thaiteachers.tv
 
 
 
 
  รายงานผลการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสร การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3
รายงานผลการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) จากการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการและเพื่อศึกษาความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการด้านการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) ก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาได้แก่ 1) คู่มือการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 2) แผนการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ แบบโครงการเพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ 4) แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลการศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริม การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.55/84.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และสมมติฐานที่กำหนดไว้ และเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) มีพัฒนาการด้านการคิดวิจารณญาณ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้
โดย นลินี ล้วนลักษณ์ (2018-02-15 21:39:10)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv