thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนนครขอนแก่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ส31104 เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ให้นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 และจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2) เพื่อปลูกฝังเจตคติในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของนักเรียนให้นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 และจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครขอนแก่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยรูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (One - Shot Case Study) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนครขอนแก่น จำนวน 37 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3) แบบประเมิน
เจตคติในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อ
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ส31104 เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.26 และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 33 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน คิดเป็นร้อยละ 89.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80/80 ( =33.70, S.D.=1.41)
2. ผลการปลูกฝังเจตคติในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 87.30 และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 34 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน คิดเป็นร้อยละ 91.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80/80 ( =125.24, S.D.=5.69)
3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทยของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51/ S.D.=0.04)
โดย ว่าที่ ร.ท. กฤตชัย ชุมแสง (2018-06-12 10:30:06)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv