thaiteachers.tv
 
 
 
 
  บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3
กนกพร นานอก (2560) : รายงานผลการพัฒนา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3

การศึกษา รายงานผลการพัฒนา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสําคัญ เพื่อศึกษาการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยเฉลี่ยรวมและแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือ พฤติกรรมความร่วมมือ และพฤติกรรมความรับผิดชอบ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อน และหลัง การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านคลองของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ได้ทำการศึกษา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์) วันละ 30 นาที รวม 60 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม และแบบประเมินเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยผู้ศึกษาเป็น ผู้ประเมินการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้วยตนเอง ได้ค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน (IOC) เท่ากับ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม มีการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง พบว่าระดับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล ปีที่ 3 แยกเป็นรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือ พฤติกรรมความร่วมมือ และพฤติกรรมความรับผิดชอบ พบว่า ระดับคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 3 ด้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้น หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม
โดย กนกพร นานอก (2018-06-25 15:57:53)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv