thaiteachers.tv
 
 
 
 
  คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การพูดในที่สาธารณะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คู่มือการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การพูดในที่สาธารณะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แนวคิด
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก และมุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพให้ความสำคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในเรื่องการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การพูดในที่สาธารณะ เป็นกระบวนการเรียนแบบบูรณาการ(Integrated Learning) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสนองตอบให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวมีมากมายหลายกระบวนการ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นวิธีการหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นการเรียนรู้ที่อาศัยความเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ / กระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรม ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งการบูรณาการเป็นการผสมผสานประสบการณ์การเรียนรู้และอาจจะเป็นการผสมผสานเนื้อหาวิชา วิชาต่างๆในหมวดวิชาเดียวกัน หรือต่างหมวดวิชาให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพ ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหลักการ

เพื่อจัดหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การพูดในที่สาธารณะ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Integrated Learning) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ จึงกำหนดหลักการของหลักสูตรดังนี้
1) เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ ในการพัฒนาตนเองไปสู่การพูดในที่สาธารณะในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมารยาทที่งดงามและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างชาญฉลาด
2) เป็นไปตามกระบวนการเรียนแบบบูรณาการ (Integrated Learning) ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสนองตอบให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวมีมากมายหลายกระบวนการ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นวิธีการหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นการเรียนรู้ที่อาศัยความเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ / กระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรม ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
3) เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ทำให้ผู้เรียนที่อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและด้อยโอกาสหลาย ๆ ด้านในสังคมได้มีโอกาสทางสังคมเพิ่มขึ้นจากการฝึกทักษะการพูด
4) เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างทักษะชีวิต หรือความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ผ่านทางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น, การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

จุดมุ่งหมาย

หลักสูตรท้องถิ่นฉบับนี้ มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณลักษณะดังนี้
1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการพัฒนาตนเองไปสู่การพูดในที่สาธารณะในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมารยาทที่งดงามและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างชาญฉลาด
2) เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ
3) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ทำให้ผู้เรียนที่อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและด้อยโอกาสหลาย ๆ ด้านในสังคมได้มีโอกาสทางสังคมเพิ่มขึ้นจากการฝึกทักษะการพูด
4) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการกับปัญหา ความสามารถของการอยู่ร่วมกัน เป็น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยการมีความเชื่อ และตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนต้องร่วมมือกัน พึ่งพาอาศัยกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และเป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีชีวิต ที่งอกงาม ปรับปรุงบุคลิกภาพอย่างมั่นใจ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักการทำงาน ประหยัด อดออม ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้อ และมีวินัยในการทำงาน
โดย นางไซยหนาบ อาแว (2018-07-20 10:53:59)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv