thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ผลการใช้ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
ชื่องานวิจัย ผลการใช้ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้วิจัย นายเอกรักษ์ ชัยวงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 17 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการจับฉลาก 1 ห้องเรียนจาก 2 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมแผนประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ (2) แบบทดสอบวัดผล ทางการเรียนเรื่อง พืชน่ารู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าความแปรปรวน
ผลการศึกษาพบว่า (1) การหาคุณภาพชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 81.10 / 84.51 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ ประกอบบทเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 และ (3) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ อยู่ในระดับดีมาก
โดย เอกรักษ์ ชัยวงค์ (2018-02-01 14:00:33)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv