thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3897
Rate :
 3.5
ความยาว : 13.35 นาที | Online : 2011-03-23  
    เรารักประชาธิปไตย อ.สมคิด บุญมา รร.ท่าเกษมพิทยา (ฉบับเต็ม)  
    โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว ปลูกฝังระบบประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในห้องเรียน จนถึงระดับโรงเรียน และระดับชุมชน จนได้รับรางวัล โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2551 เริ่มจากจัดตั้งลูกเสือ กกต. เพื่อให้ลูกเสืออาสา กกต. พัฒนาประชาธิปไตย ในการปฏิบัติงานช่วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และการบริการประชาชนบริเวณหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง จากลูกเสืออาสากลุ่มเล็ก ๆ หลังจากนั้นปี 2552 จัดตั้งองค์กรสภานักเรียนขึ้น สร้างทีมคณะทำงานในระดับโรงเรียน เป็นผู้นำในระดับโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน, ประธานชมรม เมื่อปลูกฝังประชาธิปไตยในระดับโรงเรียนได้ในระดับหนึ่ง จึงจัดตั้ง ชมรมเรารักประชาธิปไตยขึ้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ ทั้งในโรงเรียน และระดับชุมชน ชมรมเรารักประชาธิปไตยจัดตั้งขึ้น โดยกลุ่มนักเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครองในชุมชน และสังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย กระตุ้นให้ทุกฝ่ายมีความสนใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  
     
Share |
 

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
สุดยอดเลยอ่ะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รส (2011-04-03 16:47:44) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการปลูกฝังหน่อกล้าประชาธิปไตยเพื่อให้เจริญเติบโตในวันข้างหน้าอย่างงดงาม โดยเน้นการปฏิบัติจริงนอกจากการสอนในห้องเรียน และขอชื่นชมนักเรียนในโรงเรียนที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เห็นความสำคัญของการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย จะนำไปปรับใช้กับการสอนในสาระหน้าที่พลเมืองฯ ที่ห้องเรียนคะ
โดย ศรีสุดา ชื่นบุญเพิ่ม (2011-06-05 20:46:43) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เปฺ็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง
โดย ปราโมช พันธุเมฆินทร์ (2011-06-23 10:34:35) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เปฺ็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง
โดย ปราโมช พันธุเมฆินทร์ (2011-06-23 10:35:41) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เปฺ็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง
โดย ปราโมช พันธุเมฆินทร์ (2011-06-23 10:35:41) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เปฺ็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง
โดย ปราโมช พันธุเมฆินทร์ (2011-06-23 10:35:41) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เปฺ็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง
โดย ปราโมช พันธุเมฆินทร์ (2011-06-23 10:35:41) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เปฺ็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง
โดย ปราโมช พันธุเมฆินทร์ (2011-06-23 10:35:41) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เปฺ็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง
โดย ปราโมช พันธุเมฆินทร์ (2011-06-23 10:35:41) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เปฺ็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง
โดย ปราโมช พันธุเมฆินทร์ (2011-06-23 10:35:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขออภัยด้วยในการแสดงความคิดเห็น เนื่องจากอินเตอร์เน็ตผิดพลาด
โดย ปราโมช พันธุเมฆินทร์ (2011-06-23 10:37:06) [แสดงความคิดเห็น]
เรารักประชาธิปไตยของ อ.สมคิด บุญมา ยอดเยี่ยมมากค่ะแสดงว่าเด็กมีความเป็นประชาธิปไตยทั้งโรงเรียนจริง ดิฉันขอนำกิจกรรมบางกิจกรรม ไปใช้้ในชั้นเรียนบ้าง นักเรียนคงมีความเข้าใจในประชาธิปไตยได้ดียิ่งขึ้น :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2011-06-27 13:33:08) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:โรงเรียน เปฺ็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วน ใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของ เราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง :tv15: :tv15:
โดย เจ๊ะอามีนะห์ สาและ (2011-06-27 19:35:40) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: :tv15:สุดยอดของการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ขอชื่นชมครับ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-06-27 21:03:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อสร้างรากฐานให้กับนักเรียนที่ดี ให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก โดยที่นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และโตขึ้นนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้ตามที่ดีอีกด้วย
โดย ลำพรวน บัวเผียน (2011-06-27 21:16:19) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เป็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง
โดย เสาวนี มรกตเขียว (2011-06-27 21:57:57) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17:สมแล้วที่ได้รางงัลครับ..สามารถนำเอาแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนต่างๆทั่วไปได้...
โดย ประดิษฐ์ ศรีอุทัย (2011-06-27 22:29:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมประชาธิไตยในโรงเรียน เป็นการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ความเป็นประชาธิไตย สร้างความมั่นใจ ปฎิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ชอบกิจกรรมของโรงเรียนท่าเกษมพิทยา
โดย ภิดาวรรณ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ (2011-06-28 16:49:29) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมจริง ๆค่ะ
โดย นงลักษณ์ ชูทัน (2011-07-03 05:51:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ของโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน การยึดธรรมนูญโรงเรียนเป็นหลักในการปฏิบัติ เป็นต้นทำให้นักเรียนรู้จักการเคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือว่าการวางรากฐานประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยในอนาคตต่อไป
โดย จันทร์ทิมา เทียนศิริ (2011-07-09 21:43:31) [แสดงความคิดเห็น]
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองเพื่อประชาชน โดยตัวแทนของประชาชน(อย่างครบถ้วนทุกกระบวนความ ไม่ใช่พลิกลิ้น เล่นความ อ้างเวลา) ทำให้ประชากรเกิดความสุข มีความสามารถและนำความสามารถของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ช่วยพัฒนาประเทศทำให้ประชาชนมีสุขและความมั่นคงในชีวิต ในสถานศึกษาการเรียนการสอนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในลักษณะรูปแบบสภานักเรียน เป็นการสร้างสถานการณ์จำลองให้นักเรียนได้เรียนรู้ในลักษณะการทำงานของตัวแทนและการทำงานของนักเรียนตามหน้าที่ของตนเอง
โดย อิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ (2011-07-14 09:06:37) [แสดงความคิดเห็น]
ถูกใจผมหลายกิจกรรม ผมคงต้องอนุญาตนำไปใช้ในโรงเรียนผมบ้าง ถึงแม้นผมจะเป็นโรงเรียนประถม ผมขอลองดูครับ ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า แต่ก็ต้องขอนำไปทดลองดูก่อนนะครับ ผมรักโทรทัศน์ครูมาก ให้อะไรกับผมเยอะมาก มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เคยคิดจะลาออกเหมือนกัน ผมเปลี่ยนความคิดแล้วครับ ผมมีความรู้สึกว่าผมได้อยู่ตามลำพัง ยังไงความสุขที่แท้จริงอยู่ที่เด็กของเรา ผมรักเด็กนักเรียนมาก ผมต้องสู้พยายามต่อไป ต่อไปผมสัญญาว่าผมจะไม่ท้ออีกต่อไปแล้ว ถูกใจผมมากจริงๆ
โดย ประเสริฐ ภู่ทรัพย์ (2011-07-16 14:44:25) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว ปลูกฝังระบบประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในห้องเรียน จนถึงระดับโรงเรียน และระดับชุมชน จนได้รับรางวัล ขอแสดงความยินดีด้วยครับ จะเห็นว่าเป็นนักเรียนระดับมัธยมการแสดงออกต่างๆ จะมีมากนักเรียนกล้าแสดงออก ถ้าเป็นนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้น ป.6 ในการปลูกฝังนักเรียนมีความเป็นประชาธิไปไตยนั้นทำไม่ง่ายนัก นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบมาก ที่โรงเรียนก็พยายามปลูกฝังให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆยึดประชาธิปไตยเป็นหลัก ก็อยู่ในระดับหนึ่ง แนวคิดที่ได้จากโรงเรียนท่าเกษม จะนำไปพัฒนาที่โรงเรียนต่อไปครัล
โดย โกศล สิงหเดชะ (2011-07-17 08:26:46) [แสดงความคิดเห็น]
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงมีการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป การจัดกิจกรรมของโรงเรียนมีหลากหลายทำให้นักเรียนมีโอกาสเลือกสิ่งที่ตนเองชอบ และปลูกฝังระบบพี่-น้องเกิดสำนึกในการมีส่วนร่วมของทุกคน :tv18:
โดย ศิริพร บุญชนาวิน (2011-08-09 00:20:51) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังประชาธิปไตยตั้งแต่วัยเรียนนับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะเด็กๆจะได้มีความรู้และเข้าใจในหลักการต่างๆได้อย่างถูกต้อง อยากให้โรงเรียนต่างๆหันมาให้ความสนใจในกิจกรรมประชาธิปไตยลักษณะนี้กันมากๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วครูมักเป็นผู้สั่งการและให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติตาม โดยที่เด็กๆยังขาดโอกาสในการแสดงความคิด อยากให้โทรทัศน์ครูเป็นสื่อในการพัฒนาตัวอย่างดีๆแบบนี้ต่อไปให้มากที่สุด
โดย จักรวุธ สุขผลิน (2011-08-10 22:18:18) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เห็นรูปแบบและแนวทางเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนของกระผมตอนนี้มีคณะกรรมการสภานักเรียนรุ่นที่ 2 แล้ว แต่ขั้นตอนการดำเนินงานยังติดๆ ขัดๆ อยู่บ้าง เพราะโรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่พอได้ดูคลิปนี้แล้ว ผมในฐานะครูที่ปรึกษาสภานักเรียน มีความคิดที่จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในคลิปนี้ไปปรับใช้กับโรงเรียนของกระผม คือจะพยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้มากที่สุดครับ ขอขอบคุณ รร.เกษมพิทยามากครับ
โดย ศิริชัย โฉมวัฒนา (2011-08-13 11:55:39) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับความรู้จากกิจกรรมประชาธิปไตย จากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว เป็นประโยชน์อยางยิ่ง การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เป็นเรี่องจำเป้นในระบอบประชาธิปไตย การปลูกฝั่งต้นกล้าที่ดี ทำในสิ่งที่ถูกต้อง บวกคุณธรรมจริยธรรม ประเทศไทยพัฒนาได้ประชาธิปไตยแบบเต็มใบ ขอบคุณผู้บริหาร คระครู และ นักเรียนรร.ท่าเกษมพิทยามากครับ
:tv15: :tv15: :tv17: :tv17:
โดย เอกรัตน์ ลับโกษา (2011-09-14 11:59:35) [แสดงความคิดเห็น]
ผมได้เปิดชมรายการกิจกรรมประชาธิปไตย ก็แปลกดีไม่มีที่ใด และเป็นกิจกรรมที่สร้างความคิดสร้างสรรได้ดีมาก จะขอนำไปช้ในโรงเรียนบ้าง และได้ผลอย่างไรก็จะรายงานให้ทราบต่อไปครับ
โดย กัมปนาท สำนักนิตย์ (2011-09-23 06:14:42) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมกิจกรรมการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียนท่าเกษมพิทยาแล้ว ได้รับรูปแบบและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ ชื่นชมคณะครู ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยาที่เห็นความสำคัญของประชาธิปไตยและทำให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณค่า ทราบและเข้าใจประชาธิปไตยที่ถูกต้องผ่านกระบวนการฝึกฝน ขัดเกลา การดูแลเอาใจใส่ของทุกท่านในโรงเรียน ดิฉันขออนุญาตนำไปใช้และเผยแพร่แก่คณะครูโรงเรียนดิฉันคะ ขอบคุณคะ :tv15:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2011-10-14 20:24:29) [แสดงความคิดเห็น]
ระบอบประชาธิปไตย เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าชมเชยของโรงเรียนท่าเกษมพิทยา สิ่งแรกที่จะเป็นไปได้ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเห็นความสำคัญ ตระหนักให้การส่งเสริม เพื่อให้กิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตยดำเนินไปได้อย่างดี
การวางพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยจะเป็นพื้นฐานที่เด็กจะเกิดการเรียนรู้ด้านความรับผิดชอบ หน้าที่ของตนเองต่กสังคมและตัวเอง การมีระเบียบวินัย การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนๆ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือ "ความสามัคคี"
ขอชื่นชมผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนท่าเกษมวิทยา จ.สระแก้ว ที่ให้ความสำคัญ และให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมตามระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบอยากให้ทุกโรงเรียนของชาติไทยได้ทำแบบนี้ทุกโรงเรียน ก็คงทำให้เด็ก เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี รู้หน้าที่อันชอบธรรม เคารพสิทธิของผู้อื่น สังคมก็จะสงบสุข
ขอบคุณสำหรับตัวอย่างดี ๆ ค่ะ
โดย กฤติญา ไพโรจน์ (2011-12-22 12:11:53) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ดูวิดีทัศน์แล้ว ทำให้ได้รับความรู้จากกิจกรรมประชาธิปไตย จากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้วซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อยางยิ่ง ถือว่าเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมในเรื่องประชาธิปไตยทื่ดี ทำเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย...
โดย นัสรี หะยีเปาะแต (2012-01-10 15:14:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดี่มากเลยค่ะ!ประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งที่คนเราในสังคมต้องรู้เเละก็ดีมากๆที่ได้ดูชมคลิปวิดีโอนี้ทำให้มีความรู้มากขึ้นเเละยังช่วยให้คนในสังคมมีความยุติธรรมเเละสร้างความสงบสุขได้เเน่นอนเลย :tv10:
โดย พาตีเม๊าะ เล๊ะเต็งโซ๊ะ (2012-01-13 19:05:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้เด็กรู้จักคำว่า"ประชาธิปไตย"
โดย ซุลกิฟลี สาแม (2012-01-21 02:30:08) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยม เป็ยการเน้นที่ดีสำหรับเด็กเพื่อให้รู้จักคำว่า"ประชาธิปไตย"
โดย อานันต์ สะแตมาแง (2012-01-23 19:28:31) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนอยู่ร่วนกันกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัยในตนเองเเละเป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักคำว่า ประชาธิปไตย
โดย อัฟฟัรดี อาแว (2012-01-23 23:35:57) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เปฺ็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง
โดย อุมา ยศอินทร์ (2012-02-02 10:16:57) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการกิจกรรมประชาธิปไตยจากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว ทำเด็กนักเรียนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำในกระบวนการประชาธิปไตย รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงมีการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย เพราะส่วนใหญ่แล้วครูมักเป็นผู้สั่งการและให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติตาม โดยที่เด็กๆยังขาดโอกาสในการแสดงความคิด นับว่าเป็นโรงเรียนตัวอย่างประชาธิปไตยที่ดีทาก
โดย ทัศนา ยอดสร้อย (2012-02-02 22:59:27) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการกิจกรรมประชาธิปไตยจากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว ทำเด็กนักเรียนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำในกระบวนการประชาธิปไตย รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงมีการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย เพราะส่วนใหญ่แล้วครูมักเป็นผู้สั่งการและให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติตาม โดยที่เด็กๆยังขาดโอกาสในการแสดงความคิด นับว่าเป็นโรงเรียนตัวอย่างประชาธิปไตยที่ดีทาก
โดย ทัศนา ยอดสร้อย (2012-02-02 22:59:37) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการกิจกรรมประชาธิปไตยจากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว ทำเด็กนักเรียนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำในกระบวนการประชาธิปไตย รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงมีการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย เพราะส่วนใหญ่แล้วครูมักเป็นผู้สั่งการและให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติตาม โดยที่เด็กๆยังขาดโอกาสในการแสดงความคิด นับว่าเป็นโรงเรียนตัวอย่างประชาธิปไตยที่ดีทาก
โดย ทัศนา ยอดสร้อย (2012-02-02 22:59:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้ประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และเกิดการเรียนรู้ที่คงทนเพราะได้นำมาใช้จริงๆ นักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานในการที่จะเรียนเรื่องในระบอบประชาธิปไตย เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงบทบาทของตนเองในแบบที่ถูกต้อง เป็นการช่วยลดภาระของครูและเป็นการปลูกฝังส่งที่ดีทั้งในเรื่องระเบียบวินัยนักเรียน การยอมรับความคิดเห็นของเสียงส่วนมากแต่ไม่ลืมที่จะเคารพเสียงส่วนน้อย การแสดงความคิดเห็นเป็นการสอนให้เคารพสิทธิในเสียงส่วนมาก ยอมรับมตินั้นๆ
โดย ชไมพร กาญจนะจันทร์ (2012-02-07 00:12:26) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการ ดีมากเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อสร้างรากฐานให้กับนักเรียนที่ดี ให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก โดยที่นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง นักเรียนมีจิตสาธารณะ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อยู่กัยอย่างมีระบบและโตขึ้นนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง รู้จักการแก้ปัญหายอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้ปฏิบัติตามที่ดีอีกด้วย
โดย มนต์ศิริ ทองมั่น (2012-02-15 01:01:07) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากครับ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักประชาธิปไตยและรู้จักจำลองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำงาน วิถีทางตามระบอบประชาธิปไตย รู้จักยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
โดย ประพจน์ ภูพาดทอง (2012-02-20 12:47:21) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เป็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง สมควรนำแนวทางการปฏิบัติไปใช้ในโรงเรียนของตนเองเป็นอย่างยิ่ง :tv15: :tv15:
โดย จตุพร ดิษฐ์บรรจง (2012-03-05 20:10:28) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เปฺ็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง
โดย สุมนัสดา คำเมืองใจ (2012-03-09 14:49:25) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เป็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป
โดย นงลักษณ์ นวมนิ่ม (2012-03-09 16:13:02) [แสดงความคิดเห็น]
ผมนายสรายุธ นักศึกษาครูสังคม คิดว่าคริปนี้เป็นการการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ของโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน การยึดธรรมนูญโรงเรียนเป็นหลักในการปฏิบัติ เป็นต้นทำให้นักเรียนรู้จักการเคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือว่าการวางรากฐานประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยในอนาคตต่อไป
โดย สรายุธ ธานา (2012-03-09 16:22:00) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เป็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยในตนเอง เพราะระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองเพื่อประชาชน โดยตัวแทนของประชาชน ทำให้ประชากรเกิดความสุข มีความสามารถและนำความสามารถของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ช่วยพัฒนาประเทศทำให้ประชาชนมีสุขและความมั่นคงในชีวิตในสถานศึกษานั้นการเรียนการสอนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในลักษณะรูปแบบสภานักเรียน เป็นการสร้างสถานการณ์จำลองให้นักเรียนได้เรียนรู้ในลักษณะการทำงานของตัวแทนและการทำงานของนักเรียนตามหน้าที่ของตนเอง :tv02:
โดย ทศพล พันธุ์เกตุ (2012-03-12 09:54:49) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เป็นโรงเรียนที่ดีมากที่เน้นให้นักเรียนรู้จักหลักประชาธิปไตยในตนเองและยังเป็นการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยในตนเอง ดิฉันคิดว่าดีมากเลยที่โรงเรียนได้สนับสนุนให้เด็กทำกิจกรรมกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ ถ้านักเรียนทุกคนในโรงเรียนรู้หลักประชาธิปไตยแล้วรู้จักที่จะทำประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตนเอง ถือเป็นการดีมากที่จะทำให้อนาคตสังคมไทยจะได้ดีขึ้นและสังคมก็จะสงบสุข เพราะสมัยนี้สังคมไทยขาดหลักประชาธิปไตยอย่างเห็นได้ชัด ดีมากที่โรงเรียนส่งเสริมในเรื่องนี้ขอชื่นชม
โดย นุชนาถ เปื้ยวน้อย (2012-03-12 14:52:25) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยาเป็นโรงเรียนที่ดีเพราะได้สอนนักเรียนในเรื่องของการฝึกความเป็นระเบียบวินัยและสอนในเรื่องของประชาธิปไตยให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทั้งในด้านความคิดและความสามารถเป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดความมีระเบียบวินัยในตนเองและในหมู่คณะทำให้นักเรียนเกิดความเคารพในสิทธิเสรีภาพทั้งของตนเองและของผู้อื่นทำให้รู้จักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากขึ้นและยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหนัขึ้นด้วย
โดย นันทวัน ประสมทรัพย์ (2012-03-12 15:28:25) [แสดงความคิดเห็น]
ประเทศไทย ต้องรักษาประชาธิปไตย ขอชื่นชมวีดีโอ เรารักประชาธิปไตย อ.สมคิด บุญมา รร.ท่าเกษมพิทยา เป็นการสอนที่ใช้ประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และเกิดการเรียนรู้ที่คงทนเพราะได้นำมาใช้จริงๆ นักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานในการที่จะเรียนเรื่องในระบอบประชาธิปไตย เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงบทบาทของตนเองในแบบที่ถูกต้อง เป็นการช่วยลดภาระของครูและเป็นการปลูกฝังส่งที่ดีทั้งในเรื่องระเบียบวินัยนักเรียน การยอมรับความคิดเห็นของเสียงส่วนมากแต่ไม่ลืมที่จะเคารพเสียงส่วนน้อย การแสดงความคิดเห็นเป็นการสอนให้เคารพสิทธิในเสียงส่วนมาก ยอมรับมตินั้น ๆ
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-18 13:31:28) [แสดงความคิดเห็น]
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองเพื่อประชาชน โดยตัวแทนของประชาชน
เป็นการสอนที่ใช้ประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และเกิดการเรียนรู้ที่คงทนเพราะได้นำมาใช้จริงๆ นักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานในการที่จะเรียนเรื่องในระบอบประชาธิปไตย เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงบทบาทของตนเองในแบบที่ถูกต้อง เป็นการช่วยลดภาระของครูและเป็นการปลูกฝังส่งที่ดีทั้งในเรื่องระเบียบวินัยนักเรียน การยอมรับความคิดเห็นของเสียงส่วนมากแต่ไม่ลืมที่จะเคารพเสียงส่วนน้อย การแสดงความคิดเห็นเป็นการสอนให้เคารพสิทธิในเสียงส่วนมาก ยอมรับมตินั้นๆ เป็นตัวอย่างที่ดี่มากเลยค่ะ!ประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งที่คนเราในสังคมต้องรู้เเละก็ดีมากๆที่ได้ดูชมคลิปวิดีโอนี้ทำให้มีความรู้มากขึ้นเเละยังช่วยให้คนในสังคมมีความยุติธรรมเเละสร้างความสงบสุขได้
โดย สถาพร หาดสาร (2012-03-30 11:35:13) [แสดงความคิดเห็น]
เปฺนโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักความเป็นประชาธิปไตย และปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วน ใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของ เราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี
โดย อรุณี จำปานิล (2012-03-30 17:50:40) [แสดงความคิดเห็น]
การเริ่มต้นของประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงมีการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของเราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป การจัดกิจกรรมของโรงเรียนมีหลากหลายทำให้นักเรียนมีโอกาสเลือกสิ่งที่ตนเองชอบ และปลูกฝังระบบพี่-น้องเกิดสำนึกในการมีส่วนร่วมของทุกคน ที่โรงเรียนก็ปลูกฝังเช่นเดียวกัน จะพยายามสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งใจ :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย กานต์ธีรา ทาศิลา (2012-03-31 18:44:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักความเป็นประชาธิปไตย และปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วน ใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของ เราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว ปลูกฝังระบบประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในห้องเรียน จนถึงระดับโรงเรียน และระดับชุมชน จนได้รับรางวัล โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2551 เริ่มจากจัดตั้งลูกเสือ กกต. เพื่อให้ลูกเสืออาสา กกต. พัฒนาประชาธิปไตย ในการปฏิบัติงานช่วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และการบริการประชาชนบริเวณหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง จากลูกเสืออาสากลุ่มเล็ก ๆ หลังจากนั้นปี 2552 จัดตั้งองค์กรสภานักเรียนขึ้น สร้างทีมคณะทำงานในระดับโรงเรียน เป็นผู้นำในระดับโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน, ประธานชมรม เมื่อปลูกฝังประชาธิปไตยในระดับโรงเรียนได้ในระดับหนึ่ง จึงจัดตั้ง ชมรมเรารักประชาธิปไตยขึ้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ ทั้งในโรงเรียน และระดับชุมชน ชมรมเรารักประชาธิปไตยจัดตั้งขึ้น โดยกลุ่มนักเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครองในชุมชน และสังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย กระตุ้นให้ทุกฝ่ายมีความสนใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก
โดย อรุณี จำปานิล (2012-04-01 07:49:10) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เป็นโรงเรียนที่ดีมากเลยค่ะ เน้นประชาธิปไตยในโรงเรียน เราะเดี๋ยวนี้เด็กมักจะไม่รู้จักประชาธิปไตย ซึ่งเรื่องนี้เราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเพื่อให้นัก้รียนมีความเสมอภาคกัน ถูกเลยค่ะ ครูควรดูอยู่ห่างๆโดยให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีความรู้จริงๆค่ะ ส่งเสริมให้เด็กคิดเองทำเอง ครูให้คำปรึกษา ประชาธิปไตยต้องสร้าจากที่โรงเรียน เพราะโรงเรียนเรายังสอนเด็กได้ แต่พ่อเด็กกลับไปที่บ้านแล้ว พ่อแม่บางคนก็ไม่มีเวลามาสอนลูก เพราะฉะนั้น ครูต้องปลูกฝังนักเรียนให้เข้าใจมากๆ ดีมากเลยค่ะ
โดย วารีมาศ รุจิวรรธนะกุล (2012-04-01 11:18:38) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมวิทยา จังหวัดสระแ้ก้ว มีแนวคิดประชาธิปไตยตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนลงมาจนถึงคณะครูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะครูผู้ดูแลโครงการกิจกรรมประชาธิปไตยดังกล่าว เมื่อผู้นำโรงเรียนเป็นผู้นำทางแนวคิดประชาธิปไตย ย่อมมีผลทำให้บุคลากรทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ ภาคส่วน เห็นด้วยและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มใจ และมีความสุขในการร่วมกิจกรรม ขอชื่นชมกิจกรรมของนักเรียนที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ โรงเรียนมีสถานที่และอุปกรณ์พร้อมในการให้บริการ ที่สำคัญยิ่งคือ การปลูกฝังเคารพเชื่อฟังรู่นพี่รุ่นน้องเป็นต้น
โดย โชคลาภ สุวรรณเคหะ (2012-04-01 16:48:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ในชุดนี้ทำให้ กระผมในฐานนะครูผู้สอนได้รับความรู้ต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เริ่มจากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง แต่การพัฒนา การนำไปปรับปรุง หรือการนำไปต่อยอดนั้น คุณครูต้องรู้จักบูรณาการและพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากเราครูทุกๆท่านนำไปใช้จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนผู้น่ารักและอนาคตของชาติเราทุกคนเป็นอย่างยิ่งต่อไป
โดย สุริยา บัวหอม (2012-04-01 22:58:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเรื่องประชาธิปไตยที่ดีเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักประชาธิปไตยและรู้จักจำลองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำงาน วิถีทางตามระบอบประชาธิปไตย รู้จักยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
โดย นางสมจิตร เกษบึงกาฬ (2012-04-02 20:43:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการดีอย่างยิ่งครับ ที่ทางโรงเรียนและครูผู้สอนนั้น นำเรื่องราวของประชาธิปไตยมาจัดกระบวนรอบยอดไว้ในแผนของโรงเรียนด้วย เพราะประชาธิปไตย มิใช่เพียงแค่การสอนให้จำเพียงเท่านั้น แต่มันต้องเกิดการจากซึมลึกเข้าสู่ตัวตนด้วย ฉะนั้นเมื่อนำประชาธิปไตยลงมาใช้ใกล้ชิดแบบนี้ จึงทำให้ประชาธิปไตยนั้นเข้าถึงตัวผู้เรียนด้วย อาทิ การจำลองกิจกรรมต่างๆ ของการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย และยังทำให้นักเรียนสามาถเห็นภาพพจน์อันแท้จริงของประชาธิปไตยด้วย เห็นถึงทั้งข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตยด้วย มิเพียงแค่เรื่องประชาธิปไตยเท่านั้น ผมคิดว่ามันยังสามารถบูรณาการไปยังสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วยตามลำดับ
โดย ภัทรธียศ รอดเหล็ง (2012-04-03 00:15:51) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ของโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน การยึดธรรมนูญโรงเรียนเป็นหลักในการปฏิบัติ เป็นต้นทำให้นักเรียนรู้จักการเคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือว่าการวางรากฐานประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยในอนาคตต่อไป
โดย มงคล สุขีลักษณ์ (2012-04-03 12:27:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเด็กเป็นศุนย์กลางทำให้เด็กได้รับการปลูกฝังและเข้าใจหลักประชาธิปไตยหลักเสรีภาพความเสมอภาคมีการเครารพเสียงข้างมากและไม่ละเลยเสียงข้างน้อยเป็นกิจกรรมที่ดีนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้
โดย ประทุม สุภัควิมล (2012-04-04 20:17:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ที่ได้ปลูกฝังประชาธิปไตยให้นักเรียนได้รู้จักและสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติในอนาคตได้ทำให้เกิดพลเมืองประชาธิปไตยทีมีคุณค่าให้แก่สังคมไทยเป็นคนรุ่นใหม่ทีมีหัวใจเป็นนักประชาธิไตยที่ดีอยากให้คนไทยทั้งประเทศเป็นนักประชาธิปไตยทั้งใจและกาย(มีจิตสำนึกในวิถีประชาธิปไตยและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย) จุดเด่นที่สำคัญคือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ เป็นคุณสมบัติของนักประชาธิปไตย
โดย นิภา ขันตรี (2012-04-07 19:37:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี ทำให้รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ชื่นชมคณะครู ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยาที่เห็นความสำคัญของประชาธิปไตยและทำให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณค่า ทราบและเข้าใจประชาธิปไตยที่ถูกต้องผ่านกระบวนการฝึกฝน ขัดเกลา การดูแลเอาใจใส่ของทุกท่านในโรงเรียน ขอบคุณคะ สำหรับสิ่งดีๆ ที่ได้มอบให้
โดย วรัชญา แจ่มศรี (2012-04-10 22:27:51) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงดรียน อ.สมคิด บุญมา รร.ท่าเกษมพิทยา นั้นเป็นการสอนที่นำไปใช้ในโรงเรียนและในสังคมได้เป็นอย่างดี ฝึกความรู้ความเข้าใจ บทบาทและหน้าที่ รวมทั้งสิทธิของตนเอง ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้งในทุกระดับ มีการจัดตั้งกลุ่มหรือผ่านกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการและสามารถปฏิบัติเองได้ และผลของการเรียนการสอนแบบนี้ยังนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนได้อีกด้วย และผลสำหรับตัวเด้กก็คือ เด้กจะเป็นคนไทยที่รู้จักบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนเองในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยอีกด้วย
โดย อรรถพล บุตะมะ (2012-04-17 19:07:37) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด การทำซึ่งเป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี
โดย สมจิตร อุ่นยา (2012-04-21 15:59:47) [แสดงความคิดเห็น]
ระบอบประชาธิปไตย เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าชมเชยของโรงเรียนท่าเกษมพิทยา สิ่งแรกที่จะเป็นไปได้ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเห็นความสำคัญ ตระหนักให้การส่งเสริม เพื่อให้กิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตยดำเนินไปได้อย่างดี
การวางพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยจะเป็นพื้นฐานที่เด็กจะเกิดการเรียนรู้ด้านความรับผิดชอบ หน้าที่ของตนเองต่กสังคมและตัวเอง การมีระเบียบวินัย การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนๆ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือ "ความสามัคคี"
ขอชื่นชมผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนท่าเกษมวิทยา จ.สระแก้ว ที่ให้ความสำคัญ และให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมตามระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบอยากให้ทุกโรงเรียนของชาติไทยได้ทำแบบนี้ทุกโรงเรียน ก็คงทำให้เด็ก เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี รู้หน้าที่อันชอบธรรม เคารพสิทธิของผู้อื่น สังคมก็จะสงบสุข
ขอบคุณสำหรับตัวอย่างดี ๆ ค่ะ และจะนำมาปรับใช้ค่ะ
โดย สายทอง แก้วคำจันทร์ (2012-04-22 22:59:18) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเป็นอนาคตของชาติ ควรได้รับการศึกษาที่ดีๆ และถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ชอบบรรยากาศการเรียน การสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน นอกจากจะมีพื้นฐานด้านประชาธิปไตย การแสดงความคิดเห็นแล้ว ยังทราบบทบาทของตนเองในสังคมเยี่ยมจริงๆค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ดีค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 09:11:33) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนท่าเกษมพิทญา จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนที่มแนวคิดที่ดีในการฝึกประชาธิปไตย โดยเริ่มฝึกจากภายในโรงเรียนสุ่ชุมชน มีกิจกรรมกรรมเช่นบ้านหลังเรียน เพื่อนใจวัยรุ่น จิตอาสา นักเรียนเป็นผู้ลงมือกระทำครูเป็นผู้สนับสนุน การฝึกประชาธิปไตยเด็กนักเรียน โดยเริ่มจาก หลักที่ 1 หลักเสรีภาพและความเสมอภาค ให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน หลักที่ 2 หลักการมีส่วนร่วม ทุกคนต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญห หลักที่ 3 หลักการเคารพเสียงข้างมากและฟังเสียงส่วนน้อย หลักที่ 4 หลักนิติรัฐ โรงเรียนมีธรรมนูญ เป็นแนวปฏิบัติ
ได้ข้อคิด คือ ไม่มีใครคิดตรงกับเราเสมอไป ราจึงต้องฟังคนอื่นด้วย
โดย ทองอยู่ มีแก้ว (2012-04-27 13:59:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ดิฉันเคยสอนเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน แต่เราลองให้เด็กป.1 ทำกิจกรรมนี้ในห้องเรียน เด็กๆ ตื่นเต้นมากค่ะ ที่จะได้มีโอกาสเลือกหัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง ซึ่งทำให้เด็กๆ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และได้ใช้สิทธ์ของตนเองอย่างเต็มที่ เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เด็กมองเห็นภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม และทำให้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ได้ให้ข้อคิดดีๆ จากรายการนี้ :tv01:
โดย วัลยา ซอเสียงดี (2012-04-28 15:58:42) [แสดงความคิดเห็น]
การดำเนินงานด้านพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนของโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว จนได้รับรางวัลถึง 3 ปีซ้อนนั้นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรปลูกฝังให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะในมิติของการมีส่วนร่วม ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยมากว่า 80 ปีแล้วแตจประชาธิปไตยของเรานั้นยังไม่เข้มแข็งเพราะขาดองค์ประกอบหลักที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วม ดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวจึงน่าจะเป็นแสงส่องนำทางให้อนาคตของชาติได้เป็นแกนหลักในการเผยแพร่ประชาธิปไตยต่อไป
โดย สมถวิล จูเภา (2012-04-29 01:30:01) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียน เปฺ็นโรงเรียนที่ดีเน้นให้นักเรียนรู้จักและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วน ใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของ เราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอชื่นชมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำเป็นแบบอย่าง
โดย อิทธิพล จิตอารี (2012-04-30 09:32:38) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตยเป็นเรื่องสำคัญถือเป็นการปูพื้นฐานการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีครูวางพื้นฐานให้กับนักเรียน ฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาเคารพในความคิดของผู้อื่น ถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมส่งเสริมสนับสนุนต่อไปในอนาคตประชาธิปไตยต้องเบ่งบานสังคมเกิดความสงบสุข ทุกคนก็มีความสุข
โดย นันทนิตย์ เลาหะมงคลรักษ์ (2012-05-03 17:16:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนเรารักประชาธิปไตย ของ อ.สมคิด บุญมา รร.ท่าเกษมพิทยา เป็นโครงการที่สุดยอดจริง ๆ ค่ะ มีระบบพี่ระบบน้อง นักเรียนมีส่วนรวมในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และการแก้ปัญหา ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามธรรมนูญโรงเรียน นักเรียนมีความเป็นผู้นำ สมควรนำกิจกรรมนี้ไปเป็นแบบอย่างจริง ๆ ค่ะ สุดยอดโครงการประชาธิปไตยจริง ๆ ค่ะ หากโรงเรียนไหนทำได้เช่นนี้ ก็จะช่วยให้เยาวชนเป็นคนตระหนักในสิทธิของตนเอง มีจิตสำนึกและมีวินัยด้วยตนเอง ขอชื่นชมจากใจจริง ๆ ค่ะ :tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-05-19 10:32:30) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนรู้จักความเป็นประชาธิปไตย และปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วน ใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของ เราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว ปลูกฝังระบบประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในห้องเรียน จนถึงระดับโรงเรียน และระดับชุมชน เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นสิ่งเริ่มต้นในการเป็นพลโลกที่ดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วน ใหญ่ และในปัจจุบันนี้ถ้าเราสอนในเรื่องนี้ก็จะสอกคล้องกับสถานการณ์ของประเทศของ เราด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รู้บทบาทของนักเรียนว่าการที่ประเทศเราปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกต่อไป ขอบคุณคะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-05-29 21:44:51) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมประชาธิไตยในโรงเรียน เป็นการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ความเป็นประชาธิไตย สร้างความมั่นใจ ปฎิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เป็นคนมีระเบียบวินัย และจะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป
โดย จันทิพย์ โนนเปือย (2012-05-30 18:40:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนของครูและนักเรียน พบว่า ครูทุกท่านได้เอาใจใส่ให้ความดูแล จัดวางระบบการดำเนินงานตามขั้นตอน จนมีผลงานออกมาถึง 3 ปีซ้อน และสังเกตเห็นว่านักเรียนมีหัวใจที่รักในประชาธิปไตยอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวนักเรียนเมื่อเติบโตขึ้นมาอยู่ในสังคม ก็จะมีประสบการณ์เรื่องของประชาธิปไตย ซึ่งได้ถุูกหล่อหลอมมาจากรั้วของโรงเรียน และเชื่อได้อย่างแน่แท้ว่า สังคมไทยจะสงบสุขได้อย่างแน่นอนหากเยาวชนเคารพ ยอมรับประชาธิปไตย
โดย สากิยา ศิริวงษ์ (2012-05-31 23:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคะที่ให้แนวคิดที่ดี นำไปปรับสอนได้
โดย กรรณิกา พลสันต์ (2012-08-24 21:42:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากคำว่า " ประชาธิปไตย " ในรูปของนามธรรม สู่ รูปธรรม นำมาปฎิบัติจริง ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ :tv15:
โดย รังสิยา โพธิ์สุวรรณ (2012-10-04 03:26:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยที่ดีมาก ถ้าโรงเรียนต่างๆทำได้แบบนี้จะแก้ปัญหาต่างในโรงเรียนได้มาก ครูที่รับผิดชอบโครงการต้องมีใจรักในการทำงานนี้ และมีหัวใจประชาธิปไตยด้วย อยากให้โรงเรียนอื่นๆ ดูรูปแบบของโรงเรียนนี้และนำไปพัฒนา ต่อยอด หรือเริ่มต้นให้จริงจัง เพื่อสร้างประชาธิไตยให้บานในใจของนักเรียนทุกคน เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
โดย อารีย์ ทองคำ (2013-09-28 23:22:42) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv