"เมล็ดพันธุ์ครู" รายการที่เปิดโลกทัศน์ มุ่งพัฒนานิสิตนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ในประเทศไทย รวมทั้งแนะเทคนิคการสอน แนวทาง หลักการคิด รวมถึงเห็นผลของการนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ได้จริงในชั้นเรียนของครูใหม่ และนักศึกษาครู
 
   
 
     
  สอน “เขียน” เพื่อเรียน “คิด” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การเรียนภาษาอังกฤษนั้น ทักษะการเขียนอาจเรียกได้ว่าเป็นทักษะที่ยากที่สุด เพราะจะต้องมีความรู้และทักษะที่ดีทางด้านภาษาอังกฤษหลาย ๆ ด้านประกอบกัน ทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ เนื้อหา(การอ่าน) รวมถึงที่สำคัญต้องมีทักษะกระบวนการคิดที่ดีเพื่อใช้ในการสื่อสารด้วย ดังนั้น อ.ราเชน จึงนำเอาวิชา Paragraph Writing มาใช้ฝึกเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูนอกจากเพื่อความมั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษแล้ว อาจารย์ยังใช้การเขียนนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกและขัดเกลากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลของนิสิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะก้าวไปเป็น “ครูภาษาอังกฤษ” ที่ดีต่อไปในอนาคต
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home