" เริ่มตั้งแต่ปฐมวัย "
  
 
3 JAN
ฝึกคิด "สร้างสรรค์" ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม อ.เรณู ทองทา
 
4 JAN
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
 
5 JAN
มอนเตสเซอรี่วิถีไทย อ.สุธิดา ซื่อแท้, อ.สุจิตรา จอมคำศรี
 
6 JAN
เวิร์กชอปชั้นปฐมวัย : การฟัง และการตั้งคำถาม Early Years Workshop : Listening and Questioning
 
7 JAN
สนทนาเรื่องพื้นฐานที่ดี เริ่มตั้งแต่ปฐมวัย

 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา