thaiteachers.tv
 
 
 
 
ข่าวสารจากโทรทัศน์ครูถึงเครือข่าย
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สำนักงานเขตการศึกษาดินแดง
2012-05-15 19:37:26
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตการศึกษาดินแดง ในการจัด “การประชุมสัมมาครูประจำปี 2555 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง” โดยได้รับเกียรติ นางสาวแสงสุข สตงคุณห์ ผู้อำนวยการเขตการศึกษาดินแดงกล่าวเปิดการประชุม “ร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู” โดยได้เรียนเชิญ รศ.ลัดดดา ภู่เกียรติ และ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการโทรทัศน์ครู ร่วมพูดคุยถึงความเป็นมาของโทรทัศน์ครู รวมถึงการนำโทรทัศน์ครูไปประยุกต์ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาโรงเรียนทั้งในด้านของการบริหารและจัดการเรียนการสอน แนะนำตัวอย่างรายการในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดเทคนิควิธีการสอนของครูต้นแบบ โดยเชิญคุณครูเฉลิมชัย วัดข้าวหลาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชวินิต ในรายการ “ครูมืออาชีพ” ขึ้นมาให้ความรู้พร้อมพูดถึงการนำโทรทัศน์ครูไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ครูสามารถนำโทรทัศน์ครูไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองได้อย่างเป็ยระบบ

โทรทัศน์ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเยาววิทย์ อ.ปง จ.พังงา
2012-05-15 18:24:37
เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนเยาววิทย์  อ.ปง จ.พังงา ได้รับเกียรติ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการโทรทัศน์ครู ประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ครู และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู โรงเรียนเยาววิทย์กับโทรทัศน์ครู ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู” รวมถึงการหาแนวทางร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบ และนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ

การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
2012-05-11 11:15:31
โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   กล่าวเปิดการอบรม “ร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู” โดยมีท่านโกวิท บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการแนะแนวทาง การนำเอาโทรทัศน์ครูไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนายภัทรพล สุขรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ครู รวมถึงการหาแนวทางร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว ได้ทราบ และนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบต่อไป

การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
2012-04-24 21:03:49
โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ได้รับเกียรตินายถวิล อรัญเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   กล่าวเปิดการอบรม “ร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู” โดยมีท่านโกวิท บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการแนะแนวทาง การนำเอาโทรทัศน์ครูไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนายภัทรพล สุขรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ครู รวมถึงการหาแนวทางร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว ได้ทราบ และนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบต่อไป

การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
2012-04-24 20:52:57
โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (อ่างหิน) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรตินายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   กล่าวเปิดการอบรม “ร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู” โดยมีท่านโกวิท บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการแนะแนวทาง การนำเอาโทรทัศน์ครูไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนายภัทรพล สุขรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ครู รวมถึงการหาแนวทางร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว ได้ทราบ และนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบต่อไป

< Prev  Next >
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv