thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 โโ‚ฌโ€œ 5 ปี) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
ชื่อเรื่อง ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญา
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 โโ‚ฌโ€œ 5 ปี) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
ชื่อผู้วิจัย นางพรทิพย์ พลธงชัยสวัสดิ์
สังกัด โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปีที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 โโ‚ฌโ€œ 5 ปี) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ โดยให้มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ให้มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชาย โโ‚ฌโ€œหญิง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 โโ‚ฌโ€œ 5 ปี) ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 โโ‚ฌโ€œ 5 ปี) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ จำนวน 3 หน่วย หน่วยละ 5 แผน ได้แก่ 1) หน่วยต้นไม้แสนรัก 2) หน่วยผีเสื้อแสนสวย และ 3) หน่วยผลไม้แสนอร่อย รวมจำนวน 15 แผน 2) แบบทดสอบวัดความพร้อมด้านสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัยที่ใช้รูปภาพประกอบ ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มีค่าความยากรายข้อ (P) ระหว่าง 0.36 ถึง 0.74 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ระหว่าง 0 .26 ถึง 0.46 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.77 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 โโ‚ฌโ€œ 5 ปี) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ จำนวน 25 คน ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ มีนักเรียน จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 มีพัฒนาการความพร้อมด้านสติปัญญาตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
โดย พรทิพย์ พลธงชัยสวัสดิ์ (2017-08-04 06:24:54)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv