thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา นางสาวประภาภรณ์ บุญตัน
ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง งานและพลังงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งไว้คือ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง งานและพลังงาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง งานและพลังงาน ประชาการที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียน บ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง งานและพลังงาน จำนวน 10 แผน รวม 21 คาบ 2) แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง งานและพลังงาน จำนวน 7 เล่ม 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์เรื่อง งานและพลังงาน จำนวน 35 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ในช่วง 0.24-0.80 อำนาจจำแนก (r) อยู่ในช่วง 0.25-0.75 และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.92 4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำการทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียนแล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (๏ญ) ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(๏ณ) และการทดสอบค่า t
สรุปได้ว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง งานและพลังงาน เท่ากับ 85.31/83.87 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง งานและพลังงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ยต =4.34, ๏ณ =0.59)
โดย ประภาภรณ์ บุญตัน (2018-01-15 23:47:18)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv