thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1852
Rate :
 3
ความยาว : 13.13 นาที | Online : 2011-03-23  
    โครงการธนาคารขยะ อ.บรรเจียด จิตติธรรมโม, อ.ยุวรี คะหาญ รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม (ฉบับเต็ม)  
    โรงเรียน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จ. ชลบุรี ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นมา โดยการบริหารจัดการโดยนักเรียนของโรงเรียน เริ่มต้นจากเด็ก ๆ มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม อยากอุทิศตัวและเวลาที่มีของตนเองมาช่วยงานสังคม เห็นว่าบริเวณภายในโรงเรียนมีขยะเยอะแยะมากมาย น่าจะมีการคัดแยกขยะเพื่อนำไปทำให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้นเด็ก ๆ จึงรวมตัวกันจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ ถือได้ว่าประชาธิปไตยที่เริ่มต้นจากโครงการธนาคารขยะนี่เอง การมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนในโครงการ ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง การเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ เลือกตั้งคณะกรรมการ สรรหาเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน มีการโหวตเสียงโดยใช้เสียงข้างมากเป็นผู้ได้รับการเลือก ผู้ที่มีสิทธิโหวตคือทุกคน ที่อยู่ในโครงการ  
     
Share |
 

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
เป็นสื่อที่สะท้อนถึง ความร่วมมือระหว่าครู นักเรียน ชาวบ้าน เด็กได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ดีมาก ๆๆ
โดย อนุรัตน์ แย้มสุวรรณ (กศ.บ. สังคมศึกษา) ม. ทักษิณ สงขลา (2011-04-08 14:08:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนประชาธิปไตยที่น่ายกย่อง เพราะ โรงเรียนแห่งนี้ได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ปฎิบัติลงมือทำด้วยตนเอง ทั้งมีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพื่อให้นักเรียนจิตอาสาที่ดีระหว่างคนชุมชนและมีความประพฤติดีนอกเหนือจากในโรงเรียนอีกด้วย ดีเยี่ยมไปเลยครับ
โดย กันตพงษ์ คำกอนแก้ว (2011-06-11 01:15:05) [แสดงความคิดเห็น]
"เรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติ คือคุณสมบัติเยาวชนไทยที่ดี"ขอแสดงความชื่นชมกับโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี ที่ได้สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมรักความเป็นประชาธิปไตยผ่านโครงการธนาคารขยะ ถือว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถวางรากฐานของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต
การที่ได้ให้นักเรียน คิดเอง ทำเองและแก้ปัญหาเองะโดยมีการประชุมวางแผน การลงมือปฏิบัติจริง มีระบบการทำงานเป็นกระบวนการ มีการสรุปผลงานนำเสนอสู่สาธารณะ ทำให้เกิดความประทับใจสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนการสอนแบบ PDCA ชื่นชมจริงๆค
โดย วิไลรัตน์ อ่อนเปี่ยม (2011-07-24 16:07:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะ ทำงานเพื่อส่วนรวม ช่วยลดปริมาณของขยะในชุมชนและโรงเรียน ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น อากาศก็ไม่เป็นพิษ
โดย ฮานีซะห์ วาปอ (2012-01-13 20:41:52) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำโครงธนาคารขยะ โดยมีการขัดแยกขยะในโรงเรียนและมีการเช็คยอดบันทึกเพราะโรงเรียนมีขยะเยอะก็เลยมีการจัดตั้งโครงการนี้ เป็โครงการที่ดีควรนำมาเป็นแบบอย่าง :tv08: :tv17:
โดย พานุซัน มาบู (2012-01-14 09:37:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก เพราะกระตุ้นให้เด็กรู้จักเห็นคุณค่าของขยะ และรักความสะอาด และได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้วย :tv07: :tv17: :tv15:
โดย ซอพียะ ดอเล๊าะ (2012-01-16 18:39:11) [แสดงความคิดเห็น]
อ.บรรเจียด จิตติธรรมโม, อ.ยุวรี คะหาญ รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมเป็นโครงการที่ดีฝึกให้เด็กโครงการธนาคารขยะขึ้นมาเพื่อฝึกให้เด็กมีความขยันอดทน ปลูกฝังประชาธิปไตย และที่สำคัญช่วยลดปริมาณขยะของโรงเรียนและในชุมชนทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดมากขึ้น ซึ่งโครงการธนาคารขยะนี้จะให้ผู้ปกครองนักเรียนนำขยะมาขายหรือคนภายในชุมชนก็สามารถนำมาขายได้ทำให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำโครงธนาคารขยะ โดยมีการขัดแยกขยะในโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้ได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ปฎิบัติลงมือทำด้วยตนเอง ทั้งมีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพื่อให้นักเรียนจิตอาสาที่ดีระหว่างคนชุมชนและมีความประพฤติดีนอกเหนือจากในโรงเรียนอีกด้วย และแต่ละครั้งช่วยให้เด็กฝึกความสามัคคีอีกด้วย
โดย กมลรัตน์ พูลน้อย (2012-03-09 14:58:17) [แสดงความคิดเห็น]
ถือเป็นตัวอย่างที่ดีมาก เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและเป็นการช่วยลดขยะทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย
โดย ภัทรพร น้อยพันธุ์ (2012-04-02 23:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมวีดีโอนี้แล้วอยากจะบอกว่ารู้สึกถึงความเป็นประชาธิปไตย เพราะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่น่ายกย่อง เพราะ โรงเรียนแห่งนี้ได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ปฎิบัติลงมือทำด้วยตนเอง ทั้งมีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพื่อให้นักเรียนจิตอาสาที่ดีระหว่างคนชุมชนและมีความประพฤติดีนอกเหนือจากในโรงเรียนอีกด้วย ดีเยี่ยมไปเลยครับ เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ และที่สำคัญคือคนไทยทั้งประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตย
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-04 15:53:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชาญฉลาด ปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการรักความสะอาด นักเรียนได้ลงมือร่วมปฏิบัติกิจกรรมประชาธิปไตยตามวิถีชีวิตต่อไปในอนาคด เด็กจะได้รับความซึมลึกลงไปในจิตใจ เด็กจะได้คุณลักษระอันพึงประสงค์ด้านการความสะอาด การร่วมมือกันประชุมตามระบอบประชาธิปไตย และยังเป็นตัวอย่างที่ดีต่อชุมชน เป็นการร่วมกันอนุรักษ รักษาสิ่งแวดล้อมได้ดี ซ้ำยังได้สอดแทรกคุณธรรม ให้เด็กได้ร่วมมือลงแรงและชักชวนผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี
โดย orachanok (2012-04-07 21:11:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชาญฉลาด ปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการรักความสะอาด นักเรียนได้ลงมือร่วมปฏิบัติกิจกรรมประชาธิปไตยตามวิถีชีวิตหลังจากได้รับชมวีดีโอนี้แล้วอยากจะบอกว่ารู้สึกถึงความเป็นประชาธิปไตย เพราะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่น่ายกย่อง เพราะ โรงเรียนแห่งนี้ได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ปฎิบัติลงมือทำด้วยตนเอง ทั้งมีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพื่อให้นักเรียนจิตอาสาที่ดีระหว่างคนชุมชนและมีความประพฤติดีนอกเหนือจากในโรงเรียนอีกด้วย ดีเยี่ยมไปเลยครับ เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ และที่สำคัญคือคนไทยทั้งประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตย
โดย สถาพร หาดสาร (2012-04-09 11:28:39) [แสดงความคิดเห็น]
พื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน
- เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในเรื่องการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องและเหมาะสม
การจัดกิจกรรมดั้งกล่าว แน่นอนคือนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะ เป็นงทุนสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน การสร้างรูปแบบการจัดการขยะ โดยเนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานที่สำคัญงสร้างให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างถูกวิธี ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือและพร้อมใจกันฝึกฝนอย่างใส่ใจ และเกิดประโยชน์โดยตรงและทันที
โดย อับดุลรอฮิม สาเม๊าะ (2012-04-16 09:11:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนประชาธิปไตย ในโรงเรียน ที่นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมเป็นประชาธิปไตยที่ได้ปฏิบัติจริง การประชาสัมพันธ์ระดับปฐมวัยทำจากจดหมายถึงผู้ปกครองทุกสัปดาห์ ระดับประถมต้นก็มีจดหมายถึงผู้ปกครองทุกเดือน ระดับประถมปลายก็ให้หาข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือเว็บไซต์ของโครงการธนาคารขยะก็ช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้กระดาษ
โดย สารา อาคุลแคล (2012-04-22 13:52:09) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการธนาคารขยะ คุณครูบรรเจียด กิตติธรรมโม คุณครูยุวรี คะหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎ์นิยมธรรม เป็นโครงการที่ดีมากๆๆ ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนและโรงเรียน ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ช่วยลดโลกร้อน เด็กมีคุณภาพเป็นนักประชาธิบไตยที่แท้จริง เป็นสื่อที่สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน ประชาชน การให้เด็กคิดเอง ทำเองและแก้ปัญหาเอง โดยมีการวางแผนการทำงาน ลงมือปฏิบัติจริงเป็นกระบวนการ มีการสรุปผลงาน การนำเสนอสู่สาธารณะ นับว่าโรงเรียนได้วางรากฐานของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต เยี่ยมจริงๆค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-04-29 10:22:56) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการธนาคารขยะเป็นโครงการที่ดีมากช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ความร่วมมือกันของครูนักเรียนชุมชนสอดแทรกจิตสำนึกเห็นความสำคัญของขยะโดยมีกระบวนการประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในการจัดการอย่างเป็นระบบทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทำมีจิตสำนึกร่วมกันเห็นความสำคัญในการดูและขยะไม่ให้เกลื้อนกลาดทำให้บ้านเมืองสะอาดรู้จักแบ่งแยกขยะการจัดกิจกรรมนี้ไม่ใช้เฉพาะในโรงเรียนแต่ยังสะอาดไปถึงชุมชนด้วยนับว่าเป็นการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
โดย ศิวิลัย อ่วมอ่ำ (2012-04-30 13:14:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะ ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักสร้างรายได้ และรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช่เพียงแต่ทำในโรงเรียน แต่ยังสามารถนำกลับไปปฎิบัติได้ที่บ้าน และชุมชน ประทับใจในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของโรงเรียน น่าชื่นชมนักเรียน ครู และท่านผู้บริหารค่ะ ที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของเด็ก อยากไปดูงานที่โรงเรียนค่ะ จะได้นำกลับมาปฏิบัติ ส่งเสริมในโรงเรียน :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ปนิตา สว่างพิทักษ์ (2012-05-06 08:20:02) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการธนาคารขยะ อ.บรรเจียด จิตติธรรมโม, อ.ยุวรี คะหาญ รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม (ฉบับเต็ม)
ถือเป็นโครงการที่ดีมากๆ เลยนะคะ ดฺิฉันในฐานะครูสายศิลป์ธุรกิจ ก็กำลังที่จะดำเนินรอยตาม โครงการนี้ ซึ่งกลุ่มนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วม ก็ประกอบด้วย นักเรียนลุกเสือที่เข้าอบรมลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนสายศิลป์ธุรกิจที่มีความรู้ในการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1-2 มาแล้ว นักเรียนทั่วไปที่มีความสนใจในโครงการนี้ ซึ่งขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีแนวทางดีๆ ให้ดิฉันได้มาปรับใช้กับโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดาวเรือง แสงคำ (2012-06-13 13:57:38) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv