thaiteachers.tv
 
 
 
 
  รายงานผลการพัฒนา การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ปวีณรัตน์ พฤคณา (2560) : รายงานผลการพัฒนา การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

การศึกษารายงานผลการพัฒนา การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสําคัญเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยเฉลี่ยรวมและแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือ พฤติกรรมความร่วมมือ และพฤติกรรมความรับผิดชอบ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อน และหลัง การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ได้ทำการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นกลุ่ม เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 45 นาที รวม 60 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นกลุ่ม และแบบประเมินพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ประเมินพฤติกรรมทางสังคมด้วยตนเอง ได้ค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน (IOC) เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples
ผลการศึกษาพบว่า เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นกลุ่ม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นกลุ่ม มีพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง พบว่าระดับพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อ วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กปฐมวัยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือ พฤติกรรมความร่วมมือ และพฤติกรรมความรับผิดชอบ พบว่า ระดับคะแนนพฤติกรรมทางสังคมทั้ง 3 ด้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหลังการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นกลุ่ม
โดย ปวีณรัตน์ พฤคณา (2018-06-28 01:57:18)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv