thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์แบบออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
ชื่อเรื่องการศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ที่เรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์แบบออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
ผู้รายงาน นางสาวประไพศรี พรมรัตน์
ปีที่ทำการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์แบบออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์แบบออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์แบบออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จำนวน 38 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 แผนการเรียนรู้ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น 2) ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์แบบออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์แบบออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t โ€“ test (Dependent Sample) ผลการศึกษา พบว่า
1. ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์แบบออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.07/82.37
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์แบบออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์แบบออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด
โดย ประไพศรี พรมรัตน์ (2018-04-10 02:21:07)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv