thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 290
Rate :
 4
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2011-04-12  
    เรียนรู้ยกห้องกับวิชาคณิตศาสตร์ รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม  
    โรงเรียนขนาดใหญ่ในปัจจุบัน มักมีปัญหาจำนวนนักเรียนมากเกินไปในแต่ละห้อง ทำให้การสอนของครูไม่ทั่วถึง และนักเรียนไม่ได้เข้าใจบทเรียนครบทุกคน ร.ศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ เชื่อว่าความสามารถของนักเรียนแต่ละคนนั้นเปรียบเสมือนบัว 4 เหล่า คือ มีความสามารถไม่เท่ากัน ร.ศ.ประพนธ์จึงใช้วิธีการสอนแบบสอนไปทำไป และเมื่อสอนไป 1 ครั้ง หากยังมีนักเรียนไม่เข้าใจก็จะสอนใหม่อีก ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนนักเรียนสามารถทำโจทย์นี้ได้ และในตอนสุดท้ายยังใช้วิธีข้อมูลย้อนกลับ เพื่อทดสอบนักเรียนอีกครั้งด้วย  
     
Share |
 

บ้านคณิตศาสตร์ (ป. 5) อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์ รร.ประชาบำรุง
ชมการจัดการเรียนรู้ของครูต้นแบบคณิตศาสตร์ โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา เพิ่มเติม

ตัวประกอบของจำนวนนับ และ การเปรียบเทียบเศษส่วน (ป.6) อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ
นำเสนอ 2 บทเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ และการเปรียบเทียบเศษส่วน โดยเน้นความเข้าใจเรื่องนิยาม การสอนที่วางแผนเป็นลำดับขั้นตอน และแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพิ่มเติม

เวกเตอร์ (ม. 5) อ.วาริน รอดบำเรอ รร.ศรีวิชัยวิทยา
เวกเตอร์,เซท,เมตริกซ์ ยากทั้งการเรียนของนักเรียน และการสอนให้เข้าใจ อ.วารินจึงแก้ปัญหาด้วยการตีความมาเป็นสื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ และใช้อย่างสนุก เพิ่มเติม

วิธีเรียงสับเปลี่ยน กับการใช้บัตรตัวเลข(ม.6) อ.ปิยะ รอดบำเรอ รร.ศรีวิชัยวิทยา
วิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นม.ปลายเต็มไปด้วยความยุ่งยาก และซับซ้อน อ.ปิยะจึงสร้างเครื่องมือเป็นสื่อการสอนเรื่องความน่าจะเป็น ให้นักเรียนมองเห็นและจับต้องได้ เพิ่มเติม

 
 
เยี่ยมมากค่ะ ถ้าอนาคตหนูได้เป็นคุณครูหนูอาจนำไปใช้ได้
โดย kalo (2011-04-15 23:28:08) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv