ชื่อ-นามสกุลผู้วิเคราะห์ ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล

จุดเด่น
กลยุทธ์การสอน
การนำภาพยนตร์/สื่อการเรียนการสอน เรื่อง แสงในชีวิตประจำวัน มาช่วยให้นักเรียนเกิด Concept ทางวิทยาศาสตร์

กลยุทธ์การสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดีของครู
เป็นภาพยนต์/สื่อการเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน
แสดงแหล่งกำเนิดแสงและการเห็นภาพในโรงภาพยนตร์ วัตถุทึบแสง โปร่งแสง และโปร่งใส การแสดง
ให้เห็นภายในดวงตาสัตว์ด้วยการผ่าตัดจริง หลักการทำงานของเล่นสมัยวิคทอเรีย และการทดลอง
ในห้องทดลองว่าแสงเดินทางอย่างไร เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าทำให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแสงดีขึ้น
เป็นอย่างมาก

การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
เป็นภาพยนตร์ที่สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
แสงในชีวิตประจำวัน และคุณสมบัติของแสง ได้เป็นอย่างดี
เงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
- ครูสามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง แสงในชีวิตประจำวัน และคุณสมบัติของแสง
- ครูควรสรุปและอภิปรายโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม ถึงสิ่งที่ได้จากการชมในภาพยนตร์ เรื่อง แสงในชีวิตประจำวัน และคุณสมบัติของแสง เพื่อความชัดเจนของ Concept ที่ได้รับ และยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใน Concept ของนักเรียนก่อนจบบทเรียน
- ครูควรเชื่อมโยง Concept เรื่องแสงในชีวิตประจำวัน
ข้อพึงระวังในการนำไปใช้
- ในการใช้สื่อครูควรอยู่ด้วยตลอดเวลา เช่น การผ่าตัดตาเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในตา