thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย A Study of Basic Skills on Information and Communication Technology for Students in Learning Process with Research-Based Project
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม จังหวัดยโสธร จำนวน 36 คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปีการศึกษา 2560 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ normalized gain ผลการวิจัย พบว่า ความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งชั้นของนักเรียน เท่ากับ 0.66 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้ารายทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าทักษะด้านการสืบค้นข้อมูล สูงที่สุด (<g> = 0.78) รองลงมาคือทักษะด้าน การจัดเก็บข้อมูล และทักษะด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (<g> = 0.75) และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = 0.72)
โดย ธัญกร อรัญโสติ (2018-09-08 03:02:56)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv