ชื่อ-นามสกุลผู้วิเคราะห์ อ.รุจิลักษณ์ มั่งเจริญ

จุดเด่น
ตัวอย่างกิจกรรมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สถานการณ์เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน และการตัดสินใจเลือกเมื่อมีการแก้ปัญหาหลากหลายวิธี ด้วยเหตุผลที่มาสนับสนุนในการเลือกวิธีที่ดีที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์เป็นผู้อธิบายและแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างละเอียดและชัดเจนในสถานที่จริง และได้ตั้งคำถามที่ท้าทายให้นักเรียนไปคิดแก้ปัญหาต่อเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปหรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน เป็นการขยายความรู้ของนักเรียนต่อไป
การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวน มาใช้เกี่ยวกับเรื่อง ความเร็ว เวลา ระยะทาง ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการคมนาคมทางบก และการคมนาคมที่เต็มไปด้วยการจราจร การเปรียบเทียบราคาน้ำมันเมื่อเดินทางไปสถานที่เดียวกันแต่ใช้ถนนต่างกัน เช่น ถนนธรรมดา และถนนมอเตอร์เวย์ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้การคมนาคมประเภทต่างๆ จากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง จากสถานการณ์จริง ได้แก่ การคมนาคมทางอากาศ โดยเครื่องบิน การคมนาคมทางบก โดยรถไฟ และรถยนต์ และเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบิน และการเดินทางโดยรถไฟ และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์เมื่อใช้ถนนต่างกัน (ถนนธรรมดาและถนนมอเตอร์เวย์) ปริมาณน้ำมันต่างกัน และความเร็วต่างกัน โดยการคำนวณหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางทั้งหมดเมื่อระหว่างเดินทางมีการใช้เวลากับเหตุการณ์ต่างๆ มาร่วม โดยใช้กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและเวลา การคำนวณค่าใช้จ่ายน้ำมันรถยนต์ เมื่อต้องใช้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยด้วย และตั้งคำถามเมื่อเดินทางโดยรถยนต์และในช่วงเวลาที่มีการจราจร ทำให้เปลี่ยนความเร็วได้อย่างจำกัด จะมีผลต่อความเร็วเฉลี่ยและค่าใช้จ่ายน้ำมันอย่างไรตัวอย่างการใช้สถานการณ์จริง โดยผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์เป็นผู้อยู่ในสถานการณ์นั้น อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน ละเอียดลออ ชัดเจน และตั้งคำถามให้นักเรียนคิดคำนวณ สถานที่ที่แสดง ได้แก่ สถานีรถไฟ รถไฟ สนามบิน ถนน รถยนต์ ถนนที่มีการจราจร และตารางเวลาการเดินทางทั้งรถไฟ และเครื่องบิน แผนที่บอกระยะทาง
เป็นการสร้างความมีชีวิตชีวาของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือ การแก้ปัญหา โดยใช้สถานการณ์หรือเหตุการณ์จริงเป็นโจทย์ปัญหาแทนการใช้กระดาษ หรือใบงาน หรือแบบฝึกหัด และยังทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเข้าใจเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กลยุทธ์ที่เป็นแบบอย่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทันที ได้แก่ การแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนหน่วย การคิดคำนวณ การเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและเวลา ครูผู้สอนอาจจะปรับเรื่องหน่วยความเร็ว ระยะทาง ให้เป็นหน่วยที่ใช้ในมาตราเมตริไทย เช่น ระยะทางเปลี่ยนจากไมล์ เป็นกิโลเมตร หรืออาจจะให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยที่ใช้วัดระยะทางในมาตราเมตริกไทยเอง
ครูอาจปรับสถานการณ์ให้เข้ากับบริบทไทย และถ้าไม่สามารถไปใช้สถานที่จริงได้ ครูอาจเตรียมเอกสารจริงมาให้นักเรียนสำหรับนำมาใช้ในการคิดคำนวณเพื่อหาคำตอบของปัญหา เช่น ตารางเวลาของเครื่องบิน รถไฟ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ รถตู้โดยสาร แผนที่แสดงเส้นทางและระยะทางระหว่างสถานที่ต่างๆ และค่าโดยสาร
ถ้าครูนำวิดีโอนี้เป็นสื่อประกอบการสอน ครูอาจใช้คำถาม และหยุดวิดีโอเป็นช่วงเพื่อการถามตอบ และให้นักเรียนคิดคำนวณเอง
เงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
ไม่มี
ข้อพึงระวังในการนำไปใช้
1. การเปลี่ยนหน่วย ให้เหมาะกับบริบทไทย
2. การนำไปใช้ในพื้นที่ที่เด็กไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยเครื่องบิน ครูอาจต้องอธิบายหรือให้ความรู้เพิ่มเติม