thaiteachers.tv
 
 
 
 
ข่าวสารจากโทรทัศน์ครูถึงเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2012-04-24 20:39:01
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาไทย” โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เรียนเชิญ อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ นักคณิตศาสตร์ศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ วิทยากรบรรยายพิเศษของโทรทัศน์ครู เป็นผู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ครู ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู”  ให้กับคณะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาไทย เป็นวิชาทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ ซึ่งจากการศึกษารายการโทรทัศน์ครู เห็นว่าทางโครงการมีวิทยากรเครือข่ายครูที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดเทคนิควิธีการจัดเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีความรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ กลุ่มที่ 2 สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ห้องประชุม สก.สค.ซึ่งโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาที่ 3 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 30 โรงเรียนสุดท้าย  สามารถนำเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ครู และความรู้ที่ได้จากวิทยากร ไปปรับประยุกต์ใช้ สำหรับการพัฒนาตนเอง สถานศึกษา และผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพต่อไป


การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
2012-04-20 16:20:22
โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้รับเกียรตินายนายวิชา มานะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6    กล่าวเปิดการอบรม “ร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู” โดยมีท่านโกวิท บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) จังหวัดอุบลราชธานีเป็นวิทยากรในการแนะแนวทาง การนำเอาโทรทัศน์ครูไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนายภัทรพล สุขรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ครู รวมถึงการหาแนวทางร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว ได้ทราบ และนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบต่อไป

โทรทัศน์ครูติดตามและเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบ แม่ข่ายภาคใต้ตอนล่าง
2012-04-19 10:14:26
โทรทัศน์ครูได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการและเข้าเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนต้นแบบจังหวัดพัทลุง มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 29 โรงเรียน โดยมีว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ รัตนสุภา เป็นประธานในการเปิดการประชุมและนายจบ แก้วทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณตะโหมด ประธานแม่ข่ายสถานศึกษา  กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดประชุม  โดยมีรองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ครู  บรรยายแนวทางในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโดยการใช้รายการโทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ และมี ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้ดูแลและติดตามผล เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง

โทรทัศน์ครูติดตามและเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบ แม่ข่ายภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ
2012-04-19 10:01:29
โทรทัศน์ครูได้ประชาสัมพันธ์โครงการและเข้าเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนต้นแบบจังหวัดสงขลา มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 38 โรงเรียน โดยมี นายเกษม  สุริยกัณฑ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการประชุม และนายวินิจ  ซุ้นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ ประธานแม่ข่ายสถานศึกษา กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดประชุมในครั้งนี้  โดยมีรองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ครู  บรรยายแนวทางในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโดยการใช้รายการโทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ และมี ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้ดูแลและติดตามผล เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
2012-04-05 11:13:24
โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ได้รับเกียรตินายปราโมทย์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1    กล่าวเปิดการอบรม “ร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู” โดยมีท่านพรรณี สหเสวียนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการแนะแนวทาง การนำเอาโทรทัศน์ครูไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนายภัทรพล สุขรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ครู รวมถึงการหาแนวทางร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว ได้ทราบ และนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบต่อไป

< Prev  Next >
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv