thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : กนิษฐา วังสำเภา
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความ สามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหนองทุ่ม ศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย ชนิด 4 เลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ 4) แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (การแสดงบทบาทสมมติ) และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t- test Dependent Samples)
สรุปผลการวิจัย
1. ชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.54/83.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
โดย กนิษฐา วังสำเภา (2017-07-24 08:39:47)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv