thaiteachers.tv
 
 
 
 
 
 รวมเว็บไซต์โรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู
ภาคเหนือ - ภาคกลาง - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคตะวันออก - ภาคตะวันตก - ภาคใต้
 
ภาคเหนือ  
       
    เชียงราย
โรงเรียนบ้านป่าสักหลวง ไทยรัฐ 86
 
       
    เชียงใหม่
โรงเรียนพิงครัตน์
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลวรรณภา
โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก
โรงเรียนอนุบาลพรชัย
โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์
โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส
โรงเรียนอนุบาลวีรยา
โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
โรงเรียนจิตราวิทยา
โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายประถม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
โรงเรียนวัดขะจาว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
โรงเรียนมัธยมวัดสันกำแพง
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
โรงเรียนบ้านแม่คือ
โรงเรียนบ้านโป่งไฮ
 
       
    น่าน
โรงเรียนบ้านงอบ ไทยรัฐ 98
 
       
    พะเยา
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
โรงเรียนบ้านภูเงิน
โรงเรียนบ้านสาง
โรงเรียนบ้านแม่กา
โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
โรงเรียนบ้านจำไก่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
โรงเรียนบ้านค่า
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านดอกคำใต้
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน
โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
โรงเรียนบ้านดงบุญนาค
โรงเรียนบ้านปิน
โรงเรียนบ้านค่าบน
โรงเรียนบ้านดงอินตา
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
โรงเรียนบ้านปางป้อม
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ
โรงเรียนบ้านปัว
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
โรงเรียนบ้านยางขาม
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
 
       
    แพร่
โรงเรียนทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร ไทยรัฐ 31
 
       
    ลำปาง
โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนวัดนาเดา ไทยรัฐ 47
โรงเรียนบ้านห้วยทาก ไทยรัฐ 85
       
ภาคกลาง
     
    กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน)
โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนวัดม่วง
โรงเรียนปทุมวัน
โรงเรียนวิชากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
โรงเรียนสวนลุมพินี
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนวัดสระบัว
โรงเรียนวัดดวงแข
โรงเรียนปทุมวนาราม
โรงเรียนวัดบรมนิวาส
โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดคลองเตย
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดบางพลัด
โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น
โรงเรียนปลูกจิต
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก 2)
โรงเรียนจารุวรรณ
โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
โรงเรียนวัดเทพากร
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)
โรงเรียนวัดมหรรณพ
โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
 
       
    กำแพงเพชร
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
 
       
    ชัยนาท
โรงเรียนบ้านท่าฉนวน ไทยรัฐ 57
 
       
    นครปฐม
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายประถม
 
       
    นนทบุรี
โรงเรียนเทพประทานพร
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์
โรงเรียนกุมุทมาส
โรงเรียนวัฒนพฤกษา
โรงเรียนเทพพิทักษ์
โรงเรียนอนุบาลสุรีลักษณ์
โรงเรียนการัญศึกษา
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
โรงเรียนพัฒนวิทย์
โรงเรียนอนุบาลวัยใส
โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
 
       
    ปทุมธานี
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
โรงเรียนวัดบางพูน
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
โรงเรียนธัญสิทธิ์ศิลป์
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
โรงเรียนเจริญดีวิทยา
โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง
โรงเรียนวัดพืชอุดม
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม
โรงเรียนชุมชนบึงบา
โรงเรียนคลองหลวง ไทยรัฐ 69
 
       
    พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
โรงเรียนวัดตูม
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กิ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่อย (คงสมโอษฐ์ราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
โรงเรียนบ้านลำแดง
โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
โรงเรียนวัดตาลานเหนือ
โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
โรงเรียนวัดม่วงหวาน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา2 (วัดช้างใหญ่)
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
โรงเรียนวัดลาดระโหง
โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
โรงเรียนบางไทร
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนประตูชัย
โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
โรงเรียนปัณณวิชญ์
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบางไทรวิทยา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 
       
    พิจิตร
โรงเรียนบ้านเขาตะพานนา ไทยรัฐ 60
 
       
    พิษณุโลก
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
โรงเรียนดอนทองวิทยา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
โรงเรียนวังทองพิทยาคม
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โรงเรียนจ่านกร้อง
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)
โรงเรียนบางระกำ
โรงเรียนบ้านวังสาร
โรงเรียนปากพิงตะวันตก
 
       
    ลพบุรี
โรงเรียนบ้านหัวช้าง ไทยรัฐ 1
โรงเรียนวัดช้างใหญ่ ไทยรัฐ 2
 
       
    สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)
โรงเรียนอู่ทิพย์
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
 
       
    สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ไทยรัฐ 70
 
       
    สุโขทัย
โรงเรียนลิไทพิทยาคม
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2
โรงเรียนเมืองเชลียง
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
 
       
    สุพรรณบุรี
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
 
       
    อ่างทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
โรงเรียนวัดถนน
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
โรงเรียนวัดม่วงคัน
โรงเรียนวัดราชสกุณา
โรงเรียนวัดน้ำอาบ
โรงเรียนวัดไชโย
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
โรงเรียนวัดทองกลาง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
 
       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     
    ขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนบ้านสำราญเพี้ยฟาน ไทยรัฐ 84
 
       
    ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์
โรงเรียนลุ่มน้ำชีนิรมิตรวิทยา
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม
โรงเรียนหนองขามวิทยา
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี
โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
โรงเรียนห้วยค้อนพิทยาคม
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
โรงเรียนบ้านหันวิทยา
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
โรงเรียนสระพังวิทยาคม
โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา
 
       
    บุรีรัมย์
โรงเรียนเทศบาล1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
โรงเรียนเทศบาล2 "อิสาณวิทยาคาร"
โรงเรียนเทศบาล 3
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
โรงเรียนตะโกบำรุง
โรงเรียนวัดหนองแขม
โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ๒
โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11
โรงเรียนบ้านบุญช่วย
โรงเรียนวัดพลับพลา
โรงเรียนบ้านป่าชัน
โรงเรียนบ้านหลัก
โรงเรียนบ้านตรุง
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
 
       
    มหาสารคาม
โรงเรียนบ้านคันธาร์
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
โรงเรียนบ้านโคกก่อ
โรงเรียน.บ้านหนองอุ่ม
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด(อำนวยวิทยา)
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด
โรงเรียนบ้านจอกขวาง
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
โรงเรียนโนนเขวาหนองแสง
โรงเรียนหนองโนทับม้า
โรงเรียนกระต่ายโนนสวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย
โรงเรียนหนองแดงสหมิตร
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย  
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ  
โรงเรียนบ้านยางน้อย  
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา  
โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม  
โรงเรียนบ้านนาทอง  
โรงเรียนบ้านบ่อแก 
โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
โรงเรียนบ้านส้มกบ
โรงเรียนบ้านผักแว่น  
โรงเรียนมหาวิชานุกูล
โรงเรียนกันทรวิชัย
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
โรงเรียนบรบือ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนวาปีปทุม
โรงเรียนมิตรภาพ
 
       
    ยโสธร
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรีฯ
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม
โรงเรียนชุมชนบ้านกู่จาน
โรงเรียนบ้านตาดทอง
โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
 
       
    สกลนคร
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อฯ ไทยรัฐ 62
 
       
    สุรินทร์
โรงเรียนบ้านโกส้ม ไทยรัฐ 15
 
       
    ศรีสะเกษ
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
โรงเรียนน้ำคำวิทยา
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
โรงเรียนหนองคูวิทยา
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์
โรงเรียนกำแพง
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 
       
    หนองคาย
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไทยรัฐ 51
 
       
    อุดรธานี
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านเลา
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง
โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี
โรงเรียนบ้านจอมศรี
โรงเรียนบ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านนาแบก
โรงเรียนบ้านโนนเขวา
โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง
โรงเรียนบ้านนาฝาย
โรงเรียนบ้านทับไฮ
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
โรงเรียนยางโกนวิทย์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านหยวก
โรงเรียนบ้านน้ำซึม
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนชุมพลนาคลัง
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่138
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ
โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรวเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
 
       
    อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหนองหวาย
โรงเรียนบ้านสะพานโดม
โรงเรียนบ้านดอนยู
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านแสนคำ
โรงเรียนบ้านห่องขอน
โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง
โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านจั่น
โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง
โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว
โรงเรียนบ้านโนนสัง
โรงเรียนบ้านแกนาคำ
โรงเรียนบ้านสระดอนเกษ
โรงเรียนบ้านหินแห่
โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง
โรงเรียนบ้านคำสมิง
โรงเรียนบ้านนาเรือง
โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)
โรงเรียนบ้านหนองแปน
โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(สำโรง)
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(วารินชำราบ)
โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านโนนจิก
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านนาดู่
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิขวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านคุ้ม
โรงเรียนบ้านค้อน้อย
โรงเรียนดอนม่วง
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนโพนงาม
โรงเรียนบ้านนาประชุม
โรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนบ้านทางสาย
โรงเรียนบ้านหนองกินเพล
โรงเรียนบ้านหนองเทา
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
โรงเรียนบ้านก่อ(ก่อวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านคำขวาง
โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านบัวเทิง
โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
โรงเรียนบ้านสระสมิง
โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)
โรงเรียนบ้านแก่งโดม
โรงเรียนบ้านผึ้งโดม
โรงเรียนหนองฮีหนองแคน
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง
โรงเรียนตระการพืชผล
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
       
    อำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น ไทยรัฐ 91
 
       
ภาคตะวันออก
       
    จันทบุรี
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
       
    ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนวัดดอนทอง
โรงเรียนบางปะกง (บวร วิทยายน)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านท่ากระดาน
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
โรงเรียนบ้านยางแดง
โรงเรียนบ้านหินแร่
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม
โรงเรียนภูงามโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา
โรงเรียนวัดชำป่างาม(สายรัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์
 
       
    ชลบุรี
โรงเรียนบ้านรถไฟ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
โรงเรียนวัดญาณสังวราราม
โรงเรียนอนุบาลเรณู
 
       
    ตราด
โรงเรียนบ้านนนทรีย์ ไทยรัฐ 44
 
       
    ปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
 
       
    ระยอง
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านคลองเขต ไทยรัฐ 43
 
       
    สระแก้ว
โรงเรียนอรัญประเทศ
 
       
ภาคตะวันตก
       
    กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
       
    ตาก
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
โรงเรียนบ้านห้วยยะอู ไทยรัฐ 61
 
       
    ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนศิริวิทยา
โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปราถนา
โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล
โรงเรียนสมถวิล หัวหิน
โรงเรียนวิเศษวิทยา
โรงเรียนวิเศษศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ รัชตะวิทยา
โรงเรียนดรุณศึกษา
โรงเรียนเกี้ยวกวง
 
       
    เพชรบุรี
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
 
       
ภาคใต้
       
    กระบี่
โรงเรียนดวงแก้วพิทยา
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนบ้านหนองทะเล
โรงเรียนบ้านหลังโสด
โรงเรียนบ้านทรายขาว
โรงเรียนบ้านคลองแรด
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
       
    ชุมพร
โรงเรียนบ้านเนินสันติ ไทยรัฐ 77
 
       
    นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดสุชล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
โรงเรียนวัดใหม่
โรงเรียนบ้านในเขียว 1
โรงเรียนนบพิตำวิทยา
โรงเรียนบ้านนบ
โรงเรียนบ้านพิตำ
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
 
       
    นราธิวาส
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
โรงเรียนบ้านทุ่งคา
โรงเรียนบ้านกะลูบี
โรงเรียนบ้านประชาวิทย์
โรงเรียนบ้านโคกสยา ไทยรัฐ 89
 
       
    ปัตตานี
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
โรงเรียนตลาดปรีกี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนปุยุดประชารักษ์
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านต้นไพ ไทยรัฐ 52
 
       
    พังงา
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
โรงเรียนวัดชนาธิการาม
 
       
    พัทลุง
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนกงหราพิชากร
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
โรงเรียนปัญญาวุธ
โรงเรียนตะโหมด
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
โรงเรียนเขาชัยสน
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
โรงเรียนควนพระสาครินทร์
โรงเรียนตะแพนพิทยา
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
โรงเรียนอุดมวิทยายน
โรงเรียนควนขนุน
 
       
    ภูเก็ต
โรงเรียนกะทู้ ไทยรัฐ 29
 
       
    สตูล
โรงเรียนบ้านควน
โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่49"
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โรงเรียนบ้านปากบารา
โรงเรียนอนุบาลควนโดน
โรงเรียนผังปาล์ม 7
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
 
       
    สงขลา
โรงเรียนตชด.บ้านหาดทราย
โรงเรียนตชด.ชายแดนมหาราช1
โรงเรียนตชด.ชายแดนบ้านสำนักเอาะ
โรงเรียนตชด.บ้านประกอบ
โรงเรียนตชด.ชายแดนเชิญ พิศลยบุตร
โรงเรียนตชด.สื่อมวลชนกีฬา
โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งไม้ด้วน 2
โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ
โรงเรียนตชด.บ้านบาโรย
โรงเรียนจุลสมัย
โรงเรียนหวังดี
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนเทศบาล 3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านหัวเขา
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ
โรงเรียนวัดท้ายยอ
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ
โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
โรงเรียนวัดตาหลวงคง
โรงเรียนวัดบ่อปาบ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
โรงเรียนวัดขนุน
โรงเรียนระโนดวิทยา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
โรงเรียนสุทธิ์รักษ์
โรงเรียนวรพัฒน์
โรงเรียนวัดหัวถิน ไทยรัฐ 37
 
       
    ยะลา
โรงเรียนศรีฟาริดาบารูห์วิทยา
โรงเรียนอุดมศาสน์
โรงเรียนดารุลอูลูม
โรงเรียนอิสลาฮุดดีน
โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
 
       
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv