นิทาน...เล่มใหญ่ คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยา
ชื่อ-นามสกุลผู้วิเคราะห์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม
หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จุดเด่น
- การส่งเสริมความสมดุลในการสร้างคนตั้งแต่ระดับปฐมวัยโดยคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก
- การสร้างนิสัยรักการอ่านให้เด็กตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต
- การให่้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
- ความเอาใจใส่ของครู ความเป็นครูที่มีอุดมการณ์
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจมาก
- การเตรียมความพร้อมของครูทำให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- การสอนเด็กและประเมินเด็กรายบุคคล
- การเชื่อมั่นว่าเด็กทำได้
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
- ครูสามารถนำวิธีการไปปรับได้ให้เหมาะกับบุคลิกครูแต่สิ่งที่สำคัญคือเด็กคือคนที่สำคัญที่สุดที่เขาต้องได้รับการใส่ใจ
- สื่อครูอื่นๆ สามารถนำไปปรับได้
เงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
- การให้ความสำคัญกับเด็กที่เป็นหัวใจในการเรียนรู้
- การทำให้เด็กรักการเรียนรู้และรักการอ่านจากตัวเขาเอง
ข้อพึงระวังในการนำไปใช้
- ไม่มีแต่ครูต้องจริงใจต่อเด็ก