมีการเรียนการสอนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ
โดย ระพีพรรณ กำเนิดพรม (2012-02-15 09:13:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอน เรื่อง ฮีตฮอย อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ อาจารย์สมใจ จอมใจ โรงเรียน บัวสลีวิทยา ครูมีวิธีสอนที่ดีมากๆเลย
สามรถทให้การเรียนการสอนของครูนั้นไม่น่าเบื่อ
ทำให้นักเรียนมีความกระตือ รือร้น ในการหาข้อมูลนอกสถานที่ ทำให้มีความรู้มากมายจากสถานที่จริงและฝึกให้นักเรียน หวงแหนและรู้จักอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แลมีการสอนขั้นตอนต่างๆในการหาข้อมูล
ดังนั้นจึงทำให้นักเรียนรักที่จะเรียนวิชานี้ หวังว่าต่อไปคงมีการเรียนการสอนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ
โดย ระพีพรรณ กำเนิดพรม (2012-02-15 09:14:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมผลงานของครูที่มีความตั้งใจจริงค่ะ
โดย เพียรใจ ชำนาญกิจ (2012-10-18 21:12:33) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv